1. DỮ LIỆU MÔN HỌC

1.1 Tên môn học: CÂY LƯƠNG THỰC (FOOD CROPS)
1.2 Tên học phần : CÂY KHOAI MÌ (CASSAVA)
1.2 Mã môn học: 04408
1.3 Bộ môn quản lý: Bộ môn Cây Lương thực Rau Hoa Qủa, Khoa Nông học
1.4 Nhóm môn học: Chuyên ngành
1.5 Tính chất môn học: Bắt buộc
1.6 Bố trí giảng dạy: Năm thứ Ba, học kỳ 6
1.7 Số tiết giảng dạy: Tổng số 15 (Lý thuyết 10, Thực hành 5)
1.8 Tổng số bài: 5
1.9 Số bài trong tuần:  1-2
1.10 Tóm tắt nội dung:
Môn học cung cấp những kiến thức cơ bản về kỹ thuật canh tác cây khoai mì để đạt năng suất và lợi nhuận cao, phù hợp điều kiện sinh thái của các tỉnh phía Nam. Nội dung gồm năm bài lý thuyết: 1. Vị trí kinh tế của cây khoai mì (phân loại, nguồn gốc, vùng phân bố; thành phần dinh dưỡng và giá trị kinh tế; tình hình sản xuất, tiêu thụ khoai mì trên thế giới và Việt Nam); 2. Đặc điểm sinh học của cây khoai mì (đặc điểm hình thái; các giai đoạn sinh trưởng, phát triển; đặc điểm sinh lý ruộng khoai mì đạt năng suất cao); 3. Khí hậu và đất trồng khoai mì; 4. Giống khoai mì và công nghệ chọn tạo giống; 5. Những biện pháp chủ yếu thâm canh tăng năng suất khoai mì; Năm bài thực hành: 1) Cách thu thập thông tin khoa học về cây khoai mì. 2) Nhận diện một số giống khoai mì phổ biến trong sản xuất. 3) Quan sát trên đồng ruộng kỹ thuật canh tác khoai mì  bền vững trên đất dốc và trồng xen cây họ đậu để tăng thu nhập, cải tạo đất 4)  Nhận diện trên đồng ruộng sự thiếu chất dinh dưỡng và một số sâu bệnh chính hại khoai mì. 5) Cách cân đo mẫu và sử dụng cân tinh bột để xác định hàm lượng tinh bột khoai mì.
 
2. MỤC TIÊU MÔN HỌC
2.1 Mục tiêu tổng quát
 
2.2 Năng lực đạt được
Sinh viên sau khi hoàn thành môn học có hiểu biết và kiến thức cơ bản về kỹ thuật canh tác khoai mì, đủ năng lực vận dụng  các bài đã học vào thực tiễn sản xuất tại địa phương để trồng khoai mì đạt năng suất, chất lượng và hiệu qủa.
2.3 Mục tiêu cụ thể
+ Kiến thức : Nắm được kiến thức cơ bản về cây khoai mì (5 bài lý thuyết và 5 bài thực hành)
+ Hiểu biết: Hiểu rõ quy trình kỹ thuật canh tác khoai mì cho vùng Đông Nam Bộ và một số tỉnh phía Nam. Biết cách thu thập thông tin về sản xuất, thị trường, nhu cầu tiêu thụ và xu hướng phát triển; Biết so sánh lợi thế cạnh tranh của cây khoai mì với các cây trồng khác trong vùng, trong khu vực châu Á và thế giới có cơ sở khoa học. Biết vận dụng những kiến thức liên quan đến cây khoai mì để có thể phân tích và  thảo luận
+ Ứng dụng: có năng lực tư duy, phát hiện được những vướng mắc chính trong sản xuất khoai mì; biết cách làm việc nhóm để phân tích, tổng hợp, đánh giá các xu hướng thay đổi của thị trường tiêu thụ khoai mì và lựa chọn, thiết kế quy trình canh tác khoai mì phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương để đạt năng suất và lợi nhuận cao.
+ Tổng hợp: Có năng lực kết hợp được lý thuyết và thực tiễn trong bài thi, thực hiện đề tài luận văn tốt nghiệp, tổ chức sản xuất kinh doanh khoai mì; có kỹ năng đánh giá đúng mức và thái độ khách quan trong dạy và học. Sau khi ra trường có thể thực hiện nội dung này một cách vững vàng, tự tin.
 
3. MÔN HỌC TIÊN QUYẾT
Sinh học, nông học đại cương, khoa học đất cơ bản, thực vật và phân lọai thực vật, khí tượng nông nghiệp, sinh học phân tử, sinh lý thực vật, sinh hóa thực vật, di truyền thực vật, chọn giống cây trồng, vi sinh trong nông nghiệp, bệnh cây đại cương và chuyên khoa, côn trùng đại cương và chuyên khoa, thuốc bảo vệ thực vật, bảo vệ môi trường nông nghiệp, thủy nông, máy nông nghiệp, công nghệ sinh học trong nông nghiệp.
 
4. TIẾN TRÌNH GIẢNG DẠY
 
4.1 Cấu trúc tổng quát nội dung học tập
 

Chương mục
Số tiết (LT+ TH)
Số
bài
Các mục tiêu
cụ thể
Phương pháp
giảng dạy
Tương quan của chương đối với môn học
Phân loại, nguồn gốc, và  giá trị kinh tế của cây khoai mì
3
(2+1)
1
Hiểu được giá trị  kinh tế, phân loại, nguồn gốc, tình hình sản xuất tiêu thụ khoai mì trên thế giới và Việt Nam
Diễn giảng (Trình bày thông tin, nêu vấn đề- thảo luận)
Giới thiệu tổng quan về vị trí kinh tế của cây khoai mì và định hướng sản xuất, tiêu thụ
Cây khoai mì: hình thái, sinh trưởng và phát triển
2
(2+0)
1
Hiểu được đặc điểm hình thái, sinh trưởngphát triểnsinh lý của ruộng khoai mì năng suất cao
Diễn giảng (Trình bày thông tin, nêu vấn đề- thảo luận)
Đặc điểm hình thái và sinh lý  cây khoai mì làm cơ sở khoa học cho sự canh tác khoai mì hiệu qủa
Khí hậu và đất trồng khoai mì
2
(2+0)
1
Hiểu được nhu cầu khí hậu đất trồng và chất dinh dưỡng, những vùng trồng khoai mìnhững vụ trồng khoai mì chủ yếu tại Việt Nam
Diễn giảng (Trình bày thông tin, nêu vấn đề- thảo luận)
Nhu cầu sinh thái cây khoai mì làm cơ sở khoa học cho sự vận dụng hiệu qủa các giải pháp kỹ thuật vào thực tế sản xuất
Giống khoai mì, công nghệ chọn tạo và nhân giống
4
(3+1)
1
Biết đượcnhững giống khoai mì trồng phổ biến trong sản xuất công nghệ sản xuất giống
Diễn giảng +
Thực tập
Giải pháp khoa học chủ yếu để nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu qủa canh tác khoai mì
Kỹ thuật canh tác  khoai mì
đạt năng suất và lợi nhuận cao
4
(3+1)
1
Áp dụng giống tốt; xác định thời vụ trồng thích hợp; lựa chọn cơ cấu giống tốt để rãi vụ thu hoạch chế biến; đảm bảo mật độ trồng hợp lý; sử dụng phân bón cân đối hiệu qủa; trồng xen cây họ đậu với khoai mì để duy trì độ phì nhiêu của đất trồng khoai mì và tăng thu nhập;
phòng trừ sâu bệnh cỏ dại trên khoai mì;
kỹ thuật canh tác khoai mì bền vững trên đất dốc; tận dụng thân lá khoai mì để chăn nuôi
Diễn giảng +
Thực tập
Giải pháp khoa học kỹ thuật tổng hợp để nâng cao năng suất và lợi nhưận trồng mì
Tổng cộng
15
5
 
 
 

 
4.2 Cấu trúc chi tiết nội dung môn học
 
Chương 1: Nguồn gốc, phân bố, giá trị kinh tế của cây khoai mì
 

Bài 1: Nguồn gốc, phân bố, giá trị  kinh tế của cây khoai mì
 
Hoạt động
3 tiết Giảng và hướng dẫn thực hành Giảng viên: Hoàng Kim
(2 tiết lý thuyết + 1 tiết thực tập)
Nội dung
Lý thuyết:
1.1. Phân loại, nguồn gốc, vùng phân bố, lịch sử phát triển
1.2. Hiện trạng sản xuất khoai mì trên thế giới và Việt Nam
1.3. Giá trị kinh tế của cây khoai mì Việt Nam
Thực tập:
1.4: Học trực tuyến qua mạng và tìm thông tin trên internet
    Giảng viên hướng dẫn chung và thực tập nhóm:
+ Thu thập thông tin về cây khoai mì ?
+ Cách viết bản tin khoa học về cây khoai mì ?
Trước khi học
1) Đọc tài liệu học tập chính:
Hoàng Kim, 2008. Chương 1. Cây sắn: phân loại, nguồn gốc, giá trị dinh dưỡng, vị trí kinh tế, Trong sách: Bài giảng Cây Lương thực (3. Cây sắn). Lưu hành nội bộ Trường Đại học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh , 98 trang
2) Đọc học liệu trực tuyến trên internet (bài tương ứng):
3) Đọc tài liệu tham khảo:
Mục 7 tài liệu số: 7.1.1, 7.1.2, 7.2.4. 7.2.5
Sau khi học
+ Tự học, tự nghiên cứu chương 1
+ Làm bài tập chương 1
+ Đọc tài liệu học tập chương 2
Phương pháp và phương tiện
Phương pháp
+   Lý thuyết: Diễn giảng bằng power point
+ Thực tập: Thực hành nhóm
Phương tiện
+   Lý thuyết: Học liệu, projector, máy vi tính, bảng, phấn
+ Thực tập: projector, máy vi tính, bảng, phấn, giấy Ao, cân
Tổ chức và
thực hiện
+ Nghe giảng lý thuyết: 2 tiết
+ Thực hành, thực tập 
   * Hướng dẫn chung và làm việc  nhóm:  1 tiết
    * Internet: (minh họa trong diễn giảng)
    * Làm bài tập trên lớp: (kết hợp thuyết trình seminar)
   * Giao làm bài tập ở nhà: (chi tiết kèm tài liệu học tập)
+ Tự học, tự nghiên cứu

 
Chương 2: Cây khoai mì: hình thái, sinh trưởng và phát triển
 

Bài 2: Cây khoai mì : hình thái, sinh trưởng và phát triển
Hoạt động
 2 tiết giảng và hướng dẫn thảo luận     Giảng viên: Hoàng Kim
(2 tiết lý thuyết)
Nội dung
Lý thuyết:
2.1. Hình thái cây khoai mì: rễ, thân, lá, hoa, quả, hạt
2.2. Các giai đoạn sinh trưởng và phát triển của cây khoai mì
2.3. Đặc điểm các giai đoạn, yêu cầu ngoại cảnh và chất dinh dưỡng
2.4. Sự hình thành và phát triển của cơ quan sinh sản
Trước khi học
1) Đọc tài liệu học tập chính:
Hoàng Kim, 2008. Chương 2. Cây khoai mì: hình thái, sinh trưởng và phát triển. Trong sách: Bài giảng Cây Lương thực (3. Cây khoai mì). Lưu hành nội bộ Trường Đại học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh , 98 trang
2) Đọc học liệu trực tuyến trên internet (bài tương ứng):
3) Đọc tài liệu tham khảo:
Mục 7 tài liệu số: 7.1.1, 7.1.2,
4) Thảo luận nhóm về 2 nội dung:
+ Dạng hình lý tưởng của cây khoai mìnăng suất cao?
+ Đặc điểm sinh lý của ruộng khoai mìnăng suất cao?
Sau khi học
+ Tự học, tự nghiên cứu chương 2
+ Làm bài tập chương 2
+ Đọc tài liệu học tập chương 3
Phương pháp và phương tiện
Phương pháp
+ Giảng lý thuyết bằng power point
+ Thực hành: Thảo luận nhóm
Phương tiện
+   Lý thuyết: Học liệu, projector, máy vi tính, bảng, phấn
+ Thực hành: projector, máy vi tính, bảng, phấn, cân tinh bột
Tổ chức và
thực hiện
+ Giảng lý thuyết:  2 tiết
+ Thảo luận nhóm:
    * Video/Internet: (minh họa trong diễn giảng)
   * Giao làm bài tập ở nhà:(chi tiết kèm tài liệu học tập)
+ Tự học, tự nghiên cứu

 
Chương 3: Khí hậu và đất trồng khoai mì
 

Bài 3: Khí hậu và đất trồng khoai mì
Hoạt động
2tiết giảng lý thuyết     Giảng viên: Hoàng Kim
(2 tiết lý thuyết )
Nội dung
Lý thuyết:
3.1. Khí hậu: Nhiệt độ, ánh sáng, nước, ẩm độ đất, lượng mưa
3.2. Đất đai: Loại đất, chất dinh dưỡng, động thái hấp thụ NPK
3.3. Hiện tượng thiếu chất dinh dưỡng của cây khoai mì
3.4. Vùng trồng và thời vụ trồng khoai mì ở Việt Nam
Trước khi học
1) Đọc tài liệu học tập chính:
Hoàng Kim, 2008. Chương 3. Khí hậu và đất trồng khoai mì. Trong sách: Bài giảng Cây Lương thực (3. Cây khoai mì). Lưu hành nội bộ Trường Đại học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh, 98 trang
2) Đọc học liệu trực tuyến trên internet (bài tương ứng):
3) Đọc tài liệu tham khảo:
Mục 7, tài liệu số: 7.1.1, 7.1.2, 7.2.4. 7.2.5
Sau khi học
+ Tự học, tự nghiên cứu chương 3
+ Làm bài tập chương 3
+ Đọc tài liệu học tập chương 4
Phương pháp và phương tiện
Phương pháp
+   Giảng lý thuyết bằng power point
+ Thực hành: Thảo luận nhóm
Phương tiện
+   Lý thuyết: Học liệu, projector, máy vi tính, bảng, phấn
+ Thực hành: projector, máy vi tính, bảng, phấn, bảng so màu
Tổ chức và
thực hiện
+ Nghe giảng lý thuyết: 2 tiết
+ Thảo luận nhóm:
    * Video/Internet: (minh họa trong diễn giảng)
    * Giao làm bài tập ở nhà: (chi tiết kèm tài liệu học tập)
+ Tự học, tự nghiên cứu

 
Chương 4: Giống  khoai mì, công nghệ chọn tạo và nhân giống khoai mì
 

Bài 4: Giống khoai mì, công nghệ chọn tạo và nhân giống khoai mì
Hoạt động
4 tiết. Diễn giảng + Thực hành                 Giảng viên: Hoàng Kim
(3 tiết lý thuyết + 1 tiết thực hành)
Nội dung
Lý thuyết:
4.1. Chọn tạo giống khoai mì trên thế giới và Việt Nam
4.2. Một số giống khoai mì  tốt phổ biến hiện nay
4.3. Công nghệ chọn tạo và nhân giống khoai mì
 
Thực hành: Tham quan đồng ruộng và thảo luận nhóm
+ Nhận diện phân biệt một số giống khoai mì?
+ Cách cân đo, đánh giá và dự tính năng suất khoai mì củ tươi?
+ Cách dùng cân tinh bột khoai mì để xác định hàm lượng tinh bột?
 
Trước khi học
1) Đọc tài liệu học tập chính:
Hoàng Kim, 2008. Chương 4. Giống khoai mì, công nghệ chọn tạo và nhân giống khoai mì lai. Trong sách: Bài giảng Cây Lương thực (3. Cây khoai mì). Lưu hành nội bộ Trường Đại học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh , 98 trang
2) Đọc học liệu trực tuyến trên internet (bài tương ứng):
3) Đọc tài liệu tham khảo:
Mục 7 tài liệu số: 7.1.1, 7.1.2, 7.2.1, 7,2.2, 7.2.3. 7.2.4
4) Chọn nội dung tiểu luận học phần cây sắn
Sau khi học
+ Tự học, tự nghiên cứu chương 4
+ Đọc tài liệu học tập chương 5
+ Viết tiểu luận học phần cây khoai mì
Phương pháp và phương tiện
Phương pháp : Diễn giảng bằng power point
Phương tiện : Học liệu, projector, máy vi tính, bảng, phấn
Tổ chức và
thực hiện
+   Giảng lý thuyết bằng power point
+ Thực hành: Thảo luận nhóm
+ Tự học, tự nghiên cứu
+  Viết tiểu luận học phần cây khoai mì

 
Chương 5: Kỹ thuật canh táckhoai mì
 

Tên bài 5: Kỹ thuật canh táckhoai mì
 
Hoạt động
4 tiết. Giảng lý thuyết    Giảng viên: Hoàng Kim
(3 tiết lý thuyết + 1 tiết thực hành)
Nội dung
L ý thuyết
5.1. Những biện pháp kỹ thuật chủ yếu canh tác khoai mì
5.2. Quy trình kỹ thuật canh tác khoai mì cho vùng Đông Nam Bộ.
5.3. Tiêu chuẩn ngành về khảo nghiệm giống khoai mì
5.4 Cây khoai mì Việt Nam: hiện trạng, bài học và định hướng nghiên cứu phát triển
 
Thực hành, thực tập:
5.5 Quan sát kỹ thuật canh tác khoai mì bền vững trên đất dốc, cách
trồng băng chống xói mòn, trồng xen cây họ đậu, kỹ thuật bón phân hợp lý, kỹ thuật rãi vụ trồng và thu hoạch
Trước khi học
1) Đọc tài liệu học tập chính:
Hoàng Kim, 2008. Chương 5. Kỹ thuật canh táckhoai mì. Trong sách: Bài giảng Cây Lương thực (3. Cây khoai mì). Lưu hành nội bộ Trường Đại học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh , 98 trang
2) Đọc học liệu trực tuyến trên internet (bài tương ứng):
3) Đọc tài liệu tham khảo:
+ Tại Mục 7 (Tài liệu số: 7.1.1, 7.1.2, 7.2.1, 7,2.2, 7.2.3. 7.2.4)
4) Viết tiểu luận học phần cây khoai mì
Sau khi học
+ Tự học, tự nghiên cứu chương 4
+ Đọc tài liệu học tập chương 5
+  Viết tiểu luận học phần cây khoai mì
Phương pháp và phương tiện
Lý thuyết:
+   Phương pháp : Diễn giảng bằng power point
+   Phương tiện : Học liệu, projector, máy vi tính, bảng, phấn
Thực hành:
    Tham quan đồng ruộng và thảo luận nhóm về 4 nội dung:
+ Kỹ thuật canh tác khoai mì bền vững trên đất dốc ?
+ Kỹ thuật trồng xen cây họ đậu để tăng thu nhập và cải tạo đất?
+ Nhận diện sâu bệnh hại khoai mì và sự thiếu chất dinh dưỡng?
+ Quan sát TN bón phân khoai mì dài hạn và kỹ thuật rãi vụ?
 
Tổ chức và
thực hiện
+   Nghe giảng lý thuyết: 3 tiết
+ Tự học, tự nghiên cứu
+ Viết tiểu luận học phần cây sắn
 

 
5. ĐÁNH GIÁ HOÀN TẤT MÔN HỌC
+  Điểm bài thu hoạch là điểm đánh giá bộ phận, chấm theo thang điểm 10, làm tròn đến một chữ số thập phân, trọng số 40%
+ Điểm thi trắc nghiệm kết thúc học phần, chấm theo thang điểm 10, làm tròn đến một chữ số thập phân, trọng số 60%
+  Điểm học phần là tổng điểm của hai lần đánh giá nhân với trọng số tương ứng.
+ Điểm môn học cây lương thực là điểm trung bình của các học phần lúa, ngô, sắn,…làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được chuyển thành điểm chữ:
A (8,5 -10) : Giỏi
B (7,0-8,4) : Khá
C (5,5-6,9) : Trung bình
D (4,0 -5,4): Trung bình yếu
F (dưới 4,0): Kém
 
6. TIÊU CHUẨN GIẢNG VIÊN
+ Tư cách giảng viên: Yêu nghề, tư cách đạo đức tốt, không phạm những điều cấm về tư cách người Thầy..
+   Năng lực chuyên môn: Tốt nghiệp thạc sĩ ngành nông học trở lên.
+   Kinh nghiệm nghề nghiệp: Có nghiên cứu khoa học, được huấn luyện có chứng chỉ.
+   Kỹ năng dạy học: Đã học lớp kỹ năng và lý luận dạy học đại học có chứng chỉ, đã qua tập sự và giảng thử đạt yêu cầu chuyên môn.
 
7. TÀI LIỆU THAM KHẢO
7.1 Tiếng Việt
Hoàng Kim, 2007. Bài giảng Cây Lương thực (3.Cây khoai mì) Lưu hành nội bộ. Trường Đại học Nông Lâm Hồ Chí Minh. 98 trang.
Hoàng Kim, Phạm Văn Biên 1996. Cây Sắn. Nhà Xuất bản Nông nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh, 70 trang.
Hoàng Kim, Nguyễn Đăng Mãi (Ed.)2001. Sắn Việt Nam: Hiện trạng, định hướng và giải pháp phát triển những năm đầu thế kỷ 21. Nhà Xuất bản Nông nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh, 230 trang.
Hoàng Kim, Nguyễn Đăng Mãi (Ed.)1999. Kết quả nghiên cứu và khuyến nông sắn Việt Nam. Nhà Xuất bản Nông nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh, 260 trang.
Hoàng Kim, Nguyễn Đăng Mãi 1998. Sắn Việt Nam trong vùng sắn châu Á, cơ hội và thách thức trước thế kỷ 21. Nhà Xuất bản Nông nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh, 270 trang.
Hoàng Kim, Nguyễn Đăng Mãi (Ed.) 1997. Chương trình sắn Việt Nam hướng tới năm 2000. Nhà Xuất bản Nông nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh, 270 trang.
Hoàng Kim, Nguyễn Đăng Mãi (Ed.) 1996. Tiến bộ mới trong nghiên cứu và khuyến nông sắn Việt Nam. Nhà Xuất bản Nông nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh, 215 trang.
Trần Ngọc Ngoạn, Reinhardt Howeler 2003. Kỹ thuật canh tác sắn bền vững trên đất dốc. Nhà Xuất bản Nông nghiệp Hà Nội , 80 trang
Nguyễn Công Vinh, Mai Thạch Hoành, Trần Thị Tâm 2002. Quản lý tổng hợp độ phì nhiêu đất để thâm canh sắn. Nhà Xuất bản Nông nghiệp Hà Nội , 76 trang
 
7.2 Tiếng Anh
 
CIAT, 2007. Cassava Research and Development in Asia: Exploring New Opportunities for an Ancient Crop. Proc. 7 th Regional Workshop, held in Bangkok, Thailand. Oct. 28 – Nov. 1, 2002
 
CIAT,  2000. Cassava’s Potential in the 21st Centery: Present Situation and Future Research and Development Needs. Proc. 6th Regional Workshop, held in HoChiMinh city, Vietnam, Feb. 21-25, 2000. Howeler R.H. and S.L. Tan (Ed.). Bangkok. Thailand.
 
CIAT, 1996. Cassava Breeding, Agronomy and Farmer Participatory Research in Asia. Proc. V Asian Cassava Research Workshop held in Hainan, China, Nov. 3-8, 1996. R.H. Howeler (Ed.). Bangkok. Thailand, .
 
CIAT 1996. Benchmark study on Cassava Production, Processing and Marketing in Vietnam. Proc. Vietnamese Cassava Workshop held in Hanoi, Vietnam Oct. 29-Nov.1.1992. R.H. Howeler (Ed.). Bangkok. Thailand. .
 
Malaysian Agricultural Research and Development Institute (MARDI), International Society for Horticultural Science (ISHS), Food Biopolymer Research Group (FBRG), Universiti Sains Malaysia (USM) 2005. Innovative technologies for commercialization: Concise papers of The Second International Symposium on Sweetpotato and Cassava, 14-17 June 2005, Corus Hotel, Kuala Lumpur, Malaysia.
 
Hoang Kim, Pham Van Bien, R. H. Howeler (Vietnam), Watana Watananota et al. (Thailand). 2003. A review of cassava in Asia with country case studies on Thailand and Viet Nam. FAO-IFAD-CIAT-CIRAD-IITA-NRI.Volume 3, 184p; FAO Roma, Italy.
 
8. NGÀY SOẠN THẢO VÀ NHÓM BIÊN SOẠN
+   Ngày biên soạn: 31.12.2007, chỉnh sửa lần 2: 26/5/2008
+   Nhóm biên soạn:
 

TT
Họ và tên
Chức danh
Địa chỉ cơ quan
Ký tên
01
Nguyễn Văn Định
 
Giảng viên
Khoa Nông học
ĐH NL HCM
Biên soạn học phần cây lúa
02
Trần Thị Dạ Thảo
 
Giảng viên chính
Khoa Nông học
ĐH NL HCM
Biên soạn học phần cây ngô
03
Hoàng Kim
 
Nghiên cứu
viên chính
Khoa Nông học
ĐH NL HCM
Biên soạn học phần cây khoai mì và
cây khoai lang

  
                                                                       Người biên soạn
                                                                                            học phần cây khoai mì
 
 
 
 
                                                                                               TS. Hoàng Kim
 
 
9. PHÊ DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC
 
-  Trưởng Bộ môn: Cây Lương thực Rau Hoa Qủa                           
 
 
 
 
 
 
PGS.TS. Nguyễn Văn Kế
 

- Hội đồng khoa học Khoa Nông học

Số lần xem trang: 811
Điều chỉnh lần cuối: 15-09-2018

Trang liên kết

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : bốn hai tám năm

Xem trả lời của bạn !