Tác giả
: Nguyễn Đức Xuân Chương
Tên tài liệu
: Phương pháp tiếp cận nghiên cứu khoa học
Số trang
: 10
Ngày in
: 09-Aug-17
Dung lượng
: 188928
Tài liệu được lưu lần cuối
: 09-Sep-15
Người lưu
: PT

§        Tên môn học:Phương pháp tiếp cận nghiên cứu khoa học
§        Mã môn học: 204919
§        Bộ môn/Khoa quản lý: Khoa Nông học
§        Nhóm môn học: Đại cương
§        Tính chất môn học: Bắt buộc
§        Bố trí giảng dạy: Năm thứ 1                         Học kỳ 2
§        Số tiết giảng dạy:  30 Lý thuyết            
§        Tổng số bài/môn học:_________
§        Tổng số bài trong năm:_______ học kỳ:_________
§        Số bài trong tuần:__________
§        Mô tả tóm tắt nội dung môn học:
Môn học cung cấp cho người học các khái niệm liên quan đến nghiên cứu khoa học, các loại hình nghiên cứu khoa học. Môn học giúp cho sinh viên hiểu biết các bước cơ bản để thực hiện một nghiên cứu khoa học, nhận biết và lựa chọn loại hình nghiên cứu phù hợp cho từng vấn đề nghiên cứu cụ thể để đạt được những mục tiêu đã đề ra.
-       Hiểu biết các khái niệm về hoạt động khoa học, nghiên cứu khoa học, các loại hình nghiên cứu khoa học và các bước cơ bản để thực hiện một nghiên cứu khoa học.
-       Bắt đầu phát hiện các vấn đề nghiên cứu trong các tình huống từ đơn giản đến phức tạp.
-       Xác định các yêu cầu cơ bản cần thiết cho một nghiên cứu mới.                                                            
-       Nhận biết và chọn lựa được loại hình nghiên cứu phù hợp cho một vấn đề nghiên cứu cụ thể.
-       Phát hiện ra vấn đề cần nghiên cứu của một tình huống cụ thể
-       Xây dựng các yêu cầu cơ bản cần thiết cho một nghiên cứu mới.
-       Kiến thức: có kiến thức về các phương pháp nghiên cứu khoa học
-       Hiểu biết: Hiếu biết các dạng nghiên cứu khoa học, các bước thực hiện một nghiên cứu khoa học từ đơn giản đến phức tạp.
-       Ứng dụng: Viết một đề cương nghiên cứu bao gồm những bước cơ bản cho một vấn đề cần nghiên cứu trong một tình huống cụ thể.    
-       Tổng hợp: Lựa chọn loại hình nghiên cứu phù hợp để thu được các dữ liệu, giải quyết được các mục tiêu đề ra.
N/A
Chương mục
Số tiết (LT )
Số bài
Các mục tiêu cụ thể
 
Phương pháp giảng dạy
 
Tương quan của chương mục đối với môn học
1
2
3
4
5
6
Khái niệm về khoa học và nghiên cứu khoa học
4
2
Hiểu biết các khái niệm liên quan đến nghiên cứu khoa học, các loại hình nghiên cứu khoa học.
- Giảng giải
- Nêu vấn đề
- Thảo luận
Khái quát về nghiên cứu khoa học
Phương pháp, định hướng và thiết kế quá trình nghiên cứu khoa học
5
2
Hiểu biết các phương pháp nghiên cứu và các bước thiết kế quá trình nghiên cứu
- Giảng giải
- Thảo luận nhóm lớn
Cung cấp kiến thức về thiết kế quá trình nghiên cứu
Các vấn đề liên quan đến thực hiện nghiên cứu khoa học
3
1
Phân tích, nhận biết các vấn đề liên quan trong một nghiên cứu khoa học
- Giảng giải
- Thảo luận nhóm
- Bài tập
Xác định các vấn đề liên quan nghiên cứu.
Phương pháp thu thập dữ liệu trong nghiên cứu định tính
5
2
Hiểu biết các phương pháp thu thập dữ liệu trong nghiên cứu định tính
- Giảng giải
- Thảo luận
Xác định phương thu thập dữ liệu hợp lý trong nghiên cứu định tính
Phương pháp thu thập dữ liệu trong nghiên cứu định lượng
5
2
Hiểu biết các phương pháp thu thập dữ liệu trong nghiên cứu định lượng
- Giảng giải
- Thảo luận
Xác định phương thu thập dữ liệu hợp lý trong nghiên cứu định lượng
Phương pháp xử lý dữ liệu trong nghiên cứu
3
1
Hiểu biết các phương pháp xử lý dữ liệu cơ bản cho từng loại nghiên cứu
- Giảng giải
Lựa chọn phương pháp xử lý dự liệu phù hợp
Phương pháp viết đề cương nghiên cứu
5
2
Hiểu biết các bước cơ bản trong viết đề cương nghiên cứu khoa học
- Giảng giải
- Bài tập
Viết đề cương nghiên cứu cho một tình huống cụ thể.
Chương 1: Khái niệm về khoa học và nghiên cứu khoa học

Hoạt động
2 tiết
Giảng giải
Giảng viên: Chương
Nội dung
- Giới thiệu về môn học, tổ chức lớp học
- Khái niệm chung về khoa học (vai trò, hoạt động, chức năng, đặc điểm)
- Các loại hình nghiên cứu khoa học.
Trước khi học
- Đọc tài liệu “phương pháp tiếp cận nghiên cứu khoa học”, Bùi Việt Hải, 2007 (trang 1-6)
- Đọc tài liệu “ Phương pháp luận nghiên cứu khoa học”, Vũ Cao Đàm, 2005 (trang 13-24)
Sau khi học
Ôn tập lại phần bài đã học
Phương pháp và phương tiện  
- Giảng giải, nêu vấn đề
- Máy tính, máy chiếu, màn hình, tài liệu tham khảo
Tổ chức và thực hiện
Lớp học
Tên bài học 2:  Phương pháp nghiên cứu khoa học
Hoạt động
2 tiết
Giảng giải
Giảng viên: Chương
Nội dung
- Phương pháp nghiên cứu khoa học (thực nghiệm, điều tra)
- Các loại kết quả nghiên cứu khoa học.
Trước khi học
- Đọc tài liệu “phương pháp tiếp cận nghiên cứu khoa học”, Bùi Việt Hải, 2007 (trang 6-12)
Sau khi học
- Ôn tập lại phần bài đã học
- Nhận biết các loại báo cáo kết quả khoa học tại Thư viện.
Phương pháp và phương tiện  
- Giảng giải, nêu vấn đề
- Máy tính, máy chiếu, màn hình, tài liệu tham khảo
 
Tổ chức và thực hiện
Lớp học

Chương 2: Phương pháp, định hướng và thiết kế quá trình nghiên cứu khoa học

Tên bài học 1: Tiếp cận và định hướng quá trình nghiên cứu
Hoạt động
3 tiết
Giảng giải
Giảng viên: Chương
Nội dung
- Cách tiếp cận trong nghiên cứu khoa học
- Phương pháp nghiên cứu ứng dụng
- Định hướng quá trình nghiên cứu
Trước khi học
- Đọc tài liệu “phương pháp tiếp cận nghiên cứu khoa học”, Bùi Việt Hải, 2007 (trang 15-21)
Sau khi học
Ôn tập lại phần bài đã học
Phương pháp và phương tiện  
- Giảng giải, nêu vấn đề
- Máy tính, máy chiếu, màn hình, tài liệu tham khảo
Tổ chức và thực hiện
- Lớp học,
- Nêu vấn đề, thảo luận nhóm nhỏ và đại diện một vài nhóm trình bày kết quả thảo luận.
Tên bài học 2: Thiết kế quá trình nghiên cứu
Hoạt động
2 tiết
Giảng giải
Giảng viên: Chương
Nội dung
- Các thành phần của thiết kế nghiên cứu
- Thiết kế trước quá trình nghiên cứu
Trước khi học
- Đọc tài liệu “phương pháp tiếp cận nghiên cứu khoa học”, Bùi Việt Hải, 2007 (trang 21-23)
Sau khi học
- Ôn tập lại phần bài đã học
Phương pháp và phương tiện  
- Giảng giải, nêu vấn đề
- Máy tính, máy chiếu, màn hình, tài liệu tham khảo
Tổ chức và thực hiện
- Lớp học
- Nêu vấn đề, thảo luận nhóm nhỏ và đại diện một vài nhóm trình bày kết quả thảo luận.

Chương 3: Các vấn đề liên quan đến thực hiện nghiên cứu khoa học

Tên bài học 1: các vấn đề liên quan đến thực hiện nghiên cứu khoa học
Hoạt động
3 tiết
Giảng giải
Giảng viên: Chương
Nội dung
- Xác định vấn đề nghiên cứu
- Xác định mục đích và mục tiêu nghiên cứu
- Đo lường và chọn mẫu cho nghiên cứu
Trước khi học
- Đọc tài liệu “phương pháp tiếp cận nghiên cứu khoa học”, Bùi Việt Hải, 2007 (trang 29-42)
Đọc tài liệu “ Phương pháp luận nghiên cứu khoa học”, Vũ Cao Đàm, 2005 (trang 28-29)
Sau khi học
- Ôn tập lại phần bài đã học
- Làm bài tập viết mục tiêu nghiên cứu
Phương pháp và phương tiện  
- Giảng giải, nêu vấn đề
- Máy tính, máy chiếu, màn hình, tài liệu tham khảo
Tổ chức và thực hiện
- Lớp học,
- Nêu vấn đề, thảo luận nhóm nhỏ và đại diện một vài nhóm trình bày kết quả thảo luận.

Chương 4: Phương pháp thu thập dữ liệu trong nghiên cứu định tính

Tên bài học 1: Lựa chọn biến số và phương pháp nghiên cứu
Hoạt động
2 tiết
Giảng giải
Giảng viên: Chương
Nội dung
- Lựa chọn các biến số
- Lựa chọn phương pháp nghiên cứu
Trước khi học
- Đọc tài liệu “phương pháp tiếp cận nghiên cứu khoa học”, Bùi Việt Hải, 2007 (trang 45-49)
Sau khi học
Ôn tập lại phần bài đã học
Phương pháp và phương tiện  
- Giảng giải, nêu vấn đề
- Máy tính, máy chiếu, màn hình, tài liệu tham khảo
Tổ chức và thực hiện
- Lớp học,
- Nêu vấn đề, thảo luận nhóm nhỏ và đại diện một vài nhóm trình bày kết quả thảo luận.
Tên bài học 2: Phương pháp thu thập dữ liệu
Hoạt động
3 tiết
Giảng giải
Giảng viên: Chương
Nội dung
- Thu thập thông tin sẵn có
- Thu thập thông tin qua quan sát, phỏng vấn
- Sử dụng bộ câu hỏi viết cho điều tra
Trước khi học
- Đọc tài liệu “phương pháp tiếp cận nghiên cứu khoa học”, Bùi Việt Hải, 2007 (trang 52-63)
Sau khi học
- Ôn tập lại phần bài đã học
Phương pháp và phương tiện  
- Giảng giải, nêu vấn đề
- Máy tính, máy chiếu, màn hình, tài liệu tham khảo
Tổ chức và thực hiện
- Lớp học
- Nêu vấn đề, thảo luận nhóm nhỏ và đại diện một vài nhóm trình bày kết quả thảo luận.

Chương 5: Phương pháp thu thập dữ liệu trong nghiên cứu định tính

Tên bài học 1: Xác định biến, các phép đo và lựa chọn phương pháp nghiên cứu
Hoạt động
2 tiết
Giảng giải
Giảng viên: Chương
Nội dung
- Xác định các biến số và các phép đo
- Lựa chọn phương pháp nghiên cứu
Trước khi học
- Đọc tài liệu “phương pháp tiếp cận nghiên cứu khoa học”, Bùi Việt Hải, 2007 (trang 67-74)
Sau khi học
Ôn tập lại phần bài đã học
Phương pháp và phương tiện  
- Giảng giải, nêu vấn đề
- Máy tính, máy chiếu, màn hình, tài liệu tham khảo
Tổ chức và thực hiện
- Lớp học,
- Nêu vấn đề, thảo luận nhóm nhỏ và đại diện một vài nhóm trình bày kết quả thảo luận.
Tên bài học 2: Phương pháp thu thập số liệu
Hoạt động
3 tiết
Giảng giải
Giảng viên: Chương
Nội dung
- Thiết kế bố trí thí nghiệm
- Các kiểu bố trí và các loại thí nghiệm
- Phương pháp điều tra
Trước khi học
- Đọc tài liệu “phương pháp tiếp cận nghiên cứu khoa học”, Bùi Việt Hải, 2007 (trang 79-84)
Sau khi học
- Ôn tập lại phần bài đã học
Phương pháp và phương tiện  
- Giảng giải, nêu vấn đề
- Máy tính, máy chiếu, màn hình, tài liệu tham khảo
Tổ chức và thực hiện
- Lớp học
- Nêu vấn đề, thảo luận nhóm nhỏ và đại diện một vài nhóm trình bày kết quả thảo luận.

Chương 6: Phương pháp xử lý dữ liệu trong nghiên cứu     

Tên bài học 1: Phương pháp xử lý dữ liệu trong nghiên cứu    
Hoạt động
3 tiết
Giảng giải
Giảng viên: Chương
Nội dung
- Xử lý và phân tích dữ liệu định tính
- Xử lý và phân tích dữ liệu định lượng
Trước khi học
- Đọc tài liệu “phương pháp tiếp cận nghiên cứu khoa học”, Bùi Việt Hải, 2007 (trang 87-103)
Sau khi học
- Ôn tập lại phần bài đã học
Phương pháp và phương tiện  
- Giảng giải, nêu vấn đề
- Máy tính, máy chiếu, màn hình, tài liệu tham khảo
Tổ chức và thực hiện
- Lớp học,
- Nêu vấn đề, thảo luận nhóm nhỏ và đại diện một vài nhóm trình bày kết quả thảo luận.

 Chương 7: Phương pháp viết đề cương nghiên cứu

Tên bài học 1: Các vấn đề liên quan đến viết đề cương
Hoạt động
2 tiết
Giảng giải
Giảng viên: Chương
Nội dung
- Đại cương về viết
- chuẩn bị và trong khi viết
Trước khi học
- Đọc tài liệu “phương pháp tiếp cận nghiên cứu khoa học”, Bùi Việt Hải, 2007 (trang 105-113)
Sau khi học
Ôn tập lại phần bài đã học
Phương pháp và phương tiện  
- Giảng giải
- Máy tính, máy chiếu, màn hình, tài liệu tham khảo
Tổ chức và thực hiện
- Lớp học,
Tên bài học 2: Viết đề cương nghiên cứu khoa học
Hoạt động
3 tiết
Giảng giải
Giảng viên: Chương
Nội dung
- Cấu trúc một đề cương nghiên cứu
- Các bước xây dựng đề cương
Trước khi học
- Đọc tài liệu “phương pháp tiếp cận nghiên cứu khoa học”, Bùi Việt Hải, 2007 (trang 116-118)
Sau khi học
- Ôn tập lại phần bài đã học
- Bài tập viết đề cương
Phương pháp và phương tiện  
- Giảng giải, nêu vấn đề
- Máy tính, máy chiếu, màn hình, tài liệu tham khảo
Tổ chức và thực hiện
- Lớp học
- Nêu vấn đề, thảo luận nhóm nhỏ và đại diện một vài nhóm trình bày kết quả thảo luận.

-       Điểm quá trình:          kiểm tra trên lớp                                10%
                                                Tiểu luận                                             30%
-       Kiểm tra cuối môn:                                                               60%
            Hình thức kiểm tra: trắc nghiệm     
            - Kinh nghiệm: Đã qua tập sự và giảng thử đạt yêu cầu chuyên môn
            - Chuyên môn: Tốt nghiệp đại học chuyên ngành nông học
Vũ Cao Đàm. Phương pháp luận nghiên cứu khoa học. Nhà xuất bản Khoa học và kỹ thuật, Hà Hội, 2005, 178 trang.
Bùi Việt Hải. Phương pháp tiếp cận nghiên cứu khoa học. Tài liệu lưu hành nội bộ. Trường đại học Nông Lâm Tp. Hồ Chí Minh, 2007.
-       Ngày  biên soạn: 15/12/2007
-       Nhóm biên soạn

Họ và Tên
Nghề nghiệp
Tên Cơ quan
Địa chỉ
Nguyễn Đức Xuân Chương
Giảng viên
Trường ĐHNL TP.HCM
 
 
 
 
 

 
             Người biên soạn
 
 
Nguyễn Đức Xuân Chương
-       Bộ môn:
 
           
 
-       Hội đồng Khoa học Khoa

Số lần xem trang: 538
Điều chỉnh lần cuối: 15-09-2018

Trang liên kết

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : sáu bốn không tám chín

Xem trả lời của bạn !