Chương 2

QUY TRÌNH THỰC HIỆN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

2.1 Quy trình khóa thực hiện khóa luận tốt nghiệp tại Khoa Nông học

Sau đây là nội dung công việc và các mốc thời gian chính trong quá trình chuẩn bị và thực hiện khóa luận tốt nghiệp:

Thời gian

Công việc

Người thực hiện

Ghi chú

Tuần 15, học kỳ 6

- Phổ biến mục đích, yêu cầu, quy trình thực hiện khóa luận tốt nghiệp (KLTN) cho sinh viên

- Nhắc lại điều kiện được thực hiện KLTN

- Hướng dẫn sinh viên (SV) cách định hướng đề tài, chọn đề tài và giảng viên hướng dẫn

BCN Khoa, SV năm thứ 3

 

Tuần 2, học kỳ 7

- Thông báo cho các cơ quan doanh nghiệp ngoài trường về việc thực hiện KLTN của SV

- Thông báo để các giảng viên đăng ký đề tài KLTN

- Thông báo để SV đăng ký thực hiện KLTN

BCN Khoa

 

Tuần 15, học kỳ 7

Hạn chót nhận các đăng ký nhu cầu công việc, nhu cầu hướng dẫn và nguyện vọng thực hiện KLTN của các doanh nghiệp, giảng viên và SV

BCN Khoa, SV năm thứ 3, các giảng viên và doanh nghiệp quan tâm

 

Tuần 18, học kỳ 7

Chính thức phân công KLTN cho SV

Bắt đầu thực hiện khóa luận tốt nghiệp từ tuần 1, học kỳ 8

Tuần 2, học kỳ 8

Hạn cuối nộp đề cương KLTN cho bộ môn

SV năm thứ 3, các giảng viên và doanh nghiệp tham gia

Tuần 16, học kỳ 8

Kết thúc thời gian thí nghiệm, thu thập số liệu

Tuần 20, học kỳ 8

Hạn cuối nộp báo cáo KLTN (hai bản in) về Văn phòng (VP) Khoa

VP Khoa, SV năm thứ 3, các giảng viên và doanh nghiệp tham gia

Tuần 24, học kỳ 8

- Bảo vệ KLTN

- Xét tốt nghiệp cho SV

VP Khoa, Hội đồng xét tốt nghiệp; tiểu ban đánh giá kết quả

2.2 Mục tiêu môn học­

2.2.1 Mục tiêu tổng quát

Đào tạo sinh viên khả năng lập kế hoạch, triển khai và hoàn tất một nghiên cứu cụ thể trong lĩnh vực nông nghiệp

Giúp sinh viên tổng hợp, rèn luyện và hoàn thiện tất cả các kiến thức, kinh nghiệm và kỹ năng đã học để sẵn sàng hoà nhập vào thị trường lao động.

2.2.2 Năng lực đạt được

Sau khi hoàn tất khoá luận, sinh viên hoàn thiện tất cả các năng lực:

- Áp dụng và chuyển giao kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp (năng lực 1)

- Cải thiện thu nhập của người sản xuất nông nghiệp bằng việc áp dụng kỹ thuật nông nghiệp, kinh tế, tiếp thị (năng lực 2).

- Làm việc độc lập để xác định và giải quyết các vấn đề sản xuất nông nghiệp (năng lực 3)

- Tự học để nâng cao kiến thức (năng lực 4)

- Thực hiện nghiên cứu khoa học (năng lực 5)

- Đề xuất và đóng vai trò chỉ đạo để đạt mục tiêu đề ra (năng lực 6)

- Huấn luyện các thành viên, nhóm ở cấp độ khác nhau về sản xuất cây trồng (năng lực 7)

- Hợp tác với các ngành chuyên môn khác (năng lực 8)

- Thực hiện đúng pháp lệnh ngành nông nghiệp (năng lực 9)

- Sinh viên có khả năng đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của thị trường lao động (năng lực 1, 5 và 7).

2.2.3 Mục tiêu cụ thể

- Kiến thức: xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện hoàn chỉnh một nghiên cứu ứng dụng trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp

- Hiểu biết: nắm được một cách có hệ thống tình hình sản xuất nông nghiệp tại địa phương hoặc quy trình sản xuất cây trồng.

- Ứng dụng: xây dựng và triển khai thực hiện hoàn chỉnh một nghiên cứu ứng dụng trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp.

- Tổng hợp: đánh giá được kết quả nghiên cứu, xác định các ưu khuyết điểm và đề xuất giải pháp khắc phục.

2.3 Mẫu phiếu đăng ký thực hiện KLTN của SV

ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HCM                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KHOA NÔNG HỌC                                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

       
   
 


Tp. Hồ Chí Minh, ngày     tháng      năm 2009.

ĐĂNG KÝ ĐỀ TÀI THỰC TẬP KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

Tôi tên là: ………………………………………Mã số SV: ………………… Lớp: ……………..

Cơ quan công tác (nếu có): ……………………………………………………………………….

Điện thoại liên lạc: ………………………………………………………………………………….

Trên cơ sở nguyện vọng và năng lực của bản thân, tôi đăng ký đề tài thực tập cuối khóa như sau:

………………………………………………………………………………………………………..

Giáo viên hướng dẫn: ……………………………………………………………………………..

Địa điểm thực hiện đề tài (dự kiến): ……………………………………………………………..

Tôi cam kết đã biết các quy định:

- Mỗi Thầy Cô chỉ hướng dẫn tối đa 4 sinh viên trong cùng một lớp.

- Sinh viên chỉ được phân đề tài chính thức khi không còn nợ môn học nào trong 6 học kỳ đầu (7 học kỳ đối với sinh viên hệ vừa học vừa làm).

- Sinh viên chỉ được bảo vệ luận văn cuối khóa khi không còn nợ môn học nào.

 

Ý kiến của Giáo viên hướng dẫn                                                       Sinh viên đăng ký

 

 

2.4 Mẫu Phiếu theo dõi tiến độ thực hiện khóa luận tốt nghiệp của sinh viên

ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HCM                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KHOA NÔNG HỌC                                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

       
   
 


Tp. Hồ Chí Minh, ngày     tháng      năm 2009.

PHIẾU THEO DÕI TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN KLTN

1. Họ tên sinh viên: …………………………………………………………………………………..

2. Mã số SV: ……………………………………… Lớp: …………………………………………...

3. Tên đề tài:…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………..

4. Giảng viên hướng dẫn: …………………………………… Đơn vị:………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

Tuần lễ

Từ ngày …………………….

đến ngày ……………………

Khối lượng

Giảng viên hướng dẫn (ký xác nhận)

Đã thực hiện

Tiếp tục thực hiện

01

 

 

 

 

02

 

 

 

 

03

 

 

 

 

04

 

 

 

 

05

 

 

 

 

06

 

 

 

 

Kiểm tra đầu kỳ

Đánh giá khối lượng hoàn thành ……………………… %

Được tiếp tục/không được tiếp tục ………………………

07

 

 

 

 

08

 

 

 

 

09

 

 

 

 

10

 

 

 

 

11

 

 

 

 

12

 

 

 

 

Kiểm tra giữa kỳ

Đánh giá khối lượng hoàn thành ……………………… %

Được tiếp tục/không được tiếp tục ………………………

13

 

 

 

 

14

 

 

 

 

15

 

 

 

 

16

 

 

 

 

17

 

 

 

 

18

 

 

 

 

Kiểm tra kết thúc đề tài

Đánh giá khối lượng và chất lượng của cả đợt thực hiện KLTN ………………………………………………………

………………………………………………………………

Đề nghị được bảo vệ hay không được bảo vệ ……………..

19

Hướng dẫn sinh viên xử lý số liệu, viết KLTN

Ý kiến của giảng viên hướng dẫn và Bộ môn quản lý về việc được bảo vệ hay không được bảo vệ ………………….

20

21

22

23

Hoàn chỉnh KLTN – Chuẩn bị và bảo vệ

24

Ý kiến của Bộ môn quản lý                                                       Nhận xét của giảng viên hướng dẫn

        Trưởng bộ môn                                                                                    Giảng viên

   (ký và ghi rõ họ tên)                                                                (ký và ghi rõ họ tên)

Lưu ý: phiếu này được lưu trữ trong hồ sơ của Hội đồng bảo vệ

Số lần xem trang: 2425
Điều chỉnh lần cuối:

Mẫu phiếu chấm phản biện (20-08-2014)

Quy định về thực hiện khóa luận sớm (19-08-2014)

Mẫu thang điểm chấm báo cáo tốt nghiệp (19-08-2014)

Mẫu theo dõi tiến độ thực hiện đề tài tốt nghiệp (19-08-2014)

Mẫu đăng kí danh sách hướng dẫn khóa luận (19-08-2014)

Mẫu phiếu chấm của giảng viên hướng dẫn (19-08-2014)

Mẫu đăng kí đề tài tốt nghiệp (19-08-2014)

Mẫu đề xuất thay đổi đề tài (19-08-2014)

Qui định về hình thức luận văn cuối khóa (cập nhật tháng 7/2015) (04-01-2011)

Các qui định liên quan đến việc thực hiện khóa luận tốt nghiệp và công nhận tốt nghiệp (04-01-2011)

Xem thêm ...

Trang liên kết

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : sáu ba bốn sáu sáu

Xem trả lời của bạn !