Tác giả
: TS. Đặng Minh Phương
Tên tài liệu
: Xây dựng và quản lí dự án
Số trang
: 10
Ngày in
: 17-Aug-09
Dung lượng
: 336896
Tài liệu được lưu lần cuối
: 17-Aug-09
Hiệu chỉnh bởi
: PT
              

 
 

1. DỮ LIỆU MÔN HỌC

·        Tên môn học:Xây Dựng và QuảnDự án
·        Mã môn học: 208531
·        Bộ môn/Khoa quản lý: Kinh tế Tài nguyên Môi trường
·        Nhóm môn học: chuyên ngành (đại cương, chuyên ngành)
·        Tính chất môn học: bắt buộc  (bắt buộc, tự chọn,…)
·        Bố trí giảng dạy: năm thứ:4 học kỳ: 7
·        Số tiết giảng dạy: Tổng số: 45 Lý thuyết: 45  Thực hành: 0
·        Tổng số bài/môn học: 15
·        Tổng số bài trong năm:15học kỳ: 15
·        Số bài trong tuần: 1
·        Mô tả tóm tắt nội dung môn học:
Môn học đào tạo và rèn luyện các kỹ năng về xây dựng thị trường, kỹ thuật, tài chính và tổ chức quản lý của dự án đầu tư nông nghiệp.
Trang bị cho sinh viên kỹ năng phân tích xây dựng và quản lý dự án đầu tư.
Phân tích, xây dựng và đánh giá dự án đầu tư nông nghiệp, chế biến nông sản phẩm và dự án phát triển nông nghiêp nông thôn.
-       Kiến thức:Phân tích nghiên cứu kinh tế xã hội, thị trường, kỹ thuật tài chính và tổ chức quản lý của dự án, phân tích quy mô đầu tư.
-       Hiểu biết: Nắm vững các quy trình phân tích tính toán quy mô, công suất, năng suất, các dòng thu và chi của dự án. Tính toán hiệu quả đầu tư, phân tích rủi ro dự án
-       Ứng dụng: Thực hiện được các hiểu biết trên vào trong vấn đề thực tế cụ thể.
-       Tổng hợp: Phân tích xây dựng và quản lý một dự án đầu tư cụ thể.
Nguyên lý Thống kê.                

4. TIẾN TRÌNH GIẢNG DẠY

Chương mục
Số tiết (LT + TH)
Số bài
Các mục tiêu cụ thể
 
Phương pháp giảng dạy
 
Tương quan của chương mục với môn học
1
2
3
4
5
6
Lý luận cơ bản về dự án đầu tư
6
1
-Các khái niệm.
-Cấu trúc dự án.
-Tổ chức xây dựng Dự án
Giảng lý thuyết, và đọc bài theo tài liệu.
Chương 1 mở đầu
Nghiên cứu Kinh tế Xã hội và thị trường
6
1
Phấn tich ảnh hưởng kinh tế xã hôị, nhu cầu thị trường 
Giảng lý thuyết, và đọc bài theo tài liệu. Làm bài tập.
Chương 2
Nghiên cứu Kỹ thuật Dự án
6
1
Kỹ thuật ứng dụng, quy mô đầu tư, sản lượng sản phẩm
Giảng lý thuyết, và đọc bài theo tài liệu. Làm bài tập.
Chương 3
Phân tích Tài Chính Dự Án
12
1
Phân tích dòng tiền thu, dòng tiền chi, tiêu chí đanh giá hiệu quả.
Giảng lý thuyết, và đọc bài theo tài liệu. Làm bài tập.
Chương 4
Phan tích Kinh tế Xã hội Dự Án
9
1
Phân tích lợi ich và chi phí xã hội do dự án mang lại.
Giảng lý thuyết, và đọc bài theo tài liệu. Làm bài tập.
Chương 5
Nghiên cứu Tổ chức Quản lý Dự Án
6
2
Tổ chức bộ máy, quản lý thực hiện dự án.
Giảng lý thuyết, và đọc bài theo tài liệu. Làm bài tập.
Chương 6
Chương 1: Lý luận cơ bản về dự án đầu tư

Tên chương 1: Lý luận cơ bản về dự án đầu tư
          Tên bài học 1: Các lý luận cơ bản về dự án
Hoaït ñoäng
6 tiết
 Giaûng vaø giaûi thích baøi taäp
Giảng viên: Phương
Noäi dung
Nội dung cụ thể của bài giảng
Giới thiệu đề cương môn học.
Khái niệm cơ bản và phân loại về dự án về đầu tư.
Tổ chức soạn thảo dự án: quy trình, cán bộ,
Tröôùc khi học
 Chưa đọc tài liệu.
Sau khi học
- Đoïc taøi lieäu 1 caùch caån thaän
 Nguyễn Bạch Nguyệt, Giáo trình Lập và Quản lý Dự án Đầu Tư chương 1, trang 1-10, chương 2, trang 12-35).
Nguyễn Quốc Ấn, 2006 Thiết Lập và Thẩm Định Dự Án Đầu Tư, chương 1, trang -29.
Lê Mạnh Hùng, 1993. Phương Pháp Soạn Thảo Sự Án Đầu Tư Khả Thi. Chương 4 trang 33-45.
- Câu hỏi ôn tập 1 và 2 trang 10, 35
Phương pháp và phương tiện  
Giảng bài theo powerpoint đã soạn sẵn.
Thêm ví dụ thực tế, bài tập mẫu minh hoạ.
Tổ chức và thực hiện
Bài giảng lý thuyết ở lớp.
Bài tập và đọc tài liệu ở nhà.

Tên chương 2: Nghiên cứu Kinh tế Xã hội và thị trường
          Tên bài học 1: Nghiên cứu Kinh tế Xã hội và thị trường
Hoaït ñoäng
6 tiết
Giaûng vaø giaûi thích baøi taäp
Giảng viên: Phương
Noäi dung
Phân tích ảnh hưởng kinh tế xã hôị có liên quan đến dự án,
Phân tích nhu cầu thị trường trong nước, ngoài nước. Phân tích các yếu tố tác động nhu cầu. Các phương pháp dự báo khuynh huớng tiêu thụ. Xác định giá thị trường.
Tröôùc khi học
- Đoïc taøi lieäu 1 caùch caån thaän
Nguyễn Bạch Nguyệt, 2000, Giáo trình Lập và Quản lý Dự án Đầu Tư Chương 3, trang 36-49.
Nguyễn Quốc Ấn, 2006 Thiết Lập và Thẩm Định Dự Án Đầu Tư, Chương 2, trang 30-36.
Nguyễn Xuân Thuỷ, 2003, Quản Trị Dự Án Đầu Tư: Lý thuyết và Bài Tập. Chương 6, trang 118-146
Sau khi học
-         Bài tập, về nhà : Nguyễn Xuân Thuỷ, trang 146 bài 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5; Nguyễn Quốc Ấn, câu 1, 2, 3 trang 51.
-         Đọc trước các chương cho buổi học sau.
Phương pháp và phương tiện  
Giảng bài theo powerpoint đã soạn sẵn.
Thêm ví dụ thực tế, bài tập mẫu minh hoạ.
Tổ chức và thực hiện
Bài giảng lý thuyết ở lớp.
Bài tập và đọc tài liệu ở nhà. Chọn ngẫu nhiên vài sinh viên lên giải bài tập tuần trước giao.
Tên chương 3  Nghiên cứu Kỹ thuật Dự án
          Tên bài học 1: Nghiên cứu Kỹ thuật dự án
Hoaït ñoäng
6 tiết
Giaûng vaø giaûi thích baøi taäp
Giảng viên: Phương
Noäi dung
Phân tích các hình thức đầu tư,
Xác định công suất xuất dự án, kế hoạch sản xuất dài hạn.
Địa điểm và các giải pháp xây dựng.
Công nghệ thiết bị và quy mô.
Xác định thị trường các yếu tố đầu vào.  
Tröôùc khi học
 Nguyễn Bạch Nguyệt, 2000, Giáo trình Lập và Quản lý Dự án Đầu Tư Chương 5, trang 52-86.
Nguyễn Quốc Ấn, 2006 Thiết Lập và Thẩm Định Dự Án Đầu Tư, Chương 3, trang 40-52.
Nguyễn Xuân Thuỷ, 2003, Quản Trị Dự Án Đầu Tư: Lý thuyết và Bài Tập. Chương 7, trang 149-200.
Sau khi học
-         Bài tập, về nhà : Nguyễn Xuân Thuỷ, trang 198 bài 7.1, 7.2, 7.3, 7.4,; Nguyễn Bạch Nguyệt câu 1, 2, trang 86.
Đọc trước các chương cho buổi học sau.
Phương pháp và phương tiện  
Giảng bài theo powerpoint đã soạn sẵn.
Thêm ví dụ thực tế, bài tập mẫu minh hoạ.
Tổ chức và thực hiện
Bài giảng lý thuyết ở lớp.
Bài tập và đọc tài liệu ở nhà. Chọn ngẫu nhiên vài sinh viên lên giải bài tập tuần trước giao.
Tên chương 4: Phân tích Tài Chính Dự Án
          Tên bài học 1: Phân tích Tài Chính Dự Án
Hoaït ñoäng
12 tiết
Giaûng vaø giaûi thích baøi taäp
Giảng viên: Phương
Noäi dung
Suất chiết khấu
Phân tích dòng tiền thu chi dự án,
Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả tài chính, thời gian hoàn vốn, NPV, IRR..
Phân tích rủi ro.
 Nguồn vốn và nhu cầu vốn.
Tröôùc khi học
- Nguyễn Bạch Nguyệt, 2000, Giáo trình Lập và Quản lý Dự án Đầu Tư Chương 5, trang 52-86.
Nguyễn Quốc Ấn, 2006 Thiết Lập và Thẩm Định Dự Án Đầu Tư, Chương 3, trang 40-52.
Nguyễn Xuân Thuỷ, 2003, Quản Trị Dự Án Đầu Tư: Lý thuyết và Bài Tập. Chương 2, 3, 4, trang 29-107.
 
Sau khi học
Bài tập: Nguyễn Xuân Thuỷ, bài 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 trang 57; bài 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 trang 91-93; bài 4.1 trang 108.
Phương pháp và phương tiện  
Giảng bài theo powerpoint đã soạn sẵn.
Thêm ví dụ thực tế, bài tập mẫu minh hoạ.
Tổ chức và thực hiện
Bài giảng lý thuyết ở lớp.
Bài tập và đọc tài liệu ở nhà. Chọn ngẫu nhiên vài sinh viên lên giải bài tập tuần trước giao.
Thực tập phòng máy tính 3 tiết.

Tên chương 5: Phân tích Kinh tế Xã hội Dự Án
          Tên bài học 1: Phân tích Kinh tế Xã hội Dự Án
Hoaït ñoäng
9 tiết
Giaûng vaø giaûi thích baøi taäp
Giảng viên: Phương
Noäi dung
Lợi ích kinh tế xã hội.
Phân tích tài chính và phân tích kinh tế.
Các chỉ tiêu phân tích lợi ích chi phí xã hội.
Phân tích ảnh hưởng dự án đối với môi trường xã hội.
Tröôùc khi học
- Nguyễn Bạch Nguyệt, 2000, Giáo trình Lập và Quản lý Dự án Đầu Tư Chương 7, trang 210-242.
Nguyễn Xuân Thuỷ, 2003, Quản Trị Dự Án Đầu Tư: Lý thuyết và Bài Tập. Chương 10, trang 235-254.
Sau khi học
Bài tập: Nguyễn Xuân Thuỷ, bài 1, 2 trang 254;
Phương pháp và phương tiện  
Giảng bài theo powerpoint đã soạn sẵn.
Thêm ví dụ thực tế, bài tập mẫu minh hoạ.
Tổ chức và thực hiện
Bài giảng lý thuyết ở lớp.
Bài tập và đọc tài liệu ở nhà. Chọn ngẫu nhiên vài sinh viên lên giải bài tập tuần trước giao.

Tên chương 6: Nghiên cứu Tổ chức Quản lý Dự Án
          Tên bài học 1: Nghiên cứu Tổ chức Quản lý DựÁn
Hoaït ñoäng
6 tiết
Giaûng vaø giaûi thích baøi taäp
Giảng viên: Phương
Noäi dung
Tổ chức nhân sự, co cấu bộ máy.
Nội dung và hình thức quản lý
Kỹ thuật tổng quan và đánh giá dự án.
Tröôùc khi học
 - Nguyễn Bạch Nguyệt, 2000, Giáo trình Lập và Quản lý Dự án Đầu Tư Chương 8, trang 243.
Nguyễn Xuân Thuỷ, 2003, Quản Trị Dự Án Đầu Tư: Lý thuyết và Bài Tập. Chương 8, trang 201-217.
Phil Baguley (Nhân Văn biên dịch) 2002. Quản Trị Dự Án. Chương 5, trang 81-98.
Sau khi học
Nguyễn Bạch Nguyệt, bài 1, 2, 3 trang 269.
Phương pháp và phương tiện 
Giảng bài theo powerpoint đã soạn sẵn.
Thêm ví dụ thực tế, bài tập mẫu minh hoạ.
Tổ chức và thực hiện
Bài giảng lý thuyết ở lớp.
Bài tập và đọc tài liệu ở nhà. Chọn ngẫu nhiên vài sinh viên lên giải bài tập tuần trước giao.

Kiểm tra giữa kỳ 15% điểm.
            Bài tập nộp chấm 15% điểm
            Thi cuối học kỳ 70%.
- Kinh nghiệm: Đã qua tập sự và giảng thử đạt yêu cầu chuyên môn
            - Chuyên môn: Tốt nghiệp đại học đúng chuyên ngành
1. Nguyễn Bạch Nguyệt, 2000, Giáo trình Lập và Quản lý Dự án Đầu Tư. NXB Thống Kê, Hà Nội. 276 trang.
2. Nguyễn Xuân Thuỷ, 2003, Quản Trị Dự Án Đầu Tư: Lý thuyết và Bài Tập. NXB Thống Kê, 292 trang.
3. Phil Baguley (Nhân Văn biên dịch) 2002. Quản Trị Dự Án. NXB Thanh Niên 206 trang.
4. Nguyễn Quốc Ấn, 2006. Thiết Lập và Thẩm Định Dự Án Đầu Tư.  NXB Thống Kê, 206 trang.
5 Lê Mạnh Hùng, 1993. Phương Pháp Soạn Thảo Sự Án Đầu Tư Khả Thi. NXB Trung Tâm Nghiên Cứu Ứng Dụng và Dịch Vụ Khoa Học Kỹ Thuật, 292 trang.
- Ngày  biên soạn: 10/ 7/ 2008.
- Nhóm biên soạn

Họ và Tên
Nghề nghiệp
Tên Cơ quan
Địa chỉ
TS. Đặng Minh Phương
Giảng Viên
Trường Đại Học Nông Lâm, TP HCM
Khoa Kinh tế, ĐHNL

 
 
Người biên soạn
 
           
- Bộ môn:
 
 
           
 

- Hội đồng Khoa học Khoa

Số lần xem trang: 510
Điều chỉnh lần cuối: 15-09-2018

Trang liên kết

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : bốn bốn năm không tám

Xem trả lời của bạn !