Tác giả
: Nguyễn Đức Xuân Chương
Tên tài liệu
: Cây ca cao
Số trang
: 11
Ngày in
: 18-Aug-09
Dung lượng
: 162816
Tài liệu được lưu lần cuối
: 16-Sep-09
Hiệu chỉnh bởi
: PT

§           Tên môn học: Cây ca cao  
§           Mã môn học: 204515
§           Bộ môn/Khoa quản lý: Cây công nghiệp
§           Nhóm môn học: chuyên ngành
§           Tính chất môn học: tự chọn
§           Bố trí giảng dạy: năm thứ: 4 học kỳ: 7
§           Số tiết giảng dạy: Tổng số: 30 Lý thuyết: 30 Thực hành: 0
§           Tổng số bài/môn học: 8 
§           Tổng số bài trong năm: 8 , học kỳ: 6
§           Số bài trong tuần: 1
§           Mô tả tóm tắt nội dung môn học:
Môn học trình bày các kỹ thuật canh tác cây ca cao, chế biến, tiêu chuẩn sản phẩm và thị trường xuất khẩu cây ca cao.
Cung cấp kiến thức về nguồn gốc, đặc điểm canh tác, qui trình kỹ thuật, tiêu chuẩn hạt, kỹ thuật chế biến và thị trường tiêu thụ cây ca cao.
2.2 Năng lực đạt được: Nắm vững đặc tính của cây ca cao, các biện pháp kỹ thuật nhân giống, canh tác ảnh hưởng năng suất, chất lượng cây trồng và quy trình lên men sơ chế hạt ca cao.
-         Kiến thức: nhận biết được tác động của kỹ thuật canh tác đến năng suất, chất lượng hạt ca cao
-         Hiểu biết: xác định được kỹ thuật nhân giống, canh tác có hiệu quả đến năng suất hạt ca cao
-         Ứng dụng: nắm vững tác dụng của qui trình canh tác ảnh hưởng đến năng suất; thu hoạch và lên men sơ chế ảnh hưởng chất lượng hạt ca cao
-         Tổng hợp: đánh giá hiệu lực của các biện pháp kỹ thuật đến năng suất cây ca cao, chất lượng sản phẩm theo tiêu chuẩn Việt Nam cho thị trường nội địa và xuất khẩu
 
Sinh lý thực vật, sinh hóa, khoa học đất, độ phì và phân bón, bệnh cây, côn trùng, khoa học cỏ dại, thuốc bảo vệ thực vật, di truyền thực vật, chọn giống cây trồng, hệ thống canh tác, thủy nông.

 4        Tiến trình giảng dạy

 

Chương mục
Số tiết (LT)
Số bài
Các mục tiêu cụ thể
 
Phương pháp giảng dạy
Tương quan của chương đối với môn học
1
2
3
4
5
6
Giới thiệu về cây ca cao
 
3
 
1
Biết được nguồn gốc, giá trị và vị trí cây ca cao trong nông nghiệp
Thuyết giảng, thảo luận nhóm
Giới thiệu chung về cây ca cao
Thực vật học và giống cây ca cao
5
1
Hiểu biết được các ý nghĩa đặc điểm thực vật học và các nhóm giống ca cao
Tham quan vườn, thảo luận nhóm
Các ứng dụng trong canh tác và nhân giống cây ca cao 
Yêu cầu sinh thái cho cây ca cao
 
3
 
1
Hiểu các yếu tố khí hậu, đất đai ảnh hưởng năng suất, chất lượng hạt ca cao 
Thuyết giảng, đặt câu hỏi, thảo luận nhóm
Ảnh hưởng đến phân vùng trồng và chăm sóc ca cao
Kỹ thuật vườn ươm
4
1
Hiểu được các yêu cầu kỹ thuật và quản lý vườn ươm cây ca cao
Thuyết giảng, tham quan vườn, thảo luận nhóm
Ứng dụng sản xuất cây giống ca cao
Kỹ thuật canh tác cây ca cao
6
1
Hiểu được các bước, quy trình trồng và chăm sóc cây ca cao ở các mô hình khác nhau
Thuyết giảng, seminar, tham quan
Trình bày kỹ thuật trồng, chăm sóc cây ca cao
Sâu bệnh hại ca cao
3
1
Hiểu được các biện pháp canh tác hiệu quả cho cà phê
Thuyết giảng, tham quan, thảo luận nhóm
Quản lý sâu bệnh hại ca cao
Thu hoạch, lên men và yêu cầu chất lượng
3
1
Thu hoạch, các biện pháp lên men hạt ca cao
Thuyết giảng, thảo luận nhóm
Qui định thu hái, lên men hạt ca cao nhân có chất lượng đáp ứng yêu cầu của nhà thu mua
Chương 1: Giới thiệu về cây ca cao

 Tên bài học: Nguồn gốc, công dụng, sản xuất và tiêu thụ ca cao trên thế giới  
Hoạt động
3 tiết
Giảng, đặt câu hỏi và phân tích vấn đề
Giảng viên:
N.Đ.X Chương
Nội dung
1.1. Nguồn gốc và công dụng. Tình hình sản xuất và tiêu thụ ca cao trên thế giới và Việt Nam  
Trước khi học
- Đọc tài liệu: Chương 1 – Bài giảng cây ca cao
Sau khi học
- Đọc tài liệu từ internet về cây ca cao (www.icco.org )
- So sánh ưu thế sản xuất ca cao giữa các nước và đánh giá tiềm năng phát triển tại Việt Nam
Phương pháp và phương tiện  
- Thuyết giảng, trình chiếu hình ảnh và thảo luận nhóm
- Sử dụng powerpoint
Tổ chức và thực hiện
Giảng dạy cho toàn lớp

Chương 2: Thực vật học và giống cây ca cao

    Tên bài học 1: Đặc điểm thực vật học cây ca cao
Hoạt động
3 tiết
Giảng, tham quan vườn cây, đặt câu hỏi và phân tích vấn đề
Giảng viên:
N.Đ.X. Chương
Nội dung
Đặc điểm thực vật học (rễ, thân, lá, hoa, trái và hạt). Ứng dụng các đặc điểm này trong nhân giống, canh tác và chăm sóc cây ca cao     
Trước khi học
- Đọc tài liệu: Chương 2 – Bài giảng cây ca cao      
Sau khi học
 Thảo luận nhóm để hiểu rõ hơn về quy luật sinh trưởng và phát triển của cây ca cao
- Phân biệt được các dạng hình cây lai, cây ghép
Phương pháp và phương tiện  
- Thuyết giảng, tham quan vườn cây, thảo luận nhóm
-  Sử dụng powerpoint, vườn cây ca cao kinh doanh
Tổ chức và thực hiện
Giảng dạy cho toàn lớp
    Tên bài học 2: Giống ca cao
Hoạt động
2 tiết
Giảng, tham quan vườn cây, đặt câu hỏi và phân tích vấn đề
Giảng viên:
N.Đ.X. Chương
Nội dung
- Các nhóm giống ca cao chính; đặc điểm của một số dòng ca cao thương mại được trồng phổ biến hiện nay     
Trước khi học
- Đọc tài liệu: Chương 2 – Bài giảng cây ca cao      
Sau khi học
 Thảo luận lớp, nhóm.
- Phân biệt được các dạng cây lai, cây ghép
Phương pháp và phương tiện  
- Thuyết giảng, tham quan vườn cây, thảo luận nhóm
-  Sử dụng powerpoint, hình ảnh các giống ca cao thương mại
Tổ chức và thực hiện
Giảng dạy cho toàn lớp

Chương 3: Yêu cầu sinh thái cho cây ca cao

    Tên bài học: Yêu cầu sinh thái cho cây ca cao
Hoạt động
5 tiết
Thuyết giảng, đặt câu hỏi và phân tích vấn đề sinh thái
Giảng viên:
N. Đ. X.Chương
Nội dung
Các yêu cầu sinh thái cho sự sinh trưởng và phát triển của cây ca cao (khí hậu, gió, đất đai, nước và bóng che)   
Trước khi học
Đọc tài liệu: Chương 3 – Bài giảng cây ca cao
Sau khi học
Bài tập: phân tích ảnh hưởng của các yếu tố ngoại cảnh đến sinh trưởng, sâu bệnh hại và năng suất cây ca cao.
Phương pháp và phương tiện  
- Thuyết giảng, thảo luận nhóm
-  Sử dụng powerpoint
Tổ chức và thực hiện
Giảng dạy cho toàn lớp

Chương 4: Kỹ thuật vườn ươm

Tên bài học: Kỹ thuật vườn ươm
Hoạt động
4 tiết
Giảng các bước thiết lập vườn ươm, phân tích các yếu tố ảnh hưởng
Giảng viên:
N. Đ. X.Chương
Nội dung
Các bước thiết lập vườn ươm, nhân giống ca cao bằng phương pháp ghép
Trước khi học
Đọc bài giảng cây ca cao (chương kỹ thuật vườn ươm)
Sau khi học
Tham quan vườn ươm, thảo luận nhóm, phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến sinh trưởng của cây con; ảnh hưởng đến tỷ lệ thành công khi ghép ca cao.
Phương pháp và phương tiện  
- Thuyết giảng, thảo luận nhóm
-  Sử dụng powerpoint
Tổ chức và thực hiện
Giảng dạy cho toàn lớp

 
Chương 5: Kỹ thuật canh tác cây ca cao

Tên chương 5:Kỹ thuật canh tác cây ca cao       
Hoạt động
6 tiết
 Giảng và giải thích các đặc điểm khí hậu, đất đai ảnh hưởng năng suất, chất lượng cà phê
Giảng viên:
N. Đ. X.Chương
Nội dung
- Chuẩn bị bóng che; chuẩn bị hố trồng; trồng cây và chăm sóc
- làm bài tập: lập kế hoạch trồng cây ca cao ở hai mô hình trồng xen và trồng thuần.
Trước khi học
Đọc tài liệu:  Đọc chương 5 – kỹ thuật canh tác cây ca cao, bài giảng cây ca cao
Sau khi học
làm bài tập: lập kế hoạch trồng cây ca cao ở hai mô hình trồng xen và trồng thuần.
Tham quan các mô hình ca cao tại trường
Phương pháp và phương tiện  
- Thuyết giảng, thảo luận nhóm
-  Sử dụng powerpoint, tham quan vườn ca cao
Tổ chức và thực hiện
Giảng dạy cho toàn lớp

Chương 6:   Sâu bệnh hại ca cao

    Tên bài học 1:  Sâu bệnh hại ca cao
Hoạt động
3 tiết
Giới thiệu các loại côn trùng gây hại chính và một số bệnh hại quan trọng
Giảng viên:
N. Đ. X.Chương
Nội dung
- Các loại côn trùng gây hại chính
- Bệnh hại cây ca cao
Trước khi học
Đọc tài liệu: Chương 6 bài giảng cây ca cao
Sau khi học
- Thảo luận, nhận định mức độ gây hại của từng đối tượng gây hại
-  Xây dựng biện pháp phòng trừ tổng hợp
Phương pháp và phương tiện  
- Thuyết giảng,tham quan vườn, thảo luận nhóm
-  Sử dụng powerpoint, mẫu sâu bệnh hại chính
Tổ chức và thực hiện
Giảng dạy cho toàn lớp

Chương 7: Thu hoạch, lên men và yêu cầu chất lượng

 Tên bài học: Thu hoạch, lên men và yêu cầu chất lượng
Hoạt động
3 tiết
Giảng và phân tích các bước trong thua hoạch và sơ chế ca cao; giải thích các thuật ngữ chất lượng hạt ca cao
Giảng viên:
N. Đ. X.Chương
Nội dung
Thu hoạch và lên men hạt ca cao; Các thuật ngữ về chất lượng hạt ca cao; Tiêu chuẩn chất lượng và quy định nhãn mác của các nhà thu mua
Trước khi học
Đọc tài liệu: Chương 7 bài giảng cây ca cao
Sau khi học
- Thảo luận nhóm: về kỹ thuật thu hoạch, phân tích các mẫu hạt ca cao khô và đánh giá chất lượng.
Phương pháp và phương tiện  
- Thuyết giảng, thảo luận nhóm
-  Sử dụng powerpoint, mẫu hạt ca cao khô
Tổ chức và thực hiện
Lý thuyết : Giảng dạy cho toàn lớp
 

 
             Đánh giá môn học qua cả quá trình học tập của sinh viên:
           - Bài tập tại lớp:                                              10%,
- Seminar:                                                     30%,
- Thi kết thúc môn học (trắc nghiệm):         60%.
 
-         Kinh nghiệm: giảng viên ngành Nông học
-         Chuyên môn: đã được đào tạo về Nông học, Khoa học cây trồng.
Phạm Hồng Đức Phước. 2005. Kỹ thuật trồng ca cao ở Việt Nam. Nhà xuất bản Nông nghiệp.
Wood, G. A. R. và R. A. LASS. 2001. Cocoa. Fourth Edition. MPG Books Ltd. Bodmin Cornwall.
 Cục Trồng trọt. 2008. Tổng quan thị trường ca cao tại Việt Nam. Tài liệu hội thảo Công nghệ sau thu hoạch và kết nối thị trường ca cao.
Tracy Duffey. 2009. Bringing science to the field : How farmers learn to manage pests. World Cocoa Foundation partnership meeting
-         Ngày  biên soạn 27/5/2008
-         Người biên soạn

Họ và Tên
Nghề nghiệp
Tên Cơ quan
Địa chỉ
Nguyễn Đức Xuân Chương
Giảng viên
ĐH Nông Lâm TP HCM
Thủ Đức TP HCM
 
 
 
 

Ngày 27 tháng 05 năm 2008
        Người biên soạn
 
 
 
                                                                                    ThS. Nguyễn Đức Xuân Chương
- Bộ môn:
 
           
 

- Hội đồng Khoa học Khoa

Số lần xem trang: 2245
Điều chỉnh lần cuối: 15-09-2018

Trang liên kết

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : hai hai bốn không sáu

Xem trả lời của bạn !