Tác giả
: TS. Trần Thị Dung và Nguyễn Văn Định
Tên tài liệu
: Hoa và cây kiểng
Số trang
: 17
Ngày in
: 17-Aug-09
Dung lượng
: 247296
Tài liệu được lưu lần cuối
: 16-Sep-09
Hiệu chỉnh bởi
: PT

 

 

 

 

 

§           Tên môn học: Hoa và cây cảnh
§           Mã môn học: 204417
§           Bộ môn: Cây lương thực - Rau - Hoa - Quả
§           Nhóm môn học: Chuyên ngành
§           Tính chất môn học: Bắt buộc
§           Bố trí giảng dạy: Năm thứ 4 học kỳ 7
§           Số tiết giảng dạy: Tổng số tiết 45, lý thuyết 30 thực hành 15
§           Tổng số bài/ chương gồm 2 phần
-       Phần 1: Đại cương về nghề trồng hoa và cây cảnh
-       Phần 2 Kỹ thuật trồng một số cây hoa phổ biến và có giá trị tiêu thụ trên thị trường trong nước và xuất khẩu (4 chương)
§           Tổng số chương/môn học: 7
§           Số bài trong tuần:
§           Mô tả tóm tắt nội dung môn học
Moân hoïc truyeàn ñaït cho sinh vieân nhöõng vaán ñeà cô baûn cuûa ngaønh Hoa kieång vôùi nhöõng nguyeân taéc troàng troït keát hôïp nhöõng bieän phaùp kyõ thuaät tieân tieán vaø kinh nghieäm daân gian.
Sau khi học xong chương trình “Hoa và cây cảnh”, sinh viên phải nắm vững lịch sử phát triển của nghề; phân loại các loại hoa và cây cảnh, các sản phẩm chủ yếu của sản xuất hoa và cây cảnh, vùng sản xuất hoa cây cảnh trong nước và trên thế giới; thị trường tiêu thụ và hiệu quả của sản xuất; đặc điểm chung của các loại hoa và cây cảnh, yêu cầu của hoa và cây cảnh đối với các điều kiện sinh thái môi trường
§        Kiến thức
-       Giới thiệu cho sinh viên 1 số cây trồng thuộc về Hoa kiểng thông qua phân loại và đặc điểm giống.
-       Giúp cho sinh viên hiểu được 1 số vấn đề cơ bản của ngành hoa kiểng về kỹ thuật trồng và sản xuất giống, kết hợp các yêu cầu về điều kiện ngoại cảnh
-       Giúp sinh viên nắm được kỹ thuật trồng và nhân giống 1 số loại Hoa kiểng phổ biến, kết hợp kỹ thuật cao và kinh nghiệm truyền thống
§        Hiểu biết
-       Các vùng trồng hoa chủ yếu trên thế giới và ở Việt Nam. Hiểu đặc tính sinh trưởng cũng như điều kiện sinh thái một số loại hoa kiểng phổ biến từ đó phân vùng trồng cho thích hợp từng loại hoa và cây cảnh. Hiểu và biết cách nhân giống một số loại hoa và cây cảnh phổ biến, biết cách xây dựng vườn ươm cây trồng.
-       Sinh viên biết học tập kinh nghiệm của quí báu của nghệ nhân để bổ sung kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp.
§        Ứng dụng
-       Sinh viên biết dựa vào đặc tính thực vật học của 1 số loại Hoa kiểng mà đề xuất những biện pháp kỹ thuật tác động có hiệu quả.
-       Sinh viên biết khắc phục điều kiện khó khăn của môi trường để cải tạo đất đai, bố trí thời vụ thích hợp, điều khiển sự trổ hoa.
-       Sinh viên biết lập qui trình trồng và sản xuất giống 1 số Hoa kiểng phổ biến trong từng điều kiện cụ thể.
§        Tổng hợp
-       Sinh viên biết cách thiết kế vườn ươm đối với một số loại hoa và cây cảnh phổ biến và   biết chăm sóc cây con trong vườn ươm.
-       Sinh viên có thể xây dựng quy trình kỹ thuật, chăm sóc các loại hoa và cây cảnh phổ biến trong vườn sản xuất.
-       Sinh viên cũng có thể thu thập, tổng hợp số liệu và viết báo cáo.
Trên cơ sở những hiểu biết chung sinh viên hiểu được nội dung và phương pháp thiết kế vườn ươm và các phương pháp nhân giống hoa và cây cảnh; Nắm vững và biết cách trồng và chăm bón một số cây hoa và cây cảnh phổ biến. Một số ứng dụng công nghệ sinh học trong sản xuất hoa và cây cảnh; công nghệ trồng cây trong nhà có mái che (Greenhouse);  Sinh viên phải biết cách xây dựng quy trình kỹ thuật, hướng dẫn thực hiện quy trình kỹ thuật nhân giống trồng và chăm bón các loại cây hoa phổ biến và có giá trị trên thị trường trong nước và xuất khẩu
Sinh lý thực vật, Nông hóa thổ nhưỡng, Di truyền giống, Khí tượng thủy vân Bảo vệ thực vật.

 

Chương mục
Số tiết (LT+TH)
Số bài
Các mục tiêu cụ thể
Phương pháp giảng dạy
Tương quan của chương mục đối với môn học
1
2
3
4
5
6
1. Tình hình sản xuất, tiêu thụ hoa và cây cảnh
LT 2
TH 0
1
- Sản xuất hoa và cây cảnh trên thế giới
- Sản xuất và tiêu thụ hoa cây cảnh ở châu Á
- Tình hình sản xuất và tiêu thụ hoa cây cảnh ở Việt Nam
- Nhu cầu hoa ở Việt Nam và trên thế giới
- Những thuận lợi và sản xuất hoa ở Việt Nam
Lý thuyết
Những khái quát về lịch sử, xu hướng phát triển ngành trồng hoa, một số nước đang trồng hoa lớn trên thế giới
2. Yêu cầu ngoại cảnh của cây hoa
LT 2
TH 0
1
- Yêu cầu nhiệt độ
- Yêu cầu độ ẩm của cây hoa
- Yêu cầu ánh sáng của cây hoa
- Yêu cầu về đất và dinh dưỡng cho cây hoa
Lý thyết
Khái quát điều kiện ngoại cảnh ảnh hưởng đến sự sinh trưởng và phát triển một số loại hoa và cây cảnh.
3. Vườn ươm và phương pháp nhân giống hoa và cây cảnh
LT 2
TH 10
1
- Mục đích và ý nghĩa của việc xây dựng vườn ươm
- Cấu tạo của vườn ươm
- Nhà ươm cây, giá thể, phương pháp canh tác
- Các phương pháp nhân giống
  + Gieo hạt
  + Giâm, chiết cành, tách chồi
 + Ghép cây
 + Nuôi cấy mô tế bào 
Lý thuyết + thực hành ngoài vườn trồng
Những khái niệm về chọn giống và nhân giống, thực hành các biện pháp nhân giống hoa cơ bản (ghép, chiết, tách chồi, giâm cành, gieo hạt). Chọn đất, thiết kế vườn ươm và chọn giá thể ươm
4. Một số biện pháp kỹ thuật trong sản xuất hoa
LT 2
TT 5
1
- Sử dụng chất điều hòa sinh trưởng trong nghề trồng hoa
- Một số ứng dụng cụ thể của chất điều hòa sinh trưởng trong nghề trồng hoa
- Thu hoạch, bảo quản, đóng gói hoa
Lý thuyết + thực hành
- Giới thiệu khái niệm về một số chất điều hòa sinh trưởng. Thực hành áp dụng, sử dụng một số chất điều hòa sinh trưởng trong quá trình nhân giống và kích thích sinh sinh trưởng.
5. Sâu bệnh hại hoa và biện pháp phònh trừ
LT 2
TH 0
1
- Mục đích và nguyên lý phònh trừ tổng hợp sâu bệnh hại hoa
- Hệ thống các biện pháp phòng trừ sâu bệnh hại hoa
- Một số loại sâu bệnh hại cây hoa trong sản xuất
Lý thuyết
Giới thiệu một số loại sâu bệnh hại cây hoa trong sản xuất và một số biện pháp phòng trừ sâu hại
6. Kỹ thuật trồng một số loại hoa chính
Bài 1: Kỹ thuật trồng hoa cúc
LT 3
TH 0
 
- Đặc điểm thực vật và yêu cầu của cây hoa cúc đối với điều kiện ngoại cảnh
- Kỹ thuật trồng
Lý thuyết + Thảo luận nhóm (seminar)
- Lý thuyết về đặc điểm hoa cúc
- Chia nhóm thực hiện seminar
Bài 2: Kỹ thuật trồng hoa hồng
LT 3
TH 0
 
- Nguồn gốc, phân loại cây hoa hồng
- Đặc điểm thực vật và yêu cầu của cây hoa hồng đối với điều kiện ngoại cảnh
- Kỹ thuật trồng    
Lý thuyết + Thảo luận nhóm (seminar)
- Lý thuyết về đặc điểm hoa hồng
- Chia nhóm thực hiện seminar
Bài 3: Kỹ thuật trồng hoa lay ơn
LT 3
TH 0
 
- Nguồn gốc, phân loại cây lay ơn
- Đặc điểm thực vật và yêu cầu của cây hoa lay ơn đối với điều kiện ngoại cảnh
- Kỹ thuật trồng    
Lý thuyết + Thảo luận nhóm (seminar)
- Lý thuyết về đặc điểm hoa lay ơn
- Chia nhóm thực hiện seminar
Bài 4: Kỹ thuật trồng hoa cẩm chướng
LT 3
TH 0
 
- Nguồn gốc, phân loại cây hoa hồng
- Đặc điểm thực vật và yêu cầu của cây hoa cấm chướng đối với điều kiện ngoại cảnh
- Kỹ thuật trồng    
Lý thuyết + Thảo luận nhóm (seminar)
- Lý thuyết về đặc điểm hoa cẩm chướng
- Chia nhóm thực hiện seminar
Bài 5: Kỹ thuật trồng hoa lan
LT 4
TH 0
 
- Đặc điểm thực vật
- Các giống lan và yêu cầu về điều kiện ngoại cảnh
- Kỹ thuật trồng lan
- Chăm sóc vườn lan
- Kỹ thuật nhân giống lan
Lý thuyết + Thảo luận nhóm (seminar)
- Lý thuyết về đặc điểm một số loại hoa lan
- Chia nhóm thực hiện seminar
Bài 6: Kỹ thuật trồng kiểng bonsai
LT 4
TH 0
 
- Các loại cây bonsai
- Dáng thế cây bonsai
- Kỹ thuật trồng và thay chậu
- Kỹ thuật uốn sữa và tạo dáng
- Kỹ thuật lão hóa
- Kỹ thuật chăm sóc
Lý thuyết + Thảo luận nhóm (seminar)
- Lý thuyết về đặc điểm một số loại cây bonsai
- Chia nhóm thực hiện seminar

4.2        Cấu trúc chi tiết nội dung môn học

Bài học 1: Tình hình sản xuất, tiêu thụ hoa và cây cảnh
Họat động
2 tiết         Giảng lý thuyết            Giảng viên: Nguyễn Văn Định
Nội dung
- Sản xuất hoa và cây cảnh trên thế giới
- Sản xuất và tiêu thụ hoa cây cảnh ở châu Á
- Tình hình sản xuất và tiêu thụ hoa cây cảnh ở Việt Nam
- Nhu cầu hoa ở Việt Nam và trên thế giới
- Những thuận lợi và sản xuất hoa ở Việt Nam
Trước khi học
Sinh viên đọc tài liệu 1) Nguyễn Xuân Linh, Nguyễn Thị Kim Lý, 2005. Ứng dụng công nghệ trong sản xuất hoa. NXB lao độ Hà Nội, trang 7 - 18. 2) Nguyễn Xuân Linh, 1998. Hoa và kỹ thuật trồng hoa. NXB Nông nghiệp Hà Nội, trang 3-8)
Sau khi học
Sinh viên biết được tình hình sản xuất cũng như tiêu thụ hoa, cây cảnh trên thế giới và ở nước ta.
Sinh viên đọc thêm tài liệu 1) Trần Thị Dung, 2004. Bài giảng hoa kiểng. Tài liệu lưu hành nội bộ, trường ĐHNL và một số lài liệu khác liên quan đến
Phương pháp và phương tiện giảng dạy
- Giảng lý thuyết
- Máy Projector
Tổ chức và thực hiện
- Lớp nghe giảng
Họat động
2 tiết: Giảng lý thuyết và đặt câu hỏi gợi ý            
Nội dung
- Yêu cầu nhiệt độ
- Yêu cầu độ ẩm của cây hoa
- Yêu cầu ánh sáng của cây hoa
- Yêu cầu về đất và dinh dưỡng cho cây hoa
Trước khi học
Sinh viên đọc tài liệu 1) Nguyễn Xuân Linh, Nguyễn Thị Kim Lý, 2005. Ứng dụng công nghệ trong sản xuất hoa. NXB lao độ Hà Nội, trang 19 đến 25. 2) Nguyễn Xuân Linh, 1998. Hoa và kỹ thuật trồng hoa. NXB Nông nghiệp Hà Nội, trang 10-12)
Sau khi học
Sinh viên hiểu biết được yếu tố khí hậu và điều kiện đất đai, dinh dưỡng ảnh hưởng đến sự phát triển của cây hoa.
Sinh viên đọc thêm tài liệu 1) Trần Thị Dung, 2004. Bài giảng hoa kiểng. Tài liệu lưu hành nội bộ, trường ĐHNL.
Phương pháp và phương tiện giảng dạy
- Giảng lý thuyết
- Máy Projector
Tổ chức và thực hiện
- Lớp nghe giảng
Họat động
12 tiết: Giảng lý thuyết, hình ảnh và chia nhóm thực hành           
Nội dung
- Mục đích và ý nghĩa của việc xây dựng vườn ươm
- Cấu tạo của vườn ươm
- Nhà ươm cây, giá thể, phương pháp canh tác
- Các phương pháp nhân giống
  + Gieo hạt
  + Giâm, chiết cành, tách chồi
  + Ghép cây
  + Nuôi cấy mô tế bào
Trước khi học
SV: mô tả cách làm vườn ươm, thiết kế vườn ươm và mô tả lại được các biện phán nhân giống hoa.
Sinh viên đọc thêm tài liệu 1) Trần Thị Dung, 2004. Bài giảng hoa kiểng. Tài liệu lưu hành nội bộ, trường ĐHNL, trang 29-32. 2) Nguyễn Xuân Linh, Nguyễn Thị Kim Lý, 2005. Ứng dụng công nghệ trong sản xuất hoa. NXB lao độ Hà Nội, trang 28-30
Sau khi học
- Sinh viên có thể mô tả cách thiết kế vườn ươm đối với một số loại cây trồng. Sinh viên cũng nắm được các phương pháp nhân giống nân giống cơ bản và thực hành ở ngoài vườn.
- Sinh viên đọc thêm tài liệu Nguyễn Xuân Linh, 1998. Hoa và kỹ thuật trồng hoa. NXB Nông nghiệp Hà Nội. Các tài liệu khác có liên quan
Phương pháp và phương tiện giảng dạy
- Giảng lý thuyết
- Máy Projector
- Hình ảnh minh họa
Tổ chức và thực hiện
- Nghe giảng lý thuyết, hình ảnh minh họa
- Chia nhóm thực hành ngoài vườn trồng (giao hạt, giâm cành, chiết cành, tách chồi, ghép cây
Họat động
 7 tiết Giảng lý thuyết, hình ảnh và chia nhóm thực hành
Nội dung
- Sử dụng chất điều hòa sinh trưởng trong nghề trồng hoa
- Một số ứng dụng cụ thể của chất điều hòa sinh trưởng trong nghề trồng hoa
 - Thu hoạch, bảo quản, đóng gói hoa
Trước khi học
 Sinh viên đọc tài liệu 1) Nguyễn Xuân Linh, Nguyễn Thị Kim Lý, 2005. Ứng dụng công nghệ trong sản xuất hoa. NXB lao độ Hà Nội, trang 43-47.
 2) Nguyễn Xuân Linh, 1998. Hoa và kỹ thuật trồng hoa. NXB Nông nghiệp Hà Nội, trang 121-126)
Sau khi học
 SV: Xác định được một số chất điều hòa sinh trưởng ảnh hưởng đến cây trồng. Mô tả được các biện pháp thu hoạch và bảo quản thông thường.
 Sinh viên đọc thêm tài liệu1) Nguyễn Văn Uyển, 1995. Phân bón lá và các chất điều hòa sinh trưởng. NXB Nông nghiệp Tp. HCM
2) Sinh viên đọc các tài liệu liên quan
Phương pháp và phương tiện giảng dạy
- Giảng lý thuyết
- Máy Projector
- Hình ảnh minh họa
Tổ chức và thực hiện
- Nghe giảng lý thuyết, hình ảnh minh họa
- Chia nhóm thực hành ngoài vườn trồng
Họat động
 LT2 Giảng lý thuyết, hình ảnh
Nội dung
- Sử dụng chất điều hòa sinh trưởng trong nghề trồng hoa
- Một số ứng dụng cụ thể của chất điều hòa sinh trưởng trong nghề trồng hoa
 - Thu hoạch, bảo quản, đóng gói hoa
Trước khi học
 Sinh viên đọc tài liệu
 1) Nguyễn Xuân Linh, Nguyễn Thị Kim Lý, 2005. Ứng dụng công nghệ trong sản xuất hoa. NXB lao độ Hà Nội, trang 52-63.
 2) Nguyễn Xuân Linh, 1998. Hoa và kỹ thuật trồng hoa. NXB Nông nghiệp Hà Nội, trang 131-143)
Sau khi học
 SV xác định được những loại sâu bệnh hại quan trọng và có biện pháp quản lý thích hợp.
Phương pháp và phương tiện giảng dạy
- Giảng lý thuyết
- Máy Projector
- Hình ảnh minh họa
Tổ chức và thực hiện
- Nghe giảng lý thuyết, hình ảnh minh họa
 
Bài 1: Kỹ thuật trồng hoa cúc
Họat động
 3 tiết Giảng lý thuyết, hình ảnh và chia nhóm seminar
Nội dung
- Nguồn gốc và phân loại
- Đặc điểm thực vật và yêu cầu của cây hoa cúc đối với điều kiện ngoại cảnh
 - Kỹ thuật trồng
Trước khi học
 Sinh viên đọc tài liệu 1) Nguyễn Xuân Linh, Nguyễn Thị Kim Lý, 2005. Ứng dụng công nghệ trong sản xuất hoa. NXB lao độ Hà Nội, trang 68-94. 2) Nguyễn Xuân Linh, 1998. Hoa và kỹ thuật trồng hoa. NXB Nông nghiệp Hà Nội, trang 181-205)
Sau khi học
- Sinh viên đọc thêm tài liệu
Phương pháp và phương tiện giảng dạy
- Giảng lý thuyết
- Máy Projector
- Hình ảnh minh họa
Tổ chức và thực hiện
- Nghe giảng lý thuyết, hình ảnh minh họa
- Chia nhóm seminar
Bài 2: Kỹ thuật trồng hoa hồng
Họat động
 3 tiết Giảng lý thuyết, hình ảnh và chia nhóm seminar
Nội dung
- Nguồn gốc và phân loại
- Đặc điểm thực vật và yêu cầu của cây hoa hồng đối với điều kiện ngoại cảnh
 - Kỹ thuật trồng
Trước khi học
 Sinh viên đọc tài liệu
 1) Nguyễn Xuân Linh, Nguyễn Thị Kim Lý, 2005. Ứng dụng công nghệ trong sản xuất hoa. NXB lao độ Hà Nội, trang 69-95. 2) Nguyễn Xuân Linh, 1998. Hoa và kỹ thuật trồng hoa. NXB Nông nghiệp Hà Nội, trang 166-180)
Sau khi học
 - SV biết được nguồn gốc và đặc điểm thực vật học để có thể phân loại được một số loài hoa hồng. SV có thể chọn giống và thiết lập quy trình trồng hoa hồng ở một số vùng trồng khác nhau.
Sinh viên đọc thêm tài liệu
1) Huỳnh Văn Thới, 2001. Kỹ thuật trồng và ghép hoa hồng. Nhà xuất bản trẻ
2) Việt Chương, Lâm Thị Mỹ Hương, 2001 Kỹ thuật trồng, ghép, chiết, giâm    cành hồng. NXB Tp. HCM
3) Trần Hợp, 1993. Cây cảnh, hoa Việt Nam. NXB khoa học kỹ thuật
Phương pháp và phương tiện giảng dạy
- Giảng lý thuyết
- Máy Projector
- Hình ảnh minh họa
Tổ chức và thực hiện
- Nghe giảng lý thuyết, hình ảnh minh họa
- Chia nhóm seminar
Bài 3: Kỹ thuật trồng hoa lay ơn
Họat động
 3 tiết Giảng lý thuyết, hình ảnh và chia nhóm seminar
Nội dung
- Nguồn gốc và phân loại
- Đặc điểm thực vật và yêu cầu của cây hoa lay ơn đối với điều kiện ngoại cảnh
 - Kỹ thuật trồng
Trước khi học
 Sinh viên đọc tài liệu 1) Nguyễn Xuân Linh, Nguyễn Thị Kim Lý, 2005. Ứng dụng công nghệ trong sản xuất hoa. NXB lao độ Hà Nội, trang 119-129. 2) Nguyễn Xuân Linh, 1998. Hoa và kỹ thuật trồng hoa. NXB Nông nghiệp Hà Nội, trang 206-211)
Sau khi học
- SV biết được nguồn gốc và đặc điểm thực vật học để có thể phân loại được một số loài hoa lay ơn. SV có thể chọn giống và thiết lập quy trình trồng hoa lay ơn ở một số vùng trồng khác nhau.
Sinh viên đọc thêm tài liệu
1) Trần Hợp, 1993. Cây cảnh, hoa Việt Nam. NXB khoa học kỹ thuật
Phương pháp và phương tiện giảng dạy
- Giảng lý thuyết
- Máy Projector
- Hình ảnh minh họa
Tổ chức và thực hiện
- Nghe giảng lý thuyết, hình ảnh minh họa
- Chia nhóm seminar
Bài 4: Kỹ thuật trồng hoa cẩm chướng
Họat động
 3 tiết Giảng lý thuyết, hình ảnh và chia nhóm seminar
Nội dung
- Nguồn gốc và phân loại
- Đặc điểm thực vật và yêu cầu của cây hoa cẩm chướng đối với điều kiện ngoại cảnh
 - Kỹ thuật trồng
Trước khi học
 Sinh viên đọc tài liệu 1) Nguyễn Xuân Linh, Nguyễn Thị Kim Lý, 2005. Ứng dụng công nghệ trong sản xuất hoa. NXB lao độ Hà Nội, trang 130-140. 2) Nguyễn Xuân Linh, 1998. Hoa và kỹ thuật trồng hoa. NXB Nông nghiệp Hà Nội, trang 212-217)
Sau khi học
- SV biết được nguồn gốc và đặc điểm thực vật học để có thể phân loại được một số loài hoa cẩm chướng. SV có thể chọn giống và thiết lập quy trình trồng hoa cẩm chướng ở một số vùng trồng khác nhau.
- Sinh viên đọc thêm tài liệu
1) Trần Hợp, 1993. Cây cảnh, hoa Việt Nam. NXB khoa học kỹ thuật
Phương pháp và phương tiện giảng dạy
- Giảng lý thuyết
- Máy Projector
- Hình ảnh minh họa
Tổ chức và thực hiện
- Nghe giảng lý thuyết, hình ảnh minh họa
- Chia nhóm seminar
Bài 5: Kỹ thuật trồng hoa lan
Họat động
 4 tiết Giảng lý thuyết, hình ảnh và chia nhóm seminar
Nội dung
- Đặc điểm thực vật
- Các giống lan và yêu cầu về điều kiện ngoại cảnh
- Kỹ thuật trồng lan
- Chăm sóc vườn lan
 - Kỹ thuật nhân giống lan
Trước khi học
 Sinh viên đọc tài liệu 1) Nguyễn Xuân Linh, Nguyễn Thị Kim Lý, 2005. Ứng dụng công nghệ trong sản xuất hoa. NXB lao độ Hà Nội, trang 141-170. 2) Nguyễn Xuân Linh, 1998. Hoa và kỹ thuật trồng hoa. NXB Nông nghiệp Hà Nội, trang 145-165)
Sau khi học
- SV biết được nguồn gốc và đặc điểm thực vật học để có thể phân loại được một số loài hoa lan. SV có thể chọn giống và thiết lập quy trình trồng hoa lan ở một số vùng trồng khác nhau.
- Sinh viên đọc thêm tài liệu
1) Nguyễn Thiện Tịch, Đoàn Thị Hoa, Trần Sĩ Dũng, Huỳnh Thị Ngọc Nhân, 2006. Kỹ Thuật Nuôi Trồng Hoa Lan. NXB Nông nghiệp
Phương pháp và phương tiện giảng dạy
- Giảng lý thuyết
- Máy Projector
- Hình ảnh minh họa
Tổ chức và thực hiện
- Nghe giảng lý thuyết, hình ảnh minh họa
- Chia nhóm seminar
Bài 6: Kỹ thuật trồng kiểng bonsai
Họat động
 4 tiết Giảng lý thuyết, hình ảnh và chia nhóm seminar
Nội dung
- Các loại cây bonsai
- Dáng thế cây bonsai
- Kỹ thuật trồng và thay chậu
- Kỹ thuật uốn sữa và tạo dáng
- Kỹ thuật lão hóa
- Kỹ thuật chăm sóc
Trước khi học
 Sinh viên đọc tài liệu
1) Việt Chương, Nguyễn Việt Thái. 2004. Kỹ thuật trồng và uốn tỉa bonsai. NXB Tp. HCM
3) http://www. dugzbonsai.com/forsale. htm
Sau khi học
 - SV có thể nắm được các loại cây bonsai, các loại dáng thế, phương pháp thay chậu, kỹ thuật uốn tạo dáng, kỹ thuật chăm sóc.
 - Sinh viên đọc thêm tài liệu www.bonsaisite.com
Phương pháp và phương tiện giảng dạy
- Giảng lý thuyết
- Máy Projector
- Hình ảnh minh họa
Tổ chức và thực hiện
- Nghe giảng lý thuyết, hình ảnh minh họa
- Chia nhóm seminar

-       Seminar và kiểm tra 30%
-       Thi hết môn học 70%
-       Giảng viên đã qua hết tập sự và giảng thử trước bộ môn đạt yêu cầu
-       Chuyên môn đúng chuyên môn nghiên cứu
 
1.  Việt Chương, Lâm Thị Mỹ Hương, 2001 Kỹ thuật trồng, ghép, chiết, giâm    cành hồng. NXB Tp. HCM
2.   Trần Thị Dung, 2004. Bài giảng hoa kiểng. Tài liệu lưu hành nội bộ, trường ĐHNL, 34 trang.
 
3.  Nguyễn Xuân Linh, 1998. Hoa và kỹ thuật trồng hoa. NXB Nông nghiệp Hà Nội, 1226 trang.
 
4.  Nguyễn Xuân Linh, Nguyễn Thị Kim Lý, 2005. Ứng dụng công nghệ trong sản xuất hoa. NXB lao độ Hà Nội, 198 trang
 
5.   Huỳnh Văn Thới, 2001. Kỹ thuật trồng và ghép hoa hồng. Nhà xuất bản trẻ
 
6.   Nguyễn Thiện Tịch, Đoàn Thị Hoa, Trần Sĩ Dũng, Huỳnh Thị Ngọc Nhân, 2006. Kỹ Thuật Nuôi Trồng Hoa Lan. NXB Nông nghiệp. 270 trang.
-       Ngày biên soạn: 15.1.2008
-       Nhóm/người biên soạn

Họ và tên
Nghề nghiệp
Tên cơ quan
Địa chỉ
Trần Thị Dung
Giảng viên
Bộ môn CNSH
Bộ môn CNSH
Nguyễn Văn Định
Giảng viên
Khoa Nông học
Khoa Nông học

 
 Người biên soạn
 
 
                                                                        TS.Trần Thị Dung và Nguyễn Văn Định
 
-       Bộ môn:
 
 
 

Hội đồng Khoa học Khoa

Số lần xem trang: 734
Điều chỉnh lần cuối: 15-09-2018

Trang liên kết

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : bốn chín hai không tám

Xem trả lời của bạn !