Tác giả
: Trần Văn Mỹ
Tên tài liệu
: Hệ thống thông tin địa lý
Số trang
: 11
Ngày in
: 2009.08.17 14:52
Dung lượng
: 169984
Tài liệu được lưu lần cuối
: 2009.08.17 14:53
Hiệu chỉnh bởi
: PT

 Mục lục
  
§               Tên môn học: Hệ thống thông tin địa lý đại cương (GIS)
§               Mã môn học: 204613
§               Bộ môn/Khoa quản lý: Bộ môn
§               Nhóm môn học: Chuyên ngành (đại cương, chuyên ngành)
§               Tính chất môn học: tự chọn (bắt buộc, tự chọn,…)
§               Bố trí giảng dạy: năm thứ: 4 học kỳ: 7
§               Số tiết giảng dạy: Tổng số: 30 tiết Lý thuyết: 30 Thực hành:
§               Tổng số bài/chương:
§               Tổng số bài trong năm: học kỳ:
§               Số bài trong tuần: 1
§               Mô tả tóm tắt nội dung môn học:
-         Giới thiệu về hệ thống thông tin địa lý (GIS)
-         Các thành phần trong GIS
-         Các phương pháp thu thập dữ liệu trong GIS
-         Các chức năng phân tích trong GIS
-         Một vài ứng dụng GIS trong nông nghiệp.
2.1 Mục tiêu tổng quát
-         Có kiến thức tổng quát về hệ thống thông tin địa lý
-         Hiểu biết về vai trò của GIS đối với sản xuất, nghiên cứu trong nông nghiệp
2.2 Năng lực đạt được
-         Sử dụng GPS để xác định tọa độ địa lý của cây trồng, ranh giới khu vực canh tác.
-         Có kiến thức về vai trò của GIS trong nghiên cứu, sản xuất nông nghiệp.
-         Trình bày, thể hiện dữ liệu GIS phục vụ cho quản lý, nghiên cứu, sản xuất.
2.3 Mục tiêu cụ thể
-         Kiến thức:
(a) Có kiến thức về các thành phần trong GIS
(b) Có kiến thức về dữ liệu và chất lượng dữ liệu trong GIS để phục vụ cho quản lý, nghiên cứu, sản xuất trong nông nghiệp.
-         Hiểu biết:
Hiểu biết về vai trò của GIS trong quản lý, nghiên cứu, sản xuất phục vụ nông nghiệp.
-         Ứng dụng:
Trình bày và thể hiện được dữ liệu trong GIS.
-         Tổng hợp:
Đề xuất yêu cầu dữ liệu cụ thể cần thiết trong GIS cho 1 vấn đề nào đó trong nghiên cứu, quản lý, hoặc sản xuất trong nông nghiệp.
Tin học căn bản (IT); Quản lý trang trại;      Kỹ năng giao tiếp; Kinh tế nông nghiệp                      
4.1 Cấu trúc tổng quát nội dung học tập
Chương mục
Số tiết
(LT+TH)
Số bài
Các mục tiêu cụ thể
 
Phương pháp giảng dạy
 
Tương quan của chương mục đối với môn học
1
2
3
4
5
6
Giới thiệu về GIS
2
1
Giới thiệu 1 công cụ tin học hiện đại trong lưu trữ, quản lý, phân tích, áp dụng về thong tin địa lý.
- Lên lớp (class)
- Thảo luận chung (Class discussion)
Nêu lên hình ảnh tổng quát về 1 công cụ hiện đại về thông tin địa lý ứng dụng trong nông nghiệp.
Các thành phần trong GIS
2
1
Những thành phần cần thiết để GIS có thể hoạt động được
- Lên lớp
 
Những yếu tố cơ bản trong việc vận hành, hoạt động GIS
Cácphương pháp thu thập dữ liệu trong GIS)
4
1
Làm thế nào để có thể thu thập dữ liệu trong GIS
- Lên lớp
- Thảo luận
Vấn đề về thu thập dữ liệu trong GIS
 
Nhập và xuất dữ liệu trong GIS
8
1
Làm thể nào để nhập dữ liệu và xuất dữ liệu trong GIS
- Lên lớp
- Bài tập (assignment)
Vấn đề về nhập và xuất dữ liệu trong GIS
Một vài chức năng phân tích trong GIS
10
1
Phân tích dữ liệu trong GIS để thỏa mãn theo yêu cầu
- Lên lớp
- Thực hành
Nêu 1 số chứng năng phân tích ứng dụng để thỏa mãn yêu cầu đề ra.
Một vài ứng dụng về GIS trong nông nghiệp
4
1
Ứng dụng GIS trong nghiên cứu, quản lý, sản xuất nông nghiệp
- Lên lớp
- Thăm quan
Ứng dụng GIS trong nông nghiệp

4.2 Cấu trúc chi tiết nội dung môn học

Tên chương 1: Giới thiệu môn học
         Tên bài học 1: Giới thiệu môn học
Hoạt động
2 tiết
 Giảng, thảo luận chung
Giảng viên: Mỹ
Nội dung
-         Định nghĩa về GIS?
-         Lịch sử môn học.
-         Đối tượng của GIS?
-         Tại sao GIS là quan trọng?
Trước khi học
-         Đọc tài liệu “ Geographic Information systems, a Management perspective”, Stan Aronoff, 1989 (trang 1-3)
Sau khi học
-         Đọc tài liệu “ Principles of Geographic Information Systems for Land Resources Assessment”, P.A. Burrough, 1986 (trang 1-6)
Phương pháp và phương tiện  
-         Lên lớp
-         Máy chiếu projector
-         Thảo luận chung
Tổ chức và thực hiện
-         Lớp học
-         Thảo luận chung

4.1.1.1     Tên chương 2: Các thành phần trong GIS
          Tên bài học 1: Các thành phần trong GIS
Hoạt động
2 tiết
Giảng bài
Giảng viên: Mỹ/
Nội dung
-         Khái niệm chung
-         Phần cứng
-         Phần mềm
-         Tổ chức GIS
Trước khi học
-         Đọc tài liệu “Principles of Geographic Information Systems for Land Resources Assessment”, P.A. Burrough, 1986 (trang 7-11)
Sau khi học
-         Đọc tài liệu “ Geographic Information systems, a Management perspective”, Stan Aronoff, 1989 (trang 42-44)
Phương pháp và phương tiện  
-         Lên lớp
Tổ chức và thực hiện
-         Lớp học
-         Máy chiếu projector

Tên chương 3: Các phương pháp thu thập dữ liệu
          Tên bài học 1: Các phương pháp thu thập dữ liệu
Hoạt động
4 tiết
Giảng, thảo luận
Giảng viên: Mỹ/
Nội dung
-         Các phương pháp thu thập dữ liệu trong GIS
-         Phương pháp tiếp cận gần (khảo sát, điều tra phỏng vấn)
-         Viễn thám:
            + Giới thiệu
            + Sơ lực về lịch sử viễn thám
            + Nghệ thuật và khoa học viễn thám
            + Viễn thám và GIS
Trước khi học
-         Đọc tài liệu “ Geographic Information systems, a Management perspective”, Stan Aronoff, 1989 (trang 47-100)
Sau khi học
Ôn tập
Phương pháp và phương tiện  
-             Lên lớp
-             Máy chiếu projector
-             Thảo luận chung
Tổ chức và thực hiện
-             Lớp học
-             Thảo luận chung

Tên chương 4: Nhập và xuất dữ liệu
          Tên bài học 1: Nhập và xuất dữ liệu
Hoạt động
8 tiết
Giảng, thực hành
Giảng viên: Mỹ/Phong
Nội dung
-             Tiến trình tổng quát thực hiện GIS
-             Các loại dữ liệu trong GIS
-             Tổ chức dữ liệu trong GIS
-             Nhập dữ liệu (data input)
-             Xuất dữ liệu (data output)
Trước khi học
-         Đọc tài liệu “ Geographic Information systems, a Management perspective”, Stan Aronoff, 1989 (trang 103-126)
Sau khi học
Làm bài tập do giảng viên đưa ra
Phương pháp và phương tiện  
-         Lên lớp
-         Máy chiếu projector
-         Bài tập nhóm
Tổ chức và thực hiện
-         Lớp học

Tên chương 5:Một số chức năng phân tích trong GIS
          Tên bài học 1: Một số chức năng phân tích trong GIS
Hoạt động
10 tiết
Giảng và làm bài tập
Giảng viên: Mỹ/
Nội dung
-         Giới thiệu
-         Tổ chức dữ liệu để phân tích
-         Phân loại các chức năng phân tích
-         Phân tích dữ liệu không gian
-         Phân tích dữ liệu thuôc tính
-         Phân tích tổng hợp dữ liệu khp6ng gian và dữ liệu thuộc tính
Trước khi học
-         Đọc tài liệu “ Geographic Information systems, a Management perspective”, Stan Aronoff, 1989 (trang 189-237)
Sau khi học
Thực hành trên máy tính
Phương pháp và phương tiện  
-         Lên lớp
-         Máy chiếu projector
-         Phòng thực tập máy tính và phần mềm Map-Info/ Arcview
Tổ chức và thực hiện
-         Lớp học
-         Phòng thực hành máy tính

4.1.1.2     Tên chương 6: Một số ứng dụng GIS trong nông nghiệp
          Tên bài học 1: Một số ứng dụng GIS trong nông nghiệp
Hoạt động
4 tiết
Giảng và thăm quan
Giảng viên:Mỹ/
Nội dung
-         Giới thiệu
-         Phân loại theo chức năng ứng dụng
-         Một số ứng dụng GIS
            + Nông nghiệp và sử dụng đất
            + Quản lý rừng và động vật hoang dã
            + Quản lý tài nguyên thiên nhiên
Trước khi học
-         Đọc tài liệu “ Geographic Information systems, a Management perspective”, Stan Aronoff, 1989 (trang 4-26)
Sau khi học
Thăm quan
Phương pháp và phương tiện  
-         Lên lớp
-         Máy chiếu projector
Tổ chức và thực hiện
-         Lớp học
-         Thăm quan cơ sở

Đánh giá môn học qua cả quá trình học tập của sinh viên (tham khảo quy chế đánh giá của Bộ, Trường).
-         Thực hành và bài tập (practice and assignment)                  :           20%
-         Kiểm tra giữa kỳ (mid term exam)                                      :           30%
-         Kiểm tra cuối kỳ (final exam)                                              :           50%
-         Kinh nghiệm:             > 5 năm trong giảng dạy
-         Chuyên môn: GIS hoặc Remote sensing (viễn thám)
-         Ngày biên soạn: 12/12/2007
-         Nhóm/người biên soạn: Trần văn Mỹ
 
 
Người biên soạn
                                                                                               
                                                                                                Trần văn Mỹ
 
Geographic Information systems, a Management perspective”, Stan Aronoff, 1989
Principles of Geographic Information Systems for Land Resources Assessment”, P.A. Burrough, 1986
 
           
-         Bộ môn:
 
 

Hội đồng Khoa học Khoa

Số lần xem trang: 2345
Điều chỉnh lần cuối: 15-09-2018

Trang liên kết

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : ba tám không sáu chín

Xem trả lời của bạn !