Thông tin tài liệu:
 
 
Tác giả
: Võ Thái Dân
Tên tài liệu
: Quan hệ công chúng
Số trang
: 12
Ngày in
: 2009.08.17 15:01
Dung lượng
: 160768
Tài liệu được lưu lần cuối
: 2009.08.17 15:02
Hiệu chỉnh bởi
: PT

 Mục lục
 
 
1.................................................................................................................................................. ii
2      Mục lục............................................................................................................................... iii
3      Dữ liệu môn học................................................................................................................... 4
4      Mục tiêu môn học................................................................................................................. 4
4.1       Mục tiêu tổng quát........................................................................................................ 4
4.2       Năng lực đạt được....................................................................................................... 5
4.3       Mục tiêu cụ thể............................................................................................................. 5
5      Môn học tiên quyết............................................................................................................... 5
6      Tiến trình giảng dạy............................................................................................................... 6
6.1       Cấu trúc tổng quát nội dung học tập.............................................................................. 6
6.2       Cấu trúc chi tiết nội dung môn học................................................................................ 7
7      Đánh giá hoàn tất môn học................................................................................................. 10
8      Tiêu chuẩn giảng viên.......................................................................................................... 10
9      Tài liệu tham khảo.............................................................................................................. 10
10        Ngày biên soạn, nhóm/người soạn thảo........................................................................... 11
11        Phê duyệt chương trình môn học..................................................................................... 11
PHỤ LỤC................................................................................................................................. 12

 

§           Tên môn học: Quan hệ công chúng (Public Relations – PR)
§           Mã môn học: 204920
§           Bộ môn/Khoa quản lý: Khoa Nông học
§           Nhóm môn học (đại cương, chuyên ngành): đại cương
§           Tính chất môn học (tự chọn, bắt buộc): tự chọn (hướng Khuyến nông)
§           Bố trí giảng dạy: vào năm thứ 4, học kỳ: 7
§           Số tiết giảng dạy: Tổng số 30 tiết, trong đó:
-         Lý thuyết: 15 tiết
-         Bài tập, seminar: 45 tiết (tương đương 15 tiết chuẩn)
§           Tổng số chương/môn học: 4 chương
§           Số bài/tuần:
§           Mô tả tóm tắt nội dung môn học
Môn học Quan hệ công chúng (Public Relations – PR) cung cấp và giải thích các khái niệm, công cụ và kỹ năng về PR một cách tóm lược thông qua 4 chương:
-         Chương 1 – Chương mở đầu: cung cấp kiến thức tổng quát về PR: nguồn gốc, lịch sữ phát triển của PR. Định nghĩa và phân biệt PR với các hoạt động quảng cáo, tiếp thị, khuyến mãi, tuyên truyền và dư luận.
-         Chương 2 – Xây dựng kế hoạch cho một chiến dịch PR: để có thể xây dựng được kế hoạch cho một chiến dịch PR, sinh viên được trang bị kiến thức và kỹ năng nghiên cứu thị trường; xác định mục tiêu của PR; phương pháp nhận biết và phân tích các nhóm công chúng; nguyên tắc dự thảo ngân sách cho PR.
-         Chương 3 - Thực hiện chiến dịch PR: trang bị cho sinh viên các hiểu biết và kỹ năng về thành lập và tổ chức hoạt động của Phòng PR nội bộ; nhận biết và phân tích mối quan hệ giữa lãnh đạo và nhân viên; hoạt động chăm sóc khách hàng; kỹ năng tổ chức sự kiện, triển lãm; nâng cao kỹ năng thuyết trình; kỹ năng xây dựng và phát triển trang web; khả năng xử lý khủng hoảng; phương pháp thiết lập sự hợp tác với giới truyền thông; khả năng thực hiện tài liệu quảng cáo; việc tài trợ.
-         Chương 4 – Đánh giá kết quả: cung cấp những chỉ tiêu và kỹ năng cơ bản để đánh giá hiệu quả của hoạt động PR.
Môn Quan hệ công chúng (Public Relations – PR), trong chương trình đào tạo kỹ sư ngành Nông học, được xây dựng nhằm trang bị cho sinh viên những hiểu biết và kỹ năng giao tiếp và chuyển tải thông điệp giữa tổ chức với các nhóm công chúng (như giới truyền thông, chính quyền, khách hàng) nhằm xây dựng, duy trì và nâng cao uy tín và danh tiếng của tổ chức đó.
Sau khi học xong môn học, sinh viên có năng lực xây dựng, thực hiện và đánh giá hiệu quả hoạt động PR cụ thể.
-    Kiến thức: các khái niệm cơ bản về PR
-    Hiểu biết: Quy trình và kỹ thuật xây dựng, tổ chức thực hiện và đánh giá hiệu quả chiến dịch PR
-    Ứng dụng: Đánh giá hiệu quả chiến dịch PR cho trước
-    Tổng hợp: Xây dựng, tổ chức thực hiện và đánh giá hiệu quả chiến dịch PR cụ thể
N/A

 

 

Chương mục
Số tiết
(LT + TH*)
Số bài
Các mục tiêu cụ thể
Phương pháp giảng dạy
Tương quan của chương đối với môn học
1
2
3
4
5
6
1
4 (3 + 3*)
2
Hiểu biết các khái niệm cơ bản của PR
-          Giảng giải
-          Nêu vấn đề, thảo luận
Cơ sở của môn học
2
10 (5 + 15*)
2
Hiểu biết và thực hiện xây dựng một chiến dịch PR
-          Giảng giải
-          Nêu vấn đề - thảo luận
-          Bài tập, seminar
Nội dung chính của môn học
3
10 (5 + 15*)
2
Hiểu biết và tổ chức thực hiện một chiến dịch PR
-          Giảng giải
-          Nêu vấn đề - thảo luận
-          Bài tập, seminar
Nội dung chính của môn học
4
6 (2 + 12*)
2
Hiểu biết và tổ chức đánh giá hiệu quả của chiến dịch PR
-          Giảng giải
-          Nêu vấn đề - thảo luận
-          Bài tập, seminar
Nội dung chính của môn học
* 3 tiết bài tập hay seminar tương đương với 1 tiết chuẩn.

 


4.2       Cấu trúc chi tiết nội dung môn học

Chương 1: Chương mở đầu

Bài học 1: Chương mở đầu
Hoạt động
3 tiết                                                Giảng viên: Võ Thái Dân
Nội dung
Cung cấp kiến thức tổng quát về PR: nguồn gốc, lịch sữ phát triển của PR. Định nghĩa và phân biệt PR với các hoạt động quảng cáo, tiếp thị, khuyến mãi, tuyên truyền và dư luận.
Trước khi học
Đọc bài giảng (Chương 1)
Sau khi học
Làm bài tập
Phương pháp và phương tiện
Phương pháp: Giảng giải; Nêu vấn đề, thảo luận
Phương tiện: máy tính, máy chiếu, màn chiếu
Tổ chức và thực hiện
Lên lớp lý thuyết giải thích các khái niệm cơ bản về PR
Gợi ý, hướng dẫn cho lớp phân biệt PR và các hoạt động khác như quảng cáo, tiếp thị, khuyến mãi, tuyên truyền và dư luận

 

Bài học 2: Bài tập phân biệt hoạt động PR và một số hoạt động khác (như quảng cáo, tiếp thị, khuyến mãi, tuyên truyền và dư luận)
Hoạt động
3 tiết bài tập (tương đương 1 tiết chuẩn)      
Giảng viên: Võ Thái Dân
Nội dung
Sưu tầm trên các phương tiện truyền thông một số hoạt động PR, quảng cáo, tiếp thị, khuyến mãi, tuyên truyền và dư luận cụ thể. Mỗi loại hình sưu tầm 3 hoạt động cụ thể.
Trước khi học
Đọc bài giảng (Chương 1)
Sau khi học
Nộp báo cáo kết quả
Phương pháp và phương tiện
Phương pháp: Làm việc nhóm: sưu tầm thông tin từ các phương tiện truyền thông; Nêu vấn đề, thảo luận tại lớp
Phương tiện: máy tính, máy chiếu, màn chiếu
Tổ chức và thực hiện
Gợi ý, hướng dẫn cho lớp sưu tầm các hoạt động PR, quảng cáo, tiếp thị, khuyến mãi, tuyên truyền và dư luận trên các phương tiện truyền thông.
Lên lớp: sinh viên trình bày các kết quả sưu tầm; Thảo luận và đánh giá các kết quả đạt được

Chương 2: Xây dựng kế hoạch cho một chiến dịch PR

Bài học 3: Xây dựng kế hoạch cho một chiến dịch PR
Hoạt động
5 tiết                                                 Giảng viên: Võ Thái Dân
Nội dung
Kiến thức và kỹ năng về nghiên cứu thị trường; xác định mục tiêu của PR; phương pháp nhận biết và phân tích các nhóm công chúng; nguyên tắc dự thảo ngân sách cho PR.
Trước khi học
Đọc bài giảng (chương 2)
Sau khi học
Làm bài tập
Phương pháp và phương tiện
Phương pháp: Giảng giải; Nêu vấn đề, thảo luận
Phương tiện: máy tính, máy chiếu, màn chiếu
Tổ chức và thực hiện
Lên lớp lý thuyết giải thích nguyên tắc và quy trình xây dựng kế hoạch cho một chiến dịch PR
Gợi ý, hướng dẫn cho lớp thảo luận và thực hành các kỹ năng về nghiên cứu thị trường; xác định mục tiêu của PR; phương pháp nhận biết và phân tích các nhóm công chúng; nguyên tắc dự thảo ngân sách cho PR.

 

Bài học 4: Bài tập Xây dựng kế hoạch cho một chiến dịch PR
Hoạt động
15 tiết bài tập (tương đương 5 tiết chuẩn)
Giảng viên: Võ Thái Dân
Nội dung
Sinh viên chọn và xây dựng kế hoạch cho một chiến dịch PR cụ thể
Trước khi học
Đọc bài giảng (Chương 2)
Sau khi học
Nộp báo cáo kết quả - thực hiện seminar
Phương pháp và phương tiện
Phương pháp: Làm việc nhóm; Seminar
Phương tiện: máy tính, máy chiếu, màn chiếu
Tổ chức và thực hiện
Gợi ý, hướng dẫn cho lớp xây dựng kế hoạch cho một chiến dịch PR cụ thể.
Lên lớp: sinh viên trình bày các kết quả sưu tầm - Thảo luận và đánh giá các kết quả đạt được

Chương 3: Tổ chức thực hiện chiến dịch PR

Bài học 5: Tổ chức thực hiện chiến dịch PR
Hoạt động
5 tiết                                                Giảng viên: Võ Thái Dân
Nội dung
Các hiểu biết và kỹ năng về thành lập và tổ chức hoạt động của Phòng PR nội bộ; nhận biết và phân tích mối quan hệ giữa lãnh đạo và nhân viên; hoạt động chăm sóc khách hàng; kỹ năng tổ chức sự kiện, triển lãm; nâng cao kỹ năng thuyết trình; kỹ năng xây dựng và phát triển trang web; khả năng xử lý khủng hoảng; phương pháp thiết lập sự hợp tác với giới truyền thông; khả năng thực hiện tài liệu quảng cáo; việc tài trợ.
Trước khi học
Đọc bài giảng (chương 3)
Sau khi học
Làm bài tập
Phương pháp và phương tiện
Phương pháp: Giảng giải; Nêu vấn đề, thảo luận
Phương tiện: máy tính, máy chiếu, màn chiếu
Tổ chức và thực hiện
Lên lớp lý thuyết giải thích nguyên tắc và quy trình tổ chức thực hiện chiến dịch PR
Gợi ý, hướng dẫn cho lớp thảo luận và thực hành các kỹ năng về thành lập và tổ chức hoạt động của Phòng PR nội bộ; nhận biết và phân tích mối quan hệ giữa lãnh đạo và nhân viên; hoạt động chăm sóc khách hàng; kỹ năng tổ chức sự kiện, triển lãm; nâng cao kỹ năng thuyết trình; kỹ năng xây dựng và phát triển trang web; khả năng xử lý khủng hoảng; phương pháp thiết lập sự hợp tác với giới truyền thông; khả năng thực hiện tài liệu quảng cáo; việc tài trợ.

 

Bài học 6: Bài tập tổ chức thực hiện chiến dịch PR
Hoạt động
15 tiết bài tập (tương đương 5 tiết chuẩn)
Giảng viên: Võ Thái Dân
Nội dung
Sinh viên chọn một nội dung để thực hiện tốt chiến dịch PR và xây dựng kế hoạch thực hiện cho nội dung đó trong chiến dịch PR cụ thể
Trước khi học
Đọc bài giảng (Chương 3)
Sau khi học
Nộp báo cáo kết quả - thực hiện seminar
Phương pháp và phương tiện
Phương pháp: Làm việc nhóm; Seminar
Phương tiện: máy tính, máy chiếu, màn chiếu
Tổ chức và thực hiện
Gợi ý, hướng dẫn cho lớp chọn một nội dung để thực hiện tốt chiến dịch PR và xây dựng kế hoạch thực hiện cho nội dung đó trong chiến dịch PR cụ thể.
Lên lớp: sinh viên trình bày các kết quả sưu tầm - Thảo luận và đánh giá các kết quả đạt được

Chương 4: Đánh giá kết quả thực hiện chiến dịch PR

Bài học 7: Đánh giá kết quả thực hiện chiến dịch PR
Hoạt động
2 tiết                                                Giảng viên: Võ Thái Dân
Nội dung
Cung cấp những chỉ tiêu và kỹ năng cơ bản để đánh giá hiệu quả của hoạt động PR
Trước khi học
Đọc bài giảng (chương 4)
Sau khi học
Làm bài tập
Phương pháp và phương tiện
Phương pháp: Giảng giải; Nêu vấn đề, thảo luận
Phương tiện: máy tính, máy chiếu, màn chiếu
Tổ chức và thực hiện
Lên lớp lý thuyết giải thích nguyên tắc và quy trình tổ chức đánh giá kết quả thực hiện chiến dịch PR
Gợi ý, hướng dẫn cho lớp thảo luận và thực hành các kỹ năng cơ bản để đánh giá hiệu quả của hoạt động PR.

 

Bài học 8: Bài tập tổ chức đánh giá kết quả thực hiện chiến dịch PR
Hoạt động
12 tiết bài tập (tương đương 4 tiết chuẩn)
Giảng viên: Võ Thái Dân
Nội dung
Sinh viên chọn một hoạt động PR cụ thể đã được thực hiện và tổ chức đánh giá kết quả
Trước khi học
Đọc bài giảng (Chương 4)
Sau khi học
Nộp báo cáo kết quả - thực hiện seminar
Phương pháp và phương tiện
Phương pháp: Làm việc nhóm; Seminar
Phương tiện: máy tính, máy chiếu, màn chiếu
Tổ chức và thực hiện
Gợi ý, hướng dẫn cho lớp chọn một hoạt động PR cụ thể đã được thực hiện và tổ chức đánh giá kết quả.
Lên lớp: sinh viên trình bày các kết quả sưu tầm - Thảo luận và đánh giá các kết quả đạt được

-         Điểm quá trình:
Kiểm tra trên lớp       :                       10%
            Bài tập và seminar     :                       30%
-         Kiểm tra cuối môn:   :                       60%
-         Hình thức kiểm tra cuối môn: thi trắc nghiệm
-         Kinh nghiệm: đã qua tập sự và giảng thử đạt yêu cầu chuyên môn.
-         Chuyên môn: thấp nhất là trình độ đại học.
Ali, M., 2001. Cẩm nang quản lý – PR hiệu quả (Effective public relations) (Hoàng Ngọc Tuyến dịch). Nhà xuất bản tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh. 69 trang.
Bruce, A. và Langdon, K., 2006. Cẩm nang quản lý – Khách hàng là trên hết (Putting customers first) (Lê Ngọc Phương Anh dịch). Nhà xuất bản tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh. 69 trang.
Gregory, A., 2000. Sáng tạo chiến dịch PR hiệu quả (Planning and managing public relations campaigns) (Trung An và Việt Hà dịch). Nhà xuất bản trẻ, Tp. Hồ Chí Minh. 270 trang.
Heller, R., 1998. Cẩm nang quản lý – Thông tin hiệu quả (Communicate clearly) (Kim Phượng và Thu Hà dịch). Nhà xuất bản tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh. 69 trang.
Henslowe, P., 2003. Những bí quyết căn bản để thành công trong PR (Public relations – a practical guide to the basics) (Trung An và Việt Hà dịch). Nhà xuất bản trẻ, Tp. Hồ Chí Minh. 223 trang.
Hindle, T., 1998. Cẩm nang quản lý - Kỹ năng thuyết trình (Making presentation) (Dương Trí Hiển dịch). Nhà xuất bản tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh. 69 trang.
Hindle, T., 1998. Cẩm nang quản lý - Kỹ năng phỏng vấn (Interviewing skills) (Kim Phượng dịch). Nhà xuất bản tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh. 69 trang.
Jefkins, F., 2007. Phá vỡ bí ẩn PR (Nguyễn Thị Phương Anh và Ngô Anh Thy dịch). Nhà xuất bản trẻ, Tp. Hồ Chí Minh. 184 trang.
McCusker, G., 2004. Nguyên nhân và những bài học từ những thất bại PR nổi tiếng thế giới (PR disasters – Inside stories and lessions learnt) (Trần Thị Bích Nga và Nguyễn Thị Thu Hà dịch). Nhà xuất bản trẻ, Tp. Hồ Chí Minh. 343 trang.
Ries, A. và Ries, L., 2002. Quảng cáo thoái vị và PR lên ngôi (The fall ò advertising & the rise of PR) (Vũ Tiến Phúc, Trần Ngọc Châu và Lý Xuân Thu dịch). Nhà xuất bản trẻ, Tp. Hồ Chí Minh. 334 trang.
Việt Thư, 2006. Vũ khí kinh doanh trong tay bạn – Vũ khí 1: Tiếp thị. Nhà xuất bản thống kê, Hà Nội. 108 trang.
Việt Thư, 2006. Vũ khí kinh doanh trong tay bạn – Vũ khí 2: Khéo nói. Nhà xuất bản thống kê, Hà Nội. 112 trang.
-         Ngày biên soạn: 15.12.2007
-         Nhóm/người biên soạn
Người biên soạn
 
- Bộ môn:
 
 

- Hội đồng Khoa học Khoa

Số lần xem trang: 384
Điều chỉnh lần cuối: 15-09-2018

Trang liên kết

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : năm hai một một bảy

Xem trả lời của bạn !