Tác giả
: Phan Gia Tân
Tên tài liệu
: Cây tiêu
Số trang
: 12
Ngày in
: 17-Aug-09
Dung lượng
: 137216
Tài liệu được lưu lần cuối
: 17-Aug-09
Hiệu chỉnh bởi
: PT

 
 
Thông tin tài liệu:........................................................................................................................... ii
Mục lục........................................................................................................................................ iii
1      Dữ liệu môn học................................................................................................................... 4
2      Mục tiêu tổng quát................................................................................................................ 4
2.1       Mục tiêu tổng quát........................................................................................................ 4
2.2       Năng lực đạt được....................................................................................................... 4
2.3       Mục tiêu cụ thể............................................................................................................. 4
3      Môn học tiên quyết............................................................................................................... 5
4      Tiến trình giảng dạy............................................................................................................... 6
4.1       Cấu trúc tổng quát nội dung học tập.............................................................................. 6
4.2       Cấu trúc chi tiết nội dung môn học................................................................................. 8
5      Đánh giá hoàn tất môn học.................................................................................................. 11
6      Tiêu chuẩn giảng viên.......................................................................................................... 11
7      Tài liệu tham khảo............................................................................................................... 12
8      Ngày soạn thảo.................................................................................................................. 12
9      Phê duyệt chương trình môn học......................................................................................... 12

 

§           Tên môn học: Cây tiêu
§           Mã môn học: 204517
§           Bộ môn quản lý: Bm. Cây công nghiệp/ khoa Nông học
§           Nhóm môn học: chuyên ngành
§           Tính chất môn học: Tự chọn
§           Bố trí giảng dạy: năm thứ 3, học kỳ 6
§           Tổng số tiết giảng dạy: 30 tiết. Lý thuyết: 30 tiết. Thực hành: 0 tiết
§           Tổng số chương/môn học: 6
§           Số bài trong tuần: 1
§           Mô tả tóm tắt nội dung môn học:
Môn học bao gồm các phần về nguồn gốc và lịch sử phát triển của cây tiêu, tình hình sản xuất và tiêu thụ hạt tiêu trên thế giới và Việt Nam, các tiến bộ kỹ thuật tăng năng suất và chất lượng hạt tiêu, các bộ phận cùng với các đặc điểm sinh lý, các yêu cầu về sinh thái, giống tiêu và các biện pháp sản xuất bầu tiêu giống đạt số lượng và chất lượng, kỹ thuật chăm sóc thâm canh cây tiêu, kỹ thuật thu hoạch, sơ chế và bảo quản hạt tiêu xuất khẩu.
Cung cấp kiến thức đầy đủ về cây tiêu, hiểu biết về nguồn gốc lịch sử, phát triển và đời sống của cây tiêu và ngành trồng tiêu, các đặc điểm thực vật học và  sinh lý cùng với các yêu cầu về sinh thái, các biện pháp kỹ thuật trồng, chăm sóc, thu hoạch, sơ chế và bảo quản hạt tiêu để chỉ đạo làm tăng năng suất và chất lượng hạt tiêu phục vụ xuất khẩu.
Trên cơ sở nắm vững được các quy luật về sinh trưởng, phát triển của cây tiêu  cùng với các yếu tố ảnh hưởng quyết định đến năng suất và chất lượng hạt tiêu cũng như các biện pháp kỹ thuật canh tác có thể vận dụng trong chỉ đạo.
- Kiến thức: có kiến thức đầy đủ về cây tiêu, nắm được các yếu tố ảnh hưởng cùng với tác động của các biện pháp canh tác đến năng suất và chất lượng hạt tiêu thu hoạch để có thể vận dụng trong chỉ đạo sản xuất.
- Hiểu biết: hiểu biết về đời sống cây tiêu cùng với các biện pháp kỹ thuật canh tác làm tăng năng suất và phẩm chất hạt tiêu xuất khẩu.  
- Ứng dụng: nắm vững các yếu tố ảnh hưởng đến năng suất và phẩm chất cùng với các biện pháp kỹ thuật quan trọng trong các khâu trồng và chăm sóc để chỉ đạo sản xuất cây tiêu có hiệu quả.
- Tổng hợp: đánh giá hiệu lực của các biện pháp kỹ thuật đến năng suất vườn tiêu và chất lượng hạt tiêu xuất khẩu.
Thực vật học, Nông học đại cương, Sinh lý thực vật, Hóa sinh nông nghiệp, Khí tượng nông nghiệp, Nông hóa thổ nhưỡng, Di truyền và chọn giống thực vật, Côn trùng và bệnh cây, Tuyến trùng học, Khoa học đất và phân bón,…

 

 

Chương mục
Số tiết
(LT)
Số bài
Các mục tiêu cụ thể
Phương pháp
giảng dạy
Tương quan của chương mục đối
với môn học
1
2
3
4
5
6
Đại cương
4
1
Hiểu biết về cây tiêu trong sản xuất nông nghiệp – giá trị sử dụng cây tiêu
Chiếu overhead hoặc Powerpoint
Internet
Giới thiệu chung về cây tiêu. Tình hình sản xuất, tiêu thụ, thương mại, giá trị sử dụng
Đặc điểm thực vật học của cây tiêu
5
1
Hiểu được các bộ phận thực vật chủ yếu của cây tiêu và các ứng dụng để tăng năng suất  
Chiếu Overhead hoặc Powerpoint
Thảo luận nhóm
Chương căn bản về thực vật học với các bộ phận thực vật chính có liên quan đến ứng dụng nông học để thâm canh
Các yêu cầu về sinh thái cùa cây tiêu
4
1
Hiểu được các yêu cầu về khí hậu và đất đai
 đến sinh trưởng, năng suất và chất lượng hạt tiêu
Chiếu overhead hoặc Powerpoint
Thảo luận nhóm
Chương có liên quan đến các yêu cầu về khí hậu đất đai để vận dụng gia tăng sản xuất
Giống tiêu và kỹ thuật nhân giống
4
1
Hiểu được ý nghĩa của việc chọn giống tiêu tốt để thâm canh giảm bớt thiệt hại do sâu bệnh, các phương pháp nhân giống sản xuất bầu tiêu giống
Chiếu overhead hoặc Powerpoint
Thảo luận nhóm
Biện pháp hàng đầu để tăng năng suất và chất lượng hạt tiêu xuất khẩu
Kỹ thuật canh tác cây tiêu  
5
1
Hiểu được các biện pháp kỹ thuật trong quy trình canh tác trồng tiêu đạt năng suất chất lượng và hiệu quả cao
Chiếu Overhead hoặc Powerpoint
Thảo luận nhóm
Trình bày các khâu kỹ thuật từ thiết kế vườn tiêu đến thu hoạch
Sâu bệnh hại tiêu và biện pháp phòng trừ
5
1
Hiểu được thành phần các loại sâu bệnh hại tiêu cùng các biện pháp phòng trừ hiệu quả
Chiếu Overhead hoặc Powerpoint
Thảo luận nhóm
Trình bày thành phần cũng như đối tượng sâu bệnh gây hại chính ở vườn tiêu và biện pháp phòng trừ tổng hợp (IPM)
Kỹ thuật thu hoạch, sơ chế và bảo quản hạt tiêu xuất khẩu
3
1
Hiểu kỹ thuật thu hoạch, cách sơ chế cà bảo quản hạt tiêu phục vụ xuất khẩu
Chiếu Overhead hoặc Powerpoint
Thảo luận nhóm
Trình bày các khâu từ thu hoạch đến sơ chế bảo quản hạt tiêu xuất khẩu

 


4.2       Cấu trúc chi tiết nội dung môn học

Chương 1: ĐẠI CƯƠNG

Tên bài học: Đại cương về cây tiêu  
Hoạt động
4 tiết                                     
Giới thiệu chung về cây tiêu
Tình hình sản xuất và tiêu thụ, các tiến bộ kỹ thuật trong sản xuất cây tiêu trên thế giới và Việt Nam
 Giá trị sử dụng cây tiêu 
Giảng viên:
Phan Gia Tân
Nội dung
1.1 Nguồn gốc và lịch sử phát triển
1.2 Tình hình sản xuất, tiêu thụ và thương mại hạt tiêu trên thế giới và trong nước
1.3 Các tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất cây tiêu  
1.4 Giá trị kinh tế và giá trị sử dụng cây tiêu
Trước khi học
Đọc tài liệu: Phan Gia Tân, 2006. Bài giảng cây tiêu. ĐH Nông Lâm, trang 1 – 12
Phan Hữu Trinh (chủ biên), 1987. Kỹ thuật trồng tiêu. Nxb. Nông nghiệp, trang 5 – 26.
Sau khi học
Đọc tài liệu từ Internet về tình hình sản xuất , tiêu thụ giá cả và các tiến bộ kỹ thuật sản xuất cây tiêu trên thế giới  
Phương pháp và phương tiện
Chiếu overhead hoặc Powerpoint, hình ảnh, Micro
 
Tổ chức thực hiện
Giảng dạy cho toàn lớp

Chương 2: ĐẶC ĐIỂM THỰC VẬT HỌC CỦA CÂY TIÊU

Tên bài học: Các bộ phân thực vật chính của cây tiêu với các ứng dụng nông học
Hoạt động
5 tiết
Giảng về các bộ phận thực vật chính của cây tiêu cùng với các ứng dụng nông học để tăng năng suất và phẩm chất hạt tiêu xuất khẩu
Giảng viên:
Phan Gia Tân
Nội dung
2.1 Hệ thống rễ cây tiêu
2.2 Thân (dây cái) và cành tiêu
2.3 Lá tiêu
2.4 Hoa – Trái tiêu
2.5 Hạt tiêu
Trước khi học
Đọc tài liệu: Phan Gia Tân, 2006. Bài giảng cây tiêu. ĐH Nông Lâm, trang 13 – 30
Phan Hữu Trinh (chủ biên), 1987. Kỹ thuật trồng tiêu. Nxb. Nông nghiệp, trang 27 – 37
Sau khi học
Thảo luận lớp, nhóm
Phương pháp và phương tiện
 Chiếu overhead hoặc Powerpoint, hình ảnh, Micro
 
Tổ chức thực hiện
Giảng dạy cho toàn lớp

Chương 3: CÁC YÊU CẦU VỀ SINH THÁI CỦA CÂY TIÊU      

Tên bài học: Các yêu cầu về khí hậu đất đai của cây tiêu  
Hoạt động
4 tiết  
Giảng về các yêu cầu về khí hậu và đất đai ảnh hưởng đến sinh trưởng phát triển năng suất và chất lượng hạt tiêu xuất khẩu
Giảng viên:
Phan Gia Tân
Nội dung
3.1 Các yêu cầu về khí hậu thời tiết
3.2 Các yêu cầu về đất đai
3.3 Các yêu cầu về dinh dưỡng môi trường
Trước khi học
Đọc tài liệu: Phan Gia Tân, 2006. Bài giảng cây tiêu. ĐH Nông Lâm, trang 31 – 42
Phan Hữu Trinh (chủ biên), 1987. Kỹ thuật trồng tiêu. Nxb. Nông nghiệp, trang 37 – 40, trang 82 – 84.
Sau khi học
Thảo luận lớp, nhóm
Phương pháp và phương tiện
 Chiếu overhead hoặc Powerpoint, hình ảnh, Micro
 
Tổ chức thực hiện
Giảng dạy cho toàn lớp

Chương 4: GIỐNG TIÊU VÀ KỸ THUẬT NHÂN GIỐNG

Tên bài học: Giống tiêu và kỹ thuật nhân giống
Hoạt động
4 tiết
Giảng và phân tích ý nghĩa của việc chọn giống tiêu tốt trong sản xuất thâm canh. Các phương pháp nhân giống, kỹ thuật sản xuất bầu tiêu giống đạt số lượng và chất lượng
Giảng viên:
Phan Gia Tân
Nội dung
4.1 Ý nghĩa của việc chọn giống tiêu tốt trong công tác phòng trừ sâu bệnh, làm tăng năng suất và chất lượng hạt tiêu
4.2 Các phương pháp nhân giống
4.3 Các giống tiêu trồng phổ biến trong sản xuất
4.4. Sản xuất bầu tiêu giống đạt số lượng và chất lượng
Trước khi học
Đọc tài liệu: Phan Gia Tân, 2006. Bài giảng cây tiêu. ĐH Nông Lâm, trang 43 – 51
Phan Hữu Trinh (chủ biên), 1987. Kỹ thuật trồng tiêu. Nxb. Nông nghiệp, trang 40 – 44, trang 61 – 72.
Sau khi học
Thảo luận lớp, nhóm
Phương pháp và phương tiện
Chiếu overhead hoặc Powerpoint, hình ảnh, Micro
 
Tổ chức thực hiện
Giảng dạy cho toàn lớp

Chương 5: KỸ THUẬT CANH TÁC CÂY TIÊU

Tên bài học: Kỹ thuật chăm sóc thâm canh cây tiêu  
Hoạt động
4 tiết
Giảng và giải thích các khâu trong kỹ thuật trồng chăm sóc thâm canh cây tiêu 
Giảng viên:
Phan Gia Tân
Nội dung
5.1 Chọn nọc tiêu
5.2 Thiết kế vườn tiêu và cày bừa xử lý đất
5.3 Mật độ và khoảng cách
5.4 Đào hố và đặt bầu tiêu
5.5 Chăm sóc vườn tiêu trong thời gian kiến thiết cơ bản (nọc chưa có trái)
5.6 Chăm sóc vườn tiêu trong thời gian kinh doanh.
Trước khi học
Đọc tài liệu: Phan Gia Tân, 2006. Bài giảng cây tiêu. ĐH Nông Lâm, trang 52 – 68
Phan Hữu Trinh (chủ biên), 1987. Kỹ thuật trồng tiêu. Nxb. Nông nghiệp, trang 44 – 60, trang 75 – 110.
Sau khi học
Thảo luận lớp, nhóm
Phương pháp và phương tiện
 Chiếu overhead hoặc Powerpoint, hình ảnh, Micro
 
Tổ chức thực hiện
Giảng dạy cho toàn lớp

Chương 6: SÂU BỆNH HẠI TIÊU VÀ BIỆN PHÁP PHÒNG TRỪ

Tên bài học: Phòng trừ tổng hợp sâu bệnh hại cây tiêu 
Hoạt động
5 tiết  
Giảng về thành phần các loại sâu bệnh hại tiêu cùng với các biện pháp phòng trừ tổng hợp (IPM)
Giảng viên:
Phan Gia Tân
Nội dung
5.1 Ý nghĩa của vấn đề thiệt hại do sâu bệnh gây ra đối với cây tiêu cần phải phòng trừ
5.2 Các loại sâu bộ động vật hại cây tiêu và các biện pháp phòng trừ
5.3 Các loại bệnh hại tiêu quan trọng và các biện pháp phòng trừ
5.4 Các bệnh thiếu thừa các chất dinh dưỡng và các giải quyết
Trước khi học
Đọc tài liệu: Phan Gia Tân, 2006. Bài giảng cây tiêu. ĐH Nông Lâm, trang 69 – 80
Phan Hữu Trinh (chủ biên), 1987. Kỹ thuật trồng tiêu. Nxb. Nông nghiệp, trang 111 – 121
Sau khi học
Thảo luận lớp, nhóm
Phương pháp và phương tiện
 Chiếu overhead hoặc Powerpoint, hình ảnh, Micro
 
Tổ chức thực hiện
Giảng dạy cho toàn lớp

Chương 7: KỸ THUẬT THU HOẠCH, SƠ CHẾ VÀ BẢO QUẢN HẠT TIÊU

Tên bài học: Kỹ thuật thu hoạch, sơ chế và bảo quản hạt tiêu
Hoạt động
3 tiết
Giảng về kỹ thuật thu hoạch, sơ chế và bảo quản hạt tiêu phục vụ xuất khẩu
Giảng viên:
Phan Gia Tân
Nội dung
7.1 Kỹ thuật thu hoạch tiêu
7.2 Kỹ thuật sơ chế hạt tiêu
7.3 Kỹ thuật bảo quản hạt tiêu phục vụ xuất khẩu
Trước khi học
Đọc tài liệu: Phan Gia Tân, 2006. Bài giảng cây tiêu. ĐH Nông Lâm, trang 81 – 85
Phan Hữu Trinh (chủ biên), 1987. Kỹ thuật trồng tiêu. Nxb. Nông nghiệp, trang 124 – 134
Sau khi học
Thảo luận lớp, nhóm
Phương pháp và phương tiện
 Chiếu overhead hoặc Powerpoint, hình ảnh, Micro
 
Tổ chức thực hiện
Giảng dạy cho toàn lớp

Đánh giá môn học qua cả quá trình học tập của sinh viên, seminar, thi viết hoặc vấn đáp vào cuối học kỳ
Kinh nghiệm: giảng viên chuyên ngành nông học về cây trồng
Chuyên môn: đã đào tạo về nông học, khoa học cây trồng
 
 
Purseglove & Brown & Green & Robbin, 1981. Spices. Vol 1. (pepper). Longman – London and New York, UK, 439 pages
Maitre J, 1964. Les plantes à épices (Serie techniques agricoles et production tropicale). Maisonneuve & Larose, Paris, France.
M. Borget, 1990. Les plantes à épices N015. Maisonneuve & Larose, Paris, France
Phạm Văn Biên, 1989. Phòng trừ sâu bệnh hại tiêu. Nxb. Nông nghiệp, 158 trang    
Phan Quốc Sũng, 1992. Kỹ thuật trồng tiêu. Nxb. Nông nghiệp, 135trang
Phan Gia Tân, 2006. Bài giảng cây tiêu (tài liệu học tập). Nxb. Đại học Nông Lâm, 85 trang 
Phan Hữu Trinh (chủ biên), Vũ Đình Thắng, Trần Thị Mai, Bùi Đắc Tuấn, 1987. Kỹ thuật trồng tiêu. Nxb. Nông nghiệp, 156 trang
Ngày biên soạn: 12 tháng 12 năm 2007
Nhóm/người biên soạn

Họ và tên
Nghề nghiệp
Tên cơ quan
Địa chỉ
Phan Gia Tân
Giảng viên
Đại học Nông Lâm Tp. HCM
KP6, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh

Người biên soạn
 
 
 
PHAN GIA TÂN
9        Phê duyệt chương trình môn học
 
Bộ môn Cây Công nghiệp
 
 
 
Hội đồng Khoa học Khoa Nông học

Số lần xem trang: 581
Điều chỉnh lần cuối: 15-09-2018

Trang liên kết

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : năm tám hai ba hai

Xem trả lời của bạn !