Khoa Nông học thông tin đến anh chị sinh viên về Quyết định giao đề tài và cử giảng viên hướng dẫn khóa luận tốt nghiệp lần 2 năm 2024 cho 52 sinh viên các lớp Đại học đào tạo theo hình thức chính quy ngành Nông học và Bảo vệ thực vật, Khoa Nông học.

Danh sách đề tài và các hướng dẫn thực hiện xin xem chi tiết trong quyết định tại đây. 

Trưởng Khoa Nông học thông báo đến toàn thể sinh viên (đã nộp báo cáo KLTN vào ngày 10/5/2024) về thời gian bảo vệ khoá luận và các thủ tục cần thực hiện.

Danh sách sinh viên đăng ký, thời gian và các hướng dẫn cụ thể xin xen trong Thông báo tại đây.

Trưởng khoa Nông học xin thông tin đến quý thầy cô và các anh/chị sinh viên về kế hoạch bảo vệ đề cương và nộp khoá luận tốt nghiệp lần 2, năm 2024.

Thông tin cụ thể và các hướng dẫn chi tiết xin xem trong thông báo số 04/TB-NH tại đây. Chúc quý thầy cô và các anh/chị sinh viên có những ngày nghỉ vui vẻ. 

Trường Đại học Nông Lâm TP. HCM thông báo tuyển sinh đại học năm 2024 - chương trình tuyển sinh văn bằng đại thứ hai tại Trường cao đẳng công nghiệp cao su.

Các thông tin về điều kiện dự tuyển, tổ chức đào tạo, hồ sơ, thời hạn nộp hồ sơ và các thông tin liên quan đến chương trình đào tạo xin xem tại đây.

Hiệu trưởng trường Đại học Nông Lâm TP. HCM thông báo đến Ban chủ nhiệm các khoa và các anh chị học viên cao học, nghiên cứu sinh về thời gian xét tốt nghiệp và trao văn bằng thạc sĩ, tiến sĩ. Thông tin chi tiết về thời gian xét tốt nghiệp và trao bằng xin xem tại đây.

Trưởng khoa Nông học thông báo đến quý anh/chị sinh viên và quý thầy cô quyết định đề tài và danh sách sinh viên thực hiện khoá luận tốt nghiệp đợt I, năm 2024.
 
Danh sách sinh viên thực hiện, nội dung đề tài, giảng viên hướng dẫn thực hiện khoá luận tốt nghiệp và các hướng dẫn liên quan xin xem tại đây.

Trưởng khoa Nông học thông báo đến quý anh/chị sinh viên và quý thầy cô về danh sách sinh viên thực hiện khoá luận tốt nghiệp đợt IV, năm 2023.

Nội dung đề tài và giảng viên hướng dẫn thực hiện khoá luận tốt nghiệp xin xem tại đây.

Trường Đại học Nông Lâm TP. HCM thông báo về việc đăng ký học phần cho sinh viên trong học kỳ II, năm học 2023 - 2024. 

Chi tiết về thời gian đăng ký cho sinh viên các khoa xin xem tại đây.

Trưởng Khoa Nông học thông báo đến toàn thể sinh viên đã nộp báo cáo KLTN vào ngày 03/11/2023 về các chuẩn bị và lịch báo cáo. Nội dung chi tiết của thông báo xin xem tại đây.

 

 Trường Đại học Nông Lâm thông báo quyết định xét công nhận điểm học phần tương đương theo quyết định số 2500/QĐ-ĐHNL-ĐT.

Các anh chị sinh viên rà soát các học phần đã công bố điểm trước tháng 9. 2021 để đề nghị xét điểm (nếu có). Nội dung và hướng dẫn thực hiện xin xem thông báo số 4143 tại đây.  

Trưởng Khoa Nông học thông báo đến toàn thể giảng viên và sinh viên về kế hoạch bảo vệ đề cương khoá luận tốt nghiệp và bảo vệ khoá luận tốt nghiệp lần thứ 4, năm 2023.

Hướng dẫn và thời gian thực hiện xin xem tại đây.

Phòng Đào tạo thông báo đến các anh chị sinh viên tốt nghiệp đợt III (tháng 09 năm 2023) về việc thanh toán tài sản. Thông tin và các hướng dẫn thực hiện xin xem ở các file đính kèm:

- Công văn số 383/TB-ĐT

- Danh sách sinh viên tốt nghiệp đợt III

Trưởng khoa Nông học thông báo đến quý anh/chị sinh viên và quý thầy cô về danh sách sinh viên, nội dung nghiên cứu và giảng viên hướng dẫn thực hiện khoá luận tốt nghiệp lần thứ III, năm 2023. Nội dung chi tiết xin xem tại đây.

Trưởng Khoa Nông học thông báo đến toàn thể anh/chị sinh viên đã nộp báo cáo KLTN vào ngày 07/8/2023 về kế hoạch bảo vệ khoá luận tốt nghiệp lần thứ III, năm 2023. Các công việc cần chuẩn bị trước khi bảo vệ khoá luận xin mời xem chi tiết tại đây. 

Trưởng khoa Nông học xin thông báo đến anh/chị sinh viên về kế hoạch bảo vệ đề cương và bảo vệ khoá luận tốt nghiệp lần thứ 3, năm 2023. Thông báo đến giảng viên của khoa về kế hoạch nộp điểm thi của học kỳ II, năm học 2022 - 2023. Các hướng dẫn chi tiết và thời gian thực hiện xin xem thông báo đầy đủ tại đây.

Nhà trường thông báo đến các anh/chị sinh viên thời gian đăng ký học phần trong học kỳ I, năm học 2023 - 2024.

Các hướng dẫn cụ thể đến các khoá, thời gian, trang web và các thông tin liên quan xin xem cụ thể trong thông báo tại đây.

Phòng Quản lý chất lượng thông báo đến khoa và sinh viên về việc đăng ký và hướng dẫn thực hiện hoãn thi học kỳ 2, năm học 2022 - 2023. Các nội dung cụ thể được dẫn theo các đường link tương ứng:

1. Thông báo về việc đăng ký hoãn thi học kỳ 2, năm học 2022 - 2023

2. Quy trình thực hiện

3. Mẫu giấy đề nghị hoãn thi

Trưởng khoa Nông học ra quyết định phân công giảng viên hướng dẫn và sinh viên thực hiện khoá luận tốt nghiệp lần II, năm 2023. Các thông tin về danh sách sinh viên, nội dung khoá luận và các hướng dẫn thực hiện xin xem tại đây.

Trưởng khoa Nông học thông báo đến toàn thể sinh viên đã nộp báo cáo khoá luận tốt nghiệp (KLTN) vào ngày 05/5/2023 về kế hoạch bảo vệ khoá luận. Các hướng dẫn cụ thể về quy trình nộp KLTN và thời gian báo cáo xin xem tại đây.

Trưởng khoa Nông học thông báo đến quý thầy cô và anh/chị sinh viên về Kế hoạch bảo vệ đề cương khoá luận tốt nghiệp lần II và bảo vệ khoá luận tốt nghệp lần II, năm học 2022 - 2023.

Nội dung chi tiết của thông báo, thời gian và các hướng dẫn thực hiện xin xem tại đây.

Trường Đại hoc Nông Lâm TP. HCM thông báo lịch đăng ký môn học trong học kỳ thứ 3 cho sinh viên các khoá và các chương trình đào tạo.

Nội dung chi tiết của thông báo và bảng kế hoạch đăng ký môn học xin xem tại đây.

Phòng Đào tạo thông báo kết quả xét công nhận tốt nghiệp đợt 1, tháng 03 năm 2023. Nội dung chi tiết của thông báo và danh sách sinh viên được xép tốt nghiệp xin xem ở đường link tương ứng:

Nội dung chi tiết của thông báo

- Danh sách sinh viên được xét tốt nghiệp tạm thời

Trưởng khoa Nông học ra quyết định về đề tài nghiên cứu và cử giảng viên hướng dẫn thực hiện khoá luận đợt I, năm 2023 cho sinh viên ngành Nông học và Bảo vệ thực vật.

Nội dung chi tiết của quyết định, danh sách sinh viên, tên đề tài và thời gian thực hiện xin xem tại đây.    

 Khoa Nông học tổ chức Bảo vệ khoá luận tốt nghiệp cho các anh/chị sinh viên đã nộp báo cáo KLTN vào ngày 07/02/2023.

Các thông tin cụ thể về danh sách sinh viên, hội đồng, thời gian và địa điểm tổ chức báo cáo xin xem thông báo số 03/TB-NH tại đây

Trưởng khoa Nông học thông báo đến toàn thể giảng viên và sinh viên về kế hoạch bảo vệ Đề cương khoá luận tốt nghiệp đợt I năm 2023 và bảo vệ Khoá luận tốt nghiệp lần I năm 2023.

Trường Đại học Nông Lâm TP. HCM thông báo đến các anh/chị sinh viên về thời gian đăng ký môn học - Học kỳ II, năm học 2022 - 2023.

Các hướng dẫn và thời gian đăng ký cụ thể cho từng khóa xin xem tại đây. 

Trưởng khoa Nông học thông báo đến toàn thể sinh viên đã bảo vệ KLTN theo hình thức trực tiếp vào ngày 25/11/2022 về việc chỉnh sửa và nộp cuốn báo cáo Khoá luận tốt nghiệp (KLTN) hoàn chỉnh.
Nội dung chi tiết của thông báo và các hướng dẫn giải trình, chỉnh sửa KLTN xin xem tại đây.

Trưởng khoa Nông học thông báo đến toàn thể sinh viên đã nộp báo cáo KLTN vào ngày 04/11/2022 về thời gian, hội đồng và các việc cần chuẩn bị cho buổi báo cáo khoá luận tốt nghiệp vào ngày 25/11/2022. 

Nội dung chi tiết của thông báo xin xem tại đây.

Trưởng Khoa Nông học ra quyết định giao đề tài và cử giảng viên hướng dẫn khoá luận tốt nghiệp cho 46 sinh viên thuộc chuyên ngành Nông học và Bảo vệ thực vật.

Nội dung chi tiết của quyết định xin xem tại đây. 

 

Trưởng khoa Nông học thông báo đến tất cả sinh viên đã thực hiện đề tài khóa luận tốt nghiệp (KLTN) về thời gian nộp và bảo vệ KLTN theo hình thức trực tiếp như sau:

- Tất cả sinh viên được phân công thực hiện đề tài KLTN đợt 2 năm 2022 (theo Quyết định số 03/QĐ-ĐHNL-NH ngày 13/5/2022).

- Tất cả sinh viên đã gia hạn thời gian nộp KLTN trong năm 2022.
 
- Hình thức và thời gian nộp KLTN: Sinh viên nộp 3 cuốn KLTN có xác nhận của giảng viên hướng dẫn (GVHD) cho Trợ lý giáo vụ khoa tại Văn phòng khoa Nông học từ 13h00 đến 16h00 ngày 04/11/2022 (thứ sáu).
 
- Thời gian bảo vệ KLTN: Dự kiến là 2 ngày (24 và 25/11/2022).
 
Lưu ý: Các trường hợp gia hạn, sinh viên phải làm đơn xin gia hạn (Mẫu 1.8) và nộp cho GVHD; GVHD lập danh sách sinh viên đề nghị gia hạn (Mẫu 1.9) và nộp cho Trợ lý giáo vụ khoa trước 16h00 ngày 04/11/2022.
 
Sinh viên phải đóng lại học phí khi gia hạn đề tài khóa luận theo quy định của nhà trường.
 

Trưởng khoa Nông học thông báo đến toàn thể sinh viên danh sách sinh viên bị cảnh báo học vụ, buộc thôi học trong năm học 2021 - 2022 do vi phạm quy chế học vụ. Các anh/chị sinh viên có tên trong danh sách rà soát, điều chỉnh nếu có sai sót trong kết quả xét cảnh báo học vụ. Trường hợp thay đổi điểm trung bình chung do cập nhật điểm các học phần còn thiếu, Các anh/chị sinh viên có thể đối chiếu kết quả học tập trên website. Các anh/chị sinh viên bị xét buộc thôi học sẽ không được đăng ký học phần học kỳ II năm học 2022 - 2023 và các chuẩn đầu ra.

Nếu có thắc mắc, các anh/chị sinh viên vui lòng gửi phản hồi (sử dụng email nội bộ tên miền hcmuaf.edu.vn để đăng nhập) cho Phòng Đào tạo qua đường link https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc2JEzqd_6luJhWmnOqZfk8UNqsA4nNaU6OzQjeyXP8i3m_lA/viewform. trước ngày 30/10/2022 (Chủ nhật). Sau thời gian trên, Phòng Đào tạo sẽ chốt danh sách và ra quyết định cảnh báo học vụ, buộc thôi học; các thông tin điều chỉnh sau khi ra quyết định sẽ không được giải quyết nếu không có ý kiến của Ban Giám Hiệu.

Các anh/chị sinh viên có thể xem đầy đủ nội dung của thông báo và danh sách cảnh báo học vụ theo đường link tương ứng:

- Thông báo rà soát và tiếp nhận đề nghị điều chỉnh

- Danh sách sinh viên bị cảnh báo học vụ

Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm TP. HCM quyết định cảnh báo và buộc thôi học đối với sinh viên đang học tập tại Khoa Nông học.

Nội dung cụ thể của quyết định và danh sách sinh viên bị cảnh báo và buộc thôi học xin xem tại đây. 

Để hoàn thành quy trình bảo vệ khóa luận tốt nghiệp (KLTN), Trưởng khoa Nông học thông báo đến toàn thể sinh viên đã bảo vệ KLTN theo hình thức trực tiếp vào ngày 25/8/2022 về việc nộp khoá luận hoàn chỉnh và các yêu cầu liên quan.

Thông tin đầy đủ của thông báo và các hướng dẫn chi tiết xin xem tại đây!  

Khoa Nông học thông báo đến các anh/chị sinh viên ngành Nông học và Bảo vệ thực vật quyết định giao đề tài và cử giảng viên hướng dẫn khóa luận tốt nghiệp đợt 3 năm 2022.

Thông tin chi tiết của quyết định, danh sách sinh viên, tên đề tài và giảng viên hướng dẫn xin xem tại đây.

Trưởng Khoa Nông học thông báo đến toàn thể các anh chị sinh viên đã nộp khoá luận tốt nghiệp vào ngày 05/08/2022 về thời gian bảo vệ khoá luận tốt nghiệp đợt 3 năm 2022.

Các anh chị viên cần xem nội dung cụ thể của thông báo và kiểm tra lại thông tin cá nhân, tên đề tài... tại đây.

Trong khuôn khổ hợp tác giữa Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh (NLU) và Đại học Okayama (OU) (Nhật Bản), Khoa Nông học tổ chức khóa học ngắn hạn cho các giảng viên, nghiên cứu viên trẻ, học viên cao học về chuyên đề “Biến đổi khí hậu và các giải pháp cho sản xuất cây trồng”. 

 

Trường Đại học Nông Lâm thông báo đến các anh chị sinh viên về việc đăng ký môn học trong học kỳ I, năm học 2022 - 2023.

Nội dung chi tiết của thông báo xin xem tại đây!

Trưởng khoa Nông học thông báo đến tất cả sinh viên đã thực hiện đề tài khóa luận tốt nghiệp (KLTN) về thời gian nộp và bảo vệ KLTN theo hình thức trực tiếp.

Nội dung cụ thể của thông báo xin xem tại đây.

Trưởng khoa Nông học thông báo đến toàn thể sinh viên về kết quả xét cảnh báo học tập, buộc thôi học năm học 2021 - 2022.

Nội dung của thông báo xin xem tại đây.

Danh sách sinh viên bị cảnh báo học tập, buộc thôi học năm học 2021-2022 tại đây.

Để hoàn thành quy trình bảo vệ khóa luận tốt nghiệp (KLTN), Trưởng khoa Nông học thông báo đến các anh/chị sinh viên đã bảo vệ KLTN ngày 20/5/2022 nộp lại khóa luận tốt nghiệp hoàn chỉnh.

Nội dung chi tiết của thông báo xin xem ở đây!

Trưởng Khoa Nông học ra quyết định giao đề tài và cử giảng viên hướng dẫn khóa luận tốt nghiệp đợt II, năm 2022 đối với sinh viên ngành Nông học và Bảo vệ thực vật.

Nội dung chi tiết của quyết định xin xem tại đây! 

Khoa Nông học sẽ tổ chức báo cáo khóa luận tốt nghiệp cho các anh/chị sinh viên đã nộp báo cáo KLTN vào ngày 06/5/2022.

- Thời gian và địa điểm tổ chức: từ 7h30 đến 17h00, ngày 20/5/2022 tại nhà Phượng Vỹ, Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh.

- Các anh chị sinh viên rà soát các thông tin (MSSV, họ và tên, tên lớp, tên đề tài, GVHD) trong danh sách đính kèm (xin xem thông tin chi tiết theo đường link bên dưới).

- Sinh viên bảo vệ KLTN theo hình thức trực tiếp. Thời gian trình bày tóm tắt nội dung khóa luận trước hội đồng cho mỗi sinh viên tối đa là 15 phút. Sinh viên KHÔNG cần in báo cáo tóm tắt nội dung KLTN để trình cho hội đồng.

Nội dung chi tiết của thông báo xin xem tại đây!

Căn cứ kế hoạch đào tạo bậc đại học năm học 2021 - 2022 của khoa Nông học, Trưởng khoa Nông học thông báo đến tất cả sinh viên đã thực hiện đề tài khóa luận tốt nghiệp (KLTN) về thời gian nộp và bảo vệ KLTN theo hình thức trực tiếp.

 Áp dụng cho:

- Tất cả sinh viên đã gia hạn thời gian nộp KLTN trong năm 2021 do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

- Riêng trường hợp sinh viên đã nộp KLTN trực tuyến nhưng hoãn bảo vệ KLTN theo hình thức trực tuyến (kể cả sinh viên tại Phân hiệu Gia Lai), sinh viên phải nộp lại 3 cuốn báo cáo KLTN có xác nhận của giảng viên hướng dẫn (GVHD).

Lưu ý:

  • Sinh viên định dạng hình thức khóa luận theo mẫu 1.7 - Quy định về hình thức khóa luận tốt nghiệp tại mục Biểu mẫu!
  • 03 cuốn KLTN nộp cho hội đồng chấm điểm KHÔNG được phép đóng bìa nhựa!

Thời gian nộp KLTN: Sinh viên nộp 3 cuốn KLTN có xác nhận của GVHD cho Trợ lý giáo vụ khoa tại Văn phòng khoa Nông học trước 16h00 ngày 06/5/2022.

Thời gian bảo vệ KLTN: Dự kiến là 2 ngày (20 và 21/5/2022)

Nội dung chi tiết của thông báo xin xem tại đây!

Quyết định Quy định thực hiện khóa luận tốt nghiệp (KLTN) đối với sinh viên được Khoa Nông học ban hành ngày 15/04/2022.

Kèm theo quyết định là Quy định thực hiện hiện KLTN của sinh viên Khoa Nông học và Danh mục các biểu mẫu thực hiện và đánh giá KLTN. Nội dung chi tiết xin xem ở các link tương ứng:

1. Quyết định ban hành quy định thực KLTN của sinh viên Khoa Nông học

2. Danh mục các biểu mẫu - Độc giả có thể download các biểu mẫu tại đây! 

Trưởng Khoa Nông học thông báo đến toàn thể sinh viên bảo vệ KLTN theo hình thức trực tuyến vào các ngày 9/9, 15/10 năm 2021 và 14/01 năm 2022 về việc nộp khóa luận hoàn chỉnh về Văn phòng Khoa Nông học.

Nội dung chi tiết của thông báo xin xem tại đây! 

Khoa Nông học, Trường đại học Nông Lâm thông tin đến Quý thầy cô và sinh viên về quyết định giao đề tài và cử giảng viên hướng dẫn khoá luận tốt nghiệp đợt 4, năm 2021 và đợt 1 năm năm 2022 cho sinh viên của Khoa. Nội dung cụ thể xin xem ở links tương ứng:

- Đợt 4, năm 2021

- Đợt 1, năm 2022

Trường Đại học Nông Lâm TP. HCM thông báo về việc điều chỉnh kế hoạch đào tạo bậc đại học, năm học 2021-2022. 

Nội dung cụ thể của thông báo xin xem tại đây! 

Trường Đại học Nông Lâm Tp. HCM thông báo về mức thu học phí học kỳ II, năm học 2021 - 2022. Nội dung cụ thể của thông báo xin xem tại đây!  

Trưởng khoa Nông học công bố danh sách sinh viên đăng ký bảo vệ KLTN theo hình thức trực tuyến lần 1 năm 2022 (danh sách đính kèm), thời gian và hình thức bảo vệ KLTN theo hình thức trực tuyến xin xem tại đây.

Trưởng khoa Nông học thông báo về việc tổ chức thi trực tuyến đối với các môn học đã hoàn thành nội dung giảng dạy trong học kỳ II năm học 2020 - 2021.

Nội dung thông báo xin xem tại đây!

Để bảo đảm tiến độ học tập của sinh viên không bị gián đoạn, Trưởng khoa Nông học thông báo đến toàn thể sinh viên đã nộp khóa luận vào ngày 15/10/2021 (Thông báo số 31/TB-NH ngày 04/10/2021) và 24/12/2021 (Thông báo số 33/TB-NH ngày 13/12/2021) về thời gian, cách thức đăng ký và bảo vệ khóa luận tốt nghiệp (KLTN) theo hình thức trực tuyến.

Nội dung thông báo và các hướng dẫn đăng ký xin xem tại đây!

Trường Đại học Nông Lâm TP. HCM thông báo kế hoạch tổ chức thi các môn học thuộc học kỳ II, năm học 2020 - 2021. Nội dung cụ thể của từng thông báo như sau:

1. Kế hoạch tổ chức thi kết thúc học phần học kỳ II năm học 2020 - 2021 thi trực tuyến - đợt 2

2. Thông báo tổ chức thi kết thúc học phần học kỳ II năm học 2020 - 2021 thi trực tuyến

Trường Đại học Nông Lâm TP. HCM thông báo về việc đăng ký môn học cho học kỳ II năm học 2021 - 2022.

Nội dung cụ thể của thông báo xin xem tại đây.

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên hoàn thành tiến độ học tập và tốt nghiệp của sinh viên không bị gián đoạn, Trưởng khoa Nông học thông báo đến tất cả sinh viên đã gia hạn khóa luận tốt nghiệp đợt phân công tháng 11/2020 và tháng 02/2021 về thời gian và quy trình nộp KLTN theo hình thức trực tuyến. Các hướng dẫn cụ thể xin xem tại đây.

Để đảm bảo tiến độ kế hoạch đào tạo bậc đại học năm học 2021-2022, Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm TP. HCM thông báo về việc điều chỉnh kế hoạch đào tạo bậc đại học năm học 2021-2022. Nội dung chi tiết xin xem file đính kèm tại đây.

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các anh/chị sinh viên thực hiện đăng ký môn học và hoàn thành chương trình đào tạo. Khoa Nông học đã điều chỉnh tên môn học, mã môn học và số tín chỉ trong các chương trình đào tạo ngành Nông học và Bảo vệ thực vật.

Chi tiết nội dung điều chỉnh xin xem tại đây.

Hằng năm, vào ngày 19.11, Khoa Nông học tổ chức buổi lễ kỷ niệm Ngày nhà giáo Việt Nam và ngày thành lập Khoa. Buổi họp mặt truyền thống này nhằm tri ân các thế hệ Thầy/Cô đã góp phần xây dựng và phát triển Khoa, và là dịp để các thế hệ sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh và quý Thầy Cô gặp mặt ôn lại những kỷ niệm.

Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh Covid – 19 nên năm nay buổi lễ không được tổ chức như mọi năm. Thay mặt Khoa Nông học, Trưởng khoa xin được gửi lời tri ân đến Quý Thầy Cô. Nội dung thư xin xem tại đây.

Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM trân trọng kính mời Quý Thầy, Cô tham dự Lễ kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 và kỷ niệm 66 năm ngày thành lập Trường (19/11/1955 - 19/11/2021).

Lễ được tổ chức dưới hình thức trực tuyến, thư mời và chương trình lễ xin xem tại đây.

Trưởng khoa Nông học thông báo đến toàn thể sinh viên đã đăng ký bảo vệ KLTN trực tuyến, theo Thông báo số 30/TB-NH ngày 28/09/2021, thông tin về đường links các tiểu ban và các nội dung liên quan đến buổi báo cáo KLTN trực tuyến.

Nội dung chi tiết của thông báo xin xem tại đây!

Để bảo đảm tiến độ học tập của sinh viên, Trưởng khoa Nông học thông báo đến toàn thể sinh viên thực hiện khóa luận đợt tháng 5/2021 và các trường hợp gia hạn về thời gian và quy trình nộp khóa luận tốt nghiệp theo hình thức trực tuyến.

Nội dung chi tiết và quy trình nộp khoá luận xin xem tại đây.

Trưởng khoa Nông học công bố danh sách sinh viên đăng ký bảo vệ KLTN theo hình thức trực tuyến lần 2 năm 2021 (danh sách đính kèm).

Thời gian và hình thức bảo vệ KLTN xin xem chi tiết tại đây.

Để đảm bảo an toàn và quyền lợi của sinh viên, Trưởng khoa Nông học thông báo đến toàn thể sinh viên bảo vệ khóa luận tốt nghiệp vào ngày 09/9/2021 một số nội dung cần thực hiện trong thời gian tới.

Nội dung chi tiết của thông báo xin xem tại đây.

Trưởng khoa Nông học thông báo đến toàn thể sinh viên đã nộp khóa luận vào ngày 05/6/2021 (chưa đăng ký bảo vệ ngày 09/9/2021) và 07/9/2021 (theo Thông báo số 25/TB-NH ngày 25/8/2021) về thời gian, cách thức đăng ký và bảo vệ khóa luận tốt nghiệp theo hình thức trực tuyến.

Nội dung chi tiết của thông báo xin xem tại đây.

 

Khoa Nông học thông báo đến toàn thể sinh viên có nhu cầu đăng ký bổ sung học phần.

Thời gian và cách thức đăng ký xin xem nội dung chi tiết của thông báo tại đây.

Trưởng Khoa Nông học thông báo đến các anh/chị sinh viên đã thực hiện khoá luận tốt nghiệp kế hoạch báo cáo tốt nghiệp và nộp khoá luận tốt nghiệp, cụ thể như sau:

1. Các anh/chị sinh viên đã thực hiện khoá luận tốt nghiệp đợt tháng 08/2020 và đợt tháng 11/2020 đăng kí để báo cáo tốt nghiệp theo hình thức trực tuyến. Nội dung cụ thể của thông báo xin xem tại đây.

2. Các anh/chị sinh viên đã thực hiện khoá luận tốt nghiệp đợt tháng 11/2020 (xin gia hạn) và đợt tháng 02/2021 nộp khoá luận theo hình thức trực tuyến. Nội dung cụ thể của thông báo xin xem tại đây.

Trường Đại học Nông Lâm TP. HCM thông báo đến sinh viên về việc đăng ký môn học của học kỳ I, năm học 2021 - 2022. 

Nội dung cụ thể của thông báo xin xem tại đây.

Do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, Trưởng Khoa Nông học thông báo về việc tạm hoãn nộp khoá luận tốt nghiệp đối với các anh/chị sinh viên thực hiện đợt tháng 11/2020 và tháng 02/2021.

Nội dung chi tiết của thông báo xin xem tại đây!

Trường Đại học Nông Lâm TP. HCM thông báo về việc tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

Thông tin chi tiết của thông báo xin xem tại đây!

Trưởng khoa Nông học thông báo đến toàn thể giảng viên và sinh viên một số công việc cần thực hiện trong thời gian tới như sau:
1. Kế hoạch đào tạo học kỳ 3 năm học 2020 - 2021
2. Kế hoạch bảo vệ đề cương khóa luận tốt nghiệp đợt tháng 8/2021
3. Kế hoạch bảo vệ khóa luận tốt nghiệp
4. Kế hoạch bảo vệ đề cương KLTN và bảo vệ KLTN đối với sinh viên học tập tại Phân hiệu Gia Lai
 

 

1. Căn cứ danh sách sinh viên Khoa Nông học đã bảo vệ thành công đề cương khóa luận tốt nghiệp tại Phân hiệu Gia Lai và tại Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh, Khoa Nông học công bố danh sách phân công 58 sinh viên ở các lớp DH16NHGL (1 sinh viên), DH17NHGL (19 sinh viên), DH15NHA (01 sinh viên), DH15NHA (01 sinh viên), DH17BVA (06 sinh viên), DH17BVB (05 sinh viên), DH17NHA (07 sinh viên), DH17NHB (12 sinh viên), DH17NHC (04 sinh viên), và DH18NHB (02 sinh viên) thực hiện khóa luận tốt nghiệp từ tháng 05/2021 theo danh sách đính kèm.

2. Thời gian thực hiện luận văn cuối khóa của sinh viên các lớp cụ thể như sau:

- Thời gian thực hiện thí nghiệm, thu thập số liệu: 04 tháng (từ ngày 14/05/2021 đến 14/09/2021).

- Hạn chót nộp khóa luận tốt nghiệp cho Văn phòng Khoa hoặc BQL Đào tạo tại PH Gia Lai: 15/10/2021.

- Số lượng: 02 cuốn.

- Dự kiến thời gian bảo vệ khóa luận tốt nghiệp: 12/11/2021.

3. Mọi sự thay đổi liên quan đến đề tài, sinh viên có trách nhiệm thông báo cho Trưởng khoa Nông học trước ngày 11/06/2021. Sau ngày này, mọi sự thay đổi liên quan đến đề tài đều không được chấp nhận. Các trường hợp cá biệt (do tác động của thiên tai, dịch hại, …) sẽ được xem xét cụ thể trên cơ sở tường trình của sinh viên và đề xuất của giảng viên hướng dẫn.

4. Khi thực hiện đề tài, các sinh viên phải lưu ý ghi chép nhật ký thí nghiệm đầy đủ (theo mẫu), có xác nhận của giảng viên hướng dẫn. Sinh viên phải thường xuyên giử liên lạc với giảng viên hướng dẫn để báo cáo hoặc trao đổi các vấn đề liên quan đến đề tài. Sau khi hoàn tất đề tài, sinh viên phải nộp lại cho bộ môn nhật ký thực hiện đề tài.

5. Các sinh viên chủ động liên hệ với các Phòng/Ban chức năng để đăng ký và hoàn thành nghĩa vụ học phí trước khi thực hiện đề tài.

TRƯỞNG KHOA

 

TS. Nguyễn Duy Năng

 

Thông báo về quyết định phân công sinh viên thực hiện khóa luận tốt nghiệp từ tháng 02/2021 theo tên, nội dung và đề cương đề tài đã được bộ môn thông qua dưới sự hướng dẫn của các giảng viên như danh sách kèm theo.

- Thời gian nộp KLTN về văn phòng khoa: 06/08/2021

- Dự kiến thời gian bảo vệ: 28/08/2021

Danh sách đăng kí thực hiện khoá luận tốt nghiệp đợt tháng 2.2020 – 08.2021 xin xem tại đây.

 

Chương trình GIỚI THIỆU DOANH NGHIỆP vào lúc 8h00 ngày 19/11/2020 tại đường số 7 – Trường Đại học Nông Lâm Tp HCM với nhiều hoạt động thú vị:
 Chụp hình check in vườn hoa Nông học!

  Cơ hội việc làm, phỏng vấn tại chỗ!

👍 Nhiều hoạt động, trải nghiệm thú vị!

🌸 🌸 🌸 RẤT MONG ĐƯỢC ĐÓN TIẾP 🌸 🌸 🌸 

TRÂN TRỌNG

#KhoaNonghoc

 

 

Quyết định phân công sinh viên k thực hiện khóa luận tốt nghiệp từ tháng 05/2020 (vụ Hè Thu 2020) theo tên, nội dung và đề cương đề tài đã được bộ môn thông qua dưới sự hướng dẫn của các giảng viên như danh sách kèm theo.

- Thời gian nộp KLTN về văn phòng khoa: 07/05/2021

- Dự kiến thời gian bảo vệ: 05/06/2021

Danh sách đăng kí thực hiện khoá luận tốt nghiệp đợt tháng 11.2020 – 05.2021 xin xem tại đây.

 

Thay mặt tập thể cán bộ viên chức, giảng viên, sinh viên khoa nông học, Trưởng khoa Nông học trân trọng kính mời:

Quý thầy cô cựu giảng viên, cán bộ viên chức và các anh/chị cựu sinh viên/học viên/nghiên cứu sinh các thế hệ tham dự lễ kỷ niệm 65 năm thành lập khoa (19.11.1955 – 19.11.2020) - Họp mặt truyền thống khoa nông học năm 2020 và kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11.2020.

Thời gian: 8:00’ – 14:00’ ngày 19 tháng 11 năm 2020

Địa điểm: Trại thực nghiệm Khoa Nông học

Nội dung chi tiết thư mời xin xem tại đây.

 Kính thưa quý Thầy Cô, các Anh Chị sinh viên và quý Độc giả,

Trải qua thời gian phát động sáng tác logo của Khoa Nông học và qua quá trình bình chọn, Khoa Nông học đã chọn được mẫu logo. Nay, Khoa xin thông báo đến quý Thầy Cô, các Anh Chị sinh viên và quý Độc giả logo chính thức của Khoa để tiện việc sử dụng trong các hoạt động học thuật và nghiên cứu. Nội dung trong thông báo là các mẫu logo với bản tiếng Việt và tiếng Anh, hoặc quý vị có thể download file pdf có có các mẫu logo tại đây.

Trân trọng thông báo.

Khoa Nông Học thông báo đến sinh viên về quyết định phân công thực hiện khoá luận tốt nghiệp, thông báo thời gian thực hiện và danh sách phân công. Nội dung chi tiết xin truy cập các đường link tương ứng.

- Quyết định phân công sinh viên thực hiện khoá luận tốt nghiệp tháng 08/2020

- Thông báo thực hiện khoá luận tốt nghiệm tháng 08 - 12, 2020

- Danh sách phân công thực hiện khoá luận tốt nghiệp tháng 08 - 12, 2020

CÔNG TY THUỐC LÁ BRITISH AMERICAN TOBACCO VIỆT NAM TUYỂN LEAF TRAINEE 2020

 

British American Tobacco (BAT) là một trong những Công ty Hàng Tiêu Dùng Hàng Đầu, thành lập vào năm 1902. Đến nay, công ty đã thực sự trở hành tập đoàn toàn cầu với hơn 53.000 nhân viên trên toàn thế giới, hoạt động tại hơn 180 ở thị trường và nhà máy trải rộng khắp trên 40 quốc gia.

 

Nhân dịp Kỷ niệm 65 năm thành lập Khoa Nông học, Trường Đại học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh, với kỳ vọng tổ chức tốt nhất Lễ kỷ niệm và Họp mặt truyền thống các thế hệ cựu sinh viên, cán bộ viên chức Khoa năm 2020. Trưởng Khoa Nông học trân trọng kính mời các Anh/Chị là lớp trưởng/Đại diện các lớp thuộc các thế hệ, các hệ đào tạo và các bậc đào tạo  về tham dự buổi họp trù bị, chuẩn bị tổ chức Lễ kỷ niệm 65 năm thành lập Khoa Nông học (19.11.1955 – 19.11.2020) và Họp mặt truyền thống các thế hệ cựu sinh viên, các bộ viên chức Khoa năm 2020.

Nội dung chi tiết thư mời xin xem tại đây.

 

Quyết định phân công 40 sinh viên các lớp DH14NHB (03 sinh viên), DH15NHA (02 sinh viên), DH15NHNT (01 sinh viên), DH16NHA (10 sinh viên), DH16NHB (09 sinh viên), DH17NHA (09 sinh viên), DH17NHB (03 sinh viên), DH17BVA (02 sinh viên), TC16NH (01 sinh viên) thực hiện khóa luận tốt nghiệp từ tháng 05/2020 (vụ Hè Thu 2020) theo tên, nội dung và đề cương đề tài đã được bộ môn thông qua dưới sự hướng dẫn của các giảng viên như danh sách kèm theo.

- Thời gian thực hiện thí nghiệm, thu thập số liệu: 04 tháng, từ 01/05/2020 – 01/09/2020

- Thời gian nộp KLTN về văn phòng khoa (hai cuốn): 02/10/2020

- Dự kiến thời gian bảo vệ: 07/11/2020

Nội dung chi tiết các văn bản liên quan, xin tham khảo theo đường links tương ứng:

1. Quyết định phân công sinh viên thực hiện khoá luận tốt nghiệp tháng 05.2020

2. Thông báo về việc thực hiện khoá luận tốt nghiệp đợt tháng 05.2020 – 09.2020

3. Danh sách đăng kí thực hiện khoá luận tốt nghiệp đợt tháng 05.2020 – 09.2020

Chương trình đào tạo ngành Nông học đạt chuẩn AUN-QA. Quý độc giả có thể truy cập các đường link dưới để xem thông tin chi tiết.

- Trường Đại Học Nông Lâm TP.HCM Có Thêm 4 Chương Trình Đào Tạo Đạt Chuẩn AUN-QA

- Trường ĐH Nông lâm TPHCM thêm 4 chương trình đào tạo đạt chuẩn AUN-QA

 

 

Vừa qua, đoàn đại biểu đánh giá chương trình đào tạo bậc đại học cấp khu vực Đông Nam Á – Asean University Network – Quality Asssurance (AUN-QA) đã đến Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM để tiến hành phiên đánh giá ngoài cho 4 chương trình đào tạo ngành: Cơ khí – Chế biến bảo quản nông sản, Kinh tế Nông nghiệp, Công nghệ sinh học và Nông học. Phiên đánh giá ngoài diễn ra từ ngày 10 – 12/12/2019. Các chuyên gia đã phỏng vấn các bên liên quan về quá trình xây dựng và thực hiện chương trình đào tạo của các ngành, tham quan cơ sở vật chất và trang thiết bị của các khoa phục vụ cho quá trình đào tạo.

Mời quý vị xem nội dung chi tiết bài viết và hình ảnh các phiên đánh giá theo links tương ứng:

- Nội dung chi tiết bài viết

- Hình ảnh các phiên đánh giá

 

Quyết định phân công chính thức 81 sinh viên các lớp TC11NHGL (01 sinh viên), TC12NHBD (01 sinh viên), DH14NHA (02 sinh viên), DH14BV (01 sinh viên), TC14NHBL (02 sinh viên), DH15NHB (02 sinh viên), DH15NHGL (01 sinh viên), DH15NHNT (02 sinh viên), TC15NHBL (02 sinh viên), DH16NHA (14 sinh viên), DH16NHB (27 sinh viên), DH16NHNH (01 sinh viên) DH16BV (24 sinh viên) và DH17NHB (01 sinh viên) thực hiện khóa luận tốt nghiệp từ tháng 11/2019 (vụ Đông Xuân 2019-2020) theo tên, nội dung và đề cương đề tài đã được bộ môn thông qua dưới sự hướng dẫn của các giảng viên như danh sách kèm theo.

-  Thời gian thực hiện thí nghiệm, thu thập số liệu: 04 tháng, từ 01/11/2019 – 15/03/2020 (đã trừ thời gian nghỉ Tết Nguyên đán 2020)

-  Thời gian nộp KLTN về văn phòng khoa (hai cuốn): 17/04/2020.

-  Dự kiến thời gian bảo vệ: 15/05/2020

 

Nội dung chi tiết các văn bản liên quan, xin tham khảo theo đường links tương ứng:

1. Quyết định phân công sinh viên thực hiện khoá luận tốt nghiệp

2. Thông báo về việc thực hiện khoá luận tốt nghiệp đợt tháng 11/2019 – 03/2020

3. Danh sách đăng kí thực hiện khoá luận tốt nghiệp đợt tháng 11/2019 – 03/2020

 

TẬP THỂ CÁN BỘ VIÊN CHỨC, GIẢNG VIÊN, SINH VIÊN KHOA NÔNG HỌC TRÂN TRỌNG KÍNH MỜI
Quý Thầy/Cô cựu Giảng viên, Cán bộ viên chức và các Anh/Chị cựu Sinh viên/Học viên/Nghiên cứu sinh các thế hệ tham dự Họp mặt truyền thống Khoa năm 2019 - Kỷ niệm 64 năm thành lập Khoa (19.11.1955 – 19.11.2019) và kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11.

Khoa Nông học, Viện Sinh học Nhiệt đới (Phòng Vi sinh) và Viện Nghiên cứu Dầu và Cây có dầu phối hợp thực hiện một số đề tài nghiên cứu. Khoa Nông học thông báo các anh chị học viên Cao học các đề tài hợp tác giữa Khoa và hai đơn vị nêu trên. Nội dung chi tiết đề tài, thời gian thực hiện và các thông tin liên quan, các anh chị học viên xem chi tiết trong file theo link này.

Trân trọng thông báo.

 

 Kính gửi: Quý vị lãnh đạo Doanh nghiệp, Công ty, Trung tâm hoạt động trong lĩnh vực Nông nghiệp

Hàng năm Khoa Nông học tổ chức thực hiện đề tài cho các em sinh viên Đại học và các anh chị học viên Thạc sĩ và Tiến sĩ. Nhằm nâng cao tính ứng dụng của các đề tài, giúp sinh viên thực hiện nghiên cứu gắn với nhu cầu xử dụng lao động của Quý  Đơn vị hoạt động trong lĩnh vức Nông nghiệp giải quyết các vấn đề kỹ thuật. Khoa Nông học xin thông tin đến Quý vị lãnh đạo về việc phối hợp thực hiện các đề tài giữa Khoa và Quý đơn vị.

Các nội dung cụ thể xin Quý vị xem thêm tại Thư đính kèm theo link này.

Trân trọng cảm ơn Quý vị.

CÔNG TY CỔ PHẦN BÌNH ĐIỀN - MEKONG là đơn vị thành viên của Công ty cổ phần phân bón Bình Điền; chuyên sản xuất, kinh doanh phân bón Đầu Trâu, thuốc BVTV Đầu Trâu (tham khảo chi tiết www.binhdienmekong.vn). Chúng tôi trân trọng thông báo tuyển dụng.

Công ty Cổ phần Thiên Sinh tuyển dụng nhân viên phát triển kinh doanh. Thông tin chi tiết xin xem tại đây!

Công ty TNHH Garsoni Việt Nam thông báo tuyển dụng nhân viên kinh doanh phân bón. Nội dung chi tiết xin xem tại đây!

Ngày 24 tháng 05 năm 2019 vừa qua, lễ kí kết MoU hợp tác giữa Khoa Nông học và các đơn vị trong lĩnh vực trồng trọt đã được long trọng tổ chức tại hội trường P221, tòa nhà Phượng Vỹ, Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM với sự tham dự của gần 50 cơ quan, Trung tâm, Viện nghiên cứu và các Công ty.

Công ty BAT tuyển dụng các bạn sinh viên có năng lực vượt trội hơn (về Tiếng Anh và kiến thức ngành) cho vị trí LEAF Global Graduate.

Vị trí LEAF Global Graduate, các bạn sẽ trãi qua các vòng thi khó hơn các bạn LEAF Trainee như sau:

  1. Vòng 1: Scan CV
  2. Vòng 2: Online Tests
  3. Vòng 3: Phỏng vấn qua điện thoại
  4. Vòng 4: Phỏng vấn trực tiếp
  5. Vòng 5: Assessment Center
  6. Vòng 6: Phỏng vấn với Trưởng Bộ phận

Chi tiết xin tham khảo link: https://careers.bat.com/job/TP-Ho-Chi-Minh-Global-Graduate/525735401/

 1. Sự cần thiết tổ chức

Hiện nay, Khoa Nông học – trường ĐH Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh đã và đang định hướng giáo dục theo hướng nghề nghiệp. Vì vậy, việc hợp tác với các cơ quan, doanh nghiệp và công ty thuộc lĩnh vực Nông nghiệp trong và ngoài nước là việc quan trọng hàng đầu.

Với mong muốn tăng cường các mối quan hệ hợp tác giữa khoa Nông học, Trường ĐH Nông Lâm Tp. Hồ Chí Minh với các cơ quan, doanh nghiệp và công ty, Khoa Nông học tổ chức “Lễ kí kết bản ghi nhớ (MoU) với các cơ quan, doanh nghiệp, công ty”.

 Công ty Cổ phần Quốc tế Hải Dương thông báo tuyển dụng. Thông tin cụ thể xin theo dõi đường link: Thông báo tuyển dụng của công ty Cổ phần Quốc tế Hải Dương

Phòng Quản lý NCKH, Đại học Nông Lâm TP. HCM tổ chức cuộc thi Khởi nghiệp Nông nghiệp. Quý độc giả, các anh chị sinh viên, học viên và nghiên cứu sinh quan tâm xin xem thông tin chi tiết ở hai liên kết dưới:

1. Thông báo về tổ chức cuộc thi "Khởi nghiệp Nông nghiệp"

2. Thông tin cuộc thi "Khởi nghiệp Nông nghiệp 2019"

 Công ty cổ phần nông nghiệp HP tuyển dụng. Xin truy cập đường link để xem thông tin chi tiết.

Công ty Cổ phần Giống - Thực phẩm sữa - Trang trại M.D tuyển dụng. Xin truy cập đường link để xem thông tin chi tiết.

Khoa Nông Học thông báo đến sinh viên về quyết định phân công thực hiện khoá luận tốt nghiệp, thông báo thời gian thực hiện và danh sách phân công. Nội dung chi tiết xin truy cập các đường link tương ứng.

Phân công sinh viên thực hiện khoá luận tốt nghiệp (tháng 04/2019)

Thông báo thực hiện khoá luận tốt nghiệm (tháng 04/2019)

Danh sách phân công thực hiện khoá luận tốt nghiệp tháng 04 - 08, 2019

Khoa Nông học vận động sáng tác logo của Khoa. Quý độc giả, các bạn sinh viên quan tâm xin xem thông tin chi tiết tại đây.

 Công ty Bayer tổ chức cuộc thi "Đại sứ chương trình sử dụng thuốc Bảo vệ Thực vật An toàn" với mục tiêu góp phần cải thiện sự Bền vững của nền nông nghiệp Á Châu. Giải thưởng cho người chiến thắng là MỘT KHOÁ ĐÀO TẠO TẠI CHÂU ÂU.

Các bạn sinh viên xem nội dung chi tiết cuộc thi tại đây và tải mẫu đăng ký tại đây. Sau khi điền đầy đủ thông tin đăng ký, xin gửi về địa chỉ email: ntthanhduyen@hcmuaf.edu.vn.

Chúc các bạn thành công!

 Thay mặt tập thể giảng viên, cán bộ viên chức và sinh viên Khoa Nông học, Trưởng Khoa Nông học xin trân trọng kính mời:

- Quý Thầy/Cô cựu giảng viên, Cán bộ viên chức và Các Anh/Chị cựu sinh viên các thế hệ thuộc các bậc đào tạo tham dự buổi họp mặt truyền thống Khoa Nông học 2018 - Kỷ niệm 63 năm thành lập Khoa và kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11 (sẽ được tổ chức vào ngày 18.11.2018). (Xin xem thư mời tại đây)

Thông báo tuyển dụng của Công ty BAT (Xem chi tiết tại đây)

Thông báo tuyển dụng của Công ty cổ phần Nông Lâm Nghiệp Bình Dương (Xem chi tiết tại đây)

Thông báo tuyển dụng của Công ty TNHH Phú Nông (Xem chi tiết tại đây)

Thông báo tuyển dụng của Công ty TNHH XD GT Hoàng Gia (Xem chi tiết tại đây)

Dự án “Phát triển hệ thống sản xuất sắn bền vững thông qua quản lý sâu bệnh hại tại Việt Nam, Campuchia và Thái Lan” (tên tiếng Anh: The project for development and dissemination of sustainable production system based on invasive pest management of cassava in Vietnam, Cambodia and Thailand, viết tắt: CaSPS project) do JICA tài trợ.

 

Trang liên kết

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : ba hai ba tám chín

Xem trả lời của bạn !