Tác giả
: Nguyễn Ngọc Trì
Tên tài liệu
: Sinh lý thực vật
Số trang
: 19
Ngày in
: 2009.08.17 11:16
Dung lượng
: 231936
Tài liệu được lưu lần cuối
: 2009.08.17 11:18
Hiệu chỉnh bởi
: PT

 

 

 

Thông tin tài liệu:
§           Tên môn học: Sinh lý thực vật
§           Mã môn học: 204108
§           Bộ môn: Sinh lý – Sinh hóa, Khoa Nông học
§           Nhóm môn học: Cơ sở chuyên ngành Nông học
§           Tính chất môn học: Bắt buộc
§           Bố trí giảng dạy: năm thứ 2                   học kỳ: 4
§           Số tiết giảng dạy: Tổng số:        75        Lý thuyết: 60             Thực hành: 30
§           Tổng số bài/chương: 20 bài LT/7 chương
§           Tổng số bài trong năm: 20                    Học kỳ: 20
§           Số bài trong tuần: 2
§           Mô tả tóm tắt nội dung:
Môn học sẽ trình bày cấu trúc và chức năng sinh lý của các thành phần cấu trúc tế bào, mô, cơ quan; trao đổi nước và ion khoáng của tế bào; Trao đổi nước và cân bằng nước trong cây, cơ sở để tưới nước hợp lý; Vai trò sinh lý của dinh dưỡng khoáng, chế độ bón phân một cách khoa học; Quá trình quang hợp và vận chuyển sản phẩm quang hợp, các yếu tố ảnh hưởng đến quang hợp và quang hợp với năng suất cây trồng; Quá trình hô hấp, các yếu tố ảnh hưởng và ứng dụng hiểu biết về quá trình hô hấp trong bảo quản nông sản; Các quá trình sinh trưởng phát triển của cây, vai trò sinh lý và ứng dụng các chất điều hòa sinh trưởng thực vật; Khả năng thích nghi chống chịu của thực vật và các biện pháp nâng cao khả năng chống chịu của cây với điều kiện không thuận lợi.
 
Môn sinh lý thực vật sẽ cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản nhất về các quá trình và các phản ứng sinh học xảy ra ở thực vật, phản ứng của thực vật với điều kiện môi trường.
Sinh viên có đầy đủ những kiến thức cập nhật nhất liên quan đến các quá trình sinh lý thực vật, trên cơ sở đó, sinh viên có thể áp dụng điều khiển sinh trưởng phát triển cây trồng và lý giải các hiện tượng xảy ra trên thực tế.
§           Kiến thức:
Có những kiến thức cơ bản và cập nhật nhất về các quá trình sinh lý của thực vật.
§           Hiểu biết
Giải thích, xác định được các hiện tượng, quá trình sinh lý thực vật.
§           Ứng dụng:
Làm cơ sở học các môn học chuyên ngành và điều khiển được quá trình sinh trưởng phát triển của cây, phân tích và khắc phục được những hiện tượng gặp trong thực tế.
§           Tổng hợp:
Trồng được các cây trồng, liên hệ được phạm vi kiến thức và kỹ năng của môn học với các môn học khác (Độ phì phân bón, thủy nông, côn trùng, bệnh cây) trong việc giải quyết các vấn đề gặp ngoài thực tế.
Sinh học đại cương; Thực vật học; Hóa học; Sinh hóa học; Lý sinh học
Chương mục
Số tiết
(LT+TH)
Số bài
Các mục tiêu cụ thể
Phương pháp giảng dạy
Quan hệ giữa chương mục đối với môn học
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
Sinh lý tế bào
9LT + 4TH
3
Nắm được lý do nghiên cứu tế bào; vai trò sinh lý của các thành phần của tế bào, mô, cơ quan; tính chất hoá lý của chất nguyên sinh và sự trao đổi nước của tế bào thực vật, sự hút các chất hoà tan vào tế bào
Thuyết giảng
Thảo luận
 
 
Là cơ sở kiến thức để hiểu được các chương sau
Trao đổi nước
6LT + 4TH
2
Nắm được ý nghĩa của nước trong đời sống thực vật; Quá trình cân bằng và trao đổi nước của cây từ đó biết được cơ sở sinh lý của việc tưới nước hợp lý cho cây để điều khiển sinh trưởng phát triển cây.
Thuyết giảng
Seminar
Bài tập, Thảo luận
Cơ sở để hiểu rõ các quá trình hút khoáng, quang hợp, hô hấp, sinh trưởng, phát triển và chống chịu của cây
Dinh dưỡng khoáng
9LT + 6TH
3
Nắm được vai trò và nhu cầu của các nguyên tố khoáng đối với cây từ đó biết được cơ sở sinh lý của việc sử dụng phân bón.
Thuyết giảng
Seminar, Bài tập
Thảo luận
Cơ sở để hiểu rõ các quá trình khác của cây, giúp nâng cao năng suất
Quang hợp
9LT + 4TH
3
Hiểu được bản chất của quá trình quang hợp và các yếu tố ảnh hưởng đến nó, từ đó điều khiển được nó, giúp cây có năng suất cao hơn.
Thuyết giảng
Seminar
Bài tập, Thảo luận
Nền tảng ảnh hưởng đến năng suất cây trồng
Hô hấp
9LT + 2TH
3
Hiểu được bản chất của quá trình hô hấp và các yếu tố ảnh hưởng đến nó, từ đó điều khiển được nó, giúp nâng cao năng suất cây và bảo quản nông sản tốt hơn.
Thuyết giảng
Seminar
Thảo luận
Ảnh hưởng đến năng suất, khả năng chống chịu của cây và công tác bảo quản nông sản
Sinh trưởng phát triển
12LT +8TH
4
Hiểu được các quá trình sinh trưởng và phát triển của thực vật, vai trò của các chất điều hoà sinh trưởng thực vật (PGRs), từ đó có thể điều khiển cây sinh trưởng phát triển theo ý muốn.
Thuyết giảng
Seminar
Thảo luận
Tổng hợp của các chương trước, ứng dụng tốt trong thực tế
Chống chịu
6LT + 2TH
2
Hiểu được cơ chế tính chống chịu của thực vật từ đó có biện pháp giúp cây sinh trưởng phát triển tốt hơn
Thuyết giảng
Seminar
Thảo luận
Tăng khả năng ứng dụng thực tế

4.2       Cấu trúc chi tiết nội dung môn học

Chương 1: SINH LÝ TẾ BÀO

          Tên bài học 1: Mở đầu
Hoạt động
3t   Trình bày, giải thích, tổ chức thảo luận                           GV
Nội dung
Giới thiệu về giảng viên (Tên, địa chỉ liên hệ, lịch tiếp SV)
Giới thiệu môn học (Lịch sử, nội dung, đề cương môn học)
Phổ biến cách học tập, yêu cầu học tập, phương pháp đánh giá
Thảo luận nhóm (Phát hiện, xếp loại vấn đề về sinh lý thực vật)
Trước khi học
Xem lại các môn học tiên quyết
Sau khi học
Trao đổi, thảo luận nhóm, tiếp tục tìm ra các vấn đề cần giải quyết
Phương pháp và phương tiện
-Phương pháp: Thuyết giảng và hỏi đáp, gợi ý (GV)
                         Quan sát và mô tả, trả lời (SV)
-Phương tiện: chuẩn bị hình ảnh (PoiwerPoint), projector và laptop
Tổ chức và thực hiện
GV trình bày; SV chia nhóm để đề xuất ý kiến, thảo luận, tổng hợp và trình bày tại chỗ; GV tổng kết, phân tích
          Tên bài học 2: Tế bào
Hoạt động
3t                   Hỏi, giải thích, giảng                                  GV
Nội dung
Khái niệm chung nghiên cứu tế bào
Tổ chức, cấu trúc của tế bào
Tính chất hóa lý của chất nguyên sinh
Sự trao đổi nước của tế bào thực vật
Trước khi học
SV đọc tài liệu (TL)1 trang 1-14, trao đổi thảo luận nhóm
Sau khi học
SV đọc TL 4 trang 5-26, 313-338; TL 5
Phương pháp và phương tiện
-Phương pháp: Thuyết giảng và hỏi đáp, gợi ý
                         Quan sát và mô tả, trả lời
-Phương tiện: chuẩn bị hình ảnh (PoiwerPoint), projector và laptop
Tổ chức và thực hiện
Chiếu hình ảnh, câu hỏi cho SV giải thích, SV khác đặt câu hỏi, GV giảng, đúc kết và bổ sung
          Tên bài học 3: Mô và cơ quan
Hoạt động
3t                  Hỏi, giải thích, giảng                                   GV
Nội dung
Sự hút các chất hòa tan vào tế bào
Mô và cơ quan
Trước khi học
SV đọc TL 1 trang 15-19
Sau khi học
SV đọc TL 4 trang 1-4
Phương pháp và phương tiện
-Phương pháp: Thuyết giảng và hỏi đáp, gợi ý
                         Quan sát và mô tả, trả lời
-Phương tiện: chuẩn bị hình ảnh (PoiwerPoint), projector và laptop
Tổ chức và thực hiện
Chiếu hình ảnh, câu hỏi cho SV giải thích, SV khác đặt câu hỏi, GV giảng, đúc kết và bổ sung
          Tên bài học 4: Thực tập chương
Hoạt động
4t               Hướng dẫn và thực hành                              GV, SV
Nội dung
Các bài thực tập chương 1
Trước khi học
SV đọc TL 2 trang 1-4
Sau khi học
SV đọc lại TL 1 trang 10-15; Khảo sát độ nhớt nguyên sinh chất của các cây trồng ngoài thực tế.
Phương pháp và phương tiện
-Phương pháp: Giảng giải, hướng dẫn
                         Thực hành, quan sát và mô tả, báo cáo
-Phương tiện: phòng thí nghiệm, dụng cụ, vật liệu
Tổ chức và thực hiện
GV hướng dẫn trước, SV chia nhóm, tiến hành thí nghiệm và báo cáo, GV đánh giá kết quả

Chương 2: CHẾ ĐỘ NƯỚC

          Tên bài học 1: Nước và quá trình hút nước
Hoạt động
3t       Hỏi, gợi ý, giải thích, giảng, thảo luận nhóm                GV
            trình bày kết quả thảo luận
Nội dung
Đại cương – ý nghĩa của nước trong đời sống thực vật:
Sự hút nước của cây
Quá trình vận chuyển nước trong cây
Ngoại cảnh và quá trình hút nước của cây
Bài tập (Cách phòng ngừa và khắc phục hiện tượng héo sinh lý)
Trước khi học
SV đọc TL 1 trang 20-26; 33-34
Sau khi học
SV đọc TL 4 trang 47-57; Áp dụng các cách phòng chống héo sinh lý ở vườn nhà, khu thí nghiệm trồng cây ở trường.
Phương pháp và phương tiện
Phương pháp: Thuyết giảng, hỏi đáp, gợi ý, tổng kết
                         Quan sát và mô tả, trả lời, thảo luận
Phương tiện: chuẩn bị hình ảnh (PoiwerPoint), projector và laptop
Tổ chức và thực hiện
Chiếu hình ảnh, câu hỏi cho SV giải thích, SV khác đặt câu hỏi, GV gợi ý, đúc kết và bổ sung; Chia nhóm giải bài tập, báo cáo theo nhóm, trả lời câu hỏi của SV khác và GV, GV tổng kết
          Tên bài học 2: Thoát hơi nước và tưới nước
Hoạt động
3t    Hỏi, gợi ý, giải thích, giảng, trình bày kết quả thảo luận   GV
Nội dung
Quá trình thoát hơi nước
Cơ sở sinh lý của việc tưới nước hợp lý cho cây
Seminar (Nhu cầu và chế độ tưới một số cây trồng)
Trước khi học
SV đọc TL 1 trang 26-34; Chuẩn bị Seminar theo nhóm
Sau khi học
SV đọc TL 4 trang 57-64; Áp dụng tưới nước cho cây trồng cụ thể
Phương pháp và phương tiện
-Phương pháp: Thuyết giảng và hỏi đáp, gợi ý
                         Quan sát và mô tả, trả lời
-Phương tiện: chuẩn bị hình ảnh (PoiwerPoint), projector và laptop
Tổ chức và thực hiện
Chiếu hình ảnh, câu hỏi cho SV giải thích, SV khác đặt câu hỏi, GV gợi ý, đúc kết và bổ sung; Nhóm trình bày Seminar, trả lời câu hỏi của các SV khác và của GV
          Tên bài học 3: Thực tập chương
Hoạt động
4t               Hướng dẫn và thực hành                             GV, SV
Nội dung
Các bài thực tập chương 2
Trước khi học
SV đọc TL 2 trang 4-6
Sau khi học
SV đọc lại TL 1 trang 27-33; Ứng dụng đo các chỉ tiêu trao đổi nước của cây ngoài thực tế
Phương pháp và phương tiện
Phương pháp: Giảng giải, hướng dẫn
                         Thực hành, quan sát và mô tả, báo cáo
Phương tiện: phòng thí nghiệm, dụng cụ, vật liệu
Tổ chức và thực hiện
GV hướng dẫn trước, SV chia nhóm, tiến hành thí nghiệm và báo cáo, GV đánh giá kết quả

Chương 3: DINH DƯỠNG KHOÁNG

          Tên bài học 1: Quá trình hút khoáng của cây
Hoạt động
3t                  Hỏi, giải thích, giảng                                            GV
Nội dung
Đất, rễ và sự hất thu dinh dưỡng khoáng của cây
Cơ chế quá trình hút khoáng:
Ảnh hưởng của điều kiện bên ngoài đến sự hút các chất dinh dưỡng ở rễ
Dinh dưỡng qua lá
Trước khi học
SV đọc TL 1 trang 35-42
Sau khi học
SV đọc TL 4 trang 77-85; 87-108; Phân tích ảnh hưởng của điều kiện ngoại cảnh (nhiệt, đất, nước…) đến khả năng hút dinh dưỡng của một cây trồng cụ thể.
Phương pháp và phương tiện
-Phương pháp: Thuyết giảng và hỏi đáp, gợi ý
                         Quan sát và mô tả, trả lời
-Phương tiện: chuẩn bị hình ảnh (PoiwerPoint), projector và laptop
Tổ chức và thực hiện
Chiếu hình ảnh, câu hỏi cho SV giải thích, SV khác đặt câu hỏi, GV giảng, đúc kết và bổ sung
          Tên bài học 2: Vai trò của khoáng đối với cây
Hoạt động
3t           Trình bày, giải thích, báo cáo seminar                        GV
Nội dung
Vai trò sinh lý của các nguyên tố khoáng
Seminar (Nhu cầu dinh dưỡng và triệu chứng thiếu dinh dưỡng ở một số cây trồng)
Trước khi học
SV đọc TL 1 trang 42-48; Chuẩn bị semianar theo nhóm
Sau khi học
SV đọc TL 4 trang 67-77; Bố trí các thí nghiệm trồng cây, thử nghiệm các công thức dung dịch trồng cây. Nhận diện các triệu chứng thiếu, thừa dinh dưỡng ngoài thực tế.
Phương pháp và phương tiện
-Phương pháp: Thuyết giảng và hỏi đáp, gợi ý
                         Quan sát và mô tả, trả lời
-Phương tiện: chuẩn bị hình ảnh (PoiwerPoint), projector và laptop
Tổ chức và thực hiện
Chiếu hình ảnh, GV trình bày, giải thích; nhóm trình bày Seminar, trả lời câu hỏi của các SV khác và của GV
          Tên bài học 3: Cơ sở sinh lý của việc bón phân
Hoạt động
3t               Trình bày, giải thích, thảo luận nhóm                     GV
Nội dung
Vai trò sinh lý của đạm và sự dinh dưỡng đạm ở thực vật
Cơ sở sinh lý của việc sử dụng phân bón
Bài tập (Cách khống chế hàm lượng nitrat trong nông sản)
Trước khi học
SV đọc TL 1 trang 48-51
Sau khi học
SV đọc TL 4 trang 259-272; Thiết lập một chế độ bón phân cho cây trồng cụ thể.
Phương pháp và phương tiện
-Phương pháp: Thuyết giảng và hỏi đáp, gợi ý
                         Quan sát và mô tả, trả lời
-Phương tiện: chuẩn bị hình ảnh (PoiwerPoint), projector và laptop
Tổ chức và thực hiện
Chiếu hình ảnh, GV trình bày, giải thích; nhóm trình bày bài giải, trả lời câu hỏi của các SV khác và của GV; GV tổng kết
          Tên bài học 4: Thực tập chương
Hoạt động
6t             Hướng dẫn và thực hành                               GV, SV
Nội dung
Các bài thực tập chương 3
Trước khi học
SV đọc TL 2 trang 6-8
Sau khi học
SV đọc lại TL 1 trang 40-48; Thử nghiệm các công thức dung dịch trồng cây, nhận diện các triệu chứng thiếu, thừa dinh dưỡng.
Phương pháp và phương tiện
-Phương pháp: Giảng giải, hướng dẫn
                         Thực hành, quan sát và mô tả, báo cáo
-Phương tiện: phòng thí nghiệm, dụng cụ, vật liệu, ruộng TN
Tổ chức và thực hiện
GV hướng dẫn trước, SV chia nhóm, tiến hành thí nghiệm và báo cáo, GV đánh giá kết quả

Chương 4: QUANG HỢP

          Tên bài học 1: Bản chất quang hợp và các yếu tố ảnh hưởng
Hoạt động
3t                          Hỏi, giải thích, giảng                                        GV
Nội dung
Khái niệm chung
Cơ quan quang hợp
Bản chất của quá trình quang hợp
Các yếu tố ảnh hưởng đến quang hợp
Trước khi học
SV đọc TL 1 trang 52-69
Sau khi học
SV đọc TL 4 trang 111-141; 145-169; 171-190; TL 8;
Phương pháp và phương tiện
-Phương pháp: Thuyết giảng và hỏi đáp, gợi ý
                         Quan sát và mô tả, trả lời
-Phương tiện: chuẩn bị hình ảnh (PoiwerPoint), projector và laptop
Tổ chức và thực hiện
Chiếu hình ảnh, câu hỏi cho SV giải thích, SV khác đặt câu hỏi, GV giảng, đúc kết và bổ sung
          Tên bài học 2: Vận chuyển và phân phối sản phẩm quang hợp
Hoạt động
3t                      Hỏi, giải thích, giảng                                          GV
Nội dung
Vận chuyển và phân phối sản phẩm quang hợp
Bài tập (Yếu tố giới hạn năng suất ở các nhóm cây trồng)
Trước khi học
SV đọc TL 1 trang 69-82
Sau khi học
SV đọc TL 4 trang 193-220; Áp dụng lý thuyết đã học vào một cây trồng cụ thể nhằm nâng cao năng suất và phẩm chất nông sản.
Phương pháp và phương tiện
-Phương pháp: Thuyết giảng và hỏi đáp, gợi ý
                         Quan sát và mô tả, trả lời
-Phương tiện: chuẩn bị hình ảnh (PoiwerPoint), projector và laptop
Tổ chức và thực hiện
Chiếu hình ảnh, câu hỏi cho SV giải thích, SV khác đặt câu hỏi, GV giảng, đúc kết và bổ sung; Chia nhóm giải bài tập, báo cáo theo nhóm, trả lời câu hỏi của SV khác và GV, GV tổng kết
          Tên bài học 3: Quang hợp và năng suất
Hoạt động
3t           Hỏi, giải thích, giảng, trình bày seminar nhóm               GV
Nội dung
Quang hợp và năng suất cây trồng
Seminar (Quang hợp ở một số cây trồng)
Trước khi học
SV đọc TL 1 trang 82-84, nhóm chuẩn bị seminar
Sau khi học
SV đọc TL 3 trang 108-124; Phân tích ưu nhược điểm về mặt quang hợp của cây trong một vườn trồng xen.
Phương pháp và phương tiện
-Phương pháp: Thuyết giảng và hỏi đáp, gợi ý, giải thích
                         Quan sát và mô tả, trả lời
-Phương tiện: chuẩn bị hình ảnh (PoiwerPoint), projector và laptop
Tổ chức và thực hiện
Chiếu hình ảnh, cho SV giải thích, SV khác đặt câu hỏi, GV đúc kết và bổ sung; nhóm trình bày Seminar, trả lời câu hỏi của các SV khác và của GV.
          Tên bài học 4: Thực tập chương
Hoạt động
4t                  Hướng dẫn và thực hành                              GV, SV
Nội dung
Các bài thực tập chương 4
Trước khi học
SV đọc TL 2 trang 8-10
Sau khi học
SV đọc lại TL 1 trang 56-59, 65-69; Đo quang hợp các cây
Phương pháp và phương tiện
-Phương pháp: Giảng giải, hướng dẫn
                         Thực hành, quan sát và mô tả, báo cáo
-Phương tiện: phòng thí nghiệm, dụng cụ, vật liệu
Tổ chức và thực hiện
GV hướng dẫn trước, SV chia nhóm, tiến hành thí nghiệm và báo cáo, GV đánh giá kết quả

Chương 5: HÔ HẤP

          Tên bài học 1: Bản chất của hô hấp
Hoạt động
3t                            Hỏi, giải thích, giảng                                      GV
Nội dung
Khái niệm chung
Bộ máy hô hấp
Bản chất của quá trình hô hấp
Trước khi học
SV đọc TL 1 trang 85-92
Sau khi học
SV đọc TL 4 trang 223-230; 232-237; Đo hô hấp các mô cây và nông sản
Phương pháp và phương tiện
-Phương pháp: Thuyết giảng và hỏi đáp, gợi ý
                         Quan sát và mô tả, trả lời
-Phương tiện: chuẩn bị hình ảnh (PoiwerPoint), projector và laptop
Tổ chức và thực hiện
Chiếu hình ảnh, cho SV giải thích, SV khác đặt câu hỏi, GV đúc kết và bổ sung
          Tên bài học 2: Năng lượng và các yếu tố ảnh hưởng
Hoạt động
3t                         Hỏi, giải thích, giảng                                         GV
Nội dung
Sự chuyển hóa năng lượng của quá trình hô hấp
Các con đường khác của quá trình hô hấp
Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình hô hấp của thực vật
Hô hấp sáng
Trước khi học
SV đọc TL 1 trang 92-102
Sau khi học
SV đọc TL 4 trang 230-232; 237-242; 244-247
Phương pháp và phương tiện
-Phương pháp: Thuyết giảng và hỏi đáp, gợi ý
                         Quan sát và mô tả, trả lời
-Phương tiện: chuẩn bị hình ảnh (PoiwerPoint), projector và laptop
Tổ chức và thực hiện
Chiếu hình ảnh, cho SV giải thích, SV khác đặt câu hỏi, GV đúc kết và bổ sung
          Tên bài học 3: Hô hấp và cây, ứng dụng của con người
Hoạt động
3t          Hỏi, gợi ý, giải thích, giảng, trình bày seminar                GV
Nội dung
Vai trò của hô hấp trong đời sống thực vật và trong ứng dụng thực tiễn
Seminar (Một số yếu tố ảnh hưởng đến hô hấp cây; Các cách bảo quản nông sản)
Trước khi học
SV đọc TL 1 trang 102-108; Chuẩn bị seminar nhóm
Sau khi học
Tự thực hành áp dụng bảo quản nông sản, hoa cắt cành.
Phương pháp và phương tiện
-Phương pháp: Thuyết giảng và hỏi đáp, gợi ý
                         Quan sát và mô tả, trả lời
-Phương tiện: chuẩn bị hình ảnh (PoiwerPoint), projector và laptop
Tổ chức và thực hiện
Chiếu hình ảnh, cho SV giải thích, SV khác đặt câu hỏi, GV gợi ý, đúc kết và bổ sung; Nhóm trình bày Seminar, trả lời câu hỏi của các SV khác và của GV
          Tên bài học 4: Thực tập chương
Hoạt động
2t                  Hướng dẫn và thực hành                               GV, SV
Nội dung
Các bài thực tập chương 5
Trước khi học
SV đọc TL 2 trang 10-13
Sau khi học
SV đọc lại TL 1 trang 98-102; Đo các chỉ tiêu hô hấp mô cây, nông sản
Phương pháp và phương tiện
-Phương pháp: Giảng giải, hướng dẫn
                         Thực hành, quan sát và mô tả, báo cáo
-Phương tiện: phòng thí nghiệm, dụng cụ, vật liệu
Tổ chức và thực hiện
GV hướng dẫn trước, SV chia nhóm, tiến hành thí nghiệm và báo cáo, GV đánh giá kết quả

Chương 6: SINH TRƯỞNG PHÁT TRIỂN

          Tên bài học 1: Khái niệm sinh trưởng phát triển
Hoạt động
3t                           Hỏi, giải thích, giảng                                       GV
Nội dung
Những khái niệm chung về sinh trưởng và phát triển của thực vật
Vận động sinh trưởng ở thực vật
Các phương pháp đo sinh trưởng của thực vật
Trước khi học
SV đọc TL 1 trang 109-117
Sau khi học
SV đọc TL 4 trang 340-369; Giải thích các hiện tượng vận động sinh trưởng của cây, tập đo đếm các chỉ tiêu sinh trưởng phát triển, đánh giá sinh trưởng của cây trồng cụ thể.
Phương pháp và phương tiện
-Phương pháp: Thuyết giảng và hỏi đáp, gợi ý
                         Quan sát và mô tả, trả lời
-Phương tiện: chuẩn bị hình ảnh (PoiwerPoint), projector và laptop
Tổ chức và thực hiện
Chiếu hình ảnh, câu hỏi, cho SV giải thích, SV khác đặt câu hỏi, GV đúc kết và bổ sung
          Tên bài học 2: Các chất điều hòa sinh trưởng thực vật
Hoạt động
3t                   Hỏi, giải thích, giảng, trình bày seminar                 GV
Nội dung
Các chất điều hoà sinh trưởng thực vật (PGRs)
Seminar (Ứng dụng các chất PGRs)
Trước khi học
SV đọc TL 1 trang 117-135; Chuẩn bị seminar nhóm
Sau khi học
SV đọc TL 4 trang 223-256; Áp dụng các chất PGRs để điều khiển sinh trưởng phát triển của cây trồng ngoài thực tế.
Phương pháp và phương tiện
-Phương pháp: Thuyết giảng và hỏi đáp, gợi ý
                         Quan sát và mô tả, trả lời
-Phương tiện: chuẩn bị hình ảnh (PoiwerPoint), projector và laptop
Tổ chức và thực hiện
Chiếu hình ảnh, câu hỏi, cho SV giải thích, SV khác đặt câu hỏi, GV đúc kết và bổ sung; Nhóm trình bày Seminar, trả lời câu hỏi của các SV khác và của GV
          Tên bài học 3: Một số quá trình STPT chính và điều kiện ngoại cảnh
Hoạt động
3t                            Hỏi, giải thích, giảng                                      GV
Nội dung
Ảnh hưởng của các điều kiện ngoại cảnh đến sinh trưởng của cây
Sự hình thành và chín quả; Sự hình thành củ và căn hành
Cơ sở sinh lý ngủ nghỉ của thực vật
Sự hóa già của thực vật
Trước khi học
SV đọc TL 1 trang 136-137; 142-153
Sau khi học
SV đọc TL 4 trang 369-371; Giải thích các hiện tượng sinh lý thực vật ngoài thực tế.
Phương pháp và phương tiện
-Phương pháp: Thuyết giảng và hỏi đáp, gợi ý
                         Quan sát và mô tả, trả lời
-Phương tiện: chuẩn bị hình ảnh (PoiwerPoint), projector và laptop
Tổ chức và thực hiện
Chiếu hình ảnh, câu hỏi, cho SV giải thích, SV khác đặt câu hỏi, GV đúc kết và bổ sung
          Tên bài học 4: Sự ra hoa
Hoạt động
3t              Hỏi, giải thích, giảng, trình bày seminar                      GV
Nội dung
Các học thuyết chính về sự phát triển của thực vật
Seminar (Xử lý ra hoa cây ăn trái VN)
Trước khi học
SV đọc TL 1 trang 137-142
Sau khi học
SV đọc TL 4 trang 259-289; đọc TL 6; Ứng dụng xử lý điều khiển ra hoa cho cây ăn trái, hoa kiểng
Phương pháp và phương tiện
-Phương pháp: Thuyết giảng và hỏi đáp, gợi ý
                         Quan sát và mô tả, trả lời
-Phương tiện: chuẩn bị hình ảnh (PoiwerPoint), projector và laptop
Tổ chức và thực hiện
Chiếu hình ảnh, câu hỏi, cho SV giải thích, SV khác đặt câu hỏi, GV đúc kết và bổ sung; Nhóm trình bày Seminar, trả lời câu hỏi của các SV khác và của GV
          Tên bài học 5: Thực tập chương
Hoạt động
8t                  Hướng dẫn và thực hành                               GV, SV
Nội dung
Các bài thực tập chương 6
Trước khi học
SV đọc TL 2 trang 13-15
Sau khi học
SV đọc lại TL 1 trang 117-135; 147-149; Tiến hành đo hàm lượng các chất PGRs trong cây bằng phương pháp sinh trắc nghiệm.
Phương pháp và phương tiện
-Phương pháp: Giảng giải, hướng dẫn
                         Thực hành, quan sát và mô tả, báo cáo
-Phương tiện: phòng thí nghiệm, dụng cụ, vật liệu, ruộng TN
Tổ chức và thực hiện
GV hướng dẫn trước, SV chia nhóm, tiến hành thí nghiệm và báo cáo, GV đánh giá kết quả

Chương 7: CHỐNG CHỊU

          Tên bài học 1: Stress nước, stress nhiệt
Hoạt động
3t                              Hỏi, giải thích, giảng                                    GV
Nội dung
Khái niệm chung
Một số tính chống chịu điển hình của thực vật (Nóng, lạnh, hạn, mặn)
Trước khi học
SV đọc TL 1 trang 155-162
Sau khi học
SV đọc TL 4 trang 591-607; 611-615; Ứng dụng lý thuyết khắc phục các vấn đề gặp phải trong thực tế trồng trọt.
Phương pháp và phương tiện
-Phương pháp: Thuyết giảng và hỏi đáp, gợi ý
                         Quan sát và mô tả, trả lời
-Phương tiện: chuẩn bị hình ảnh (PoiwerPoint), projector và laptop
Tổ chức và thực hiện
Chiếu hình ảnh, câu hỏi, cho SV giải thích, SV khác đặt câu hỏi, GV đúc kết và bổ sung
Chương 7: CHỐNG CHỊU
          Tên bài học 2: Chống chịu sâu bệnh, ô nhiễm
Hoạt động
3t                   Hỏi, giải thích, giảng , trình bày seminar               GV
Nội dung
Một số tính chống chịu điển hình của thực vật (Bệnh, sâu, ô nhiễm)
Seminar (Phương pháp tạo giống chống sâu, bệnh và cách biện pháp làm tăng tính chống sâu bệnh cho cây)
Trước khi học
SV đọc TL 1 trang 162-167; Chuẩn bị seminar nhóm
Sau khi học
SV đọc TL 4 trang 607-611; 284-307; TL 6, 7; Ứng dụng lý thuyết khắc phục các vấn đề gặp phải trong thực tế trồng trọt.
Phương pháp và phương tiện
-Phương pháp: Thuyết giảng và hỏi đáp, gợi ý
                         Quan sát và mô tả, trả lời
-Phương tiện: chuẩn bị hình ảnh (PoiwerPoint), projector và laptop
Tổ chức và thực hiện
Chiếu hình ảnh, câu hỏi, cho SV giải thích, SV khác đặt câu hỏi, GV đúc kết và bổ sung. Nhóm trình bày Seminar, trả lời câu hỏi của các SV khác và của GV
          Tên bài học 3: Thực tập chương
Hoạt động
2t                  Hướng dẫn và thực hành                               GV, SV
Nội dung
Các bài thực tập chương 7
Trước khi học
SV đọc TL 2 trang 15-16
Sau khi học
SV đọc lại TL 1 trang 15-19, 115-162; Kiểm tra khả năng chống chịu nóng của một số cây trồng.
Phương pháp và phương tiện
-Phương pháp: Giảng giải, hướng dẫn
                         Thực hành, quan sát và mô tả, báo cáo
-Phương tiện: phòng thí nghiệm, dụng cụ, vật liệu
Tổ chức và thực hiện
GV hướng dẫn trước, SV chia nhóm, tiến hành thí nghiệm và báo cáo, GV đánh giá kết quả

 
- Thực hành: 20 %
- Seminar, kiểm tra 15 phút: 20 %
- Thi cuối kì 60 %
 
            - Chuyên môn: Tốt nghiệp đại học đúng chuyên ngành.
            - Kinh nghiệm: Đã qua tập sự và giảng dạy đạt yêu cầu chuyên môn. Có các hướng nghiên cứu phù hợp với môn học.
 
Nguyễn Ngọc Trì, 2007. Bài Giảng SLTV. 167 trang.
Nguyễn Ngọc Trì, 2008. Thực tập SLTV.
 Trịnh Xuân Vũ, 1975. Giáo trình Sinh lý Thực vật. Nhà Xuất bản nông thôn.
Taiz L and Zeiger E, 2002. Plant Physiology. Third edition (2002). Sinauer Associates, Inc. Publishers.
Christophe Maurel and Maarten J. Chrispeels, 2001. Aquaporins A Molecular Entry into Plant Water Relations. Plant Physiology, January 2001, Vol. 125, pp. 135–138.
www.plantphysiol.org © 2001 American Society of Plant Physiologists.
John Ryals, Scott Uknes, and Eric Ward, 1994. Systemic Acquired Resistance. Plant Physiol. (1994) 104: 1109-11 12
Jennifer S. Thaler, Blythe Owen, and Verna J. Higgins, 2004 .The Role of the Jasmonate Response in Plant Susceptibility to Diverse Pathogens with a Range of Lifestyles. Plant Physiology, May 2004, Vol. 135, pp. 530–538, www.plantphysiol.org © 2004 American Society of Plant Biologists.
Warwick Hillier and Gerald T. Babcock, 2001. Photosynthetic Reaction Centers. Plant Physiology, January 2001, Vol. 125, pp. 33–37.
www.plantphysiol.org © 2001 American Society of Plant Physiologists
 
-Ngày biên soạn: 12/05/2008
-Nhóm biên soạn:

STT
Họ và Tên
Nghề nghiệp
Cơ quan
Địa chỉ
 
Nguyễn Ngọc Trì
Giảng viên
Khoa Nông học, Trường ĐHNL
Phường Tân Phú, Quận Thủ Đức, Tp.HCM

                                                                                               
 
Người biên soạn
 
 
 
Nguyễn Ngọc Trì
 
 
Bộ môn          
 
 

Hội đồng Khoa học Khoa

Số lần xem trang: 2403
Điều chỉnh lần cuối: 15-09-2018

Trang liên kết

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : chín bốn hai bốn ba

Xem trả lời của bạn !