Thông tin tài liệu:
 
 
Tác giả
: Đặng Hữu Dũng
Tên tài liệu
: Máy nông nghiệp
Số trang
: 13
Ngày in
: 2009.08.17 13:31
Dung lượng
: 185344
Tài liệu được lưu lần cuối
: 2009.08.17 13:33
Hiệu chỉnh bởi
: PT

§           Tên môn học: Máy Nông Nghiệp
§           Mã môn học:
§           Bộ môn quản lý: Bộ môn Công Thôn
§           Nhóm môn học: đại cương
§           Tính chất môn học: bắt buộc
§           Bố trí giảng dạy năm thứ ba, học kỳ II
§           Số tiết giảng dạy: Tổng số 30 tiết, Lý thuyết 21 tiết, Thực hành 09 tiết
§           Tổng số chương môn học: 04 chương
§           Số bài trong tuần: 01
§           Mô tả tóm tắt nội dung môn học:
Nội dung môn học giới thiệu một cách khái quát cấu tạo và nguyên lý làm việc của các công cụ, máy nông nghiệp dùng trong quá trình cơ giới hóa sản xuất cây trồng (lúa, bắp, đậu phộng, mía) từ khâu chuẩn bị đất trồng đến khâu thu họach.
Hiểu biết và áp dụng các hệ thống máy nông nghiệp vào quá trình sản xuất cây trồng từ khâu chuẩn bị đất trồng đến khâu thu họach.
Nắm vững cấu tạo và nguyên lý làm việc một số máy nông nghiệp thông dụng trong quá trình sản xuất cây trồng.
-         Kiền thức: nắm vững cấu tạo và nguyên lý làm việc của các công cụ, máy nông nghiệp từ khâu chuẩn bị đất trồng đến khâu thu họach.
-         Hiểu bíêt: tình hình phát triển cơ giới hóa nông nghiệp hiện nay ở trong và ngòai nước
-         Ứng dụng: có khả năng ứng dụng các kiến thức đã học vào sản xuất nông nghiệp ở địa phương
-         Tổng hợp: có khả năng tổng hợp các kiến thức đã học để xây dựng một quy trình sản xuất bằng cơ giới cho một lọai cây trồng cụ thể.
Nông học đại cương
 
Chương mục
Số tiết
(LT+TH)
Số bài
Các mục tiêu cụ thể
Phương pháp giảng dạy
Tương quan của chương mục đối với môn học
1
2
3
4
5
6
Chương 1: Mở đầu
01
01
Cung cấp cho người học những khái niệm, thuật ngữ kỹ thuật về liên hợp máy, một số ý kiến về việc đưa cơ giới hóa vào sản xuất nông nghiệp
Dùng máy chiếu Projector, hình ảnh và video clip minh họa, thảo luận tại lớp
Nhập môn của môn học máy nông nghiệp
Chương 2: Hệ thống máy chuẩn bị đất trồng
6 LT + 3 TH
05
Cung cấp cho người học kiến thức để hiểu và nhận biết các thiết bị máy móc dùng trong khâu chuẩn bị đất trồng
Dùng máy chiếu Projector, hình ảnh và video clip minh họa, thảo luận, kiến tập ở xưởng
Phần thứ nhất của môn máy nông nghiệp
Chương 3: Hệ thống máy gieo trồng và chăm sóc
7 LT+ 3 TH
06
Cung cấp cho người học kiến thức để hiểu và nhận biết các thiết bị máy móc dùng trong khâu gieo trồng, chăm sóc, phun thuốc
Dùng máy chiếu Projector, hình ảnh và video clip minh họa, thảo luận, kiến tập ở xưởng
Phần thứ hai của môn máy nông nghiệp
Chương 4: Hệ thống máy thu họach cây trồng
7 LT+ 3 TH
06
Cung cấp cho người học kiến thức để hiểu và nhận biết các thiết bị máy móc dùng trong khâu thu họach cây trồng
Dùng máy chiếu Projector, hình ảnh và video clip minh họa, thảo luận, kiến tập ở xưởng
Phần thứ ba của môn máy nông nghiệp
Chương 1: Mở đầu
Chương 1: Mở đầu
 
Họat động
01 tiết    Giảng và giải thích các thuật ngữ kỹ thuật liên hợp máy
Nội dung
Định nghĩa liên hợp máy
Phân lọai liên hợp máy
Cơ giới hóa nông nghiệp nhằm giải quyết vấn đề gì?
Trước khi học
Đọc sách Hệ thống máy Công nghiệp phục vụ sản xuất cây trồng từ trang 5-18 một cách cẩn thận
Sau khi học
Hiểu biết và phân lọai được các lọai liên hợp máy
Phương pháp và phương tiện
Dùng máy chiếu Projector, hình ảnh và video clip minh họa
Tổ chức và thực hiện
Học tại lớp
Chương 2: Hệ thống máy chuẩn bị đất trồng
Chương 2: Hệ thống máy chuẩn bị đất trồng
                 Bài 1: Máy cày
Họat động
3 tiết. Giảng và giải thích các công cụ và thiết bị cày vở đất
Nội dung
Yêu cầu kỹ thuật nông học
Giới thiệu cấu tạo, nguyên lý làm việc và phạm vi ứng dụng của cày lưỡi, cày chảo, cày không lật
Trước khi học
Đọc sách Hệ thống máy Công nghiệp phục vụ sản xuất cây trồng từ trang 19-42 một cách cẩn thận
Sau khi học
Thảo luận, liên hệ , nhận biết được các lọai cày lưỡi, cày chảo, cày không lật đang họat động tại các huyện, tỉnh ở Việt Nam
Phương pháp và phương tiện
Dùng máy chiếu Projector, hình ảnh và video clip minh họa
Tổ chức và thực hiện
Học tại lớp
                Bài 2: Máy bừa, trục lăn
Họat động
1 tiết. Giảng và giải thích các công cụ và thiết bị làm đất sau cày
Nội dung
Yêu cầu kỹ thuật nông học
Giới thiệu cấu tạo, nguyên lý làm việc và phạm vi ứng dụng của bừa chảo, bừa lưới và trục lăn đất khô
Trước khi học
Đọc sách Hệ thống máy Công nghiệp phục vụ sản xuất cây trồng từ trang 42-46 một cách cẩn thận
Sau khi học
Thảo luận, liên hệ , nhận biết được các lọai máy bừa đang họat động tại các huyện, tỉnh ở Việt Nam
Phương pháp và phương tiện
Dùng máy chiếu Projector, hình ảnh và video clip minh họa
Tổ chức và thực hiện
Học tại lớp
               
Bài 3: Máy phay
Họat động
1 tiết. Giảng và giải thích các công cụ phay đất
Nội dung
Giới thiệu cấu tạo, nguyên lý làm việc và phạm vi ứng dụng của máy phay đất
Trước khi học
Đọc sách Hệ thống máy Công nghiệp phục vụ sản xuất cây trồng từ trang 47-53 một cách cẩn thận
Sau khi học
Thảo luận, liên hệ , nhận biết được các lọai máy phay đất đang họat động tại các huyện, tỉnh ở Việt Nam
Phương pháp và phương tiện
Dùng máy chiếu Projector, hình ảnh và video clip minh họa
Tổ chức và thực hiện
Học tại lớp
                Bài 4: Làm đất ruộng nước
Họat động
1 tiết. Giảng và giải thích các công cụ và thiết bị làm đất ruộng nước
Nội dung
Đặc điểm của ruộng lúa nước
Giới thiệu các công cụ, máy phục vụ cho việc làm đất ruộng lúa nước: bánh phụ, bánh phao, bánh lồng, máy sục bùn
Trước khi học
Đọc sách Hệ thống máy Công nghiệp phục vụ sản xuất cây trồng từ trang 55-58 một cách cẩn thận
Sau khi học
Thảo luận, liên hệ , nhận biết được các lọai máy phục vụ cho việc làm đất ruộng lúa nước đang họat động tại các huyện, tỉnh ở Việt Nam
Phương pháp và phương tiện
Dùng máy chiếu Projector, hình ảnh và video clip minh họa
Tổ chức và thực hiện
Học tại lớp
                Bài5: : Kiến tập hệ thống máy chuẩn bị đất trồng
Họat động
3 tiết. Kiến tập các hệ thống máy chuẩn bị đất trồng có ở Khoa Cơ Khí-Công Nghệ
Nội dung
Kiến tập:
Cày lưỡi PN-3-35, cày chảo lật rạ, cày chảo phá lâm
Bừa chảo chữ X, bừa chảo chữ V, bừa lưới, cuốc quay
Phay Befa, phay Kubota RS-2000, phay Bungary
Trục lăn đất khô, bánh lồng
Trước khi học
Đọc tài liậu Hệ thống máy Công nghiệp phục vụ sản xuất cây trồng hay Bài giảng Máy nông nghiệp ôn lại từ bài 1 đến bài 4
Sau khi học
Nộp bài thu họach
Phương pháp và phương tiện
Hướng dẫn thực tế tại xưởng
Tổ chức và thực hiện
Chia nhóm từ 20-25 sinh viên kiến tập tại xưởng
Chương 3: Hệ thống máy gieo trồng
Chương 3: Hệ thống máy gieo trồng
                 Bài 1: Máy bón phân
Họat động
1 tiết. Giảng và giải thích các lọai máy bón phân trên đồng ruộng
Nội dung
Yêu cầu kỹ thuật nông học
Phân lọai máy bón phân
Giới thiệu cấu tạo, nguyên lý làm việc và phạm vi ứng dụng của máy tung phân chuồng, máy bón phân hóa học theo hàng và bón tòan bề mặt.
Trước khi học
Đọc sách Hệ thống máy Công nghiệp phục vụ sản xuất cây trồng từ trang 61-73 một cách cẩn thận
Sau khi học
Thảo luận, liên hệ , nhận biết được các lọai máy bón phân đang họat động tại các huyện, tỉnh ở Việt Nam
Phương pháp và phương tiện
Dùng máy chiếu Projector, hình ảnh và video clip minh họa
Tổ chức và thực hiện
Học tại lớp
                Bài 2: Máy gieo trồng
Họat động
2 tiết. Giảng và giải thích các công cụ và thiết bị gieo hạt
Nội dung
- Yêu cầu kỹ thuật nông học
- Các phương pháp gieo trồng
- Giới thiệu cấu tạo, nguyên lý làm việc và phạm vi ứng dụng của máy gieo hạt lọai đĩa, lọai khí động,lọai trục cuốn
Trước khi học
Đọc sách Hệ thống máy Công nghiệp phục vụ sản xuất cây trồng từ trang 74-86 một cách cẩn thận
Sau khi học
Thảo luận, liên hệ , nhận biết được các lọai máy gieo hạt đang họat động tại các huyện, tỉnh ở Việt Nam
Phương pháp và phương tiện
Dùng máy chiếu Projector, hình ảnh và video clip minh họa
Tổ chức và thực hiện
Học tại lớp
                Bài 3: Máy Cấy trồng
Họat động
1 tiết. Giảng và giải thích các công cụ và thiết bị dùng để cấy lúa, trồng củ, cây con
Nội dung
- Giới thiệu cấu tạo, nguyên lý làm việc và phạm vi ứng dụng của máy cấy lúa, máy trồng mía, máy trồng cây con.
Trước khi học
Đọc sách Hệ thống máy Công nghiệp phục vụ sản xuất cây trồng từ trang 87-98 một cách cẩn thận
Sau khi học
Thảo luận, liên hệ , nhận biết được các lọai máy cấy lúa, máy trồng mía đang họat động tại các huyện, tỉnh ở Việt Nam
Phương pháp và phương tiện
Dùng máy chiếu Projector, hình ảnh và video clip minh họa
Tổ chức và thực hiện
Học tại lớp
                Bài 4: Máy chăm sóc
Họat động
1 tiết. Giảng và giải thích các công cụ và thiết bị dùng để chăm sóc cây trồng cạn
Nội dung
- Yêu cầu kỹ thuật nông học
- Giới thiệu cấu tạo, nguyên lý làm việc và phạm vi ứng dụng của máy chăm sóc giữa hàng cây, máy chăm sóc tòan bề mặt
Trước khi học
Đọc sách Hệ thống máy Công nghiệp phục vụ sản xuất cây trồng từ trang 98-105 một cách cẩn thận
Sau khi học
Thảo luận, liên hệ , nhận biết được các lọai máy chăm sóc đang họat động tại các huyện, tỉnh ở Việt Nam
Phương pháp và phương tiện
Dùng máy chiếu Projector, hình ảnh và video clip minh họa
Tổ chức và thực hiện
Học tại lớp
                Bài 5: Máy phun thuốc bảo vệ cây trồng
Họat động
2 tiết. Giảng và giải thích các công cụ và thiết bị sử dụng trong việc phun thuốc bảo vệ cây trồng
Nội dung
- Yêu cầu kỹ thuật nông học
- Phân lọai máy phun thuốc
- Giới thiệu cấu tạo, nguyên lý làm việc và phạm vi ứng dụng của máy phun thuốc nước có áp suất, máy phun thuốc kiểu khí động, máy phun thuốc mang vai.
Trước khi học
Đọc sách Hệ thống máy Công nghiệp phục vụ sản xuất cây trồng từ trang 106-118 một cách cẩn thận
Sau khi học
Thảo luận, liên hệ các lọai máy phun thuốc nước đang họat động tại các huyện, , tỉnh ở Việt Nam
Phương pháp và phương tiện
Dùng máy chiếu Projector, hình ảnh và video clip minh họa
Tổ chức và thực hiện
Học tại lớp
                Bài 6: : Kiến tập hệ thống máy gieo trồng, chăm sóc
Họat động
3 tiết. Kiến tập các hệ thống máy gieo trồng, chăm sóc có ở Khoa Cơ Khí-Công Nghệ
Nội dung
Kiến tập:
- Máy tung phân chuồng Ford, máy tung vôi
- Máy gieo lúa BGX-16, máy gieo SPC-6, máy gieo bón SKNK-6
- Máy cấy lúa
- Máy xới bón KRN-4,2
- Máy phun thuốc Perla, máy OVT-1A, bình phun thuốc mang vai
Trước khi học
Đọc tài liệu Hệ thống máy Công nghiệp phục vụ sản xuất cây trồng hay Bài giảng Máy nông nghiệp ôn lại từ bài 1 đến bài 5
Sau khi học
Nộp bài thu họach
Phương pháp và phương tiện
Hướng dẫn thực tế tại xưởng
Tổ chức và thực hiện
Chia nhóm từ 20-25 sinh viên kiến tập tại xưởng
Chương 4: Hệ thống máy thu họach cây trồng
Chương 4: Hệ thống máy thu họach cây trồng
                 Bài 1: Máy thu họach lúa
Họat động
3 tiết. Giảng và giải thích các công cụ và thiết bị sử dụng trong việc thu họach lúa
Nội dung
- Tình hình thu họach lúa ở Việt Nam
- Các phương pháp thu họach lúa
- Giới thiệu cấu tạo, nguyên lý làm việc và phạm vi ứng dụng của máy gặt lúa, máy tách hạt, máy gặt đập liên hợp
Trước khi học
Đọc sách Hệ thống máy Công nghiệp phục vụ sản xuất cây trồng từ trang 130-171 một cách cẩn thận
Sau khi học
Thảo luận, liên hệ nhận biết được các lọai máy thu họach lúa đang họat động tại các huyện, , tỉnh ở Việt Nam
Phương pháp và phương tiện
Dùng máy chiếu Projector, hình ảnh và video clip minh họa
Tổ chức và thực hiện
Học tại lớp
                Bài 2: Máy thu họach bắp
Họat động
1 tiết. Giảng và giải thích các máy và công cụ thu họach bắp
Nội dung
- Tình hình thu họach bắp ở Việt Nam và trên thế giới
- Giới thiệu cấu tạo, nguyên lý làm việc và phạm vi ứng dụng của máy tách hạt bắp, máy thu họach bắp
Trước khi học
Đọc sách Hệ thống máy Công nghiệp phục vụ sản xuất cây trồng từ trang 171-180 một cách cẩn thận
Sau khi học
Thảo luận, liên hệ , nhận biết được các lọai máy tách hạt bắp đang họat động tại các huyện, tỉnh ở Việt Nam
Phương pháp và phương tiện
Dùng máy chiếu Projector, hình ảnh và video clip minh họa
Tổ chức và thực hiện
Học tại lớp
                Bài 3: Máy thu họach khoai tây
Họat động
1 tiết. Giảng và giải thích các công cụ và máy thu họach khoai tây
Nội dung
- Tình hình thu họach khoai tây trên thế giới
- Giới thiệu cấu tạo, nguyên lý làm việc và phạm vi ứng dụng của máy đào giũ khoai tây, máy liên hợp thu họach khoai tây
Trước khi học
Đọc sách Hệ thống máy Công nghiệp phục vụ sản xuất cây trồng từ trang 181-187 một cách cẩn thận
Sau khi học
Thảo luận, liên hệ , nhận biết được các lọai máy đào giũ khoai tây, máy liên hợp thu họach khoai tây
Phương pháp và phương tiện
Dùng máy chiếu Projector, hình ảnh và video clip minh họa
Tổ chức và thực hiện
Học tại lớp
                Bài 4: Máy thu họach đậu phộng
Họat động
1 tiết. Giảng và giải thích các công cụ và máy thu họach đậu phộng
Nội dung
- Tình hình thu họach đậu phộng ở Việt Nam
- Giới thiệu cấu tạo, nguyên lý làm việc và phạm vi ứng dụng của máy đào đậu phộng, máy bứt đậu phộng, máy đập đậu phộng
Trước khi học
Đọc tài liệu Bài giảng Máy nông nghiệp từ trang 55-57 một cách cẩn thận
Sau khi học
Thảo luận, liên hệ các lọai máy đào, bứt và đập đậu phộng đang họat động tại các huyện,  tỉnh ở Việt Nam
Phương pháp và phương tiện
Dùng máy chiếu Projector, hình ảnh và video clip minh họa
Tổ chức và thực hiện
Học tại lớp
                Bài 5: Máy thu họach mía
Họat động
1 tiết. Giảng và giải thích các công cụ và máy thu họach mía
Nội dung
- Tình hình thu họach mía ở Việt Nam và trên thế giới
- Giới thiệu cấu tạo, nguyên lý làm việc và phạm vi ứng dụng của máy chặt mía, máy thu họach mía cây, mía đọan
Trước khi học
Đọc sách Hệ thống máy Công nghiệp phục vụ sản xuất cây trồng từ trang 187-194 một cách cẩn thận
Sau khi học
Thảo luận, liên hệ các lọai máy, công cụ dùng để thu họach mía đang họat động tại các huyện, tỉnh ở Việt Nam
Phương pháp và phương tiện
Dùng máy chiếu Projector, hình ảnh và video clip minh họa
Tổ chức và thực hiện
Học tại lớp
                Bài 6: Kiến tập hệ thống máy thu họach cây trồng
Họat động
3 tiết. Kiến tập các hệ thống máy thu họach cây trồng có ở Khoa Cơ Khí-Công Nghệ
Nội dung
Kiến tập:
- Máy gặt xếp dãi, máy gặt lúa Heston, máy đập lúa tiếp tuyến dọc trục răng thẳng, máy đập lúa tiếp tuyến dọc trục răng bản, máy gặt tuốt liên hợp TC-750, máy gặt đập liên hợp GDMX-2,0, SKD-5R
- Máy lảy bắp Noda, máy đập bắp Inghing, máy đập bắp ĐHNL
- Máy bứt đậu phộng
Trước khi học
Đọc tài liệu Hệ thống máy Công nghiệp phục vụ sản xuất cây trồng hay Bài giảng Máy nông nghiệp ôn lại từ bài 1 đến bài 5
Sau khi học
Nộp bài thu họach
Phương pháp và phương tiện
Hướng dẫn thực tế tại xưởng
Tổ chức và thực hiện
Chia nhóm từ 20-25 sinh viên kiến tập tại xưởng
 
 
 
-         Điểm quá trình học tập: trọng số 30% (gồm ba bài thu họach kiến tập).
-         Điểm kết thúc học phần: trọng số 70%
-         Kinh nghiệm: Đã qua tập sự và giảng thử đạt yêu cầu chuyên môn
-         Chuyên môn: Tốt nghiệp Đại học đúng chuyên ngành Cơ khí Nông Lâm
Đòan Văn Điện, Nguyễn Bảng, 1991. Cấu tạo máy nông nghiệp, tập 1. Nhà xuất bản Đại học và Giáo dục chuyên nghiệp, Hà Nội, 175 trang.
Nguyễn Quang Lộc, 1999. Hệ thống máy công nghiệp phục vụ sản xuất cây trồng. Nhà xuất bản Giáo dục 203 trang.
Nguyễn Quang Lộc, 1999. Hệ thống máy làm đất trồng. Nhà xuất bản Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh 192 trang.
Nguyễn Quang Lộc, 2001. Hệ thống máy gieo trồng chăm sóc. Nhà xuất bản Giáo dục 153 trang.
Nguyễn Quang Lộc, 2004. Máy thu họach cậy trồng. Nhà xuất bản Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh 187 trang.
Võ Văn Thưa, Đặng Hữu Dũng, 1998. Sử dụng máy trong nông nghiệp. Tủ sách Đại học Nông Lâm 198 trang.
Phạm Xuân Vượng, 1979. Cấu tạo máy nông nghiệp tập 2. Nhà xuất bản Đại học và Trung học chuyên nghiệp 377 trang.
Hội Cơ khí nông nghiệp Việt Nam, 2006. Sổ tay Cơ điện nông nghiệp và chế biến nông lâm sản cho chủ trang trại tập 2. Nhà xuất bản Nông nghiệp 492 trang.
-         Ngày biên sọan: 14/12/2007
-         Người biên sọan: Đặng Hữu Dũng
 
-         Trưởng bộ môn:
 
 

Hội đồng khoa học khoa

Số lần xem trang: 746
Điều chỉnh lần cuối: 15-09-2018

Trang liên kết

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : bảy chín hai hai bốn

Xem trả lời của bạn !