LÝ LỊCH KHOA HỌC
 
THÔNG TIN CHUNG
Họ tên: Hồ Tấn Quốc
Sinh ngày: 06/08/1978             Gii tính: Nam
Quê quán: Quảng Nam
Địa chỉ liên lạc: Bộ môn Di truyền - Chọn Giống, Khoa Nông học, Đại học Nông lâm, Tp. HCM
E-Mail         : hotanquoc2002@yahoo.com
Chuyên ngành: Nông học, Di truyền và chọn giống cây trồng
Môn giảng dạy: Di truyền đại cương, Chọn giống cây trồng
QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
2001: Kỷ sư Nông học, Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM
2007: Thạc sĩ Nông nghiệp, chuyên ngành Nông học, Trường Đại học Nông Lâm Tp. HCM.
QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
2001 – nay: Giảng viên, Bộ môn Di truyền và chọn giống cây trồng, Khoa Nông học, ĐH Nông Lâm TP.HCM.
CÔNG TRÌNH, BÀI BÁO CÔNG BỐ
PHAN THANH KIẾM, HỒ TẤN QUỐC, 2009. Sự suy giảm ưu thế lai và hệ số di truyền một số tính trạng cây bông trong đời F2, Tạp chí Khoa học và kỹ thuật Nông Lâm nghiệp, ĐHNL Tp. HCM,7: 20-26.
HỒ TẤN QUỐC, PHAN THANH KIẾM, 2008. Xác định ưu thế lai một vài tính trạng quan trọng của một số tổ hợp bông lai F1, Tạp chí Khoa học và kỹ thuật Nông Lâm nghiệp, ĐHNL Tp. HCM, 6:48-53.
HỒ TẤN QUỐC, 2007. Phân tích hiệu ứng gen một số tính trạng trong luân giao từng phần giữa các giống bông Luồi (Gossypium hirsutum L.)

PHAN THANH KIẾM, HỒ TẤN QUỐC, 2007. Di truyền về thời gian sinh trưởng, chiều cao cây và năng suất của một số giống bông, Tạp chí Khoa học và kỹ thuật Nông Lâm nghiệp 1&2, ĐHNL Tp. HCM,7: 20 – 26.

Số lần xem trang: 2311
Điều chỉnh lần cuối:

Trang liên kết

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : bốn bốn bốn tám tám

Xem trả lời của bạn !