Tác giả
: ThS. Cao Xuân Tài
Tên tài liệu
: Khuyến nông
Số trang
: 9
Ngày in
: 17-Aug-09
Dung lượng
: 336896
Tài liệu được lưu lần cuối
: 17-Aug-09
Hiệu chỉnh bởi
: PT

               

 

 

·        Tên môn học: Khuyến Nông
·        Mã môn học: 204901
·        Bộ môn/Khoa quản lý: Nông học
·        Nhóm môn học: đại cương
·        Tính chất môn học: bắt buộc
·        Bố trí giảng dạy: năm thứ: 3 học kỳ: 5
·        Số tiết giảng dạy: Tổng số: 30         Lý thuyết: 22     Thực hành: 8
·        Tổng số chương/môn học: 5 chương
·        Số bài trong tuần: 1 bài
·        Mô tả tóm tắt nội dung môn học:
Khuyến nông từ lâu đã được coi là một môn khoa học và được nhiều nhà khoa học dày công nghiên cứu, tạo tầm nhìn mang tính hệ thống, môn khoa học này coi con người và mối quan hệ giữa người với người (các nhà làm chính sách, nghiên cứu và cán bộ khuyến nông, nông dân và các đối tác có liên quan khác). Trong quá trình phát triển nông nghiệp và nông thôn là đối tượng nghiên cứu chính.
Tạo cho sinh viên hiểu được phương pháp khuyến nông, xem khuyến nông như một công cụ để thực hiện chính sách của nhà nước.
Nghiên cứu khuyến nông để sinh viên có thể giải đáp được câu hỏi làm thế nào để có thể giúp được nông dân chuyển đổi được quan điểm, thái độ tăng cường khả năng nhận thức vấn đề và tự đưa ra quyết định tốt nhất nhằm giải quyết các khó khăn của họ.
Môn học cũng giúp hiểu được các mạng lưới khuyến nông rộng lớn từ trung ương đến cơ sơ (khuyến nông nhà nước, khuyến nông tự nguyện và các tổ chức khuyến nông phi chính phủ).
Tạo cho sinh viên nắm được nguyên lý cơ bản trong công tác khuyến nông
Kết thúc môn học sinh viên có thể làm được công việc của một khuyến nông viên cơ sở.
- Kiến thức: Định nghĩa khuyến nông là gì?  Nắm được nguyên tắc cơ bản của công tác khuyến nông. Nắm được vai trò nhiệm vụ của khuyến nông viên cơ sở
- Hiểu biết: Hiểu biết được các tổ chức khuyến nông, nắm được nhiệm vụ của khuyến nông các cấp, nắm được các phương pháp khuyến nông
- Ứng dụng: Thực hiện được các chương trình khuyến nông và phát triển nông thôn ở các địa phương. Nắm được các phương pháp chuyển giao khoa học kĩ thuật cho nông dân.
- Tổng hợp: Làm được vai trò và nhiệm vụ của một khuyến nông viên cơ sở
Kiến thức cơ bản về cây trồng và vật nuôi
Chương mục
Số tiết (LT + TH)
Số bài
Các mục tiêu cụ thể
 
Phương pháp giảng dạy
Tương quan của chương mục đối với môn học
1
2
3
4
5
6
Chương 1
 
 
3 + 2
1
-Tìm hiểu lịch sử phát triển của khuyến nông.
 -Định nghĩa, nguyên tắc, vai trò của khuyến nông.
Lý thuyết + thảo luận
Kiến thức cơ bản của khuyến nông
Chương 2
4
1
-Tổ chức khuyến nông Việt Nam qua các giai đoạn.
- Nhiệm vụ chức năng của khuyến nông các cấp
Lý thuyết
Biết được tổ chức khuyến nông từ trung ương đến địa phương
Chương 3
5 + 2
1
- Đặc điểm cơ bản của nông thôn, nông dân Việt Nam.
- Nghiên cứu đạo đức và tín ngưỡng ở nông thôn.
- Tầm quan trọng của phong tục tập quán ttrong công tác khuyến nông 
Lý thuyết + thảo luận
Nắm được đặc điểm nông nghiệp để dưa ra chương trình khuyến nông phù hợp cho từng địa phương
Chương 4
5 + 2
1
- Nâng cao nhận thức của công tác đào tạo trong khuyến nông.
- So sánh sự khác nhau giữa đào tạo khuyến nông và đào tạo chính quy.
Lý thuyết + thực hành
Biết được đào tạo là nhiệm vụ trọng tâm của công tác khuyến nông.
 
Chương 5
5 + 2
1
- Nâng cao nhận thứ tầm quan trọng của công tác khuyến nông.
- Phương pháp khích lệ nông dân học tập về khuyến nông.
- Phương pháp đào tạo khuyến nông viên
Lý thuyết + thực hành
Phân biệt được đào tạo phi chính quy và chính quy trong khuyến nông.
Biết được sử dụng phương pháp hjỗn hợp trong công tác khuyến nông.
Mối quan hệ giữa khuyến nông và chuyển giao tiến bộ kỹ thuật ở nông thôn.

Chương 1: Đại cương về khuyến nông
          Bài học : Đại cương về khuyến nông
Hoạt động
5 tiết
Giảng lý thuyết, thực hành
Giảng viên:
Cao Xuân Tài
Nội dung
-         Lịch sử hình thành phát triển khoa học khuyến nông.
-         Khái niệm và nhiệm vụ chức năng của khuyến nông.
-         Vai trò của khuyến nông.
-         Những nguyên tắc cơ bản của khuyến nông.
-         Khái quát một số khó khăn, thuận lợi và các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của phương pháp khuyến nông.
Trước khi học
- Đọc tài liệu (A.W.van den Ban & H.S. Hawkins, người dịch: Nguyễn Văn Linh, 1999. Khuyến Nông, chương 2, mục 2.1, trang 9-11)
.
Sau khi học
-         Sinh viên so sánh sự phát triển của khuyến nông trên thế giới và trong nước.
-         Liên hệ khuyến nông tại địa phương
 
Phương pháp và phương tiện  
Giảng dạy bằng powerpoint
Tổ chức và thực hiện
- Giảng lý thuyết và thảo luận nhóm

Chương 2: Tổ chức, quản lý khuyến nông và hoạt động của khuyến nông Việt Nam          Bài học : Tổ chức, quản lý khuyến nông và hoạt động của khuyến nông Việt Nam
Hoạt động
4 tiết
Giảng lý thuyết, thực hành
Giảng viên:
Cao Xuân Tài
Nội dung
-            Tổ chức hệ thống khuyến nông.
-            Hoạt động của khuyến nông các cấp.
-            Yêu cầu của cán bộ khuyến nông.
-            Quản lý khuyến nông.
Trước khi học
Đọc tài liệu (A.W.van den Ban & H.S. Hawkins, người dịch: Nguyễn Văn Linh, 1999. Khuyến Nông, chương 10, trang 166-190)
Sau khi học
Sinh viên tham khảo tài liệu (PGS. TS Nguyễn Văn Long, giáo trình Khuyến nông, trang 32-50)
Phương pháp và phương tiện  
Giảng dạy bằng powerpoint
Tổ chức và thực hiện
Giảng lý thuyết và thảo luận

Chương 3:Một số đặc điểm của nông nghiệp nông thôn Việt Nam
          Bài học : Một số đặc điểm của nông nghiệp nông thôn Việt Nam
Hoạt động
7 tiết
Giảng lý thuyết, thảo luận
Giảng viên:
Cao Xuân Tài
Nội dung
-         Đặc điểm đất đai, dân số nông dân Việt Nam.
-         Đặc điểm nông thôn và xu hướng phát triển.
-         Phong tục tập quán của nông thôn Việt Nam.
-         Biết được đối tượng khuyến nông ở Việt Nam.
Trước khi học
- Đọc tài liệu ( Nhà xuất bản giáo dục, Địa lý Việt Nam lớp 12)
.
Sau khi học
Đọc tài liệu tập huấn Chương trình phát triển Liên Hiệp Quốc - Việt Nam,1999. Quản lý và phát triển kinh tế hộ
Phương pháp và phương tiện  
Giảng dạy bằng powerpoint
Tổ chức và thực hiện
- Giảng và thảo luận nhóm

Chương 4:Phương pháp đào tạo người lớn tuổi và truyền thông trong khuyến nông 
     Bài học : Phương pháp đào tạo người lớn tuổi và truyền thông trong khuyến nông 
Hoạt động
7 tiết
Giảng lý thuyết, thực hành
Giảng viên:
Cao Xuân Tài
Nội dung
-         Các hình thức thu thập kiến thức của con người.
-         Đặc điểm dạy và học cho người lớn tuổi.
-         Yêu cầu của giảng viên.
-         Lý thuyết truyền thông.
-         Chất lượng truyền thông.
-         Phương tiện hay kênh truyền thông khuyến nông và kĩ thuật thiết kế kênh truyền thông.
Trước khi học
- Tham khảo tài liệu Trường cán bộ quản lý nông nghiệp và phát triển nông thôn II, 2000, Những vấn đề cơ bản trong truyền thông và giao tiếp, trang 1- 10.
Sau khi học
Tổ chức thực hành viết bài cho loa truyền thanh và trao đổi về khả năng vẽ panô áp phíc khuyến nông.
Phương pháp và phương tiện  
Giảng dạy bằng powerpoint
Tổ chức và thực hiện
- Giảng và trao đổi phương pháp viết bài cho loa truyền thanh.

Chương 5: Phương pháp khuyến nông 
       Bài học : Phương pháp khuyến nông 
Hoạt động
7 tiết
Giảng lý thuyết, thực hành
Giảng viên:
Cao Xuân Tài
Nội dung
-         Lập kế hoạch khuyến nông có sự tham gia của người dân.
-         Thực hiện dự án chương trình khuyến nông.
-         Phương pháp tập huấn khuyến nông.
-         Phương pháp trình diễn kĩ thuật và mở rộng phạm vi áp dụng tiến bộ kĩ thuật mới vào sản xuất.
Trước khi học
- Đọc tài liệu (A.W.van den Ban & H.S. Hawkins, người dịch: Nguyễn Văn Linh, 1999. Khuyến Nông, chương 6, trang 99-116)
.
Sau khi học
Tổ chức thực hành phương pháp trình diễn trong khuyến nông
Phương pháp và phương tiện  
Giảng dạy bằng powerpoint
Tổ chức và thực hiện
- Giảng và thảo luận nhóm
            Thi hết môn: 50% tổng số điểm
Bài tập thực hành: 25% tổng số điểm
Viết chuyên đề: 25% tổng số điểm
            - Kinh nghiệm: + Đã có kiến thức cơ bản về các ngành kĩ thuật nông nghiệp.
   + Có tham gia các chương trình khuyến nông và chuyển giao tiến bộ khoa học kĩ thuật ở các địa phương.
            - Chuyên môn: Tốt nghiệp thạc sĩ ngành Nông nghiệp.
7. TÀI LIỆU THAM KHẢO
A.W.van den Ban & H.S. Hawkins, người dịch: Nguyễn Văn Linh, 1999. Khuyến Nông. Nhà xuất bản Nông nghiệp.
Burton E. Swanson. Agricultural Extension (Dịch giả: Bùi Thế Hùng, Phùng Đăng Chinh), 1994. NXB Nông nghiệp.
Cục khuyến nông, khuyến lâm. Tài liệu tập huấn khuyến nông, 2000.
Trần Việt Hà, 1997, Khuyến nông học. NXB Nông nghiệp.
Vũ Văn Liết,1999. Bài giảng khuyến nông – Đại học Nông nghiệp I.
- Ngày  biên soạn 15/12/2007
- Nhóm biên soạn

Stt
Họ và Tên
Nghề nghiệp
Tên Cơ quan
Địa chỉ
1
Cao Xuân Tài
Giảng viên chính
Đại học Nông Lâm
C505. tổ 11, khu phố 5, P. Linh Trung, Q. Thủ Đức, tp. HCM

 
                            Người biên soạn
 
 
 
 
 
Th.S Cao Xuân Tài
           
- Bộ môn:
 
           
 

- Hội đồng Khoa học Khoa

Số lần xem trang: 958
Điều chỉnh lần cuối: 15-09-2018

Trang liên kết

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : hai một một chín tám

Xem trả lời của bạn !