Tác giả
: Lê Văn Dũ
Tên tài liệu
: Độ phì nhiêu đất đai và phân bón
Số trang
: 12
Ngày in
: 17-Aug-09
Dung lượng
: 196608
Tài liệu được lưu lần cuối
: 15-Sep-09
Hiệu chỉnh bởi
: PT

       Dữ liệu môn học

 

§           Tên môn học: Độ phì nhiêu đất đai và phân bón
§           Mã môn học: 204305
§           Bộ môn quản lý: Nông Hóa Thổ Nhưỡng
§           Nhóm môn học: chuyên ngành
§           Tính chất môn học: bắt buộc
§           Bố trí giảng dạy: năm thứ 2, học kỳ: 4
§           Số tiết giảng dạy: Tổng số: 60. Lý thuyết: 45. Thực hành: 15
§           Tổng số chương: 9
§           Số bài trong tuần: 1
§           Mô tả tóm tắt môn học:
Định nghĩa, thành phần, tính chất của độ phì và phân bón. Các yếu tố ảnh hưởng đến sinh trưởng cây trồng, các nguyên tố dinh duỡng cây trồng tối cần thiết . Mối quan hệ cơ bản giữa đất, cây trồng và phân bón. Đặc điểm, tính chất của các chất dinh dưỡng trong đất và các lọai phân bón. Xác định nhu cầu bón phân và cơ sở bón phân hợp lý.
sau khi hòan tất môn học, sinh viên có khả năng nhận biết các thành phần của độ phì nhiêu đất đai, tính chất, đặc điểm của độ phì nhiêu. Nhận biết tính chất, đặc điểm, sử dụng các lọai phân bón vô cơ, hữu cơ, sinh học. Xác định được nhu cầu bón phân cho cây trồng nhằm mục đích tăng năng suất và hạn chế suy thóai độ phì nhiêu của đất..
Năng lực đạt được:
hiểu cơ sở lý luận về độ phì nhiêu đất đai và sử dụng phân bón hiệu quả
Mục tiêu cụ thể:
-       Kiến thức: nhận diện các qui luật hình thành phát triển độ phì đất, các tính chất cơ bản của độ phì đất,  các lọai phân bón cơ bản, các phương pháp xác định nhu cầu bón phân và cơ sở bón phân hợp lý cho các hệ thống cây trồng.
-       Hiểu biết: mô tả, giải thích các tính chất đất ảnh hưởng đến sử dụng phân bón có hiệu quả.
-       Ứng dụng: phân tích, tính tóan nhu cầu bón phân cho các hệ thống cây trồng.
-       Tổng hợp: thiết lập các chương trình bón phân cho các hệ thống cây trồng.

 

 

Chương
mục
Số tiết
(LT+TH)
Số bài
Các mục tiêu cụ thề
Phương pháp giảng dạy
Tương quan trong môn học
1
2
3
4
5
6
1
3 + 1
1
Giới thiệu môn học, tổ chức và phương pháp học tập
Giảng, thảo luận
Cải thiện độ phì và sử dụng phân bón hiệu quả
2
3 + 1
2
Các yếu tố ảnh hưởng đến sinh trưởng, phát triển cây trồng
Giảng, thảo luận, thực hành, bài tập
Các nguyên tố dinh dưỡng trong đất và phân bón
3
3 + 1
2
Các quan hệ cơ bản giữa đất và cây trồng
Giảng, thực hành, bài tập, kiểm tra.
Quản lý dinh dưỡng và phân bón
4
3 + 1
2
Nâng cao độ phì nhiêu đất và hiệu quả sử dụng phân bón. Cải thiện đất chua, đất kiềm
Giảng, thực hành, bài tập, kiểm tra.
Trạng thái các chất dinh dưỡng và phân bón
5
12 + 4
3
Các nguyên tố dinh dưỡng đa lượng trong đất và các lọai phân bón đa lượng
Giảng, thực hành, bài tập, kiểm tra.
Chẩn đóan và sử dụng phân bón
6
3 + 1
1
Các nguyên tố dinh dưỡng trung lượng trong đất và các lọai phân bón trung lượng
Giảng, thực hành, bài tập, kiểm tra.
Chẩn đóan và sử dụng phân bón
7
3 + 1
1
Các nguyên tố dinh dưỡng vi lượng trong đất và các lọai phân bón vi lượng
Giảng, thực hành, bài tập, kiểm tra
Chẩn đóan và sử dụng phân bón
8
6 + 2
2
Chất hữu cơ trong đất và các lọai phân bón hữu cơ
Giảng, thực hành, bài tập, kiểm tra
Chẩn đóan và sử dụng phân bón
9
8 + 4
3
Chẩn đóan nhu cầu bón phân và phương pháp bón phân hợp lý
Giảng, thực hành, bài tập, kiểm tra
Quản lý độ phì và bón phân tổng hợp

 


4.2       Cấu trúc chi tiết nội dung môn học

Chương 1: Giới thiệu môn học

Tên chương 1: Giới thiệu môn học
Bài học 1: Giới thiệu tổng quát về độ phì và phân bón.
Họat động
4 tiết giảng, thảo luận.
Nội dung
Giới thiệu mục đích, yêu cầu môn học. Các định nghĩa về độ phì, phân bón.
Trước khi học
Đọc các qui định, đề cương môn học
Sau khi học
Chia nhóm, chọn đề tài thảo luận và seminar.
Phương pháp và phương tiện
Trình bày, thảo luận/máy chiếu
Tổ chức và thực hiện
Chia nhóm, mỗi nhóm 4-5 sinh viên
Chương 2: Các yếu tố ảnh hưởng đến sinh trưởng cây trồng
Tên chương 2: Các yếu tố ảnh hưởng đến sinh trưởng cây trồng
Tên bài học 1: Các yếu tố ảnh hưởng đến sinh trưởng cây trồng
Họat động
2 tiết giảng, thảo luận.
Nội dung
Các yếu tố ảnh hưởng đến sinh trưởng cây trồng.
Trước khi học
Đọc tài liệu học tập, chương 2.
Sau khi học
Thảo luận nhóm: yếu tố hạn chế chính trong sản xuất nông nghiệp trên các vùng sinh thái Đông Nam Bộ, vùng Ninh Thuận, vùng Đồng bằng sông Cửu Long?
Phương pháp và phương tiện
Trình bày, thảo luận/máy chiếu.
Tổ chức và thực hiện
Thảo luận theo nhóm
Bài học 2: Các nguyên tố dinh dưỡng cây trồng
Họat động
2 tiết giảng, thảo luận.
Nội dung
Các nguyên tố dinh dưỡng tối cần thiết, có ích đối với cây trồng
Trước khi học
Đọc tài liệu học tập, chương 2 / hay Soil fertility and feertilizers, chapter 3.
Sau khi học
Thảo luận nhóm: sự khác biệt chính giữa các nguyên tố dinh dưỡng tối cần thiết, có ích và các nguyên tố khác
Phương pháp và phương tiện
Trình bày/máy chiếu.
Tổ chức và thực hiện
Thảo luận theo nhóm

Chương 3: Các quan hệ cơ bản giữa đất và cây trồng

Tên chương 3: Các quan hệ cơ bản giữa đất và cây trồng
Bài học 1: Sự chuyển hóa các chất dinh dưỡng trong đất
Họat động
2 tiết giảng, thảo luận.
Nội dung
Quan hệ về mặt dinh dưỡng giữa các thành phần của đất và sự chuyển hóa các chất dinh dưỡng trong đất
Trước khi học
Đọc tài liệu học tập, chương 3
Sau khi học
Thảo luận: quan hệ giữa các tính chất vật lý, hóa học và sinh học đất đến độ phì nhiêu của đất.
Phương pháp và phương tiện
Giảng, thảo luận , máy chiếu
Tổ chức và thực hiện
Thảo luận theo nhóm
Bài học 2: Hấp thu dinh dưỡng của rễ cây
Họat động
2 tiết giảng, thảo luận.
Nội dung
Sự di chuyển các chất dinh dưỡng trong đất và cơ chế hấp thu dinh dưỡng của rễ.
Trước khi học
Đọc tài liệu học tập, chương 3.
Sau khi học
Thảo luận: Khi bón phân N cho cây trồng, tại sao chúng ta không được bón 1 lượng lớn phân N trong 1 lần bón. Ngược lại đối với phân P, ta có thể bón 1 lần với lượng phân cao?
Phương pháp và phương tiện
Giảng, thảo luận , máy chiếu
Tổ chức và thực hiện
Thảo luận làm bài tập theo nhóm
Chương 4: Cải tạo pH đất: nâng cao hiệu quả sử dụng phân bón
Tên chương 4: Cải tạo pH đất: nâng cao hiệu quả sử dụng phân bón
Bài học 1: Cải thiện pH đất chua
Họat động
2 tiết giảng, thảo luận, bài tập.
Nội dung
Định nghĩa, nguyên nhân hình thành độ chua. Phương pháp xác định và y nghĩa của độ chua.Cải tạo độ chua của đất
Trước khi học
Đọc tài liệu học tập, chương 4.
Sau khi học
Thảo luận: Liệt kê những lọai cây trồng thích hợp/chịu đựng được trên đất phèn, đất xám bạc màu.  
Phương pháp và phương tiện
Giảng, thảo luận, máy chiếu
Tổ chức và thực hiện
Giảng, thảo luận và làm bài tập theo nhóm
Bài học 2: Cải thiện pH đất mặn, đất kiềm và đất mặn kiềm
Họat động
2 tiết giảng, thảo luận, bài tập.
Nội dung
Định nghĩa, nguyên nhân hình thành độ mặn, kiềm của đất. Phương pháp xác định và ý nghĩa của độ mặn, độ kiềm kiềm.Cải tạo độ mặn, độ kiềm của đất
Trước khi học
Đọc tài liệu học tập, chương 4.
Sau khi học
Thảo luận: liệt kê các lọai cây trồng có khả năng phát triển trên đất mặn, kiềm.
Phương pháp và phương tiện
Giảng, thảo luận, máy chiếu
Tổ chức và thực hiện
Thảo luận làm bài tập theo nhóm
Tên chương 5: Các nguyên tố dinh dưỡng và phân bón đa lượng
Bài học 1: Đạm và phân đạm
Họat động
4 tiết giảng, thảo luận.
Nội dung
Đạm trong đất, trong cây và các lọai phân đạm.
Trước khi học
Đọc tài liệu học tập, chương 5 hay IFA World fertilizer use manual, trang 11-14.
Sau khi học
Thảo luận: Tại sao trong 1 hệ thống canh tác người ta thường khuyến cáo đưa các cây họ đậu vào trong hệ thống luân canh.  
Phương pháp và phương tiện
Giảng, thảo luận, máy chiếu
Tổ chức và thực hiện
Thảo luận và làm bài tập theo nhóm
Bài học 2: Lân và phân lân
Họat động
4 tiết giảng, thảo luận.
Nội dung
Lân trong đất, trong cây và các lọai phân Lân.
Trước khi học
Đọc tài liệu học tập, chương 4/hay IFA World fertilizer use manual, trang 14-15.
Sau khi học
Thảo luận: sự khác nhau của các lọai phân P: super lân, apaptite, DAP.
Phương pháp và phương tiện
Giảng, thảo luận, máy chiếu
Tổ chức và thực hiện
Thảo luận và làm bài tập theo nhóm
Bài học 3: Kali và phân Kali
Họat động
4 tiết giảng, thảo luận.
Nội dung
Kali trong đất, trong cây và các lọai phân Kali.
Trước khi học
Đọc tài liệu học tập, chương 5 hay IFA World fertilizer use manual, trang 16.
Sau khi học
Thảo luận: phân tích sự khác nhau về mặt nông học của 2 lọai phân KCl và K2SO4.  
Phương pháp và phương tiện
Giảng, thảo luận, máy chiếu
Tổ chức và thực hiện
Thảo luận và làm bài tập theo nhóm
Tên chương 6. Các nguyên tố dinh dưỡng và phân bón trung lượng
Bài học 1: Các nguyên tố dinh dưỡng và phân bón trung lượng
Họat động
4 tiết giảng, thảo luận.
Nội dung
Calcium, Magnesium, Lưu huỳnh trong đất, trong cây và các lọai phân bón có chứa Ca, Mg, S.
Trước khi học
Đọc tài liệu học tập, chương 6, hay IFA World fertilizer use manual, trang 17-18.
Sau khi học
Thảo luận: liệt kê các lọai cây trồng có nhu cầu cao đồi với Ca, đối với S, đối với Mg.
Phương pháp và phương tiện
Giảng, thảo luận, máy chiếu.
Tổ chức và thực hiện
Thảo luận và làm bài tập theo nhóm
Tên chương 7: Các nguyên tố dinh dưỡng và phân bón vi lượng
Bài học 1Các nguyên tố dinh dưỡng và phân bón vi lượng
Họat động
4 tiết giảng, thảo luận.
Nội dung
Sắt, Kẽm, Đồng, Manganese, Boron, Molydenium trong đất, trong cây và các lọai phân bón.
Trước khi học
Đọc tài liệu học tập, chương 7. IFA World fertilizer use manual, trang 18.
Sau khi học
Thảo luận: tại sao đất có hàm lựơng chất hữ cơ cao hay đất có bón phân chuồng với lượng cao thường cây trồng không xuất hiện triệu chứng thiếu các nguyên tố dinh dưỡng vi lượng.
Phương pháp và phương tiện
Giảng, thảo luận, máy chiếu.
Tổ chức và thực hiện
Thảo luận và làm bài tập theo nhóm
Tên chương 7. Chất hữu cơ trong đất và phân bón hữu cơ
Bài học 2: Chất hữu cơ trong đất
Họat động
4 tiết giảng, thảo luận.
Nội dung
Chất hữu cơ trong đất. Biện pháp duy trì, nâng cao hàm lượng chất hữu cơ trong đất.
Trước khi học
Đọc tài liệu học tập, chương 7. Soil fertility and fertilizers, chapter 15.
Sau khi học
Thảo luận: ý nghĩa của việc luân canh cây họ đậu, sử dụng chất thải chăn nuôi, sinh họat trong việc duy trì chất hữu cơ trong đất.
Phương pháp và phương tiện
Giảng, thảo luận, máy chiếu.
Tổ chức và thực hiện
Thảo luận và làm bài tập theo nhóm
Bài học 2: Các lọai phân hữu cơ
Họat động
4 tiết giảng, thảo luận, bài tập.
Nội dung
Các lọai phân hữu cơ: sản xuất, sử dụng.
Trước khi học
Đọc tài liệu học tập, chương 7.
Sau khi học
Thảo luận: so sánh hiệu quả của việc sản xuất phân trùn và phân xanh
Phương pháp và phương tiện
Giảng, thảo luận, máy chiếu
Tổ chức và thực hiện
Thảo luận và làm bài tập theo nhóm
Tên chương 8: Quản lý độ phì nhiêu đất đai và phân bón
Bài học 1: Xác định nhu cầu bón phân
Họat động
4 tiết giảng, thảo luận.
Nội dung
Các phương pháp xác định nhu cầu bón phân: quan sát triệu chứng, phân tích đất, phân tích cây, thí nghiệm ngòai đồng/trong chậu.
Trước khi học
Đọc tài liệu học tập, chương 8. Soil fertility and fertilizers, chapter 11.
Sau khi học
Thảo luận: Các phương pháp xác định nhu cầu bón phân cho cây dài ngày, cây ngắn ngày.
Phương pháp và phương tiện
Giảng, thảo luận, máy chiếu.
Tổ chức và thực hiện
Thảo luận và làm bài tập theo nhóm
Tên bài học 2: Cơ sở bón phân hợp lý
Họat động
4 tiết giảng, thảo luận.
Nội dung
Cơ sở và các phương pháp bón phân.
Trước khi học
Đọc tài liệu học tập, chương 8; Soil fertility and fertilizers, chapter 12.
Sau khi học
Thảo luận: phương pháp bón phân cho 1 lọai cây trồng (lúa, bắp, mía, cao su, caphê…) trên 1 lọai đất (đất xám, đất đỏ, đất phèn…). Báo cáo các đề tài các nhóm đã chọn.
Phương pháp và phương tiện
Giảng, thảo luận, máy chiếu.
Tổ chức và thực hiện
Thảo luận và làm bài tập theo nhóm

Phần thực hành trong phòng:
1.      Xác định nhu cầu bón vôi cho đất chua, các lọai vôi sử dụng.
2.      Xác định nhu cầu bón phân cho cây trồng: phân tích đất, phân tích mô cây, quan sát các triệu chứng thiếu dinh dưỡng.
3.      Nhận diện và cách sử dụng các lọai phân bón: phân vơ cơ, phân hữu cơ.
-       Kiểm tra nhóm: 20%
-       Tham dự thực hành, bài tập (nhóm): 20%
-       Kiểm tra cuối môn học: 60%
-       Kinh nghiệm: đã qua tập sự và giảng thử đạt yêu cầu chuyên môn
-       Chuyên môn: tốt nghiệp đại học chuyên ngành khoa học đất/nông học.
FAO and IFA., 2000. Fertilizers and their use. Rome Halliday D.J., Trenkel M.E., Wichmann W., editors, 1992. World fertilizer use manual. IFA publication
Lê văn Dũ, 2007. Tài liệu học tập môn học Độ phì nhiêu đất đai và phân bón.
Tisdale S.L., Nelson W.L., Beaton J.D. and Havlin J.L., 5th edition. Soil fertility and fertilizers. MacMilan Publishing company
-       Ngày biên sọan: 15 tháng 12 năm 2007
-       Nhóm biên sọan

Stt
Họ và tên
Nghề nghiệp
Tên cơ quan
Địa chỉ
1
Lê văn Dũ
Giảng viên
ĐHNL
Thủ Đức

 
Người biên soạn
 
 
 
 
Lê văn Dũ
 
 
-       Bộ môn:
 
 
 
-       Hội đồng Khoa Học Khoa

Số lần xem trang: 777
Điều chỉnh lần cuối: 15-09-2018

Trang liên kết

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : tám sáu chín ba sáu

Xem trả lời của bạn !