Thông tin tài liệu:
 
 
Tác giả
: Nguyễn Hữu Trúc
Tên tài liệu
: Thuốc Bảo vệ Thực vật (BVTV)
Số trang
: 16
Ngày in
: 2009.08.17 13:41
Dung lượng
: 227328
Tài liệu được lưu lần cuối
: 2009.08.17 13:42
Hiệu chỉnh bởi
: PT

 

 

1              Dữ liệu môn học
§           Tên môn học: Thuốc Bảo vệ Thực vật
§           Mã môn học: 204709
§           Bộ môn/Khoa quản lý: Bộ môn Bảo vệ Thực vật, Khoa Nông học
§           Nhóm môn học (đại cương, chuyên ngành): Chuyên ngành
§           Tính chất môn học (tự chọn, bắt buộc): bắt buộc
§           Bố trí giảng dạy: vào năm thứ 3, học kỳ 5
§           Số tiết giảng dạy: Tổng số: 30 tiết, trong đó:
-       Lý thuyết: 20 tiết
-       Bài tập, seminar: 30 tiết (tương đương 10 tiết chuẩn)
§           Tổng số chương/môn học: 7 chương
§           Số bài/tuần:
§           Mô tả tóm tắt nội dung môn học
-       Sơ lược lịch sử phát triển ngành thuốc BVTV và khái quát về thị trường thuốc BVTV ở VN và trên thế giới.
-       Các khái niệm cơ bản về thuốc BVTV.
-       Các nguyên lý và phương pháp sử dụng thuốc BVTV.
-       Các loại thuốc BVTV và phương pháp áp dụng
2              Mục tiêu môn học
            Môn học Thuốc Bảo vệ Thực vật được thiết kế nhằm trang bị cho sinh viên các hiểu biết cơ bản về đặc tính vật lý và hóa học, công thức và các tác động sinh học của thuốc bảo vệ thực vật, đồng thời SV sẽ biết tính toán liều lượng thuốc BVTV để sử dụng, phương pháp đánh giá hiệu lực của thuốc BVTV, hiểu biết và sử dụng đúng và hiệu quả các loại thuốc BVTV.
            Sau khi học xong môn học, sinh viên có năng lực hiểu biết, sử dụng và biết cách đánh giá hiệu quả của từng loại thuốc BVTV; từ đó, sinh viên có khả năng sử dụng thuốc BVTV đúng và hợp lý trong từng điều kiện thực tế cụ thể của từng loại dịch hại trên các loại cây trồng.
-       Kiến thức: các khái niệm và nguyên lý cơ bản về thuốc BVTV.
-       Hiểu biết: tác dụng của từng loại thuốc BVTV, biết cách sử dụng đúng, hợp lý và đánh giá hiệu quả thuốc BVTV.
-       Ứng dụng: sử dụng đúng và hợp lý các loại thuốc BVTV cho từng điều kiện cụ thể.
-       Tổng hợp: đề xuất sử dụng và đánh giá hiệu quả thuốc BVTV.
3              Môn học tiên quyết
            Sinh lý, Sinh hóa, Côn Trùng, Bệnh cây, Cỏ Dại

 

 

4              Tiến trình giảng dạy
Chương mục
Số tiết (LT + TH*)
Số bài
Các mục tiêu cụ thể
Phương pháp giảng dạy
Tương quan của chương đối với môn học
1
2
3
4
5
6
1
3
2
Sơ lược lịch sử phát triển ngành thuốc BVTV và khái quát về thị trường thuốc BVTV ở VN và trên thế giới.
- Giảng giải
- Nêu vấn đề - thảo luận
tổng quát về lịch sử và thị trường thuốc BVTV
2
2
1
Các khái niệm cơ bản về thuốc BVTV.
- Giảng giải
- Nêu vấn đề - thảo luận nhóm
Cơ sở của môn học, cung cấp các khái niệm cơ bản
3
5 (3 + 6*)
2
Các nguyên lý và phương pháp sử dụng thuốc BVTV.
- Giảng giải
- Nêu vấn đề - thảo luận
- Bài tập (assigment)
Nội dung chính của môn học
4
5 (3 + 6*)
2
Các loại thuốc trừ sâu và phương pháp sử dụng.
- Giảng giải
- Nêu vấn đề - thảo luận
- Seminar
Nội dung chính của môn học
5
5 (3 + 6*)
2
Các loại thuốc trừ bệnh cây và phương pháp sử dụng.
- Giảng giải
- Nêu vấn đề - thảo luận
- Seminar
Nội dung chính của môn học
6
5 (3 + 6*)
2
Các loại thuốc trừ cỏ dại và phương pháp sử dụng.
- Giảng giải
- Nêu vấn đề - thảo luận
- Seminar
Nội dung chính của môn học
7
5 (3 + 6*)
2
Các loại thuốc trừ ốc, chuột, nhện và chất điều hòa sinh trưởng thực vật và phương pháp sử dụng
- Giảng giải
- Nêu vấn đề - thảo luận
- Seminar
Nội dung chính của môn học
* 3 tiết bài tập hay seminar tương đương với 1 tiết chuẩn.

 

4.2       Cấu trúc chi tiết nội dung môn học

Chương 1: Mở đầu

Bài học 1: Sơ lược lịch sử phát triển ngành thuốc BVTV
Hoạt động
1 tiết                                                Giảng viên: Nguyễn Hữu Trúc
Nội dung
Cung cấp kiến thức cơ bản về sự ra đời và phát triển của ngành thuốc BVTV
Trước khi học
- Đọc bài giảng (chương 1)
Sau khi học
Tóm tắt và nắm các mốc thời gian phát triển chính của ngành thuốc BVTV
Phương pháp và phương tiện
Phương pháp: - Giảng giải
                       - Nêu vấn đề - thảo luận
Phương tiện: máy tính, máy chiếu, màn chiếu
Tổ chức và thực hiện
- Lên lớp lý thuyết, giảng giải 
- Gợi ý, hướng dẫn cho sinh viên nắm vững các mốc thời gian phát triển chính của ngành thuốc BVTV

 

Bài học 2: Khái quát về thị trường thuốc BVTV ở VN và trên thế giới
Hoạt động
2 tiết                                                 Giảng viên: Nguyễn Hữu Trúc
Nội dung
Cung cấp các kiến thức về thị trường thuốc BVTV trên thế giới và VN trong những năm gần đây và dự báo về nhu cầu của thị trường thuốc BVTV trong tương lại.
Trước khi học
- Đọc bài giảng (chương 1)
Sau khi học
- Tóm tắt bài học
- Thảo luận và phân tích các yếu tố làm ảnh hưởng đến thị trường thuốc BVTV trên thế giới và VN.
Phương pháp và phương tiện  
- Lên lớp
- Thảo luận chung tại lớp.
Tổ chức và thực hiện
- Lên lớp – Máy chiếu Projector – Bảng – micro

Chương 2: Các khái niệm cơ bản về thuốc BVTV

Bài học 3: Các khái niệm cơ bản về thuốc BVTV
Hoạt động
2 tiết                                                 Giảng viên: Nguyễn Hữu Trúc
 
Nội dung
Cung cấp các kiến thức về tính độc của thuốc BVTV, LD50,LC50, Phân loại thuốc BVTV, các con đường xâm nhập của thuốc, các yếu tố ảnh hưởng đến tính độc của thuốc đối với dịch hại, các yêu cầu của một loại thuốc BVTV về bao bì, nhãn thuốc, ý nghĩa của các thành phần cấu tạo nên tên thương mại của thuốc BVTV (gồm tên thương phẩm, hàm lượng hoạt chất và dạng thuốc)
Trước khi học
- Đọc bài giảng (chương 2)
 
Sau khi học
- Tóm tắt bài học
- Đọc thêm tài liệu:
Phạm Văn Biên, Bùi cách Tuyến, Nguyễn Mạnh Chinh, 2005. Cẩm nang sử dụng thuốc BVTV (đọc phần đại cương). NXB Nông nghiệp. 531 trang
Phương pháp và phương tiện
Phương pháp:  - Giảng giải
                        - Nêu vấn đề - thảo luận nhóm
Phương tiện: Các loại thuốc BVTV, Bút lông, giấy A0
 
 
Tổ chức và thực hiện
- Lên lớp lý thuyết giải thích các thuật ngữ về thuốc BVTV.
- Gợi ý, hướng dẫn cho sinh viên thảo luận nhóm (mỗi nhóm tối đa 8 SV), mô tả và so sánh các đặc điểm giống và khác nhau của các loại thuốc BVTV (các loại thuốc BVTV được chọn lựa cho phù hợp với nội dung của bài học), sau đó đại diện nhóm lên báo cáo kết quả đạt được của nhóm. Giáo viên tổng hợp và đưa ra kết luận chung cho nội dung bài học.

Chương 3: Các nguyên lý và phương pháp sử dụng thuốc BVTV

Bài học 4: Phương pháp tính toán lượng thuốc BVTV và lượng nước để sử dụng
Hoạt động
2 tiết (1 tiết LT + 3 tiết bài tập)        Giảng viên: Nguyễn Hữu Trúc
Nội dung
Tính toán lượng thuốc BVTV và lượng nước để sử dụng
Trước khi học
- Đọc bài giảng (chương 3)
 
 
Sau khi học
Làm bài tập (assigment):
- Tính toán lượng nước sử dụng cho đơn vị diện tích
- Tính toán lượng thuốc thương phẩm cần sử dụng cho một đơn vị diện tích khi liều lượng khuyến cáo cho dưới dạng lượng hoạt chất g a.i./ha
- Tính toán lượng thuốc thương phẩm cần sử dụng cho một đơn vị diện tích khi liều lượng khuyến cáo cho dưới dạng % hoạt chất trong dung dịch phun.
Phương pháp và phương tiện
Phương pháp:  - Giảng giải
                        - Làm bài tập
Phương tiện: Bảng, bút lông (phấn)
Tổ chức và thực hiện
- Lên lớp giảng giải. SV thực hiện các bài tập

 

Bài học 5: Phương pháp xác định tính độc và hiệu lực của thuốc đối với dịch hại
Hoạt động
3 tiết (1 tiết LT + 6 tiết bài tập)        Giảng viên: Nguyễn Hữu Trúc
 
Nội dung
Các phương pháp xác định tính độc của thuốc đối với các loại dịch hại và cách tính hiệu quả của thuốc trừ dịch hại cho các thí nghiệm ở trong phòng và ngoài đồng ruộng, các phương pháp lấy mẫu để điều tra thu thập số liệu khi tiến hành các thí nghiệm về thuốc BVTV.
Trước khi học
- Đọc bài giảng (chương 3)
 
Sau khi học
- Làm bài tập (assigments)
- Tính toán hiệu lực của thuốc BVTV khi thí nghiệm được thực hiện trong phòng thí nghiệm.
- Tính toán hiệu lực của thuốc BVTV khi thí nghiệm được thực hiện ngoài đồng ruộng.
Phương pháp và phương tiện
Phương pháp:  - Giảng giải
                        - Làm bài tập
Phương tiện: Bảng, bút lông (phấn)
Tổ chức và thực hiện
- Lên lớp giảng giải, SV thực hiện các bài tập

Chương 4: Các loại thuốc trừ sâu và phương pháp sử dụng

Bài học 6: Các loại thuốc trừ sâu
Hoạt động
2 tiết                                               Giảng viên: Nguyễn Hữu Trúc
Nội dung
Cung cấp kiến thức về các loại hoạt chất thuốc trừ sâu theo từng nhóm hóa học, cơ chế tác động của chúng đối với sâu hại. Các tên thương mại phổ biến cho từng hoạt chất.
Trước khi học
- Đọc bài giảng (chương 4)
 
 
Sau khi học
- Tóm tắt nội dung bài học
- Đọc thêm tài liệu
1. Phạm Văn Biên, Bùi Cách Tuyến, Nguyễn Mạnh Chinh, 2005. Cẩm nang sử dụng thuốc BVTV (đọc phần thuốc trừ sâu). NXB Nông nghiệp. 531 trang
2. Danh mục thuốc BVTV của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn – phần thuốc trừ sâu (Bản cập nhật mới nhất)
Phương pháp và phương tiện
Phương pháp: - Giảng giải, nêu vấn đề - thảo luận
Phương tiện: máy tính, máy chiếu, màn chiếu
Tổ chức và thực hiện
- Lên lớp lý thuyết giới thiệu và giải thích về các loại thuốc trừ sâu và cơ chế tiêu diệt sâu hại của chúng.

 

Bài học 7: Seminar về các loại thuốc trừ sâu và phương pháp sử dụng
Hoạt động
3 tiết (9 tiết seminar)                       Giảng viên: Nguyễn Hữu Trúc
Nội dung
Sinh viên chọn 1 đối tượng sâu hại trên một loại cây trồng và tìm ít nhất 3 loại hoạt chất thuốc trừ sâu để phòng trừ loài sâu hại này theo nguyên tắc 4 đúng  
 
 
 
 
Trước khi học
- Đọc bài giảng (chương 4)
- Đọc thêm tài liệu
1. Phạm Văn Biên, Bùi cách Tuyến, Nguyễn Mạnh Chinh, 2005. Cẩm nang sử dụng thuốc BVTV (đọc phần thuốc trừ sâu). NXB Nông nghiệp. 531 trang
2. Danh mục thuốc BVTV của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn – phần thuốc trừ sâu (Bản cập nhật mới nhất)
3. Nguyễn Thị Chắt, 1998. Côn trùng nông nghiệp. 237 trang.
4. Trần Thị Thiên An, 2003. Giáo trình côn trùng chuyên khoa.
5. Nguyễn Thị Thu Cúc, 2000. Côn trùng và nhện gây hại cây ăn trái vùng Đồng bằng Sông Cửu Long và biện pháp phòng trừ. NXB Nông nghiệp TP. HCM. 342 trang.
Sau khi học
Nộp báo cáo kết quả - thực hiện seminar
Phương pháp và phương tiện
Phương pháp:  - Làm việc nhóm
                        - Seminar
Phương tiện: máy tính, máy chiếu, màn chiếu
Tổ chức và thực hiện
- Gợi ý, hướng dẫn cho sinh viên chọn chủ đề thích hợp.
- Lên lớp: sinh viên trình bày các kết quả seminar - Thảo luận và đánh giá các kết quả đạt được.

Chương 5: Các thuốc trừ bệnh cây và phương pháp áp dụng

Bài học 8: Các thuốc trừ bệnh cây
Hoạt động
2 tiết LT                                           Giảng viên: Nguyễn Hữu Trúc
Nội dung
Cung cấp kiến thức về các loại hoạt chất thuốc trừ bệnh cây theo từng nhóm hóa học, cơ chế tác động của chúng đối với bệnh hại. Các tên thương mại phổ biến cho từng hoạt chất.
Trước khi học
- Đọc bài giảng (chương 5)
 
 
Sau khi học
- Tóm tắt nội dung bài học
- Đọc thêm tài liệu:
1. Phạm Văn Biên, Bùi cách Tuyến, Nguyễn Mạnh Chinh, 2005. Cẩm nang sử dụng thuốc BVTV (đọc phần thuốc trừ bênh). NXB Nông nghiệp. 531 trang
2. Danh mục thuốc BVTV của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn – phần thuốc trừ bệnh cây (Bản cập nhật mới nhất)
Phương pháp và phương tiện
Phương pháp: - Giảng giải, nêu vấn đề - thảo luận
Phương tiện: máy tính, máy chiếu, màn chiếu
Tổ chức và thực hiện
- Lên lớp giảng lý thuyết

 

Bài học 9: Seminar về các loại thuốc trừ bệnh cây và phương pháp sử dụng
Hoạt động
3 tiết (9 tiết seminar)                       Giảng viên: Nguyễn Hữu Trúc
Nội dung
Sinh viên chọn 1 đối tượng bệnh hại trên một loại cây trồng và tìm ít nhất 3 loại hoạt chất thuốc trừ bệnh để phòng trừ bệnh hại này theo nguyên tắc 4 đúng. 
 
 
 
 
Trước khi học
- Đọc bài giảng (chương 5)
- Đọc thêm tài liệu:
1. Phạm Văn Biên, Bùi cách Tuyến, Nguyễn Mạnh Chinh, 2005. Cẩm nang sử dụng thuốc BVTV (đọc phần thuốc trừ bệnh). NXB Nông nghiệp. 531 trang
2. Danh mục thuốc BVTV của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn – phần thuốc trừ bệnh cây (Bản cập nhật mới nhất)
3. Vũ Triệu Mân, Lê Lương Tề, 1998. Giáo trình bệnh cây nông nghiệp. NXB Nông nghiệp Hà Nội. 295 trang.
4.George N. Agrios, 1997. Plant Pathology (4th edition). Academic Press. Page 200-216
Sau khi học
Nộp báo cáo kết quả - thực hiện seminar
Phương pháp và phương tiện
Phương pháp:  - Làm việc nhóm
                        - Seminar
Phương tiện: máy tính, máy chiếu, màn chiếu
Tổ chức và thực hiện
- Gợi ý, hướng dẫn cho sinh viên chọn chủ đề thích hợp.
- Lên lớp: sinh viên trình bày các kết quả seminar - Thảo luận và đánh giá các kết quả đạt được.

Chương 6: Các thuốc diệt cỏ và phương pháp áp dụng

Bài học 10: Các thuốc diệt cỏ
Hoạt động
2 tiết LT                                           Giảng viên: Nguyễn Hữu Trúc
Nội dung
Cung cấp kiến thức về các loại hoạt chất thuốc diệt cỏ theo từng nhóm hóa học, cơ chế tác động của chúng đối với cỏ dại. Các tên thương mại phổ biến cho từng hoạt chất.
 
Trước khi học
- Đọc bài giảng (chương 6)
- Nguyễn Hữu Trúc, 2007. Bài giảng Kiểm soát cỏ dại. 185 trang (chưa xuất bản)
 
 
Sau khi học
- Tóm tắt nội dung bài học
- Đọc thêm tài liệu:
1. Phạm Văn Biên, Bùi cách Tuyến, Nguyễn Mạnh Chinh, 2005. Cẩm nang sử dụng thuốc BVTV (đọc phần thuốc trừ cỏ). NXB Nông nghiệp. 531 trang
2. Danh mục thuốc BVTV của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn – phần thuốc diệt cỏ (Bản cập nhật mới nhất)
Phương pháp và phương tiện
Phương pháp: - Giảng giải, nêu vấn đề - thảo luận
Phương tiện: máy tính, máy chiếu, màn chiếu
Tổ chức và thực hiện
- Lên lớp giảng lý thuyết

 

Bài học 11: Seminar về các loại thuốc diệt cỏ và phương pháp sử dụng
Hoạt động
3 tiết (9 tiết seminar)                       Giảng viên: Nguyễn Hữu Trúc
Nội dung
Sinh viên chọn đối tượng cỏ dại trên một loại cây trồng và tìm ít nhất 3 loại hoạt chất thuốc diệt cỏ để phòng trừ các loài cỏ dại  theo nguyên tắc 4 đúng. 
 
 
 
 
Trước khi học
- Đọc bài giảng (chương 6)
- Đọc thêm tài liệu:
1. Phạm Văn Biên, Bùi cách Tuyến, Nguyễn Mạnh Chinh, 2005. Cẩm nang sử dụng thuốc BVTV (đọc phần thuốc diệt cỏ). NXB Nông nghiệp. 531 trang
2. Danh mục thuốc BVTV của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn – phần thuốc diệt cỏ (Bản cập nhật mới nhất)
3. Nguyễn Hữu Trúc, 2007. Bài giảng Kiểm soát cỏ dại. 185 trang (chưa xuất bản)
4. Robert L. Zimdahl, 2007. Fundamental of Weed Science. Elsevier Academic Press. Pages 357 – 594.
Sau khi học
Nộp báo cáo kết quả - thực hiện seminar
Phương pháp và phương tiện
Phương pháp:  - Làm việc nhóm
                        - Seminar
Phương tiện: máy tính, máy chiếu, màn chiếu
Tổ chức và thực hiện
- Gợi ý, hướng dẫn cho sinh viên chọn chủ đề thích hợp.
- Lên lớp: sinh viên trình bày các kết quả seminar - Thảo luận và đánh giá các kết quả đạt được

Chương 7: Các loại thuốc trừ ốc, chuột, nhện và chất điều hòa sinh trưởng thực vật và phương pháp sử dụng

Bài học 12: Các thuốc trừ ốc, chuột, nhện và chất điều hòa sinh trưởng thực vật
Hoạt động
2 tiết LT                                           Giảng viên: Nguyễn Hữu Trúc
Nội dung
Cung cấp kiến thức về các loại thuốc trừ ốc, chuột, nhện và chất điều hòa sinh trưởng thực vật, cơ chế tác động của chúng. Các tên thương mại phổ biến cho từng hoạt chất.
Trước khi học
- Đọc bài giảng (chương 7)
 
 
 
Sau khi học
- Tóm tắt nội dung bài học
- Đọc thêm tài liệu:
1. Phạm Văn Biên, Bùi cách Tuyến, Nguyễn Mạnh Chinh, 2005. Cẩm nang sử dụng thuốc BVTV (đọc phần thuốc trừ ốc, chuột, nhện và chất điều hòa sinh trưởng thực vật). NXB Nông nghiệp. 531 trang
2. Danh mục thuốc BVTV của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn – phần thuốc trừ ốc, chuột, nhện và chất điều hòa sinh trưởng thực vật (Bản cập nhật mới nhất)
Phương pháp và phương tiện
Phương pháp: - Giảng giải, nêu vấn đề - thảo luận
Phương tiện: máy tính, máy chiếu, màn chiếu
Tổ chức và thực hiện
- Lên lớp giảng lý thuyết

 

Bài học 13: Seminar về các loại thuốc trừ ốc, chuột, nhện và chất điều hòa sinh trưởng thực vật và phương pháp sử dụng
Hoạt động
3 tiết (9 tiết seminar)                       Giảng viên: Nguyễn Hữu Trúc
Nội dung
Sinh viên chọn các đối tượng trên và tìm ít nhất 3 loại hoạt chất để sử dụng theo nguyên tắc 4 đúng. 
 
 
Trước khi học
- Đọc bài giảng (chương 7)
- Đọc thêm tài liệu:
1. Phạm Văn Biên, Bùi cách Tuyến, Nguyễn Mạnh Chinh, 2005. Cẩm nang sử dụng thuốc BVTV (đọc phần thuốc diệt chuột, ốc, nhện và chất điều hòa sinh trưởng thực vật). NXB Nông nghiệp. 531 trang.
2. Danh mục thuốc BVTV của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn – phần thuốc trừ diệt chuột, ốc, nhện và chất điều hòa sinh trưởng thực vật (Bản cập nhật mới nhất)
Sau khi học
Nộp báo cáo kết quả - thực hiện seminar
Phương pháp và phương tiện
Phương pháp:  - Làm việc nhóm
                        - Seminar
Phương tiện: máy tính, máy chiếu, màn chiếu
Tổ chức và thực hiện
- Gợi ý, hướng dẫn cho sinh viên chọn chủ đề thích hợp.
- Lên lớp: sinh viên trình bày các kết quả seminar - Thảo luận và đánh giá các kết quả đạt được.

5              Đánh giá hoàn tất môn học
-       Điểm quá trình:
Kiểm tra trên lớp (bài tập) :                                   10%
Seminar                                :                                   30%
-       Kiểm tra cuối môn              :                                   60%
Hình thức kiểm tra cuối môn: thi viết
6              Tiêu chuẩn giảng viên
-       Kinh nghiệm: đã qua tập sự và giảng thử đạt yêu cầu chuyên môn.
-       Chuyên môn: trình độ đại học.
7              Tài liệu tham khảo
Danh mục thuốc BVTV của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn.
Nguyễn Hữu Trúc, 2007. Bài giảng kiểm soát cỏ dại. 185 trang (chưa xuất bản)
Nguyễn Thị Chắt, 1998. Giáo trình côn trùng nông nghiệp. 237 trang.
Nguyễn Thị Thu Cúc, 2000. Côn trùng và nhện gây hại cây ăn trái vùng Đồng bằng Sông Cửu Long và biện pháp phòng trừ. NXB Nông nghiệp TP. HCM. 342 trang.
Phạm Văn Biên, Bùi Cách Tuyến, Nguyễn Mạnh Chinh, 2005. Cẩm nang sử dụng thuốc BVTV. NXB Nông nghiệp. 531 trang
Trần Thị Thiên An, 2003. Giáo trình côn trùng chuyên khoa. 125 trang.
Vũ Triệu Mân, Lê Lương Tề, 1998. Giáo trình bệnh cây nông nghiệp. NXB Nông nghiệp Hà Nội. 295 trang.
George N. Agrios, 1997. Plant Pathology (4th edition). Academic Press. Page 200-216
Robert L. Zimdahl, 2007. Fundamental of Weed Science. Elsevier Academic Press. Pages 357 – 594.
 
8              Ngày biên soạn và nhóm/người biên soạn
-       Ngày biên soạn: 15/12/2007
-       Nhóm/người biên soạn
Người biên soạn
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                            Nguyễn Hữu Trúc
 
9              Phê duyệt chương trình môn học
-       Bộ môn:
 
 
 
 
 
-       Hội đồng Khoa học Khoa:


 

Số lần xem trang: 2382
Điều chỉnh lần cuối: 15-09-2018

Trang liên kết

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : chín ba chín không chín

Xem trả lời của bạn !

logolink