Ban Chủ Nhiệm Khoa

1. TS. Nguyễn Duy Năng - Trưởng Khoa

Email: ndnang@hcmuaf.edu.vn

2. TS. Trần Văn Lợt - Phó Khoa

Email: tranvan_lot@yahoo.com 

3. TS. Trần Văn Thịnh - Phó Khoa

Email: tranvanthinh@hcmuaf.edu.vn

 

 

Số lần xem trang: 3820
Điều chỉnh lần cuối: 05-04-2021

Trang liên kết

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : bốn năm một không tám

Xem trả lời của bạn !