STANDARD FORMS FOR STUDENTS (IN VIETNAMESE ONLY)

NH01-Hồ sÆ¡ xét, phân công và thá»±c hiện KLTN

Mẫu 1.1-Định hÆ°á»›ng nghiên cứu, tên đề tài, dá»± án của giảng viên

Mẫu 1.2-Biên bản họp bá»™ môn Ä‘ánh giá đề cÆ°Æ¡ng KLTN

Mẫu 1.3-Giải trình chỉnh sá»­a đề cÆ°Æ¡ng KLTN

Mẫu 1.4-Danh sách sinh viên bảo vệ thành công đề cÆ°Æ¡ng KLTN

Mẫu 1.5-Quyết định giao đề tài và cá»­ giảng viên hÆ°á»›ng dẫn KLTN

Mẫu 1.6-Đơn xin thay đổi tên đề tài (GVHD) KLTN

Mẫu 1.7-Quy định về hình thức KLTN

Mẫu 1.8-Đơn xin gia hạn nộp KLTN

Mẫu 1.9-Tổng hợp SV gia hạn ná»™p KLTN (dành cho GVHD)

 

NH02-Hồ sÆ¡ Ä‘ánh giá KLTN

Mẫu 2.1-Quyết định thành lập Há»™i đồng Ä‘ánh giá KLTN

Mẫu 2.2-Phiếu nhận xét KLTN - UVPB

Mẫu 2.3a-Rubric Ä‘ánh giá KLTN - GVHD

Mẫu 2.3b-Phiếu nhận xét và Ä‘ánh giá KLTN - GVHD

Mẫu 2.4a-Rubric Ä‘ánh giá khóa luận - TVHĐ

Mẫu 2.4b-Phiếu Ä‘ánh giá khóa luận - TVHĐ

Mẫu 2.5-Biên bản họp Há»™i đồng Ä‘ánh giá khóa luận (ThÆ° ký)

Mẫu 2.6-Tổng hợp kết quả Ä‘ánh giá khóa luận của Há»™i đồng (ThÆ° ký)

Mẫu 2.7-Tổng hợp kết quả Ä‘ánh giá KLTN (Trợ lý GVK)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

STANDARD FORMS FOR MASTER STUDENTS (IN VIETNAMESE ONLY)

Master student handbook (2021)

Guide for writing the master thesis

Page count: 3735
Last modify: 03-03-2024

Web links

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : bảy bảy bốn tám một

Xem trả lời của bạn !