Tác giả
 :LÊ ĐÌNH ĐÔN, TS
 TỪ THỊ MỸ THUẬN, TS
 VÕ THỊ THU OANH, ThS
Tên tài liệu
: Bệnh cây đại cương
Số trang
: 18
Ngày in
: 17-Aug-09
Dung lượng
: 336896
Tài liệu được lưu lần cuối
: 17-Aug-09
Hiệu chỉnh bởi
: PT
 
·        Tên môn học: Bệnh cây đại cương
·        Mã môn học: 204702
·        Bộ môn/Khoa quản lý: Bảo vệ thực vật/ Khoa Nông học
·        Nhóm môn học: chuyên ngành
·        Tính chất môn học: bắt buộc
·        Bố trí giảng dạy: năm thứ: 2         học kỳ: 3
·        Số tiết giảng dạy: Tổng số: 45    Lý thuyết: 30     Thực hành: 15
·        Tổng số chương/môn học: 9
·        Số bài trong tuần: 1
·        Mô tả tóm tắt nội dung môn học:
Môn học cung cấp các kiến thức cơ bản về nguồn gốc và bản chất của bệnh hại cây trồng bao gồm triệu chứng bệnh, nguyên nhân gây bệnh, cơ chế của quá trình xâm nhiễm, mối quan hệ giữa cây trồng, mầm bệnh và các yếu tố môi trường, phương pháp điều tra biến động bệnh hại, cơ chế sự kháng bệnh của cây và hệ thống các biện pháp phòng trừ, quản lý tổng hợp bệnh hại cây trồng.
Môn học trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản, các khái niệm về bệnh hại cây trồng, là cơ sở cho môn học “Bệnh cây chuyên khoa”.
Có khả năng nhận biết được các nhóm tác nhân gây bệnh chủ yếu trên cây trồng; giải thích được các bước trong chu kỳ bệnh; nắm được các hướng phòng trừ bệnh hại cây trồng trong thực tế đồng ruộng.
            - Kiến thức: có các kiến thức cơ bản, các khái niệm về bệnh hại cây trồng nông nghiệp bao gồm nguyên nhân gây bệnh, mối quan hệ giữa cây trồng, mầm bệnh và các yếu tố môi trường, các biện pháp phòng trừ bệnh hại, ưu nhược điểm của từng biện pháp, vai trò của chúng trong quản lý tổng hợp bệnh hại.
            - Hiểu biết: am hiểu các vấn đề cơ bản về bệnh hại cây; biết được sự tương tác giữa cây trồng và mầm bệnh; ảnh hưởng của yếu tố môi trường để hiểu được quá trình xâm nhiễm gây bệnh và lây lan của bệnh.
- Ứng dụng: ứng dụng được các hiểu biết cơ bản về bệnh hại cây vào trong môn “Bệnh cây chuyên khoa” và vận dụng những hiểu biết này vào việc phòng trừ bệnh hại cây trong thực tế sản xuất hướng tới quản lý sức khỏe cây trồng.  
- Tổng hợp: nắm vững các kiến thức cơ bản về bệnh hại cây trồng nông nghiệp và biết hướng giải quyết các vấn đề thuộc lĩnh vực này; có khả năng tham khảo tài liệu và vận dụng vào thực tế sản xuất.
-Sinh lý, sinh hóa thực vật
-Nông hóa, thổ nhưỡng
-Vi sinh vật
-Di truyền thực vật

Chương mục
Số tiết
(LT+
TH)
Số bài
 
Các mục tiêu
cụ thể
Phương pháp giảng dạy
Tương quan chuyên mục đối với môn học
1
2
3
4
5
6
Khái niệm chung về bệnh cây
2 + 2
1
-Thấy được tầm quan trọng của bệnh hại cây trong sản xuất nông nghiệp
-Nắm được các khái niệm và thuật ngữ cơ bản về bệnh cây
-Nhận biết các triệu chứng cơ bản của bệnh cây
Giảng trên lớp, làm việc theo nhóm, tự học, thực hành trong phòng thí nghiệm và ngoài đồng
 
Nguyên nhân gây bệnh không truyền                                   nhiễm
2 + 0
1
Nắm được các nguyên nhân gây ra bệnh không truyền nhiễm, đặc điểm chung, đặc điểm gây bệnh của của từng nhóm nguyên nhân
Giảng trên lớp, làm việc theo nhóm, tự học
 
Nguyên nhân gây bệnh truyền nhiễm
10 + 8
5
Nắm được đặc điểm sinh học, đặc điểm xâm nhiễm lây lan và triệu chứng của từng nhóm tác nhân gây bệnh truyền nhiễm
 
Giảng trên lớp, làm việc theo nhóm, tự học, thực hành trong phòng thí nghiệm
 
Phương pháp chẩn đoán bệnh hại cây
2 + 3
1
Có kiến thức về các phương pháp cơ bản và kỹ thuật được sử dụng để giám định bệnh cây, tìm nguyên nhân gây bệnh
Giảng trên lớp, thực hành trong phòng thí nghiệm
 
 
Quá trình xâm nhiễm gây bệnh cây
2 + 0
1
Hiểu được quá trình xâm nhiễm gây bệnh và lây lan của bệnh
Giảng trên lớp, làm việc theo nhóm, tự học
 
Cách gây hại cây của mầm bệnh và tác động của mầm bệnh đến chức năng sinh lý của cây
3 + 0
1
Có kiến thức về cách mầm bệnh gây hại cây và sinh lý của cây bị bệnh
Giảng trên lớp, làm việc theo nhóm, tự học
 
Sinh thái và dịch bệnh cây
3 + 2
1
Hiểu biết về các yếu tố có liên quan đến sự hình thành và phát triển bệnh
Biết cách điều tra biến động bệnh cây và phát hiện cây bệnh trong thực tế đồng ruộng
Giảng trên lớp, làm việc theo nhóm, tự học, thực hành ngoài đồng
 
 
Sự kháng bệnh của cây
3+0
1
Hiểu được bản chất của tính kháng bệnh của cây trồng để ứng dụng trong tạo giống và khai thác trong sản xuất nông nghiệp
Giảng trên lớp, làm việc theo nhóm, tự học
 
Phòng trừ bệnh cây
3 + 0
1
-Nêu được mục đích, nguyên lý của phòng trừ bệnh cây
-Nắm được các biện pháp phòng trừ bệnh cây, ưu nhược điểm của từng biện pháp, vai trò của chúng trong quản lý bệnh hại tổng hợp
Giảng trên lớp, làm việc theo nhóm, tự học
 

Tên chương 1: Khái niệm chung về bệnh cây
Tên bài học 1: Khái niệm chung về bệnh cây
Hoạt động
2 tiết LT
Giảng viên giảng và gợi ý thảo luận; sinh viên nghe, thảo luận
Giảng viên:
Bộ môn BVTV.
Nội dung
1.1 Nhiệm vụ và đối tượng nghiên cứu của khoa học bệnh cây
1.2 Lịch sử phát triển của khoa học bệnh cây
1.3 Thiệt hại do bệnh cây gây ra
1.4 Định nghĩa khái quát về bệnh cây
1.5 Triệu chứng bệnh cây
1.6 Khái niệm chung về nguyên nhân gây ra bệnh cây
1.7 Phân loại bệnh cây
Trước khi học
Đọc tài liệu:
- Bộ môn Bảo Vệ Thực Vật, 2008. Bài giảng Bệnh cây đại cương. Trường Đại học Nông Lâm TP. HCM. Tài liệu sử dụng cho sinh viên ngành Nông học -Chương “Khái niệm chung về bệnh cây”.
Sau khi học
Sinh viên đọc thêm tài liệu:
-Vũ Triệu Mân và Lê Lương Tề (chủ biên), 1998. Bệnh cây nông nghiệp. NXB Nông Nghiệp, Hà Nội, Việt Nam.
-Agrios N.G., 2005. Plant Pathology. 5th edition, Elsevier Academic Press, San Diego, USA.
-Mehrotra R.S., 1980. Plant Pathology. Tata McGraw-Hill Publishing Company Limited, New Dehli, India. 
- Các tài liệu khác từ internet như:
Phương pháp và phương tiện
-Truyền đạt, chiếu powerpoint, thảo luận
-Máy vi tính, multiprojector, các tư liệu
Tổ chức và thực hiện
Giảng cho toàn lớp trên giảng đường; chia sinh viên thành nhóm để thảo luận
Hoạt động
2 tiết TH
Giảng viên hướng dẫn phương pháp; sinh viên thực hành, quan sát
Giảng viên:
Bộ môn BVTV.
Nội dung
Nhận biết, phân biệt các nhóm triệu chứng cơ bản của bệnh cây
Trước khi học
Đọc tài liệu:
- Bộ môn Bảo Vệ Thực Vật, 2008. Bài giảng Bệnh cây đại cương. Trường Đại học Nông Lâm TP. HCM. Tài liệu sử dụng cho sinh viên ngành Nông học -Chương “Khái niệm chung về bệnh cây”.
Sau khi học
Sinh viên làm bài phúc trình
Phương pháp và phương tiện
-Quan sát mẫu vật trực tiếp hoặc xem băng vidéo, tranh ảnh
-Các trang thiết bị của phòng thí nghiệm, các dụng cụ khác
Tổ chức và thực hiện
-Phân nhóm sinh viên ( £ 20 sinh viên/nhóm) thực hành ở phòng thí nghiệm
-Tổ chức sinh viên đi dã ngoại và hướng dẫn sinh viên nhận biết các triệu chứng bệnh hại ngoài đồng ruộng trên nhiều cây trồng khác nhau

Chương 2: Nguyên nhân gây bệnh không truyền nhiễm

Tên chương 2: Nguyên nhân gây bệnh không truyền nhiễm
Tên bài học 2: Nguyên nhân gây bệnh không truyền nhiễm
Hoạt động
2 tiết LT
Giảng viên giảng, giải thích bài tập và gợi ý thảo luận; sinh viên nghe, thảo luận hoặc thuyết trình
Giảng viên:
Bộ môn BVTV.
Nội dung
2.1 Đặc điểm chung
2.2 Các yếu tố thời tiết gây ra bệnh cây
2.3 Các yếu tố có nguồn gốc từ đất gây ra bệnh cây
2.4 Các khí độc và chất độc hóa học gây ra bệnh cây
2.5 Phòng trừ bệnh không truyền nhiễm 
Trước khi học
Đọc tài liệu:
- Bộ môn Bảo Vệ Thực Vật, 2008. Bài giảng Bệnh cây đại cương. Trường Đại học Nông Lâm TP. HCM. Tài liệu sử dụng cho sinh viên ngành Nông học -Chương “Nguyên nhân gây bệnh không truyền nhiễm ”.
Sau khi học
Sinh viên làm bài tập, thuyết trình, đọc thêm tài liệu:
-Agrios N.G., 2005. Plant Pathology. 5th edition, Elsevier Academic Press, San Diego, USA.
-Mehrotra R.S., 1980. Plant Pathology. Tata McGraw-Hill Publishing Company Limited, New Dehli, India. 
-Vũ Triệu Mân và Lê Lương Tề (chủ biên), 1998. Bệnh cây nông nghiệp. NXB Nông Nghiệp, Hà Nội, Việt Nam.
- Các tài liệu khác từ internet
Phương pháp và phương tiện
-Truyền đạt, chiếu powerpoint, thảo luận, seminar
-Máy vi tính, multiprojector, các tư liệu
Tổ chức và thực hiện
Giảng cho toàn lớp trên giảng đường; chia sinh viên thành nhóm để thảo luận hoặc thuyết trình

Tên chương 3: Nguyên nhân gây bệnh truyền nhiễm
Tên bài học 3: Nấm gây bệnh cây
Hoạt động
3 tiết LT
Giảng viên giảng, giải thích bài tập và gợi ý thảo luận; sinh viên nghe, thảo luận hoặc thuyết trình
Giảng viên:
Bộ môn BVTV.
Nội dung
3.1 Nấm gây bệnh cây
Trước khi học
Đọc tài liệu:
- Bộ môn Bảo Vệ Thực Vật, 2008. Bài giảng Bệnh cây đại cương. Trường Đại học Nông Lâm TP. HCM. Tài liệu sử dụng cho sinh viên ngành Nông học -Chương “Nguyên nhân gây bệnh truyền nhiễm ”.
Sau khi học
Sinh viên làm bài tập, thuyết trình, đọc thêm tài liệu:
-Agrios N.G., 2005. Plant Pathology. 5th edition, Elsevier Academic Press, San Diego, USA.
-Mehrotra R.S., 1980. Plant Pathology. Tata McGraw-Hill Publishing Company Limited, New Dehli, India. 
-Vũ Triệu Mân và Lê Lương Tề (chủ biên), 1998. Bệnh cây nông nghiệp. NXB Nông Nghiệp, Hà Nội, Việt Nam.
- Các tài liệu khác từ internet
Phương pháp và phương tiện
-Truyền đạt, chiếu powerpoint, thảo luận, seminar
-Máy vi tính, multiprojector, các tư liệu
Tổ chức và thực hiện
Giảng cho toàn lớp trên giảng đường; chia sinh viên thành nhóm để thảo luận hoặc thuyết trình
Hoạt động
4 tiết TH
Giảng viên hướng dẫn phương pháp; sinh viên thực hành, quan sát
Giảng viên:
Bộ môn BVTV.
Nội dung
-Phân lập nấm từ mô cây bị bệnh
-Nhận biết một số nấm gây bệnh cây phổ biến
Trước khi học
Đọc tài liệu:
- Bộ môn Bảo Vệ Thực Vật, 2008. Bài giảng Bệnh cây đại cương. Trường Đại học Nông Lâm TP. HCM. Tài liệu sử dụng cho sinh viên ngành Nông học -Chương “Nguyên nhân gây bệnh truyền nhiễm ”.
Sau khi học
Sinh viên làm bài phúc trình
Phương pháp và phương tiện
-Quan sát mẫu vật trực tiếp; thực hành các thao tác kỹ thuật
-Các trang thiết bị của phòng thí nghiệm, các dụng cụ khác
Tổ chức và thực hiện
-Phân nhóm sinh viên ( £ 20 sinh viên/nhóm) thực hành ở phòng thí nghiệm
Tên chương 3: Nguyên nhân gây bệnh truyền nhiễm
Tên bài học 4: Vi khuẩn gây bệnh cây
Hoạt động
2 tiết LT
Giảng viên giảng, giải thích bài tập và gợi ý thảo luận; sinh viên nghe, thảo luận hoặc thuyết trình
Giảng viên:
Bộ môn BVTV.
Nội dung
3.2 Vi khuẩn gây bệnh cây
Trước khi học
Đọc tài liệu:
- Bộ môn Bảo Vệ Thực Vật, 2008. Bài giảng Bệnh cây đại cương. Trường Đại học Nông Lâm TP. HCM. Tài liệu sử dụng cho sinh viên ngành Nông học -Chương “Nguyên nhân gây bệnh truyền nhiễm ”.
Sau khi học
Sinh viên làm bài tập, thuyết trình, đọc thêm tài liệu:
-Agrios N.G., 2005. Plant Pathology. 5th edition, Elsevier Academic Press, San Diego, USA.
-Mehrotra R.S., 1980. Plant Pathology. Tata McGraw-Hill Publishing Company Limited, New Dehli, India. 
-Vũ Triệu Mân và Lê Lương Tề (chủ biên), 1998. Bệnh cây nông nghiệp. NXB Nông Nghiệp, Hà Nội, Việt Nam.
-Lê Lương Tề và Vũ Triệu Mân, 1999. Bệnh vi khuẩn và virus hại cây trồng. NXB Giáo Dục, Hà Nội, Việt Nam.
- Các tài liệu khác từ internet
Phương pháp và phương tiện
-Truyền đạt, chiếu powerpoint, thảo luận, seminar
-Máy vi tính, multiprojector, các tư liệu
Tổ chức và thực hiện
Giảng cho toàn lớp trên giảng đường; chia sinh viên thành nhóm để thảo luận hoặc thuyết trình
Hoạt động
2 tiết TH
Giảng viên hướng dẫn phương pháp; sinh viên thực hành, quan sát
Giảng viên:
Bộ môn BVTV.
Nội dung
-Phân lập vi khuẩn từ mô cây bị bệnh
-Nhận biết một số vi khuẩn gây bệnh cây phổ biến
Trước khi học
Đọc tài liệu:
- Bộ môn Bảo Vệ Thực Vật, 2008. Bài giảng Bệnh cây đại cương. Trường Đại học Nông Lâm TP. HCM. Tài liệu sử dụng cho sinh viên ngành Nông học -Chương “Nguyên nhân gây bệnh truyền nhiễm ”.
Sau khi học
Sinh viên làm bài phúc trình
Phương pháp và phương tiện
-Quan sát mẫu vật trực tiếp hoặc xem băng vidéo, tranh ảnh; thực hành
-Các trang thiết bị của phòng thí nghiệm, các dụng cụ khác
Tổ chức và thực hiện
-Phân nhóm sinh viên ( £ 20 sinh viên/nhóm) thực hành ở phòng thí nghiệm
Tên chương 3: Nguyên nhân gây bệnh truyền nhiễm
Tên bài học 5: Phytoplasma gây bệnh cây
Hoạt động
1 tiết LT
Giảng viên giảng, giải thích bài tập và gợi ý thảo luận; sinh viên nghe, thảo luận hoặc thuyết trình
Giảng viên:
Bộ môn BVTV.
Nội dung
3.3 Phytoplasma gây bệnh cây
Trước khi học
Đọc tài liệu:
- Bộ môn Bảo Vệ Thực Vật, 2008. Bài giảng Bệnh cây đại cương. Trường Đại học Nông Lâm TP. HCM. Tài liệu sử dụng cho sinh viên ngành Nông học -Chương “Nguyên nhân gây bệnh truyền nhiễm ”.
Sau khi học
Sinh viên làm bài tập, thuyết trình, đọc thêm tài liệu:
-Agrios N.G., 2005. Plant Pathology. 5th edition, Elsevier Academic Press, San Diego, USA.
-Mehrotra R.S., 1980. Plant Pathology. Tata McGraw-Hill Publishing Company Limited, New Dehli, India. 
-Vũ Triệu Mân và Lê Lương Tề (chủ biên), 1998. Bệnh cây nông nghiệp. NXB Nông Nghiệp, Hà Nội, Việt Nam.
- Các tài liệu khác từ internet
Phương pháp và phương tiện
-Truyền đạt, chiếu powerpoint, thảo luận, seminar
-Máy vi tính, multiprojector, các tư liệu
Tổ chức và thực hiện
Giảng cho toàn lớp trên giảng đường; chia sinh viên thành nhóm để thảo luận hoặc thuyết trình
Tên chương 3: Nguyên nhân gây bệnh truyền nhiễm
Tên bài học 6: Virus gây bệnh cây
Hoạt động
2 tiết LT
Giảng viên giảng, giải thích bài tập và gợi ý thảo luận; sinh viên nghe, thảo luận hoặc thuyết trình
Giảng viên:
Bộ môn BVTV.
Nội dung
3.4 Virus gây bệnh cây
Trước khi học
Đọc tài liệu:
- Bộ môn Bảo Vệ Thực Vật, 2008. Bài giảng Bệnh cây đại cương. Trường Đại học Nông Lâm TP. HCM. Tài liệu sử dụng cho sinh viên ngành Nông học -Chương “Nguyên nhân gây bệnh truyền nhiễm ”.
Sau khi học
Sinh viên làm bài tập, thuyết trình, đọc thêm tài liệu:
-Agrios N.G., 2005. Plant Pathology. 5th edition, Elsevier Academic Press, San Diego, USA.
-Mehrotra R.S., 1980. Plant Pathology. Tata McGraw-Hill Publishing Company Limited, New Dehli, India. 
-Vũ Triệu Mân và Lê Lương Tề (chủ biên), 1998. Bệnh cây nông nghiệp. NXB Nông Nghiệp, Hà Nội, Việt Nam.
-Lê Lương Tề và Vũ Triệu Mân, 1999. Bệnh vi khuẩn và virus hại cây trồng. NXB Giáo Dục, Hà Nội, Việt Nam.
- Các tài liệu khác từ internet
Phương pháp và phương tiện
-Truyền đạt, chiếu powerpoint, thảo luận, seminar
-Máy vi tính, multiprojector, các tư liệu
Tổ chức và thực hiện
Giảng cho toàn lớp trên giảng đường; chia sinh viên thành nhóm để thảo luận hoặc thuyết trình
Tên chương 3: Nguyên nhân gây bệnh truyền nhiễm
Tên bài học 7: Tuyến trùng gây bệnh cây
Hoạt động
2 tiết LT
Giảng viên giảng, giải thích bài tập và gợi ý thảo luận; sinh viên nghe, thảo luận hoặc thuyết trình
Giảng viên:
Bộ môn BVTV.
Nội dung
3.5 Tuyến trùng hại thực vật
Trước khi học
Đọc tài liệu:
- Bộ môn Bảo Vệ Thực Vật, 2008. Bài giảng Bệnh cây đại cương. Trường Đại học Nông Lâm TP. HCM. Tài liệu sử dụng cho sinh viên ngành Nông học -Chương “Nguyên nhân gây bệnh truyền nhiễm ”.
Sau khi học
Sinh viên làm bài tập, thuyết trình, đọc thêm tài liệu:
-Agrios N.G., 2005. Plant Pathology. 5th edition, Elsevier Academic Press, San Diego, USA.
-Mehrotra R.S., 1980. Plant Pathology. Tata McGraw-Hill Publishing Company Limited, New Dehli, India. 
-Vũ Triệu Mân và Lê Lương Tề (chủ biên), 1998. Bệnh cây nông nghiệp. NXB. Nông Nghiệp, Hà Nội, Việt Nam.
-Nguyễn Ngọc Châu, 2003. Tuyến trùng thực vật và cơ sở phòng trừ. NXB. Khoa học Kỹ Thuật, Hà Nội, Việt Nam.
- Các tài liệu khác từ internet
Phương pháp và phương tiện
-Truyền đạt, chiếu powerpoint, thảo luận, seminar
-Máy vi tính, multiprojector, các tư liệu
Tổ chức và thực hiện
Giảng cho toàn lớp trên giảng đường; chia sinh viên thành nhóm để thảo luận hoặc thuyết trình
Hoạt động
2 tiết TH
Giảng viên hướng dẫn phương pháp; sinh viên thực hành, quan sát
Giảng viên:
Bộ môn BVTV.
Nội dung
-Ly trích tuyến trùng từ đất, từ mô cây bị bệnh
-Nhận biết một số tuyến trùng gây bệnh cây phổ biến
Trước khi học
Đọc tài liệu:
- Bộ môn Bảo Vệ Thực Vật, 2008. Bài giảng Bệnh cây đại cương. Trường Đại học Nông Lâm TP. HCM. Tài liệu sử dụng cho sinh viên ngành Nông học -Chương “Nguyên nhân gây bệnh truyền nhiễm ”.
Sau khi học
Sinh viên làm bài phúc trình
Phương pháp và phương tiện
-Quan sát;  thực hành
-Các trang thiết bị của phòng thí nghiệm, các dụng cụ khác
Tổ chức và thực hiện
-Phân nhóm sinh viên ( £ 20 sinh viên/nhóm) thực hành ở phòng thí nghiệm

Tên chương 4: Phương pháp chẩn đoán bệnh cây
Tên bài học 8: Phương pháp chẩn đoán bệnh cây
Hoạt động
2 tiết LT
Giảng và gợi ý thảo luận
Giảng viên:
Bộ môn BVTV.
Nội dung
4.1 Phương pháp chẩn đoán bệnh cây không truyền nhiễm
4.2 Phương pháp chẩn đoán bệnh cây truyền nhiễm
Trước khi học
Đọc tài liệu:
- Bộ môn Bảo Vệ Thực Vật, 2008. Bài giảng Bệnh cây đại cương. Trường Đại học Nông Lâm TP. HCM. Tài liệu sử dụng cho sinh viên ngành Nông học -Chương “Phương pháp chẩn đoán bệnh cây ”.
Sau khi học
Sinh viên đọc thêm tài liệu:
-Agrios N.G., 2005. Plant Pathology. 5th edition, Elsevier Academic Press, San Diego, USA.
-Mehrotra R.S., 1980. Plant Pathology. Tata McGraw-Hill Publishing Company Limited, New Dehli, India. 
-Vũ Triệu Mân và Lê Lương Tề (chủ biên), 1998. Bệnh cây nông nghiệp. NXB. Nông Nghiệp, Hà Nội, Việt Nam.
- Các tài liệu khác từ internet
Phương pháp và phương tiện
-Truyền đạt, chiếu powerpoint, thảo luận
-Máy vi tính, multiprojector, các tư liệu
Tổ chức và thực hiện
Giảng cho toàn lớp trên giảng đường
Hoạt động
3 tiết TH
Giảng viên hướng dẫn phương pháp; sinh viên thực hành
Giảng viên:
Bộ môn BVTV.
Nội dung
Ứng dụng các kỹ thuật thông dụng để tìm nguyên nhân gây bệnh cây: quan sát triệu chứng, phân lập mầm bệnh, chủng bệnh nhân tạo
Trước khi học
Đọc tài liệu:
- Bộ môn Bảo Vệ Thực Vật, 2008. Bài giảng Bệnh cây đại cương. Trường Đại học Nông Lâm TP. HCM. Tài liệu sử dụng cho sinh viên ngành Nông học -Chương “Phương pháp chẩn đoán bệnh cây ”.
Sau khi học
Sinh viên làm bài phúc trình
Phương pháp và phương tiện
-Thực hành trong phòng thí nghiệm và nhà lưới
-Các trang thiết bị của phòng thí nghiệm và nhà lưới, các dụng cụ khác
Tổ chức và thực hiện
-Phân nhóm sinh viên ( £ 20 sinh viên/nhóm) thực hành ở phòng thí nghiệm và nhà lưới

Chương 5: Quá trình xâm nhiễm gây bệnh cây

Tên chương 5: Quá trình xâm nhiễm gây bệnh cây
Tên bài học 9: Quá trình xâm nhiễm gây bệnh cây
Hoạt động
2 tiết LT
Giảng viên giảng, giải thích bài tập và gợi ý thảo luận; sinh viên nghe, thảo luận hoặc thuyết trình
Giảng viên:
Bộ môn BVTV.
Nội dung
5.1 Tính kí sinh và khả năng gây bệnh của vi sinh vật gây bệnh cây
5.2 Nguồn bệnh
5.3 Quá trình xâm nhiễm gây bệnh cây
Trước khi học
Đọc tài liệu:
- Bộ môn Bảo Vệ Thực Vật, 2008. Bài giảng Bệnh cây chuyên khoa. Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM. Tài liệu sử dụng cho sinh viên ngành Nông học -Chương “Quá trình xâm nhiễm gây bệnh cây ”. 
Sau khi học
Sinh viên làm bài tập, thuyết trình, đọc thêm tài liệu:
-Agrios N.G., 2005. Plant Pathology. 5th edition, Elsevier Academic Press, San Diego, USA.
-Mehrotra R.S., 1980. Plant Pathology. Tata McGraw-Hill Publishing Company Limited, New Dehli, India. 
-Vũ Triệu Mân và Lê Lương Tề (chủ biên), 1998. Bệnh cây nông nghiệp. NXB. Nông Nghiệp, Hà Nội, Việt Nam.
- Các tài liệu khác từ internet
Phương pháp và phương tiện
-Truyền đạt, chiếu powerpoint, thảo luận, seminar
-Máy vi tính, multiprojector, các tư liệu
Tổ chức và thực hiện
Giảng cho toàn lớp trên giảng đường; chia sinh viên thành nhóm để thảo luận hoặc thuyết trình

Tên chương 6: Cách gây hại cây của mầm bệnh và tác động của mầm bệnh đến chức năng sinh lý của cây
Tên bài học 10: Cách gây hại cây của mầm bệnh và tác động của mầm bệnh đến chức năng sinh lý của cây
Hoạt động
3 tiết LT
Giảng viên giảng, giải thích bài tập và gợi ý thảo luận; sinh viên nghe, thảo luận hoặc thuyết trình
Giảng viên:
Bộ môn BVTV.
Nội dung
6.1 Cách gây hại cây của mầm bệnh
6.2 Ảnh hưởng của mầm bệnh cây đến các chức năng sinh lý của cây
Trước khi học
Đọc tài liệu:
- Bộ môn Bảo Vệ Thực Vật, 2008. Bài giảng Bệnh cây chuyên khoa. Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM. Tài liệu sử dụng cho sinh viên ngành Nông học -Chương “Cách gây hại cây của mầm bệnh và tác động của mầm bệnh đến chức năng sinh lý của cây”.
Sau khi học
Sinh viên làm bài tập, thuyết trình, đọc thêm tài liệu:
-Agrios N.G., 2005. Plant Pathology. 5th edition, Elsevier Academic Press, San Diego, USA.
-Mehrotra R.S., 1980. Plant Pathology. Tata McGraw-Hill Publishing Company Limited, New Dehli, India. 
-Vũ Triệu Mân và Lê Lương Tề (chủ biên), 1998. Bệnh cây nông nghiệp. NXB. Nông Nghiệp, Hà Nội, Việt Nam.
- Các tài liệu khác từ internet
Phương pháp và phương tiện
-Truyền đạt, chiếu powerpoint, thảo luận, seminar
-Máy vi tính, multiprojector, các tư liệu
Tổ chức và thực hiện
Giảng cho toàn lớp trên giảng đường; chia sinh viên thành nhóm để thảo luận hoặc thuyết trình

 

Tên chương 7: Sinh thái và dịch bệnh cây
Tên bài học 11: Sinh thái và dịch bệnh cây
Hoạt động
3 tiết LT
Giảng viên giảng, giải thích bài tập và gợi ý thảo luận; sinh viên nghe, thảo luận hoặc thuyết trình
Giảng viên:
Bộ môn BVTV.
Nội dung
7.1 Sinh thái bệnh cây
7.2 Dịch bệnh cây
7.3 Điều tra, đánh giá mức độ phát triển của bệnh cây
Trước khi học
Đọc tài liệu:
- Bộ môn Bảo Vệ Thực Vật, 2008. Bài giảng Bệnh cây chuyên khoa. Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM. Tài liệu sử dụng cho sinh viên ngành Nông học -Chương “Sinh thái và dịch bệnh cây ”. 
Sau khi học
Sinh viên làm bài tập, thuyết trình, đọc thêm tài liệu:
-Agrios N.G., 2005. Plant Pathology. 5th edition, Elsevier Academic Press, San Diego, USA.
-Mehrotra R.S., 1980. Plant Pathology. Tata McGraw-Hill Publishing Company Limited, New Dehli, India. 
-Vũ Triệu Mân và Lê Lương Tề (chủ biên), 1998. Bệnh cây nông nghiệp. NXB. Nông Nghiệp, Hà Nội, Việt Nam.
- Các tài liệu khác từ internet
Phương pháp và phương tiện
-Truyền đạt, chiếu powerpoint, thảo luận, seminar
-Máy vi tính, multiprojector, các tư liệu
Tổ chức và thực hiện
Giảng cho toàn lớp trên giảng đường; chia sinh viên thành nhóm để thảo luận hoặc thuyết trình
Hoạt động
2 tiết TH
Giảng viên hướng dẫn phương pháp; sinh viên thực hành
Giảng viên:
Bộ môn BVTV.
Nội dung
Điều tra, đánh giá mức độ và biến động bệnh cây
Trước khi học
Đọc tài liệu:
- Bộ môn Bảo Vệ Thực Vật, 2008. Bài giảng Bệnh cây đại cương. Trường Đại học Nông Lâm TP. HCM. Tài liệu sử dụng cho sinh viên ngành Nông học -Chương “Sinh thái và dịch bệnh cây”.
Sau khi học
Sinh viên làm bài phúc trình
Phương pháp và phương tiện
-Thực hành ngoài đồng
Tổ chức và thực hiện
-Phân nhóm sinh viên ( £ 20 sinh viên/nhóm) thực hành ngoài đồng ruộng

 
 
Chương 8: Sự kháng bệnh của cây

Tên chương 8: Sự kháng bệnh của cây
Tên bài học 12: Sự kháng bệnh của cây
Hoạt động
3 tiết LT
Giảng viên giảng, giải thích bài tập và gợi ý thảo luận; sinh viên nghe, thảo luận hoặc thuyết trình
Giảng viên:
Bộ môn BVTV.
Nội dung
8.1 Cơ chế kháng bệnh thụ động
8.2 Cơ chế kháng bệnh chủ động
Trước khi học
Đọc tài liệu:
- Bộ môn Bảo Vệ Thực Vật, 2008. Bài giảng Bệnh cây đại cương. Trường Đại học Nông Lâm TP. HCM. Tài liệu sử dụng cho sinh viên ngành Nông học -Chương “Sự kháng bệnh của cây ”.
Sau khi học
Sinh viên làm bài tập, thuyết trình, đọc thêm tài liệu:
-Agrios N.G., 2005. Plant Pathology. 5th edition, Elsevier Academic Press, San Diego, USA.
-Mehrotra R.S., 1980. Plant Pathology. Tata McGraw-Hill Publishing Company Limited, New Dehli, India. 
- Các tài liệu khác từ internet
Phương pháp và phương tiện
-Truyền đạt, chiếu powerpoint, thảo luận, seminar
-Máy vi tính, multiprojector, các tư liệu
Tổ chức và thực hiện
Giảng cho toàn lớp trên giảng đường; chia sinh viên thành nhóm để thảo luận hoặc thuyết trình

Tên chương 9: Phòng trừ bệnh hại cây
Tên bài học 13: Phòng trừ bệnh hại cây
Hoạt động
3 tiết LT
Giảng viên giảng, giải thích bài tập và gợi ý thảo luận; sinh viên nghe, thảo luận hoặc thuyết trình
Giảng viên:
Bộ môn BVTV.
Nội dung
9.1 Nguyên tắc quản lý bệnh hại cây
9.2 Các nhóm biện pháp phòng trừ bệnh hại cây
9.3 Khái niệm về phòng trừ tổng hợp bệnh hại
Trước khi học
Đọc tài liệu:
- Bộ môn Bảo Vệ Thực Vật, 2008. Bài giảng Bệnh cây đại cương. Trường Đại học Nông Lâm TP. HCM. Tài liệu sử dụng cho sinh viên ngành Nông học -Chương “Phòng trừ bệnh hại cây ”.
Sau khi học
Sinh viên làm bài tập, thuyết trình, đọc thêm tài liệu:
-Agrios N.G., 2005. Plant Pathology. 5th edition, Elsevier Academic Press, San Diego, USA.
-Mehrotra R.S., 1980. Plant Pathology. Tata McGraw-Hill Publishing Company Limited, New Dehli, India. 
-Vũ Triệu Mân và Lê Lương Tề (chủ biên), 1998. Bệnh cây nông nghiệp. NXB. Nông Nghiệp, Hà Nội, Việt Nam.
- Các tài liệu khác từ internet
Phương pháp và phương tiện
-Truyền đạt, chiếu powerpoint, thảo luận, seminar
-Máy vi tính, multiprojector, các tư liệu
Tổ chức và thực hiện
Giảng cho toàn lớp trên giảng đường; chia sinh viên thành nhóm để thảo luận hoặc thuyết trình

- Dự lớp ≥70% tổng số giờ
-Tham gia thảo luận hoặc thuyết trình; làm bài tập, tiểu luận
- Làm đầy đủ bài phúc trình thực tập
­- Thang điểm môn học: 10
- Lý thuyết: 5
- Thực tập: 3
- Bài tập, thảo luận, tiểu luận hoặc thuyết trình: 2
- Tham dự lớp đầy đủ
- Tham gia thảo luận, thuyết trình trên lớp hoặc theo nhóm
- Làm bài phúc trình, tiểu luận, bài tập nhỏ đầy đủ
   - Kinh nghiệm : Đã qua tập sự và giảng thử đạt yêu cầu chuyên môn
- Chuyên môn: Tốt nghiệp đại học đúng chuyên ngành
Nguyễn Ngọc Châu, 2003. Tuyến trùng thực vật và cơ sở phòng trừ. NXB. Khoa học Kỹ Thuật, Hà Nội, Việt Nam.
Vũ Triệu Mân và Lê Lương Tề (chủ biên), 1998. Bệnh cây nông nghiệp. NXB. Nông Nghiệp, Hà Nội, Việt Nam.
Lê Lương Tề và Vũ Triệu Mân, 1999. Bệnh vi khuẩn và virus hại cây trồng. NXB. Giáo Dục, Hà Nội, Việt Nam.
Viện Bảo vệ thực vật, 2000. Phương pháp nghiên cứu Bảo vệ thực vật, tập III. NXB. Nông Nghiệp. Hà Nội, Việt Nam.
Agrios N.G., 2005. Plant Pathology. 5th edition, Elsevier Academic Press, San Diego, USA.
Mehrotra R.S., 1980. Plant Pathology. Tata McGraw-Hill Publishing Company Limited, New Delhi, India.
Singh R.S., 1984. Introduction to Principles of Plant Pathology. 3rd edition, Oxford and IBH Publishing Co., New Delhi, India.
Waller J.M., Ritchie B.J. and Holderness M., 1998. Plant Clinic Handbook. International Mycological Institute, Surrey, UK.
-   Ngày biên soạn: 12/12/2008
-   Nhóm biên soạn:

STT
Họ và Tên
Nghề nghiệp
Tên cơ quan
Địa chỉ
1
Lê Đình Đôn
Giảng viên
ĐH. Nông Lâm TP. HCM.
Thủ Đức TP. HCM.
2
Từ Thị Mỹ Thuận
Giảng viên
ĐH. Nông Lâm TP. HCM.
Thủ Đức TP. HCM.
3
Võ Thị Thu Oanh
Giảng viên
ĐH. Nông Lâm TP. HCM.
Thủ Đức TP. HCM.

 
Nhóm biên soạn,
TS. Lê Đình Đôn
TS. Từ Thị Mỹ Thuận
ThS. Võ Thị Thu Oanh
-Bộ môn:
 
 
 

-Hội đồng Khoa học Khoa:

Số lần xem trang: 1021
Điều chỉnh lần cuối: 15-09-2018

Trang liên kết

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : bảy hai bảy ba năm

Xem trả lời của bạn !