Tác giả
: Nguyễn Văn Tư
Tên tài liệu
: Thuỷ sản đại cương
Số trang
: 9
Ngày in
: 17-Aug-09
Dung lượng
: 336896
Tài liệu được lưu lần cuối
: 17-Aug-09
Hiệu chỉnh bởi
: PT

           

 

·        Tên môn học: Thủy sản đại cương
·        Mã môn học: 206109
·        Bộ môn/Khoa quản lý: Kỹ thuật Nuôi trồng thủy sản/Khoa Thủy Sản
·        Nhóm môn học (đại cương, chuyên ngành): Chuyên ngành
·        Tính chất môn học (tự chọn, bắt buộc): tự chọn
·        Bố trí giảng dạy vào năm thứ: 4                    học kỳ: 7
·        Số tiết giảng dạy:       Tổng số: 30    Lý thuyết: 30             Thực hành: 0
·        Tổng số chương/môn học:
·        Số bài/tuần: 12 bài/ 15 tuần
·        Mô tả tóm tắt nội dung môn học:
Môn học nhằm cung cấp cho sinh viên những hiểu biết về tiềm năng, hiện trạng và thách thức cho phát triển bền vững cho thủy sản Việt Nam; những nguyên nhân làm giảm sút và các biện pháp bảo vệ nguồn lợi thủy sản; các hệ thống nuôi trồng thủy sản ở Việt Nam.
Có những hiểu biết về tiềm năng, hiện trạng và thách thức cho phát triển bền vững, về nguồn lợi thủy sản và những yếu tố làm giảm sút nguồn lợi thủy sản, và các hệ thống nuôi trồng thủy sản ở Việt Nam;.
            Nhận biết những thành tựu và hạn chế trong phát triển và đề xuất được các giải pháp cho phát triển bền vững thủy sản Việt Nam
+ Kiến thức
Sau khi hoàn tất môn học, sinh viên có khả năng:
            - Ðánh giá tiềm năng, hiện trạng và những thách thức cho phát triển bền vững của thủy sản Việt Nam;
            - Mô tả nguồn lợi thủy sản Việt Nam, những nguyên nhân gây giảm sút nguồn lợi và các biện pháp bảo vệ nguồn lợi thủy sản;
            - Mô tả các hệ thống nuôi trồng thủy sản ở Việt Nam bao gồm các yếu tố kỹ thuật, qui trình và khuynh hướng phát triển.
+ Kỹ năng
            - Phân tích và tổng hợp thông tin liên quan đến tiềm năng, hiện trạng và những thách thức cho phát triển bền vững của thủy sản Việt Nam.
            N/A
 

Chương mục
Số tiết (LT + TH)
Số bài
Các mục tiêu cụ thể
Phương pháp giảng dạy
Tương quan của chương với môn học
1
2
3
4
5
6
Chương 1: Tiềm năng và hiện trạng thủy sản Việt Nam
12
5
SV đánh giá được tiềm năng, hiện trạng và những thách thức cho phát triển bền vững của thủy sản Việt Nam
Trình bày powerpoint và thảo luận
Bức tranh toàn cảnh về thủy sản Việt Nam
Chương 2: Bảo vệ nguồn lợi thủy sản
5
3
SV mô tả được nguồn lợi thủy sản Việt Nam, những nguyên nhân gây giảm sút nguồn lợi và các biện pháp bảo vệ nguồn lợi thủy sản
Trình bày powerpoint và thảo luận
Những vấn đề về bảo vệ NLTS ở Việt Nam
Chương 3: Nuôi trồng thủy sản
13
4
SV mô tả được các hệ thống nuôi trồng thủy sản ở Việt Nam bao gồm các yếu tố kỹ thuật, qui trình và khuynh hướng phát triển
Trình bày powerpoint, thảo luận và phim minh họa
Các yếu tố kỹ thuật và vấn đề của hệ thống nuôi trồng thủy sản

Bài học 1: Vai trò của ngành thủy sản Việt Nam
Hoạt động
2 tiết                                                      Giảng viên: Nguyễn Văn Tư
Nội dung
Phân tích vai trò của thủy sản trong nền kinh tế quốc dân
Trước khi học
Đọc Chương 1 của bài giảng Thủy sản đại cương
Sau khi học
Đọc thêm tài liệu từ internet về vai trò của thủy sản Việt Nam
Phương pháp và phương tiện
- Trình bày powerpoint và thảo luận
- LCD projector
Tổ chức và thực hiện
Giảng dạy cho toàn lớp
Bài học 2: Tiềm năng phát triển thủy sản Việt Nam
Hoạt động
2 tiết                                                      Giảng viên: Nguyễn Văn Tư
Nội dung
Phân tích các yếu tố của tiềm năng phát triển thủy sản Việt Nam và so sánh tiềm năng giữa các vùng sinh thái
Trước khi học
Đọc Chương 1 của bài giảng Thủy sản đại cương
Sau khi học
Đọc thêm tài liệu từ internet về tiềm năng phát triển thủy sản Việt Nam
Phương pháp và phương tiện
- Trình bày powerpoint và thảo luận
- LCD projector
Tổ chức và thực hiện
Giảng dạy cho toàn lớp
Bài học 3: Hiện trạng thủy sản Việt Nam
Hoạt động
5 tiết                                                      Giảng viên: Nguyễn Văn Tư
Nội dung
Phân tích hiện trạng thủy sản Việt Nam bao gồm khai thác, nuôi trồng và chế biến thủy sản
Trước khi học
Đọc Chương 1 của bài giảng Thủy sản đại cương
Sau khi học
Đọc thêm tài liệu từ internet về hiện trạng thủy sản Việt Nam
Phương pháp và phương tiện
- Trình bày powerpoint, thảo luận và chiếu phim
- LCD projector
Tổ chức và thực hiện
Giảng dạy cho toàn lớp
Bài học 4: Những thách thức cho phát triển bền vững thủy sản Việt Nam
Hoạt động
2 tiết                                                      Giảng viên: Nguyễn Văn Tư
Nội dung
- Khái niệm về phát triển bển vững
- Phân tích những thách thức cho phát triển bền vững thủy sản Việt Nam
Trước khi học
Đọc Chương 1 của bài giảng Thủy sản đại cương
Sau khi học
Đọc thêm tài liệu từ internet về thách thức cho phát triển bền vững thủy sản Việt Nam
Phương pháp và phương tiện
- Trình bày powerpoint và thảo luận
- LCD projector
Tổ chức và thực hiện
Giảng dạy cho toàn lớp
Bài học 5: Một số thông tin về thủy sản thế giới
Hoạt động
1 tiết                                                      Giảng viên: Nguyễn Văn Tư
Nội dung
Cung cấp thông tin về thủy sản thế giới, nhấn mạnh đến các hệ thống nuôi trồng thủy sản
Trước khi học
Đọc Chương 1 của bài giảng Thủy sản đại cương
Sau khi học
Đọc thêm tài liệu từ internet về thủy sản thế giới
Phương pháp và phương tiện
- Trình bày powerpoint và thảo luận
- LCD projector
Tổ chức và thực hiện
Giảng dạy cho toàn lớp

Bài học 1: Hiện trạng nguồn lợi thủy sản Việt Nam
Hoạt động
2 tiết                                                      Giảng viên: Nguyễn Văn Tư
Nội dung
- Khái niệm và phân tích các yếu tố nguồn lợi thủy sản
- Phân tích hiện trạng thủy sản Việt Nam
Trước khi học
Đọc Chương 2 của bài giảng Thủy sản đại cương
Sau khi học
Đọc thêm tài liệu từ internet về nguồn lợi thủy sản Việt Nam
Phương pháp và phương tiện
- Trình bày powerpoint và thảo luận
- LCD projector
Tổ chức và thực hiện
Giảng dạy cho toàn lớp
Bài học 2: Các nguyên nhân làm giảm sút nguồn lợi thủy sản
Hoạt động
2 tiết                                                      Giảng viên: Nguyễn Văn Tư
Nội dung
- Phân tích các nguyên do con người làm giảm sút nguồn lợi thủy sản Việt Nam
Trước khi học
Đọc Chương 2 của bài giảng Thủy sản đại cương
Sau khi học
Đọc thêm tài liệu từ internet về hoạt động làm giảm sút nguồn lợi thủy sản ở nước ta
Phương pháp và phương tiện
- Trình bày powerpoint và thảo luận
- LCD projector
Tổ chức và thực hiện
Giảng dạy cho toàn lớp
Bài học 3: Các biện pháp bảo vệ nguồn lợi thủy sản
Hoạt động
1 tiết                                                      Giảng viên: Nguyễn Văn Tư
Nội dung
- Mô tả các phương pháp bảo vệ và khôi phục nguồn lợi thủy sản
- Đánh giá hiệu quả hoạt động bảo vệ nguồn lợi thủy sản ở các nước và Việt Nam
Trước khi học
Đọc Chương 2 của bài giảng Thủy sản đại cương
Sau khi học
Đọc thêm tài liệu từ internet về một số hoạt động khôi phục nguồn lợi thủy sản ở nước ta
Phương pháp và phương tiện
- Trình bày powerpoint và thảo luận
- LCD projector
Tổ chức và thực hiện
Giảng dạy cho toàn lớp

Bài học 1: Ðịnh nghĩa và cơ sở phát triển NTTS
Hoạt động
2 tiết                                                      Giảng viên: Nguyễn Văn Tư
Nội dung
- Định nghĩa về NTTS
- Phân tích các cơ sở cho phát triển NTTS ở một quốc gia
Trước khi học
Đọc Chương 3 của bài giảng Thủy sản đại cương
Sau khi học
Đọc thêm tài liệu từ internet để hiểu rõ hơn các cơ sở cho phát triển NTTS ở nước ta
Phương pháp và phương tiện
- Trình bày powerpoint và thảo luận
- LCD projector
Tổ chức và thực hiện
Giảng dạy cho toàn lớp
Bài học 2: Các vấn đề chung trong NTTS
Hoạt động
2 tiết                                                      Giảng viên: Nguyễn Văn Tư
Nội dung
Mô tả các yếu tố của hoạt động NTTS và các khía cạnh có liên quan
Trước khi học
Đọc Chương 3 của bài giảng Thủy sản đại cương
Sau khi học
Đọc thêm tài liệu từ internet về các hệ thống NTTS
Phương pháp và phương tiện
- Trình bày powerpoint và thảo luận
- LCD projector
Tổ chức và thực hiện
Giảng dạy cho toàn lớp
Bài học 3: Các hệ thống NTTS nội địa
Hoạt động
4 tiết                                                      Giảng viên: Nguyễn Văn Tư
Nội dung
Mô tả các hệ thống NTTS nước ngọt bao gồm sản xuất giống cá, nuôi cá bán thâm canh trong ao và trong ruộng lúa, nuôi cá thâm canh trong ao và lồng bè, nuôi thủy đặc sản nước ngọt ở Việt Nam
Trước khi học
Đọc Chương 3 của bài giảng Thủy sản đại cương
Sau khi học
Đọc thêm tài liệu từ internet về các tiến bộ trong nuôi thủy sản nước ngọt
Phương pháp và phương tiện
- Trình bày powerpoint, thảo luận và chiếu phim
- LCD projector
Tổ chức và thực hiện
Giảng dạy cho toàn lớp
Bài học 4: Các hệ thống NTTS ven biển và biển
Hoạt động
5 tiết                                                      Giảng viên: Nguyễn Văn Tư
Nội dung
Mô tả các hệ thống NTTS ven biển bao gồm nuôi tôm quảng canh, bán thâm canh và thâm canh, và nuôi trên biển
Trước khi học
Đọc Chương 3 của bài giảng Thủy sản đại cương
Sau khi học
Đọc thêm tài liệu từ internet về các tiến bộ trong nuôi thủy sản ven biển và trên biển
Phương pháp và phương tiện
- Trình bày powerpoint, thảo luận và chiếu phim
- LCD projector
Tổ chức và thực hiện
Giảng dạy cho toàn lớp

            a. Chuyên cần: 10% (dựa trên kết quả đánh giá thường xuyên)
            b. Kiểm tra giữa môn học: 20%
            c. Thi cuối môn học: 70%
 
- Kinh nghiệm: giảng viên chính của Khoa Thủy Sản.
- Chuyên môn: thạc sĩ về nuôi trồng thủy sản.
- Tài liệu bắt buộc
1. Bài giảng tóm tắt Thủy sản đại cương
- Tài liệu tham khảo
2. Thông tin, các báo cáo ngành, các sách kỹ thuật từ các websites liên quan (sẽ được cung cấp).
- Ngày biên soạn:
- Nhóm biên soạn

Họ và Tên
Nghề nghiệp
Tên Cơ quan
Địa chỉ
 
Giảng viên
ĐH Nông Lâm Tp. HCM
Khoa Thủy Sản-ĐH Nông Lâm-Tp. HCM

Người biên soạn
 
 
Nguyễn Văn Tư
- Bộ môn:
 
 
 

- Hội đồng Khoa học Khoa

Số lần xem trang: 937
Điều chỉnh lần cuối: 15-09-2018

Trang liên kết

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : năm sáu một một không

Xem trả lời của bạn !