Tác giả
: Trần Văn Mỹ
Tên tài liệu
: Phương Pháp Thí Nghiệm
Số trang
: 12
Ngày in
: 17-Aug-09
Dung lượng
: 200192
Tài liệu được lưu lần cuối
: 17-Aug-09
Người lưu
: PT

§        Tên môn học: Phương pháp thí nghiệm 1 và 2 (experimental methodology)
§        Mã môn học: 204612
§        Bộ môn/Khoa quản lý: Bộ môn
§        Nhóm môn học: Chuyên ngành (đại cương, chuyên ngành)
§        Tính chất môn học: bắt buộc (bắt buộc, tự chọn,…)
§        Bố trí giảng dạy: năm thứ: 3 học kỳ: 5
§        Số tiết giảng dạy: Tổng số: 60 tiết Lý thuyết: 40 Thực hành: 40 (20 LT), trong đó:
-         PPTN 1: 10 LT + 10 TH
-         PPTN 2: 30 LT + 30 TH
§        Tổng số bài/chương:
§        Tổng số bài trong năm: học kỳ:
§        Số bài trong tuần: 1
§        Mô tả tóm tắt nội dung môn học:
-         Nắm vững kiến thức về thống kê và ứng dụng thông kê trong nghiên cứu.
-         Tiến hành thực hiện và xử lý số liệu điều tra (survey).
-         Tiến hành thực hiện và xử lý số liệu bố trí thí nghiệm (experimental design)
-         Đánh giá kết quả và đưa ra khuyến cáo.
-         Tiến hành việc thu thập số liệu qua công tác điều tra hoặc bố trí theo dõi thí nghiệm đúng theo yêu cầu nghiên cứu.
-         Xử lý số liệu thu thập (bằng các phần mềm xử lý thống kê).
-         Đánh giá kết quả và đưa ra khuyến cáo.
            - Chọn lựa và thực hiện được công tác điều tra hoặc bố trí thí nghiệm để thu thập số liệu cho công tác nghiên cứu.
            - Xử lý số liệu thống kê (dùng các phần mềm thống kê) và giải thích kết quả.
            - Đánh giá kết quả và đưa ra khuyến cáo
§           Kiến thức:
-       Có kiến thức về thống kê phục vụ cho công tác nghiên cứu
-       Có kiến thức đầy đủ về thực hiện công tác điều tra hoặc bố trí thí nghiệm
§           Hiểu biết:
-       Hiểu rõ và giải thích số liệu đã qua xử lý thống kê
-       Hiểu biết về vai trò của thống kê trong nghiên cứu, ứng dụng.     
§           Ứng dụng:
-       Tiến hành công tác điều tra (chọn mẫu điều tra, phương pháp điều tra, số liệu điều tra và xử lý số liệu điều tra)
-       Thực hiện bố trí thí nghiệm trên đồng ruộng, thu thập và xử lý số liệu.
-       Trình bày kết quả thống kê.
§           Tổng hợp:
-       Đánh giá kết quả và đưa ra khuyến cáo (cho nông dân).
Nông học đại cương; Xác suất thống kê; Tin học căn bản (IT); Kỹ năng giao tiếp.                                                 

 

Chương mục
Số tiết
(LT+TH)
Số bài
Các mục tiêu cụ thể
 
Phương pháp
giảng dạy
Tương quan của chương mục đối với môn học
1
2
3
4
5
6
Giới thiệu môn học
2
1
-         Hiểu biết tổng quát và các định nghĩa về thống kê ứng dụng
-         Lên lớp
Nêu lên hình ảnh tổng thể về thống kê ứng dụng trong nông nghiệp.
Phương pháp điều tra quan sát (PPTN1)
6 + 6
1
-         Hiểu biết và ứng dụng phương pháp điều tra quan sát trong nghiên cứu nông nghiệp
-         Lên lớp
-         Thực hành theo nhóm
Thu thập số liệu điều tra quan sát trong nghiên cứu nông nghiệp
Xử lý, phân tích và đánh giá kết quả số liệu điều tra điều tra quan sát
2 + 4(a)
1
-         Phân tích và xử lý số liệu điều tra quan sát.
-         Đánh giá kết quả điều tra quan sát (kiểm tra giả thuyết thống kê)
-         Lên lớp
-         Thực hành theo nhóm
-         Seminar
Xử lý số liệu điều tra .
Phân tích, đánh giá kết quả và đưa ra khuyến cáo (kiểm tra giả thuyết thống kê)
Phương pháp thí nghiệm
(PPTN 2)
15
2
-         Hiểu biết và áp dụng các phương pháp bố trí thí nghiệm trong nghiên cứu nông nghiệp.
-         Lên lớp
-         Thực hành nhóm
Vai trò của bố trí thí nghiệm trong nghiên cứu nông nghiệp
Xử lý, phân tích, đánh giá kết quả và đưa ra khuyến cáo (đề nghị)
15(b)+30
3
-         Xử lý số liệu thí nghiệm (ứng dụng công nghệ thông tin)
-         Phân tích và đánh giá kết quả
-         Đưa ra khuyến cáo (cho nông dân và các nhà nghiên cứu khác)
-         Lên lớp
-         Thực hành theo từng cá nhân/nhóm
-         Seminar
Xử lý, phân tích, đánh giá kết quả nghiên cứu và đưa ra khuyến cáo.
Ghi chú: (a): có thể thực hành chung với PPTN 2; (b): kết hợp với hướng dẫn sử dụng phần mềm thống kê MSTATC.

 

4.2       Cấu trúc chi tiết nội dung môn học

Chương 1: Giới thiệu môn học

4.2.1.1     Tên chương 1:Giới thiệu môn học
          Tên bài học 1: Giới thiệu môn học
Hoạt động
2 tiết
 Giảng bài
Giảng viên: Trang/Mỹ
Nội dung
-         Giới thiệu chung
-         Các phương pháp thống kê căn bản
-         Các định nghĩa cơ bản trong thống kê
Trước khi học
-         Đọc tài liệu “Phương pháp bố trí thí nghiệm và xử lý số liệu thực nghiệm”, Phan hiếu Hiền, 1996. (trang 1-3)
-         Đọc tài liệu “Thống kê ứng dụng và phương pháp thí nghiệm”, Bùi việt Hải, 2007 (trang 1-6).
Sau khi học
Ôn tập (cách tính các thông số cơ bản trong thống kê)
Phương pháp và phương tiện  
-         Lên lớp.
-         Máy chiếu projector
-         Giáo trình (bài giảng) và tài liệu tham khảo
Tổ chức và thực hiện
-         Lớp học
 

Chương 2: Phương pháp điều tra quan sát

4.2.1.2     Tên chương 2: Phương pháp điều tra quan sát
          Tên bài học 1: Phương pháp điều tra quan sát.
Hoạt động
12tiết
Giảng (6) và thực hành (6 TH)
Giảng viên: Mỹ/Trang
Nội dung
-         Định nghĩa
-         Dung lượng mẫu điều tra
-         Thiết kế và phương pháp lấy mẫu điều tra
-         Các đặc trưng cơ bản
Trước khi học
-         Đọc tài liệu “Phương pháp ứng dụng và phương pháp thí nghiệm”, Bùi việt Hải, 2007 (trang 6-18)
-         - Đọc tài liệu “Phương pháp bố trí thí nghiệm và xử lý số liệu thực nghiệm”, Phan hiếu Hiền, 1996. (trang 4-12)
Sau khi học
-         Tiến hành thực hiện mẫu điều tra theo nhóm.(6 tiết TH)
Phương pháp và phương tiện  
-         Lên lớp
-         Làm việc theo nhóm
-         Máy chiếu projector
Tổ chức và thực hiện
-         Lớp học
-         Thiết kế và thu thập mẫu điều điều tra theo nhóm.

 Chương 3: Xử lý, phân tích và đánh giá kết quả.

Tên chương 3: Xử lý, phân tích và đánh giá kết quả
          Tên bài học 1: Xử lý số liệu điều tra quan sát
Hoạt động
8 tiết
Giảng (3 tiết)
Giảng viên: Mỹ/Trang
Nội dung
-         Các loại kiểm tra giả thuyết thống kê
-         Kiểm tra tính độc lập (trắc nghiệm chi square)
-         Kiểm tra giả thuyết về tính trung bình (T test)
-         Tính tương quan (Regression)
Trước khi học
-         Đọc tài liệu “Phương pháp ứng dụng và phương pháp thí nghiệm”, Bùi việt Hải, 2007 (trang 19-38)
-         Đọc tài liệu “Phương pháp bố trí thí nghiệm và xử lý số liệu thực nghiệm”, Phan hiếu Hiền, 1996. (trang 18-25)
Sau khi học
-         Thực hành theo từng cá nhân và từng nhóm đưa ra kết quả đã tiến hành lấy mẫu trong bài 2 (3 tiết TH).
Phương pháp và phương tiện  
-         Lên lớp
-         Máy chiếu projector
-         Phòng thực tập máy tính (có phần mềm thống kê, MSTATC….)
Tổ chức và thực hiện
-         Lớp học
-         Làm bài tập nhóm
Tên bài học 2 : Phân tích, đánh giá kết quả và khuyến cáo.
Hoạt động
2 tiết
Giảng (1) và báo cáo nhóm (1 TH)
Giảng viên: Mỹ/Trang
Nội dung
-         Đánh giá kết quả (kiểm tra giả thuyết)
-         Đưa ra khuyến cáo (đề nghị)
-         Seminar theo nhóm
Trước khi học
-         Đọc tài liệu “Phương pháp ứng dụng và phương pháp thí nghiệm”, Bùi việt Hải, 2007 (trang 19-38)
-         Đọc tài liệu “Phương pháp bố trí thí nghiệm và xử lý số liệu thực nghiệm”, Phan hiếu Hiền, 1996. (trang 18-25)
Sau khi học
Seminar theo nhóm ( 1tiết TH)
Phương pháp và phương tiện  
-         Lên lớp
-         Máy chiếu projector
-         Thảo luận và báo cáo theo nhóm.
Tổ chức và thực hiện
-         Lớp học
-         Thảo luận nhóm
-         Báo cáo nhóm

Môn học: Phương pháp thí nghiệm 2
Chương 4: Phương pháp bố trí thí nghiệm

Tên chương 4:. Phương pháp bố trí thí nghiệm
          Tên bài học 1: Phương pháp bố trí thí nghiệm đơn yếu tố
Hoạt động
6 tiết
Giảng bài
Giảng viên: Mỹ/Trang
Nội dung
-         Tiến trình thí nghiệm
-         Các định nghĩa trong thống kê
-         Các phương pháp bố trí thí nghiệm đơn yếu tố (hoàn toàn ngẫu nhiên, khối đầy đủ hoàn toàn ngẫu nhiên và Latin square)
Trước khi học
-         Đọc tài liệu “Phương pháp ứng dụng và phương pháp thí nghiệm”, Bùi việt Hải, 2007 (trang 39-51)
-         Đọc tài liệu “Phương pháp bố trí thí nghiệm và xử lý số liệu thực nghiệm”, Phan hiếu Hiền, 1996. (trang 27-45)
Sau khi học
-         Đọc tài liệu “Statistical Procedures for Agricultural Research”, Kwanchai A. Gomez and Arturo A. Gomez, 1984 (trang 7-83)
-         Ôn tập
Phương pháp và phương tiện  
-         Lên lớp
-         Máy chiếu projector
Tổ chức và thực hiện
-         Lớp học
Tên bài học 2 : Phương pháp bố trí thí nghiệm 2 yếu tố
Hoạt động
9 tiết
Giảng và làm báo cáo nhóm
Giảng viên: Mỹ/Trang
Nội dung
-         Các phương pháp bố trí 2 yếu tố (hoàn toàn ngẫu nhiên, khối đầy đủ hoàn toàn ngẫu nhiên, lô phụ, lô sọc)
Trước khi học
-         Đọc tài liệu “Phương pháp ứng dụng và phương pháp thí nghiệm”, Bùi việt Hải, 2007 (trang 52-561)
-         Đọc tài liệu “Phương pháp bố trí thí nghiệm và xử lý số liệu thực nghiệm”, Phan hiếu Hiền, 1996. (trang 46-63)
-         Đọc tài liệu “Statistical Procedures for Agricultural Research”, Kwanchai A. Gomez and Arturo A. Gomez, 1984 (trang 84-129)
Sau khi học
- Làm việc theo nhóm (đề tài do giảng viên đưa ra)
Phương pháp và phương tiện  
-         Lên lớp
-         Máy chiếu projector
-         Làm việc theo nhóm
Tổ chức và thực hiện
-         Lớp học
-         Làm việc theo nhóm

 
Chương 5: Xử lý, phân tích, đánh giá kết quả và đưa ra khuyến cáo (đề nghị)

4.2.1.3     Tên chương 5: Xử lý, phân tích, đánh giá kết quả và đưa ra khuyến cáo (đề nghị)
          Tên bài học 1: Xử lý số liệu
Hoạt động
45tiết
Giảng (15) và thực hành (30 TH)
Giảng viên: Mỹ/Trang
Nội dung
-         Xử lý số liệu thí nghiệm đơn yếu tố
-         Xử lý số liệu thí nghiệm 2 yếu tố
-         Chuyển đổi số liệu
-         Xử lý tương quan và hồi quy (ôn lại)
Trước khi học
-         Đọc tài liệu “Hướng dẫn sử dụng phần mềm MSTATC”, Ngô đằng Phong, Huỳnh thị Thùy Trang, Nguyễn duy Năng, 2004.
-         Đọc tài liệu “Phương pháp phân tích thống kê dân số côn trùng, cỏ dại và thiệt hại của cây trồng”, Trần công Thiện (tài liệu photocopy).
Sau khi học
-         Xử lý số liệu theo cá nhân (dựa trên tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm MSTATC)
Phương pháp và phương tiện  
-         Lên lớp
-         Máy chiếu projector – Phòng thực hành máy tính.
-         Thực hành (cá nhân)
Tổ chức và thực hiện
-         Lớp học
-         Phòng thực hành trên máy tính
Tên bài học 2 : Phân tích và đánh giá kết quả
Hoạt động
9 tiết
Giảng và làm báo cáo nhóm
Giảng viên: Mỹ/Trang
Nội dung
-         Đánh giá kết quả thống kê
-         Trình bày kết quả thống kê
-         Khuyến cáo , đề nghị
Trước khi học
-         Đọc tài liệu “Phương pháp ứng dụng và phương pháp thí nghiệm”, Bùi việt Hải, 2007 (trang 52-561)
-         Đọc tài liệu “Phương pháp bố trí thí nghiệm và xử lý số liệu thực nghiệm”, Phan hiếu Hiền, 1996. (trang 46-63)
-         Đọc tài liệu “Statistical Procedures for Agricultural Research”, Kwanchai A. Gomez and Arturo A. Gomez, 1984 (trang 84-129)
Sau khi học
-         Đọc tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm MSTATC.
-         Seminar (báo cáo) theo nhóm.
Phương pháp và phương tiện  
-         Lên lớp
-         Máy chiếu projector
-         Seminar theo nhóm
Tổ chức và thực hiện
-         Lớp học
-         Làm việc và trình bày kết quả theo nhóm

                                                       
Đánh giá môn học qua cả quá trình học tập của sinh viên (tham khảo quy chế đánh giá của Bộ, Trường).
-       Báo cáo nhóm (seminar):                             :           30%
-       Kiểm tra cuối kỳ (final exam)                      :           70%
            - Kinh nghiệm: Đã kinh qua tối thiểu là 3 năm trong giảng dạy.
            - Chuyên môn: Thống kê hoặc nông học
- Ngày biên soạn: 12/12/2007
- Nhóm/người biên soạn: Trần văn Mỹ
 

Họ và Tên
Nghề nghiệp
Tên Cơ quan
Địa chỉ
Trần văn Mỹ
Giảng viên
Đại học Nông lâm
Phường Linh Trung, Thủ đức, tp HCM
 
 
 
 

 
Người biên soạn
 
 
                                                                                                   Trần văn Mỹ
Hướng dẫn sử dụng phần mềm MSTATC”, Ngô đằng Phong, Huỳnh thị Thùy Trang, Nguyễn duy Năng, 2004
Phương pháp ứng dụng và phương pháp thí nghiệm, Bùi việt Hải, 2007
Phương pháp bố trí thí nghiệm và xử lý số liệu thực nghiệm, Phan hiếu Hiền, 1996
Statistical Procedures for Agricultural Research, Kwanchai A. Gomez and Arturo A. Gomez, 1984
 
           
- Bộ môn:
 
           
 
- Hội đồng Khoa học Khoa

Số lần xem trang: 655
Điều chỉnh lần cuối: 15-09-2018

Trang liên kết

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : năm tám không tám chín

Xem trả lời của bạn !