Thông tin tài liệu:
 
Tác giả
: Mai Hoàng Giang
Tên tài liệu
: Quản trị nông trại
Số trang
: 11
Ngày in
: 2009.08.17 13:37
Dung lượng
: 103936
Tài liệu được lưu lần cuối
: 2009.08.17 13:38
Hiệu chỉnh bởi
: PT

§           Tên môn học : Quản trị nông trại.
§           Mã môn học : 208474
§           Bô môn/ Khoa quản lý : Bộ môn Quản Trị Kinh Doanh/ Khoa Kinh Tế
§           Nhóm môn học : Chuyên ngành
§           Tính chất môn học : Bắt buộc
§           Bố trí giảng dạy : năm thứ : 3 học kỳ : 5
§           Số tiết giảng dạy : Tổng số : 30 Lý thuyết : 30 – Thực hành : 0
§           Tổng số chương : 5
§           Số bài trong tuần :
§           Mô tả tóm tắt nội dung môn học :
Môn học cung cấp những kiến thức căn bản trong quản trị nông trại bao gồm các nguyên lý kinh tế và quá trình ra quyết định trong quản trị nông trại, những nội dung chủ yếu của công tác thu thập, ghi chép, đánh giá, quản lý các hồ sơ sổ sách và tài sản của nông trại cũng như việc sử dụng chúng vào công tác phân tích họat động kinh doanh của nông trại.
            Dựa trên nền tảng các nguyên lý kinh tế , với sự trợ giúp của các kỹ thuật trong nội dung phân tích hồ sơ tổng thể cùng với các phương pháp ra quyết định thích hợp, các nội dung của môn quản trị nông trại sẽ giúp cho sinh viên có được những kiến thức và kỹ năng cần thiết góp phần hỗ trợ cho kiến thức chuyên ngành và đáp ứng được mục tiêu đào tạo khi hòan tất chương trình cũng như khi ra công tác tại các cơ sở thực tế sau này.
Sinh viên có được những kiến thức và kỹ năng cơ bản về quản trị nông trại và có thể ứng dụng trong công việc quản trị , điều hành nhằm nâng cao hiệu quả họat động thực tiễn trong sản xuất kinh doanh của nông trại
§           Kiến thức
-       Trang bị những kiến thức từ quá trình hình thành và phát triển kinh tế nông trại trên thế giới và Việt Nam cũng như vai trò và tương lai của kinh tế nông trại.
-       Cung cấp những kiến thức có liên quan đến quá trình ra quyết định cũng như các phương pháp ra quyết định trong quản trị nông trại.
-       Trang bị những kiến thức về những nguyên lý kinh tế và quản trị nông trại như quy luật năng suất biên; lựa chọn sản xuất tối ưu ; các nguyên lý thay thế các yếu tố đầu vào và đầu ra; tương quan giữa năng suất , chi phí sản xuất với quy mô nông trại.
-       Giúp người học nắm được đặc điểm cơ bản của hệ thống hồ sơ cũng như các phương pháp khấu hao trong nông trại.
-       Cung cấp những kiến thức và phương pháp phân tích từ đó có thể vận dụng vào phân tích tình hình tài chính, quy mô cũng như kết quả và hiệu quả sản xuất kinh doanh nông trại.
§           Hiểu biết:                                                                                                          
-       Giúp người học hiểu rõ và nắm chắc những kiến thức cơ bản nêu trên và có thể vận dụng linh họat chúng vào trong từng hòan cảnh thực tiễn quản trị của nông trại.
§           Ứng dụng:
-       Giúp sinh viên có được các kỹ năng thực hành cần thiết trong quá trình ra quyết định, từ việc sử dụng phương pháp phù hợp và phân tích được những vấn đề trọng yếu trước khi lựa chọn và ra được một quyết định phù hợp đối với họat động quản trị nông trại.
-       Giúp sinh viên có thể tính tóan và lựa chọn được số lượng đầu vào và đầu ra tối ưu cũng như xác định được tỷ lệ thay thế hợp lý giữa các yếu tố đầu vào và đầu ra trong quản trị nông trại.
-       Giúp sinh viên hiểu và chọn được điểm dừng hợp lý trong mối tương quan giữa năng suất, chi phí với quy mô nông trại. Tính tóan lựa chọn được các phương pháp khấu hao và hiểu được vai trò của nó trong mối quan hệ với chi phí sản xuất kinh doanh của nông trại.
-       Giúp sinh viên lựa chọn được phương pháp phân tích hợp lý , tính tóan và phân tích được các chỉ tiêu về tài chính, quy mô, kết quả, hiệu quả . Làm cơ sở cho việc đề ra các quyết định quản trị phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả của công tác quản trị nông trại.
§           Tổng hợp:
Môn học nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức về kỹ năng cơ bản về quản trị kinh doanh nông trại, từ việc xây dựng, ghi chép, quản lý hệ thống hồ sơ nông trại, đánh giá kiểm kê tài sản cũng như các báo cáo kinh doanh, làm cơ sở cho việc phân tích và đề ra biện pháp một cách cơ bản, khoa học , hệ thống , họat động sản xuất kinh doanh của nông trại.
Kinh tế vi mô, quản trị học căn bản

 

Chương
Số tiết
Mục tiêu
Phương pháp giảng dạy
1. Khái quát về kinh tế nông trại
2
- Giúp sinh viên nắm được quá trình hình thành và phát triển, các đặc trưng chủ yếu và các lọai hình nông trại trên thế giới và Việt Nam
- Hiểu và phân tích được vai trò và triển vọng của kinh tế nông trại Việt Nam và Thế giới
Thuyết giảng, nêu vấn đề, thảo luận
2. Quá trình ra quyết định trong quản trị nông trại
3
- Nắm được khái niệm, ý nghĩa và các bước ra quyết định.
- Phân lọai được các lọai quyết định, từ đó sử dụng các phương pháp ra quyết định cho phù hợp.
Thuyết giảng, nêu vấn đề, thảo luận
3. Các nguyên lý kinh tế và quản trị nông trại
10
- Hiểu, tính tóan và phân tích được các nguyên lý kinh tế và quản trị nông trại từ đó có thể vận dụng trong các kỹ năng ra quyết định của nhà quản trị có hiệu quả.
Thuyết giảng, nêu vấn đề, thảo luận, làm bài tập
4. Hồ sơ nông trại
5
- Nắm được khái niệm, ý nghĩa, đặc điểm của hệ thống hồ sơ, hiểu, tính tóan và phân tích được nội dung kiểm kê, định giá tài sản và công tác khấu hao trong nông trại.
Thuyết giảng, nêu vấn đề, thảo luận, làm bài tập
5. Phân tích sản xuất kinh doanh nông trại
10
- Trang bị kiến thức giúp sinh viên hiểu, tính tóan, phân tích được tình hình tài chính, quy mô cũng như hiệu quả sản xuất kinh doanh của nông trại từ đó có thể đề ra các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh trong nông trại.
Thuyết giảng, nêu vấn đề, thảo luận, làm bài tập

 

4.2        Cấu trúc chi tiết môn học

Chương 1 : Khái quát về kinh tế nông trại

Hoạt động
Giảng
Nội dung
1.1. Quá trình hình thành và phát triển kinh tế nông trại
1.1.1. Quá trình hình thành và phát triển kinh tế nông trại Thế giới
1.1. 2. Sự ra đời và phát triển kinh tế nông trại tại Việt Nam
1.2. Khái niệm và những đặc trưng chủ yếu của kinh tế nông trại
1.2.1 Khái niệm
1.2.2. Những đặc trưng chủ yếu của kinh tế nông trại
1.3. Các lọai hình nông trại
1.4. Vai trò và triển vọng phát triển của kinh tế nông trại
1.4.1. Vai trò kinh tế nông trại
1.4.2. Tính tất yếu và triển vọng phát triển kinh tế nông trại         
Trước khi học
 Đọc tài liệu:
- Phạm Thanh Bình – 1997 – Chương 1: Khái quát về Kinh Tế Trang Trại – Quản trị kinh doanh trang trại - ĐHNL TPHCM – Trang 1 - 29
- Nguyễn Thị Song An – 2002 – Chương 1: Quản Trị – Quản Trị Nông Trại – NXB Đại học Quốc gia TPHCM – Trang 1 - 14
Sau khi học
Sinh viên thảo luận các vấn đề có liên quan đến tính tất yếu và triển vọng phát triển Kinh Tế Nông Trại
Phương pháp và phương tiện
Phương pháp: Thuyết giảng, nêu vấn đề, thảo luận
Phương tiện: Projector, Micro
Tổ chức và thực hiện
Trong lớp học

Chương 2 : Quá trình ra quyết định quản trị nông trại

Hoạt động
Giảng
Nội dung
2.1.Khái niệm , quy trình , phân lọai các quyết định
2.1.1. Khái niệm, ý nghĩa
2.1. 2. Các bước ra quyết định
2.1.3. Phân lọai các quyết định
2.2. Các phương pháp ra quyết định
2.3. Những vấn đề trọng yếu ảnh hưởng đến các quyết định của chủ nông trại
2.3.1. Những đặc điểm chủ yếu chi phối đến các quyết định của chủ nông trại
2.3.2. Các giải pháp chủ yếu
Trước khi học
 Đọc tài liệu:
- Phạm Thanh Bình – 1997 – Chương 2: Quá trình làm quyết định – Quản trị kinh doanh trang trại - ĐHNL TPHCM – Trang 30 - 43
 - Nguyễn Thị Song An – 2002 – Chương1: Quản trị – Quản Trị Nông Trại – NXB Đại học Quốc gia TPHCM – Trang 1 - 28
- Nguyễn Xuân Thủy – 1995 – Chương 2: Lý thuyết quyết định – Phân tích định lượng trong quản trị – NXB Thống kê – Trang 10 - 38
Sau khi học
Sinh viên thảo luận các vấn đề tình huống có liên quan tới việc lựa chọn phương pháp ra quyết định
Phương pháp và phương tiện
Phương pháp: Thuyết giảng, nêu vấn đề, thảo luận
Phương tiện: Projector, Micro
Tổ chức và thực hiện
Trong lớp học

Chương 3 : Các nguyên lý kinh tế và quản trị nông trại

Hoạt động
Giảng và giải thích bài tập
Nội dung
3.1. Quy luật năng suất biên giảm dần
3.1.1. Các khái niệm
3.1.2. Quy luật năng suất biên giảm dần
3.2. Chi phí sản xuất nông trại
3.2.1. Khái niệm
3.2.2. Chi phí sản xuất nông trại trong ngắn hạn
3.2.3. Chi phí sản xuất nông trại trong dài hạn
3.3. Sản xuất tối ưu
3.3.1. Xác định số lượng đầu vào tối ưu
3.3.2. Xác định đầu ra tối ưu
3.3.3. Phân phối số vốn có hạn cho các đầu vào biến đổi
3.4. Nguyên lý thay thế
3.4.1. Nguyên lý thay thế với các yếu tố đầu vào
3.4.2. Nguyên lý thay thế với các yếu tố đầu ra
3.5. Tương quan giữa năng suất, chi phí sản xuất với quy mô nông trại
3.5.1. Tương quan giữa năng suất với quy mô nông trại
3.5.2 Tương quan giữa chi phí sản xuất với quy mô nông trại
Trước khi học
 Đọc tài liệu:
- Phạm Thanh Bình – 1997 – Chương 4: Các nguyên lý Kinh Tế và Quản Trị Trang Trại – Quản trị kinh doanh trang trại – ĐHNL TPHCM – Trang 54 - 73
 - Nguyễn Thị Song An – 2002 – Chương 5: Các nguyên tắc Kinh Tế: Lựa chọn mức sản xuất – Quản trị nông trại – NXB Đại học Quốc gia TPHCM – Trang 113 - 133
Sau khi học
Sinh viên thảo luận, làm bài tập xác định đầu vào , đầu ra tối ưu ; tỉ lệ thay thế với các yếu tố đầu vào đầu ra tối ưu
Phương pháp và phương tiện
Phương pháp: Thuyết giảng, nêu vấn đề, thảo luận, làm bài tập
Phương tiện: Projector, Micro
Tổ chức và thực hiện
Trong lớp học

Chương 4 : Hồ sơ nông trại

Hoạt động
Giảng và giải thích bài tập
Nội dung
4.1. Khái niệm, ý nghĩa, đặc điểm
4.1.1. Khái niệm
4.1.2. Ý nghĩa
4.1.3. Đặc điểm hệ thống hồ sơ nông trại
4.2. Kiểm kê, định giá tài sản nông trại
4.2.1. Khái niệm, ý nghĩa
4.2.2. Các phương pháp định giá tài sản nông trại
4.3. Khấu hao trong nông trại
4.3.1. Khái niệm, ý nghĩa
4.3.2. Các phương pháp khấu hao trong nông trại
Trước khi học
 Đọc tài liệu:
- Phạm Thanh Bình – 1997 – Chương 5: Các hồ sơ ghi chép trang trại – Quản trị kinh doanh trang trại - ĐHNL TPHCM – Trang 75 - 89
 - Nguyễn Thị Song An – 2002 – Chương 2: Thu Thập và tổ chức quản lí thông tin quản trị – Quản trị nông trại – NXB Đại học Quốc gia TPHCM – Trang 31 – 52
Sau khi học
Sinh viên thảo luận các vấn đề lựa chọn phương pháp kiểm kê, định giá tài sản và làm bài tập về khấu hao trong nông trại
Phương pháp và phương tiện
Phương pháp: Thuyết giảng, nêu vấn đề, thảo luận, làm bài tập
Phương tiện: Projector, Micro
Tổ chức và thực hiện
Trong lớp học

Chương 5 : Phân tích sản xuất kinh doanh nông trại

Hoạt động
Giảng và giải thích bài tập
Nội dung
5.1. Nội dung phân tích, phương pháp phân tích
5.1.1. Nội dung phân tích
5.1.2. Phương pháp phân tích
5.2. Phân tích về tài chính nông trại
5.2.1. Khái niệm, ý nghĩa
5.2.2. Phân tích về thành quả tài chính
5.2.3. Phân tích về tình trạng vốn
5.3. Phân tích về quy mô nông trại
5.3. 1. Khái niệm, ý nghĩa
5.3.2. Các chỉ tiêu phân tích quy mô nông trại
5.4. Phân tích về hiệu quả sản xuất kinh doanh nông trại
5.4.1. Khái niệm, ý nghĩa
5.4.2. Phân tích các chỉ tiêu hiệu quả sản xuất kinh doanh nông trại
5.4.3. Phương pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh nông trại
Trước khi học
 Đọc tài liệu:
- Phạm Thanh Bình – 1997 – Chương 7: Phân tích hồ sơ tổng thể – Quản trị kinh doanh trang trại - ĐHNL TPHCM – Trang 105 -120
 - Nguyễn Thị Song An – 2002 – Chương 16: Phân tích kinh doanh nông trại – Quản trị nông trại – NXB Đại học Quốc gia TPHCM – Trang 411 - 443
- Phạm Thị Mỹ Dung – Bùi Bằng Đoàn – 2001 – Chương 7: Phân tích kinh doanh trang trại – Phân tích kinh doanh – NXB Nông nghiệp Hà nội – Trang 125 – 146
Sau khi học
Sinh viên thảo luận, làm bài tập phân tích tình hình tài chính, hiệu quả sản xuất kinh doanh trong nông trại
Phương pháp và phương tiện
Phương pháp: Thuyết giảng, nêu vấn đề, thảo luận, làm bài tập
Phương tiện: Projector, Micro
Tổ chức và thực hiện
Trong lớp học

Sử dụng kết quả thi cuối môn (75% điểm) kết hợp với kết quả bài thu họach chuyên đề (25% điểm)
-       Kinh nghiệm: Đã qua tập sự và giảng thử đạt yêu cầu chuyên môn
-       Chuyên môn: Tốt nghiệp đại học đúng chuyên ngành
Phạm Thanh Bình – 1997- Quản trị kinh doanh trang trại - ĐHNL TPHCM
Nguyễn Thị Song An – 2002- Quản trị nông trại – NXB Đại học Quốc gia TPHCM.
guyễn Xuân Thủy – 1995 – Phân tích định lượng trong quản trị - NXB Thống kê
CHOMBABT DE LAUWE – 1990 – Lý thuyết sản xuất ứng dụng trong quản trị kinh doanh nông nghiệp – Đại học Kinh tế
Hồ Ngọc Phương – Hòang Thị Chỉnh – 1990 – Tổ chức quản trị xí nghiệp nông nghiệp – Trường đại học Kinh tế TPHCM
Phạm Thị Mỹ Dung – 1996 – Phân tích kinh tế nông nghiệp – NXB Nông nghiệp Hà Nội
Lê Hữu ảnh – Vũ Hồng Quyết – 1997 – Tài chính nông nghiệp –NXB Nông nghiệp Hà Nội
-       Ngày soạn thảo: 05/05/2008
 
- Nhóm/người biên soạn
                                                                                                                         Người biên soạn
 
                                                                                                                        Mai Hoàng Giang
-       Bộ môn:
 
 
 
-       Hội đồng khoa học khoa

Số lần xem trang: 809
Điều chỉnh lần cuối: 15-09-2018

Trang liên kết

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : sáu bảy không không bốn

Xem trả lời của bạn !