Tác giả
: ThS. Phạm Thị Ngọc
Tên tài liệu
: Sản xuất nấm
Số trang
: 9
Ngày in
: 17-Aug-09
Dung lượng
: 336896
Tài liệu được lưu lần cuối
: 17-Aug-09
Hiệu chỉnh bởi
: PT

               


 

Thông tin tài liệu:

 

·        Tên môn học: SẢN XUẤT NẤM
·        Mã môn học: 204111
·        Bộ môn/Khoa quản lý: Sinh lý – Sinh hoá / Khoa Nông học
·        Nhóm môn học: chuyên ngành nông học, đào tạo lĩnh vực vi sinh
·        Tính chất môn học: tự chọn
·        Bố trí giảng dạy: năm thứ: 4 học kỳ: 7
·        Số tiết giảng dạy: Tổng số 30  Lý thuyết: 15  Thực hành: 30
·        Tổng số chương/môn học: 5
·        Số bài trong tuần: 1
·        Mô tả tóm tắt nội dung môn học:
Sinh thái học và giá trị dinh dưỡng của nấm ăn;đặc điểm hình thái của các loại nấm ăn phổ biến. Phân lập và nhân giống nấm ăn. Các phương pháp nuôi trồng nấm rơm; cách nuôi trồng mộc nhĩ, nấm sò, linh chi.
Sinh viên nắm được các kiến thức cơ bản về sinh thái học của nấm và phương pháp sản xuất nấm phục vụ đời sống.
     Phân biệt được các đặc điểm cơ bản về hình thái và sinh thái của một số loại nấm ăn chủ yếu.
Có khả năng vận dụng các kiến thức kỹ thuật vào lĩnh vực nghiên cứu và sản xuất
- Kiến thức: Nắm được các phương pháp sản xuất nấm phổ biến hiện nay.
- Hiểu biết: sinh thái của một số loại nấm ăn . 
- Ứng dụng: Sản xuất thử nghiệm một vài loại nấm.
            - Tổng hợp: Có khả năng tự học, tự nghiên cứu để nâng cao những hiểu biết về vi sinh vật trong nông nghiệp và có thể ứng dụng trong sản xuất nấm ăn phục vụđời sống .
 Vi Sinh học, Sinh hoá đại cương, Di truyền đại cương
Chương mục
Số tiết (LT+TH)
Số bài
Các mục tiêu cụ thể
 
Phương pháp giảng dạy
Tương quan của chương mục với môn học
1
2
3
4
5
6
       1
2
1
Sinh thái học và giá trị dinh dưõng của nấm
 Thuyết trình
                          
Giới thiệu chung
 
2
 
3
 
1
Cơ sở khoa học của công nghệ nuôi trồng nấm
Thảo luận
Khái quát về đối tượng nghiên cứu và công nghệ áp dụng.
3
4 + 10
1
Qui trình trồng nấm và chuẩn bị các điều kiện để nuôi trồng nấm
giảng giải
Các bước thực hiện chi tiết
4
3+ 15
1
Các phương pháp nuôi trồng nấm rơm
Nêu vấn đề
Cụ thể hoá về một đối tượng thực hiện
5
3 + 5
1
Cách nuôi trồng nấm sò, linh chi, mộc nhĩ.
Đàm thoại
Tổng quát và rút ra kết luận chung

          Tên bài học 1: Sinh thái học và giá trị dinh dưỡng của nấm ăn
Hoạt động
2tiết
 Giới thiệu và giảng giải
Giảng viên:……
Nội dung
Sự phân bố và đặ điểm sinh thái của nấm
Giá trị dinh dưỡng của một số nấm ăn
Lợi ich kinh tế và một số điểm cần quan tâm trong nghề trồng nấm.
Trước khi học
- Đọc tài liệu : Nguyễn Lân Dũng, Công nghệ nuôi trồng nấm, mục Thế nào là sinh thái học nấm ăn? trang 40 -45.
Sau khi học
Sinh viên thảo luận
Mô tả hình thái một số loại nấm ăn phổ biến.
Phương pháp và phương tiện  
Thuyết trình, và chiếu các slide minh hoạ.
Tổ chức và thực hiện
Hoạt động lớp.

Tên chương 2:Cơ sở khoa học của công nghệ nuôi trồng nấm
          Tên bài học : Cơ sở khoa học của công nghệ nuôi trồng các loài nấm ăn
Hoạt động
3tiết
 Giảng giải thảo luận
Giảng viên:……
Nội dung
Đặc trưng chung về sinh sản và chu kì sống
Đặc điểm biến dưỡng và sinh lí
Những kiến thức cơ bản về công nghệ nuôi trồng nấm
Trước khi học
- Đọc tài liệu Nguyễn Hữu Đống, Nuôi trồng và sử dụng nấm ăn, nấm dược liệu, phần thứ nhất: Cơ sở khoa học của công nghệ nuôi trồng các loài nấm ăn và nấm dược liệu, trang 7-47.
Sau khi học
Seminar:
Các điều kiện ngoại cảnh thích hợp trong nuôi trồng nấm như thế nào?
Phương pháp và phương tiện  
Đàm thoại và chiếu các slide hình ảnh
Tổ chức và thực hiện
Thảo luận nhóm

Tên chương 3: Qui trình trồng nấm và chuẩn bị các điều kiện để nuôi trồng nấm
          Tên bài học : Qui trình trồng nấm và chuẩn bị các điều kiện để nuôi trồng nấm
Hoạt động
4tiết
 Giảng giải  và thảo luận
Giảng viên:……
Nội dung
-         Qui trình: Bảo quản giống, cấy chuyền giống, nuôi ủ tơ nấm, tưới đón nấm
-          Chuẩn bị: nguyên liệu, giống, nhà xưởng, dụng cụ, lao động.
Trước khi học
- Đọc tài liệu : : Nguyễn Lân Dũng, Công nghệ nuôi trồng nấm, trang 142 -160. .
Sau khi học
Seminar.
Các phương pháp bảo quản giống
Phương pháp và phương tiện  
Đàm thoại và chiếu các slide hình ảnh
Tổ chức và thực hiện
Thảo luận nhóm
Thực hành
          Tên bài học : Phương pháp phân lập và nhân giống cấp II
Hoạt động
10 tiết
 Giảng giải và thảo luận
Giảng viên:……
Nội dung
Các công thức chế tạo môi trường
Phương pháp phân lập từ quả thể và từ cơ chất.
Nhân giống cấp II
Trước khi học
Chuẩn bị mẫu
Sau khi học
Sinh viên làm các dụng cụ đơn giản .
Phương pháp và phương tiện  
Thí nghiệm
Tổ chức và thực hiện
Thực hành

Tên chương 4: Các phương pháp nuôi trồng nấm rơm
          Tên bài học : Các phương pháp nuôi trồng nấm rơm
Hoạt động
3 tiết
 Giảng và giải thích bài tập
Giảng viên:……
Nội dung
Phương pháp ủ đống
Phương pháp đóng mô
Phương pháp bó rơm rạ
Trước khi học
-         Thảo luận nhóm
-         Đặc tính sinh học của nấm rơm và cách xử lí nguyên liệu.
Sau khi học
Sinh viên thực tập bó rơm rạ.
Phương pháp và phương tiện  
Đàm thoại và chiếu slide.
Tổ chức và thực hiện
Hoạt động nhóm.
Thực hành:
          Tên bài học : Kỹ thuật trồng nấm rơm
Hoạt động
15 tiết
 Giảng và giải thích cách làm
Giảng viên:……
Nội dung
Các nguyên liệu thường dùng
Xử lí rơm rạ
Trồng trong nhà hoặc ngoài trời
Trước khi học
Tìm hiểu thực tế.
Sau khi học
Seminar.
Trồng nấm rơm trong nhà hoặc ngoài trời
Phương pháp và phương tiện  
Thí nghiệm.
Tổ chức và thực hiện
Hoạt động nhóm.
Tên chương 5: Cách nuôi trồng nấm sò, linh chi, mộc nhĩ
          Tên bài học : Cách nuôi trồng nấm sò, linh chi, mộc nhĩ
Hoạt động
3 tiết
 Giảng và giải thích bài tập
Giảng viên:……
Nội dung
Cách nuôi trồng nấm sò,
Cách trồng linh chi,
Cách trồng mộc nhĩ
Trước khi học
-  Đọc tài liệu Nguyễn Hữu Đống, Nuôi trồng và sử dụng nấm ăn, nấm dược liệu, phần thứ ba: Công nghệ nuôi trồng các loại nấm ăn, trang 85-130
Sau khi học
Sinh viên thực tập tính toán hiệu quả kinh tế việc nuôi trồng các loại nấm trên.
Phương pháp và phương tiện  
Thuyết trình và chiếu slide
Tổ chức và thực hiện
Hoạt động nhóm
Thực hành:
          Tên bài học : Trồng nấm sò trong túi màng mỏng
Hoạt động
5 tiết
 Giảng và giải thích cách làm
Giảng viên:……
Nội dung
Xử lí nguyên liệu
Kỹ thuật trồng
Trước khi học
Tham quan cơ sở sản xuất
Sau khi học
Sinh viên theo dõi kết quả thực tập.
Phương pháp và phương tiện  
Thí nghiệm
Tổ chức và thực hiện
Hoạt động nhóm

            - Thực hành                      : 30%
           - Seminar                         : 10%
           - Thi lý thuyết                   : 60%
            - Kinh nghiệm: Đã qua tập sự và giảng thử đạt yêu cầu chuyên môn        
            - Chuyên môn: Tốt nghiệp đại học đúng chuyên ngành
7. TÀI LIỆU THAM KHẢO
Nguyễn Lân Dũng , 2006. Tự học nghề trồng nấm. Nhà xuất bản Nông nghiệp.
Nguyễn Lân Dũng, 2005. Công nghệ nuôi trồng nấm. Nhà xuất bản Nông nghiêp .
Nguyễn văn Tô, 2005. Hướng dẫn trồng nấm trong gia đình. Nhà xuất bản Lao động
Trần văn Mão, 2004. Sử dụng vi sinh vật có ích - tập 1. Nhà xuất bản Nông nghiệp.
Nguyễn Hữu Đống, 2003. Nuôi trồng và sử dụng nấm ăn, nấm dược liệu. Nhà xuất bản Nghệ An.
Nguyễn Hữu Đống và cộng sự, 2002. Nấm ăn, cơ sở khoa học và công nghệ nuôi trồng. Nhà xuất bản nông nghiệp.
- Ngày  biên soạn 14/12/2007
 
                                                                                       
- Nhóm biên soạn

Stt
Họ và Tên
Nghề nghiệp
Tên Cơ quan
Địa chỉ
1
Phạm Thị Ngọc
Giảng viên
TrườngĐH Nông Lâm
Khoa Nông học
2
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
                             Người biên soạn
 
 
                                                                                                         Phạm Thị Ngọc
 
           
- Bộ môn:
 
 
           
 

- Hội đồng Khoa học Khoa

Số lần xem trang: 749
Điều chỉnh lần cuối: 15-09-2018

Trang liên kết

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : ba sáu ba tám sáu

Xem trả lời của bạn !