Bộ môn Di truyền chọn giống cây trồng là một trong bảy bộ môn trực thuộc khoa Nông học, Đại học Nông Lâm TP. HCM.

Giới thiệu

Chức năng và nhiệm vụ:

 • Xây dựng đội ngũ giảng viên phục vụ cho công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học.
 • giảng dạy các môn học: Di truyền thực vật; Chọn giống cây trồng (cơ bản và chuyên khoa); Công nghệ nhân giống; Công nghệ hạt giống.
 • Biên soạn giáo trình và tài liệu liên quan đến các môn học bộ môn phụ trách.
 • Nghiên cứu cơ sở lý luận phương pháp chọn tạo giống và nhân giống cây trồng. 
 • Hướng dẫn sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh.
 • Hợp tác với các Viện, Trường trong công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học.

Nhân sự:

TS. Nguyễn Châu Niên, Giảng viên, Trưởng bộ môn
      E-mail: nien.nguyen@hcmuaf.edu.vn
TS. Nguyễn PhươngGiảng viên                                                            
     E-mail: phuongdtg@yahoo.com
     E-mail: hotanquoc2002@yahoo.com
ThS. Nguyễn Thị Thanh Duyên, Giảng viên
     Email: nguyenduyendhnl@gmail.com
ThS. Nguyễn Tuyết Nhung Tường, Giảng viên
     Email: nhungtuong67@gmail.com
 
Các hoạt động đào tạo

 

 • Hàng năm giảng dạy 8 - 10 lớp, hướng dẫn 25 - 30 sinh viên thực tập đề tài tốt nghiệp, nghiên cứu khoa học, học viên cao học và nghiên cứu sinh.
 • Đào tạo kỹ thuật viên nuôi cấy mô.
Nghiên cứu khoa học
 • Tham gia điều tra thu thập giống một số cây trồng, so sánh và khảo nghiệm các giống triển vọng. Chọn tạo giống mới bằng phương pháp lai hữu tính, gây đột biến thực nghiệm.
 • Tham gia các đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ.
 • Hợp tác với một số Viện và Trung tâm nghiên cứu trong nước để thực hiện một số chương trình nghiên cứu về chọn tạo và phục tráng giống một số cây trồng, khảo nghiệm các giống mới.
 • Nuôi cấy mô các loại giống cây: nhóm cây hoa kiểng, cây công nghiệp và cây ăn quả
 • Chuyển giao các giống cây nuôi cấy mô và rau quả

   Giáo trình, tài liệu:

+ Phan Thanh Kiếm, 2008. Công nghệ hạt giống một số cây ngắn ngày, NXB Nông nghiệp, 162 trang.
+ Phan Thanh Kiếm, 2007. Di truyền số lượng: nguyên lý và bài toán ứng dụng trong nghiên cứu cây trồng, NXB Nông nghiệp, 164 trang.
+ Phan Thanh Kiếm, 2006. Giáo trình Giống cây trồng, NXB Nông nghiệp, 288 trang.
+ Từ Bích Thủy, 2004. Giáo trình Chọn tạo giống cây trồng, NXB ĐH Quốc gia Tp. HCM.
      + Nguyễn Phương, Hồ Tấn Quốc, 2007. Bài giảng Di truyền đại cương (lưu hành nội bộ).
+ Từ Bích Thủy, 1993, 1998, 2002. Giáo trình Di truyền đại cương (lưu hành nội bộ).
+ Từ Bích Thủy, 1995, 1998, 2002. Giáo trình Chọn giống cây trồng (lưu hành nội bộ).
 

 

Số lần xem trang: 3092
Điều chỉnh lần cuối: 10-08-2021

Trang liên kết

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : bảy không tám một tám

Xem trả lời của bạn !