Tác giả
: ThS. Võ Văn Việt
Tên tài liệu
: Xã hội học
Số trang
: 12
Ngày in
: 17-Aug-09
Dung lượng
: 336896
Tài liệu được lưu lần cuối
: 17-Aug-09
Hiệu chỉnh bởi
: PT
               
 

1. DỮ LIỆU MÔN HỌC

Tên môn học: XÃ HỘI HỌC ĐẠI CƯƠNG
Mã môn học: 202621
Bộ môn/Khoa quản lý: PHÒNG ĐÀO TẠO
Nhóm môn học: đại cương
Tính chất môn học: bắt buộc
Bố trí giảng dạy: năm thứ: 3  học kỳ: 5
Số tiết giảng dạy: Tổng số: 45  Lý thuyết: 45 Thực hành:0
Tổng số bài/môn học: 9
Số bài trong tuần: 1
Mô tả tóm tắt nội dung môn học:
Cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ bản về xã hội học: như lịch sử hình thành và phát triển của xã hội học, đối tượng chức năng của xã hội học, các khái niệm, và phạm trù xã hội học, phương pháp nghiên cứu  và các chuyên ngành xã hội học.
khả năng nhận thức, phân tích các vấn đề xã hội một cách toàn diện.                                      
-            Kiến thức: Sinh viên nắm vững các khái niệm cơ bản, những luận điểm cơ bản của các lối tiếp cận xã hội học.
-            Hiểu biết: Sinh viên hiểu biết được một số quy luật cơ bản của các sự kiện, hiện tượng xã hội.
-            Ứng dụng: Có thể vận dụng lý giải một số hiện tượng xã hội ở VN
-            Tổng hợp:  Sinh viên chọn một vấn đề xã hội để phân tích, đánh giá đưa ra ý kiến của cá nhân về vấn đề đã được chọn.                  
            N/A                                                         
Chương mục
Số tiết (LT + TH)
Số bài
Các mục tiêu cụ thể
 
Phương pháp giảng dạy
 
Tương quan của chương mục đối với môn học
1
2
3
4
5
6
10 tiết
2
Biết được hoàn cảnh lịch sử cho ra đời của môn học; một số đóng góp của các nhà sáng tạo ra XHH
Thảo luận+diễn giảng
 
5 tiết
1
Biết được đối tượng nghiên cứu của XHH, ý nghĩa của nghiên cứu XHH
Thảo luận+diễn giảng
 
10
2
Khái niệm một số thuật ngữ XHH, các phạm trù quan trọng của XHH
Thảo luận+diễn giảng
 
CHƯƠNG IV: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU XHH
10
2
Nẵm vũng các phương pháp, kỹ thuật nghiên cứu 1 vấn đề xã hội để có thể tự triển khai nghiên cứu (xây dựng đề cương, lập kế hoạch, xử lý số liệu..., viết báo cáo khoa hoc)
Thảo luận+diễn giảng
 
CHƯƠNG V: MỘT SỐ CHUYÊN NGÀNH XHH
10
2
Biết một số chuyên ngành nghiên cứu cơ bản của XHH
Thảo luận+diễn giảng
 

Hoaït ñoäng
 5 tiết
Sinh viên thuyết trình+thảo luận, tổng hợp của giảng viên
Giảng viên:……
Noäi dung
Tröôùc khi hc
- Đọc tài liệu 1 cách cẩn thận.
1. Phạm Tất Dong, Lê Ngọc Hùng 2001. Xã hội học. NXB ĐHQG Hà nội. Trang 41-94;
2. Tạ Minh, Lê Văn Bửu, Trần Tuấn Phát. 2003. Nhập môn xã hội học. Nhà xuất bản Thống kê. Trang 9-25
3. Trần Thị Kim Xuyến, Nguyễn Thị Hồng Xoan. 2002. Nhập môn xã hội học. Nhà xuất bản Thống kê. Trang 9-22
4. Thanh Lê. 2000. Xã hội học đại cương. Nhà xuất bản đại học quốc gia Tp Hồ Chí Minh. Trang 9-21
5. Thanh Lê. 2001. Xã hội học một hướng nhìn. Nhà xuất bản thanh niên. Trang 161-172
- Thảo luận nhóm, làm bài tập,…
Sau khi học
Sinh viên đọc thêm tài liệu, làm bài thu hoạch (nếu có) theo sự phân công của giảng viên
Phương pháp và phương tiện  
Thuyết trình của sinh viên+ diễn giảng của giảng viên
Phương tiện: Máy chiếu Multimedia Projector
Tổ chức và thực hiện
Sinh viên chuẩn bị thuyết trình theo từng tổ đã được phân công
Tên chương : Chương 1 (tt)
Tên bài học 2: Những đóng góp của các nhà sáng tạo ra xã hội học______________________________________________
Hoaït ñoäng
5 tiết
Sinh viên thuyết trình+thảo luận, tổng hợp của giảng viên
Giảng viên:……
Noäi dung
Tröôùc khi hc
- Đọc các tài liệu sau:
1.        Bùi Quang Dũng. 2004. Nhập môn lịch sử Xã hội học. Nhà xuất bản khoa học Xã hội. trang 39-76; 95-113
2.        Vũ Minh Tâm và các tác giả. 2001. Xã hội học. Nhà xuất bản giáo dục. Trang 29-36
3.        Trần Thị Kim Xuyến, Nguyễn Thị Hồng Xoan. 2002. Nhập môn xã hội học. Nhà xuất bản Thống kê. Trang 38-64
4.         Tạ Minh, Lê Văn Bửu, Trần Tuấn Phát. 2003. Nhập môn xã hội học. Nhà xuất bản Thống kê. Trang 14-22
- Tho lun nhóm,,…
Sau khi học
Sinh viên đọc thêm tài liệu, làm bài thu hoạch (nếu có) theo sự phân công của giảng viên
Phương pháp và phương tiện  
Thuyết trình của sinh viên+ diễn giảng của giảng viên
Phương tiện: Máy chiếu Multimedia Projector
Tổ chức và thực hiện
Sinh viên chuẩn bị thuyết trình theo từng tổ đã được phân công
Tên bài học 3: Đối tượng và chức năng của XHH
Hoaït ñoäng
 5 tiết
Sinh viên thuyết trình+thảo luận, tổng hợp của giảng viên
Giảng viên:……
Noäi dung
Tröôùc khi hc
- Đọc các tài liệu sau:
1. Phạm Tất Dong, Lê Ngọc Hùng 2001. Xã hội học. NXB ĐHQG Hà nội. Trang 5-40;
2. Thanh Lê. 2000. Xã hội học đại cương. Nhà xuất bản đại học quốc gia Tp Hồ Chí Minh. Trang 29-38.
3. Vũ Minh Tâm và các tác giả. 2001. Xã hội học. Nhà xuất bản giáo dục. Trang 3-21
4. Tạ Minh, Lê Văn Bửu, Trần Tuấn Phát. 2003. Nhập môn xã hội học. Nhà xuất bản Thống kê. Trang 25-34
5. Thanh Lê. 2004. Những khái niệm cơ bản của xã hội học. Nhà xuất bản Khoa học Xã hội. Trang 39-57
6. Trần Thị Kim Xuyến, Nguyễn Thị Hồng Xoan. 2002. Nhập môn xã hội học. Nhà xuất bản Thống kê. Trang 125-132
- Thảo luận nhóm, làm bài tập,…
Sau khi học
Sinh viên đọc thêm tài liệu, làm bài thu hoạch (nếu có) theo sự phân công của giảng viên
Phương pháp và phương tiện  
Thuyết trình của sinh viên+ diễn giảng của giảng viên
Phương tiện: Máy chiếu Multimedia Projector
Tổ chức và thực hiện
Sinh viên chuẩn bị thuyết trình theo từng tổ đã được phân công
Tên bài học 4: Các phạm trù XHH
Hoạt động
5 tiết
Sinh viên thuyết trình+thảo luận, tổng hợp của giảng viên
Giảng viên:……
Nội dung
III.1. Các phạm trù xã hội học                                                                       
Tröôùc khi hc
- Đọc các tài liệu sau:
1.        Vũ Minh Tâm và các tác giả. 2001. Xã hội học. Nhà xuất bản giáo dục. Trang 87-124
2.        Tạ Minh, Lê Văn Bửu, Trần Tuấn Phát. 2003. Nhập môn xã hội học. Nhà xuất bản Thống kê. Trang 35-48
3.        Thanh Lê. 2000. Xã hội học đại cương. Nhà xuất bản đại học quốc gia Tp Hồ Chí Minh. Trang 105-134
- Thảo luận nhóm, làm bài tập,…
Sau khi học
Sinh viên đọc thêm tài liệu, làm bài thu hoạch (nếu có) theo sự phân công của giảng viên
Phương pháp và phương tiện  
Thuyết trình của sinh viên+ diễn giảng của giảng viên
Phương tiện: Máy chiếu Multimedia Projector
Tổ chức và thực hiện
Sinh viên chuẩn bị thuyết trình theo từng tổ đã được phân công
Tên chương 3: (tt)___________________________________
Tên bài học 5: Các khái niệm XHH
Hoaït ñoäng
5 tiết
Sinh viên thuyết trình+thảo luận, tổng hợp của giảng viên
Giảng viên:……
Noäi dung
Tröôùc khi hc
- Đọc các tài liệu sau:
1.         Vũ Minh Tâm và các tác giả. 2001. Xã hội học. Nhà xuất bản giáo dục. Trang 87-124
2.         Tạ Minh, Lê Văn Bửu, Trần Tuấn Phát. 2003. Nhập môn xã hội học. Nhà xuất bản Thống kê. Trang 35-48
3.         Thanh Lê. 2000. Xã hội học đại cương. Nhà xuất bản đại học quốc gia Tp Hồ Chí Minh. Trang 105-134
4.         Nguyễn Đình Tấn. 2003. Cơ cấu xã hội và phân tầng xã hội. Nhà xuất bản lý luận chính trị. Trang 37-67; 87-124; 175-205
- Thảo luận nhóm, làm bài tập,…
Sau khi học
Sinh viên đọc thêm tài liệu, làm bài thu hoạch (nếu có) theo sự phân công của giảng viên
Phương pháp và phương tiện  
Thuyết trình của sinh viên+ diễn giảng của giảng viên
Phương tiện: Máy chiếu Multimedia Projector
Tổ chức và thực hiện
Sinh viên chuẩn bị thuyết trình theo từng tổ đã được phân công
Tên bài học 6: phương pháp và kỹ thuật thu thập thông tin
Hoạt động
5 tiết
Diễn giảng của giảng viên
Giảng viên:……
Nội dung
Trước khi học
 - Đọc các tài liệu sau:
1. Phạm Tất Dong, Lê Ngọc Hùng 2001. Xã hội học. NXB ĐHQG Hà nội. Trang 95-129;
2. Trần Thị Kim Xuyến, Nguyễn Thị Hồng Xoan. 2002. Nhập môn xã hội học. Nhà xuất bản Thống kê. Trang 279-348
- Thảo luận nhóm,
Sau khi học
Sinh viên đọc thêm tài liệu, làm bài thu hoạch (nếu có) theo sự phân công của giảng viên
- Triển khai một nghiên cứu nhỏ
Phương pháp và phương tiện  
Diễn giảng của giảng viên
Phương tiện: Máy chiếu Multimedia Projector
Tổ chức và thực hiện
Sinh viên chuẩn bị thuyết trình theo từng tổ đã được phân công
Tên chương 4: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU XHH (TT)
Tên bài học 7: Lập chương trình và kế hoạch nghiên cứu
Hoaït ñoäng
5 tiết
Diễn giảng của giảng viên
Giảng viên:……
Noäi dung
Tröôùc khi hc
- Đọc các tài liệu sau:
1. Tạ Minh, Lê Văn Bửu, Trần Tuấn Phát. 2003. Nhập môn xã hội học. Nhà xuất bản Thống kê. Trang 193-206
2. Võ Văn Việt. 2006. Xã hội học đại cương. Trường Đại học Nông Lâm TPHCM. Trang 147-148
- Thảo luận nhóm,
Sau khi học
Sinh viên đọc thêm tài liệu, làm bài thu hoạch (nếu có) theo sự phân công của giảng viên
- Triển khai một nghiên cứu nhỏ
Phương pháp và phương tiện  
Diễn giảng của giảng viên
Phương tiện: Máy chiếu Multimedia Projector
Tổ chức và thực hiện
Sinh viên chuẩn bị thuyết trình theo từng tổ đã được phân công
Tên bài học 8: Xã hội học về cơ cấu xã hội, XHH đô thị
Hoaït ñoäng
5 tiết
Thuyết trình của SV+ tổng kết của giảng viên
Giảng viên:……
Noäi dung
 
Tröôùc khi hc
- Đọc các tài liệu sau:
1. Trịnh Duy Luân. 2004. Xã hội học đô thị. Nhà xuất bản khoa học xã hội.
- Thảo luận nhóm,
Sau khi học
Sinh viên đọc thêm tài liệu, làm bài thu hoạch (nếu có) theo sự phân công của giảng viên
Phương pháp và phương tiện  
Thuyết trình của SV, diễn giảng của giảng viên
Phương tiện: Máy chiếu Multimedia Projector
Tổ chức và thực hiện
Sinh viên chuẩn bị thuyết trình theo từng tổ đã được phân công
Hoaït ñoäng
5 tiết
Thuyết trình của SV+ tổng kết của giảng viên
Giảng viên:……
Noäi dung
Tröôùc khi học
- Đoïc taøi lieäu 1 caùch caån thaän:
1. Tống Văn Chung. 2001. Xã hội học nông thôn. Nhà xuất bản Đại học Quốc Gia Hà Nội. Trang 113-179; 336-399
- Thảo luận nhóm,
Sau khi học
Sinh viên làm bài tập, đọc thêm tài liệu hoặc thảo luận,…
Phương pháp và phương tiện  
Thuyết trình của SV, diễn giảng của giảng viên
Phương tiện: Máy chiếu Multimedia Projector
Tổ chức và thực hiện
Sinh viên chuẩn bị thuyết trình theo từng tổ đã được phân công

·         Dự lớp:                                                  15%
·         Thảo luận:                                              10%
·         Thuyết trình,                               15%
·         Thi cuối học kỳ                                       60%
 
Kinh nghiệm: đã qua tập sự và giảng thử đạt yêu cầu chuyên môn.
Chuyên môn: trình độ đại học.
Võ Văn Việt. 2006. Xã hội học đại cương. Trường Đại học Nông Lâm TPHCM.
Tống Văn Chung. 2001. Xã hội học nông thôn. Nhà xuất bản Đại học Quốc Gia Hà Nội.
Bùi Quang Dũng. 2004. Nhập môn lịch sử Xã hội học. Nhà xuất bản khoa học Xã hội.
Phạm Tất Dong, Lê Ngọc Hùng 2001. Xã hội học. NXB ĐHQG Hà nội.
Nguyễn Minh Hoà. 1995. Những vấn đề cơ bản của xã hội học. Trường Đại học tổng hợp TpHCM.
Tạ Minh, Lê Văn Bửu, Trần Tuấn Phát. 2003. Nhập môn xã hội học. Nhà xuất bản Thống kê.
Thanh Lê. 2004. Những khái niệm cơ bản của xã hội học. Nhà xuất bản Khoa học Xã hội.
Trần Thị Kim Xuyến, Nguyễn Thị Hồng Xoan. 2002. Nhập môn xã hội học. Nhà xuất bản Thống kê.
Thanh Lê. 2000. Xã hội học đại cương. Nhà xuất bản đại học quốc gia Tp Hồ Chí Minh.
Vũ Quang Hà, Nguyễn Thị Hồng Xoan. 2002. Xã hội học đại cương. Nhà xuất bản đại học Quốc gia Hà Nội.
Trịnh Duy Luân. 2004. Xã hội học đô thị. Nhà xuất bản khoa học xã hội.
Thanh Lê. 2001. Xã hội học một hướng nhìn. Nhà xuất bản thanh niên.
Vũ Minh Tâm và các tác giả. 2001. Xã hội học. Nhà xuất bản giáo dục.
 Nguyễn Đình Tấn. 2003. Cơ cấu xã hội và phân tầng xã hội. Nhà xuất bản lý luận chính trị.
-       Ngày biên soạn: 15/12/2007
-       Nhóm/người biên soạn
Người biên soạn
 
ThS. Võ Văn Việt
-       Bộ môn:
 
 

Hội đồng Khoa học Khoa:

Số lần xem trang: 754
Điều chỉnh lần cuối: 15-09-2018

Trang liên kết

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : tám bảy một sáu sáu

Xem trả lời của bạn !