Tác giả
: Lê Quang Hưng
Tên tài liệu
: Cây cà phê
Số trang
: 10
Ngày in
: 17-Aug-09
Dung lượng
: 162816
Tài liệu được lưu lần cuối
: 17-Aug-09
Hiệu chỉnh bởi
: PT
§           Tên môn học: Cây cà phê  
§           Mã môn học: 204515
§           Bộ môn/Khoa quản lý: Cây công nghiệp
§           Nhóm môn học: chuyên ngành
§           Tính chất môn học: tự chọn
§           Bố trí giảng dạy: năm thứ: 4 học kỳ: 7
§           Số tiết giảng dạy: Tổng số: 30 Lý thuyết: 30 Thực hành: 0
§           Tổng số bài/môn học: 8 
§           Tổng số bài trong năm: 8 , học kỳ: 6
§           Số bài trong tuần: 1
§           Mô tả tóm tắt nội dung môn học:
Môn học trình bày các kỹ thuật canh tác cà phê, chế biến, tiêu chuẩn sản phẩm và thị trường xuất khẩu
Cung cấp kiến thức về nguồn gốc, đặc điểm canh tác, qui trình kỹ thuật, tiêu chuẩn hạt, kỹ thuật chế biến và xuất khẩu cà phê.
2.2 Năng lực đạt được: Nắm vững đặc tính của cây cà phê, phân biệt các biện pháp kỹ thuật canh tác ảnh hưởng năng suất, chất lượng cây trồng
-         Kiến thức: nhận biết được tác động của biện pháp canh tác đến năng suất, chất lượng hạt cà phê xuất khẩu
-         Hiểu biết: xác định được kỹ thuật canh tác có hiệu quả đến năng suất cà phê
-         Ứng dụng: nắm vững tác dụng của qui trình canh tác, chế biến ảnh hưởng năng suất, phẩm chất hạt cà phê
-         Tổng hợp: đánh giá hiệu lực của các biện pháp kỹ thuật đến năng suất cây cà phê, chất lượng sản phẩm xuất khẩu, thị trường mậu dịch
 
Thực vật học, Sinh hóa thực vật, Nông học đại cương

 

Chương mục
Số tiết (LT)
Số bài
Các mục tiêu cụ thể
 
Phương pháp giảng dạy
Tương quan của chương mục đối với môn học
1
2
3
4
5
6
Sản xuất cà phê trên thế giới
 
3
 
1
Biết được vị trí cây cà phê trong nông nghiệp
Chiếu projector, thảo luận nhóm
Giới thiệu chung về cây cà phê
Đặc điểm giống cà phê
 
4
 
1
Hiểu được các giống cà phê kinh tế hiện nay
Chiếu projector, thảo luận nhóm
Nhóm giống cà phê quan trọng trong sản xuất
Chọn giống và lai tạo
5
1
Hiểu được phương pháp lai tạo và chon lọc cà phê
Chiếu projector, thảo luận nhóm
Các ứng dụng chọn giống hữu hiệu cà phê kinh tế 
Sinh lý và sinh hóa cà phê
4
1
Hiểu được cơ chế sinh lý nở hoa đậu quả,  thành phần hóa học của cây cà phê
Chiếu projector, thảo luận nhóm
Chương rất có quan hệ đến quá trình điều khiển đậu quả, tăng năng suất
Sinh thái cà phê
3
1
Hiểu các yếu tố khí hậu, đất đai ảnh hưởng năng suất, chất lượng cà phê 
Chiếu projector, thảo luận nhóm
Ảnh hưởng đến phân vùng trồng cà phê
Kỹ thuật canh tác cà phê
5
1
Hiểu được các biện pháp canh tác hiệu quả cho cà phê
Chiếu projector, thảo luận nhóm
Trình bày kỹ thuật trồng, chăm sóc cà phê
Thu hoạch và chế biến
4
1
Các biện pháp thu hoạch, so chế cà phê nhân
Chiếu projector, thảo luận nhóm
Qui định thu hái, chế biến cà phê có chất lượng cao
Thị trường và mậu dịch cà phê
2
1
Biết được hạn ngạch, tiêu chuẩn xuất khẩu và mạng lưới mua bán cà phê
Chiếu projector, thảo luận nhóm
Hệ thống các nước cung, cầu, qui định xuất khẩu

 

Chương 1: Sản xuất cà phê trên thế giới

 Tên bài học: Sản xuất cà phê trên thế giới
Hoạt động
3 tiết
Giảng và phân tích các vùng sản xuất cà phê
Giảng viên:
Lê Quang Hưng
Nội dung
1.1. Nguồn gốc và công dụng. Tình hình sản xuất trên thế giới: các nước trung Mỹ, các nước Châu Phi và Châu Á.  
Trước khi học
- Đọc tài liệu: Lê Quang Hưng.1999. Kỹ thuật trồng và thu hoạch cà phê xuất khẩu. NXB Giáo dục, tr 4-11.
Sau khi học
-                     Đọc tài liệu từ internet về cây cà phê.
So sánh ưu thế sản xuất cà phê giữa các nước
Phương pháp và phương tiện  
Chiếu powerpoint, hình ảnh, micro.
Tổ chức và thực hiện
Giảng dạy cho toàn lớp

Chương 2: Đặc điểm giống cà phê

    Tên bài học: Đặc điểm giống cà phê
Hoạt động
4 tiết
Giảng và phân tích các giống có giá trị kinh tế
 
Giảng viên:
Lê Quang Hưng
Nội dung
Hệ thống phân loại thực vật. Đặc điểm các loài cà phê kinh tế
      -Cofeea Arabica, Coffea canephora var. Robusta, Coffea excelsa,    các dòng lai giữa Arabica và Robusta
Trước khi học
- Đọc tài liệu: Lê Quang Hưng.1999. Kỹ thuật trồng và thu hoạch cà phê xuất khẩu. NXB Giáo dục, tr 12-26.      
Sau khi học
 Thảo luận lớp, nhóm.
- Chọn ra giống cà phê thích hợp cho Việt Nam
Phương pháp và phương tiện  
Chiếu powerpoint, hình ảnh, micro
Tổ chức và thực hiện
Giảng dạy cho toàn lớp

  Chương 3: Chọn giống và lai tạo

    Tên bài học: Chọn giống và lai tạo  
Hoạt động
5 tiết
Giảng và phân tích lai tạo giống
Giảng viên:
Lê Quang Hưng
Nội dung
Đặc điểm di truyền các giống cà phê, Các tiêu chuẩn chọn lọc. Quần thể giống lai tạo. Hệ thống sinh sản và thụ phấn có kiểm soát.   
Trước khi học
- Đọc tài liệu: Lê Quang Hưng.1999. Kỹ thuật trồng và thu hoạch cà phê xuất khẩu. NXB Giáo dục, tr 27-53.
Sau khi học
Thảo luận: tiêu chuẩn chọn giống cà phê đáp ứng như cầu xuất khẩu
Phương pháp và phương tiện  
Chiếu powerpoint, hình ảnh, micro
Tổ chức và thực hiện
Giảng dạy cho toàn lớp

Chương 4: Sinh lý và sinh hóa cà phê

Tên bài học: Sinh lý và sinh hóa cà phê
Hoạt động
4 tiết
Giảng và phân tích đặc tính sinh lý cây cà phê, hoá học hạt cà phê
Giảng viên:
Lê Quang Hưng
Nội dung
Chu kỳ tăng trưởng theo mùa. Các giai đoạn tăng trưởng. Sinh hoá cà phê.
Trước khi học
Đọc tài liệu: Lê Quang Hưng.1999. Kỹ thuật trồng và thu hoạch cà phê xuất khẩu. NXB Giáo dục, tr 54-79.
Sau khi học
Thảo luận lớp, nhóm: điều khiển quá trình sinh sản cho năng suất, chất lượng cao.
Phương pháp và phương tiện  
Chiếu powerpoint, hình ảnh, micro
Tổ chức và thực hiện
Giảng dạy cho toàn lớp

Chương 5: Sinh thái cà phê

Tên chương 5: Sinh thái cà phê
        Tên bài học 1: Sinh thái cà phê
Hoạt động
3 tiết
 Giảng và giải thích các đặc điểm khí hậu, đất đai ảnh hưởng năng suất, chất lượng cà phê
Giảng viên:
Lê Quang Hưng
Nội dung
Đặc tính khí hậu: nhiệt độ, ẩm độ, lượng mưa, gió và ánh sáng. Đặc tính đất đai: hóa tính đất, lý tính đất.
Trước khi học
Đọc tài liệu:  Lê Quang Hưng.1999. Kỹ thuật trồng và thu hoạch cà phê xuất khẩu. NXB Giáo dục, tr 80-95.
Sau khi học
Thảo luận lớp, nhóm: sự phân vùng trồng cà phê tại Việt Nam.
     
Phương pháp và phương tiện  
Chiếu powerpoint, hình ảnh, micro
Tổ chức và thực hiện
Giảng dạy cho toàn lớp

Chương 6: :  Kỹ thuật canh tác cà phê

    Tên bài học 1:  Kỹ thuật canh tác cà phê  
Hoạt động
5 tiết
Giảng và giải thích các kỹ thuật canh tác
Giảng viên:
Lê Quang Hưng
Nội dung
 Nhân giống: nhân giống bằng cây con, nhân giống vô tính
Thiết kế lô trồng. Chăm sóc cà phê. Phòng trừ sâu bệnh
Trước khi học
Đọc tài liệu: Lê Quang Hưng.1999. Kỹ thuật trồng và thu hoạch cà phê xuất khẩu. NXB Giáo dục, tr 96-136.
Sau khi học
Thảo luận: Chăm sóc và thâm canh cà phê an toàn.
Phương pháp và phương tiện  
Chiếu powerpoint, hình ảnh, micro
Tổ chức và thực hiện
Giảng dạy cho toàn lớp

Chương 7: Thu hoạch và chế biến  

          Tên bài học: Thu hoạch và chế biến
Hoạt động
4 tiết
Giảng và giải thích các biện pháp thu hoạch, các qui trình chế biến
Giảng viên: 
Lê Quang Hưng
Nội dung
Thu hoạch cà phê, bảo quản cà phê. Chế biến cà phê thóc, chế biến cà phê nhân. Đóng bao và bảo quản. Đánh giá thử nếm chất lượng cà phê
Trước khi học
Sinh viên đọc tài liệu: Lê Quang Hưng.1999. Kỹ thuật trồng và thu hoạch cà phê xuất khẩu. NXB Giáo dục, tr 137-160.
Sau khi học
- Thảo luận nhóm: yêu cầu tiêu chuẩn xuất khẩu, giới hạn hiện nay.
Phương pháp và phương tiện  
Chiếu powerpoint, hình ảnh, micro
Tổ chức và thực hiện
Lý thuyết : Giảng dạy cho toàn lớp
Thực hành: chia nhóm

 
Chương 8: Thị trường và mậu dịch cà phê

Tên bài học: Thị trường và mậu dịch cà phê
Hoạt động
2 tiết
 Trình bày nguyên lý chọn tạo, trữ giống
Giảng viên:
 Lê Quang Hưng
Nội dung
Mậu dịch cà phê thế giới. Nhập khẩu cà phê của cộng đồng châu Âu. Xuất khẩu cà phê. Mậu dịch thương nghiệp. Hợp đồng. Tiêu chuẩn hàng hóa. Xuất khẩu cà phê bột hòa tan. Xuất khẩu không quota. Mậu dịch và thị trường. Cà phê Việt Nam và thị trường thế giới
Trước khi học
Đọc tài liệu: Lê Quang Hưng.1999. Kỹ thuật trồng và thu hoạch cà phê xuất khẩu. NXB Giáo dục, tr 161-170.
Sau khi học
Thảo luận nhóm: hàm số giá cả thị trường cà phê
Đọc tài liệu về tiêu chuẩn xuất khẩu của Mỹ, Brazil từ internet
Phương pháp và phương tiện  
Lý thuyết : chiếu powerpoint, hình ảnh, micro
 
Tổ chức và thực hiện
Lý thuyết : Giảng dạy cho toàn lớp
Thực hành: chia nhóm

 
               Đánh giá môn học qua cả quá trình học tập của sinh viên:
             Seminar 30%, thi trắc nghiệm học kỳ 70%.
 
-         Kinh nghiệm: giảng viên ngành Nông học
-         Chuyên môn: đã được đào tạo về Nông học, Khoa học cây trồng.
Lê Quang Hưng.1999. Kỹ thuật trồng và thu hoạch cà phê xuất khẩu. NXB
Giáo dục, 179 tr. 
Barel, M. & Jacquet, M.1994. La qualité du café. Plantations, recherche, développement, 5-13.
Clarke, R. J. & Marae, R.1988. Coffee. V.I. Agronomy. Elsevier Science Publisher Ltd. 306pp.    
Costé, R.1989. Caféiers et cafés. Maisonneuve et Larose. 1-272.
-         Ngày  biên soạn 12/12/2007
-         Nhóm/người biên soạn

Họ và Tên
Nghề nghiệp
Tên Cơ quan
Địa chỉ
Lê Quang Hưng
Giảng viên
ĐH Nông Lâm TP HCM
Thủ Đức TP HCM
 
 
 
 
 
 
 
 

Ngày 15 tháng 12 năm 2007
        Người biên soạn
 
 
 
                                                                                                Lê Quang Hưng
-         Bộ môn:
 
           
 

Hội đồng Khoa học Khoa

Số lần xem trang: 567
Điều chỉnh lần cuối: 15-09-2018

Trang liên kết

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : ba bảy bốn năm chín

Xem trả lời của bạn !