Tác giả
: LÊ NGỌC THÔNG, ThS
   HUỲNH TIẾN DŨNG, CN
Tên tài liệu
: Sinh học
Số trang
: 8
Ngày in
: 09-Aug-17
Dung lượng
: 130048
Tài liệu được lưu lần cuối
: 09-Aug-17
Người lưu
: PT

 

 

Tên môn học:   Sinh học đại cương A1
Mã môn học: 202402
Bộ môn/ Khoa quản lý: Bộ môn Sinh học – Khoa khoa học
Nhóm môn học:             Đại cương
Tính chất môn học:        bắt buộc
Bố trí giảng dạy:            Năm thứ nhất, học kỳ I
Số tiết giảng dạy:             Tổng số : 45.   Lý thuyết 30,    thực hành 15
Tổng số bài /chương:     5 chương
Tổng số bài trong năm: học kỳ I
Số bài trong tuần:        
Mô tả tóm tắt nội dung môn học: sinh học tế bào: cấu tạo, thành phần hoá học, sự vận chuyển các chất qua màng tế bào, sự quang hợp và hô hấp tế bào, cơ sở vật chất của sự di truyền, các qui luật di truyền, sự phân bào, đột biến gen, đột biến nhiễm sắc thể, sự tiến hoá của sinh giới.
Sinh viên có kiến thức tổng quát về vai trò của nước, nguyên tố đối vớí tế bào, cấu trúc tế bào, vai trò của enzyme, quang hợp, hô hấp tế bào, mô tả và trình bày được ADN, ARN, các đột biến, tiến hoá .
C kiến thức cơ bản về sinh học theo nội dung và mục tiêu tổng quát của chương trình học, vận dụng kiến thức vào thực tiễn trồng trọt, nhân giống , bảo quản , cấy mô .
 
-         Kiên thức: có kiến thức cơ bản về sinh học.
-         Hiểu biết: sự quan trọng sinh học trong đời sống
-         Ứng dụng: vận dụng kiến thức tế bào,phân bào vào giâm, chiết, ghép cành, gây đột biến.., nhận xét phân tích đánh giá mẫu… Từ đó có hướng sử dụng, khai thác và bảo vệ thực vật.
-         Tổng hợp: hiểu các thành tựu sinh học vận dụng trong cuộc sống, nông nghiệp, công nghiệp, dược liệu…Rèn tư duy phân tích, so sánh, tổng hợp, khái quát hoá.
 
(sv đã học sinh học PTTH)
 

Mục
Số
tiết
Số
 bài
Các mục tiêu cụ thể
Phương pháp giảng dạy
Tương quan của chương đối với môn học
1
2
3
4
5
6
Lý thuyết
 
 
Sinh học tế bào
 
8
 
2
 
-Thành phần tế bào, sự vận chuyển các chất qua màng tế bào...
 
 
giảng viên truyền đạt kiến thức hệ thống lôgic kết hợp hỏi đáp sinh viên.
 
Là kiến thức nền để hiểu và lĩnh hội kiến thức những chương sau hiệu quả.
Quang hợp và hô hấp tế bào.
8
1
Enzyme, quang hợp và hô hấp tế bào.
SV làm việc theo nhóm 10-15 người, thuyết trình . Sinh viên nhận xét tranh luận với nhau.
GV nhận xét và đưa ra kiến thức chuẩn cuối cùng.
Các phản ứng trao đổi chất và năng lượng ở sinh vật                                
 
Cơ sở phân tử di truyền học
4
1
Hiểu kỹ về ADN, NST, gen,protein
 
- Báo cáo seminar
- Ôn tập kiến thức chuẩn.
Vấn đề trọng tâm nhất của sinh học và toàn bộ chương trình.
Di truyền học
7
1
Có kiến thức về các phép lai,DT giống, DT quần thể
-Báo cáo seminar
-Giảng viên hệ thống các kiến thức.
 
Kiến thức cơ bản cần thiết.
Sự tiến hoá
3
1
Tóm tắt về quá trình tiến hoá ở SV
-Giảng viên giới thiệu .
 
Sự phát triển có hệ thống của sinh giới
Thực hành
Kính hiển vi.
Quan sát các loại tế bào..
5
2
- Cách sử dụng KHV. Nhận dạng các loại tế bào TV và ĐV.
-GV hướng dẫn phương pháp, sv thực hành và nhận xét.
-Cuối buổi làm bài thu hoạch.
Thao tác kỹ thuật trong phòng lab, và cách làm bài tường trình.
-Thẩm thấu
- Enzym
5
2
- Sự di chuyển nước qua màng tế bào.
- Tính chất enzyme
Gv hướng dẫn phương pháp, sv tự quan sát và nhận xét.
-Cuối buổi làm bài thu hoạch.
   Minh họa kiến thức về màng tế bào và họat tính enzym     
- Hô hấp
- Quang hợp
 
5
2
- Quan sát các hiện tượng hô hấp và quang hợp ở thực vật
Gv hướng dẫn phương pháp, sv tự quan sát và nhận xét.
-Cuối buổi làm bài thu hoạch.
 Minh họa kiến thức về năng lượng của tế bào      
- Chất hữu cơ trong tế bào.
- Phân bào
5
2
- Protein, glucid, lipid.
- Nắm được các giai đoạn NP và GP
Gv hướng dẫn phương pháp, sv tự làm và nhận xét.
-Cuối buổi làm bài thu hoạch.
         Cách nhận biết chất hữu cơ trong tế bào

Hoạt động
8 tiết. Hỏi đáp kiến thức về tế bào nói chung hoặc làm semina
GV: giảng và giải thích kiến thức chi tiết và sâu rộng hơn về tế bào
Nội dung
           -    Đặc điểm chung của một tế bào ,cấu tạo, màng tế bào
-         Những đặc điểm tế bào khác
-         Vận chuyển các chất qua màng tế bào
Trước khi học
Đọc tài liệu tế bào.: Lê Ngọc Thông, Huỳnh Tiến Dũng ,2001, Sinh học đại cương, ĐHNL
Sau khi học
Bài thu hoạch kiến thức về tế bào Procaryote và Eucaryote…..
Phương pháp và phương tiện
-Nêu câu hỏi nhằm nhớ lại kiến thức đã biết.
-Truyền đạt kiến thức mới bằng chiếu slide hình ảnh, mô hình về tế bào .
-Phương tiện: máy chiếu projector, laptop, micro ,bảng.
Tổ chức và thực hiện
Trong lớp học. SV thảo luận bài trong lớp, nêu câu hỏi .
giảng viên truyền đạt kiến thức theo hệ thống và logic.
Hoạt động
8 tiết. Giảng và giải thích.
          Thảo luận
Nội dung
           -    Năng lượng và sự trao đổi chất
           -    Enzyme
-         Hô hấp tế bào
-         Quang hợp
Trước khi học
Đã học và đọc tài liệu:.Hòang Đức Cự, 2002, Sinh học đại cương, NXBĐHQG Hà Nội.
Lê Ngọc Thông, Huỳnh Tiến Dũng ,2001,Sinh học đại cương,ĐHNL
Sau khi học
Chia nhóm, làm seminar .
Phương pháp và phương tiện
-Giảng, hỏi, trả lời và giải đáp.
-Truyền đạt kiến thức mới bằng chiếu slide, hình ảnh
-Phương tiện: máy chiếu projector, laptop.
Tổ chức và thực hiện
Học trong lớp.

Hoạt động
4 tiết. Sinh viên làm việc theo nhóm xemina, thảo luận.
          GV giảng,nhận xét, kết luận
Nội dung
-         cấu tạo ADN – ARN – NST
-         sao chép – phiên mã - giải mã
Trước khi học
đọc tài liệu Lê Ngọc Thông, Huỳnh Tiến Dũng ,2001,Sinh học đại cương,ĐHNL
Phạm Thành Hổ,2005,Di truyền học , NXBGD
Sau khi học
Hệ thống kiến thức đã lĩnh hội được.
Phương pháp và phương tiện
Trình bày ý kiến của nhóm, thảo luận, hỏi đáp.
Truyền đạt kiến thức mới bằng chiếu slide hình ảnh, mô hình .
-Phương tiện: máy chiếu projector, laptop,.
Tổ chức và thực hiện
Học trong lớp

Hoạt động
7 tiết. Chia nhóm thảo luận và trình bày ngay tại lớp
GV nêu các chủ đề, câu hỏi gợi ý, sau cùng là nhận xét và kết luận.
Nội dung
-         Nguyên phân ,giảm phân
-         Các định luật di truyền của Mendel
-         Di truyền học hiện đại
            -    Những thành tựu công nghệ sinh học
Trước khi học
Chia nhóm, đọc tài liệu . Lê Ngọc Thông, Huỳnh Tiến Dũng ,2001,Sinh học đại cương,ĐHNL
Phạm Thành Hổ,2005,Di truyền học , NXBGD
Sau khi học
Thảo luận
Phương pháp và phương
tiện
-Thảo luận, trình bày và hỏi đáp.
-Phương tiện: máy chiếu projecter, latop, micro
Tổ chức và thực hiện
Trong lớp học

Hoạt động
3 tiết.
GV giảng bài
Nội dung
- Các học thuyết tiến hoá
 
Trước khi học
Đọc tài liệu Lê Ngọc Thông, Huỳnh Tiến Dũng ,2001,Sinh học đại cương,ĐHNL
Sau khi học
Hệ thống kiến thức.
Phương pháp và phương tiện
Seminar, thảo luận, hỏi đáp.
-Phương tiện: máy chiếu projector, laptop, micro ,bảng.
Tổ chức và thực hiện
Trong lớp học

 

Đánh giá
Làm bài thu hoạch.
Củng cố kiến thức

Gồm Lý thuyết 10đ (trong đó 30% xêmina hoặc kiểm tra và 70% kiểm tra trắc ghiệm hết môn) .
Thực tập 10đ ( kiểm tra kiến thức và kỹ năng phòng thí nghiệm )
Kinh nghiệm 5 năm trở lên chuyên ngành sinh học
7. TÀI LIỆU THAM KHẢO
         - Lê Ngọc Thông, Huỳnh Tiến Dũng ,2001, Sinh học đại cương,ĐHNL
    - Phạm Thành Hổ,2005,Di truyền học , NXBGD
-         Ngày biên soạn: 15 /8 /2007
-         Nhóm tác giả:    Huỳnh Tiến Dũng - Lê Ngọc Thông
 
-         Bộ môn: Sinh học
 
 
 

Hội đồng Khoa học Khoa

Số lần xem trang: 967
Điều chỉnh lần cuối: 15-09-2018

Trang liên kết

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : chín năm hai bốn

Xem trả lời của bạn !