Tác giả
: Nguyễn Thị Chắt
Tên tài liệu
: Côn trùng đại cương
Số trang
: 15
Ngày in
: 17-Aug-09
Dung lượng
: 244224
Tài liệu được lưu lần cuối
: 17-Aug-09
Hiệu chỉnh bởi
: PT

 Mục lục
 
 
Thông tin tài liệu:................................................................................................................................ ii
Mục lục............................................................................................................................................ iii
1      Dữ liệu môn học......................................................................................................................... 4
2      Mục tiêu môn học...................................................................................................................... 4
2.1       Mục tiêu tổng quát............................................................................................................. 4
2.2       Năng lực đạt được............................................................................................................. 4
2.3       Mục tiêu cụ thể.................................................................................................................. 4
3      Môn học tiên quyết.................................................................................................................... 5
4      Tiến trình giảng dạy.................................................................................................................... 5
4.1       Cấu trúc tổng quát nội dung môn học.................................................................................. 5
4.2       Cấu trúc chi tiết môn học.................................................................................................... 6
5      Đánh giá hoàn tất môn học....................................................................................................... 13
5.1       Tiêu chuẩn sinh viên được vào thi lý thuyết........................................................................ 13
5.2       Thang điểm: 10................................................................................................................ 13
5.3       Nhiệm vụ cuả sinh viên..................................................................................................... 14
6      Tiêu chuẩn giảng viên................................................................................................................ 14
7      Tài liệu tham khảo.................................................................................................................... 14
8      Ngày soạn thảo, nhóm/người biên soạn..................................................................................... 15
9      Phê duyệt chương trình môn học............................................................................................... 15
§        Tên môn học: Côn trùng đại cương
§        Mã môn học: 204707
§        Bộ môn/khoa quản lý: Bảo vệ thực vật/Khoa Nông học          
§        Nhóm môn học: Chuyên ngành
§        Tính chất môn học: Bắt buộc     
§        Bố trí giảng dạy: năm thứ 2,                           Học kỳ 3
§        Số tiết giảng dạy: Tổng số 45, trong đó:
-     Lý thuyết : 30
-     Thực hành : 15
§        Tổng số chương/môn học : 5     
§        Số bài trong tuần: 1        
§        Mô tả tóm tắt nội dung môn học :         
§        Môn học đề cập ñến kiến thức cơ bản về côn trùng                                                                 
-       Hình thái học côn trùng
-       Sinh lý giải phẫu học côn trùng
-       Sinh vật học côn trùng
-       Sinh thái học côn trùng
-       Kiến thức cơ bản về phân lọai và giám định côn trùng
Giúp sinh viên ngành nông học nhận thức được một số     đặc điểmchính về hình thái, giải phẫu, sinh vật học côn trùng, ảnh hưởng yếu tố môi trường đến sự phát triển của côn trùng và phân biệt được bộ côn trùng chính gây hại cho cây trồng nông nghiệp.
Nhận biết được các loại côn trùng gây hại trên cây trồng và mô tả được chúng.
-       Kiến thức: có kiến thức về hình thái, sinh học, sinh thái côn trùng.
-       Hiểu biết: đặc điểm hình thái, sinh học, sinh thái cuả côn trùng liên quan đến tập quán sinh hoạt cuả chúng.
-       Ứng dụng: tìm hiểu nguyên nhân các triệu chứng gây hại, dự đoán tiềm năng gây hại cuả côn trùng.
-       Tổng hợp: Có kiến thức về hình thái, sinh học, sinh thái côn trùng, hiểu biết những đặc điểm hình thái, sinh học, sinh thái liên quan đến tập quán sinh hoạt cuả côn trùng, tìm hiểu nguyên nhân gây ra các triệu chứng bị hại,dự đoán tiềm năng gây hại cuả côn trùng.       
Sinh học cơ bản; Động vật không xương sống (bậc thấp)

Chương
Mục
Số tiết
(LT+TH)
Số bài
Các mục tiêu cụ thể
Phương pháp giảng dạy
Tương quan chương mục với môn học
Giới thiệu môn học
1
-
Đặc điển cơ bản lớp côn trùng so với ngành chân đốt khác
Mô tả qua hình ảnh
Giới thiệu
Chương 1: Hình thái học côn trùng
7 LT
9 TH
3 bài TH
Hiểu biết và nắm được kiến thức về đặc điểm hình thái cuả côn trùng
- Powerpoint
- Quan sát mẫu côn trùng
- Thảo luận các chuyên đề nhỏ 
Quan trọng
7/30 LT +9/15 TH
Chương 2:
Giải phẫu sính học côn trùng
10 LT
-
Hiểu biết được hoạt động sính l‎‎ý các cơ quan bên trong cơ thể côn trùng
- Powerpoint
 
Cần thiết tham khảo
10/30LT
Chương 3: Sinh vật học côn trùng
6 LT
3 TH
1 bài TH
Hiểu biết đặc điểm sinh vật học côn trùng
- Powerpoint
- Quan sát mẫu
Quan trọng 6/30 LT +3/15 TH
Chương 4: Sinh thái học côn trùng
3 LT
-
Hiểu biết ý nghĩa yếu tố môi trường đối với đời sống côn trùng
- Powerpoint
 
 Cần thiết tham khảo
3/30 LT
Chương 5: Phân loại bộ côn trùng chính gây hại cây trồng
3 LT
3 TH
1 bài TH
Nhận biết được các đặc điểm chính phân bộ côn trùng gây hại cây trồng
- Powerpoint
- Quan sát trực tiếp mẫu côn trùng
Cần thiết tham khảo
3/30 LT + 3/15 TH

Chương 1: HÌNH THÁI HỌC CÔN TRÙNG

GIỚI THIỆU MÔN HỌC: CÔN TRÙNG HỌC
Tên chương 1: HÌNH THÁI HỌC CÔN TRÙNG
Tên bài học 1: Khái quát cấu tạo ngoài cơ thể côn trùng
                           Cấu tạo đầu và chi phụ cuả đầu
Hoạt động
4 tiết
Giảng viên giảng và giải thích
Giảng viên:
PGS.TS.Nguyễn Thị Chắt
Nội dung
-       Đặc điểm chung ngành chân đốt Arthropoda, và lớp Hexapoda, ý nghĩa và lịch sử phát triển
-       Khái quát cấu tạo ngoài cơ thể côn trùng
-       Cấu tạo đầu và chi phụ cuả đầu
Trước khi học
-       Sinh viên đọc tài liệu cẩn thận:
1.Côn trùng đại cương, 1960. Chu Nghêu (C2, tr. 24-46)
2. An introduction to the study of insects, fifth edition, 1981. D.J. Borror, D.M. De long, C.A. Triplehorn. (C7, Tr. 116-185).
3. Côn trùng cơ bản, 1998-2000. Nguyễn Thị Chắt (bài giảng) giới thiệu và chương 1
4. Giáo trình côn trùng nông nghiệp, tập 1, 1980. Hồ Khắc Tín (Tr.20-32)
-       Sinh viên thảo luận theo nhóm, sưu tập mẫu về loài côn trùng, làm tiêu bản. 
Sau khi học
-       Sinh viên thảo luận và đọc thêm tài liệu có liên quan
Phương pháp và phương tiện
-       Giảng giải và minh họa bằng hình ảnh qua chiếu powerpoint
-       Hình ảnh, máy projector, máy tính xách tay, micro
Tổ chức và thực hiện
Giảng dạy tập trung cả lớp
Hoạt động TH bài 1
3 tiết
Giảng viên hướng dẫn sinh viên quan sát tổng quát cơ thể côn trùng có kiểu miệng nhai, miệng chích hút
Giảng viên: 
PGS.TS.Nguyễn Thị Chắt
Nội dung TH
-       Quan sát tổng quát cơ thể cào cào lớn Pantaga succincta, bọ kiến vương Oryctes rhinoceros và bọ xít nhãn Tessaratoma papillosa
-       Quan sát cấu tạo đầu côn trùng
Trước khi TH
-         Sinh viên đọc lại tài liệu đã cho
-         Sinh viên làm bài tập về sưu tập mẫu côn trùng
Sau TH
Sinh viên đọc thêm tài liệu liên quan, viết và nộp bài phúc trình
Phương pháp và phương tiện
-       Giảng giải và minh họa bằng mẫu vật, bằng hình ảnh
-       Hình ảnh, máy chiếu, máy tính xách tay, mẫu côn trùng, dụng cụ thực tập (dĩa perti, kim ghim mẫu, hộp dựng mẫu, kẹp côn trùng, kính lúp cầm tay…) dung dịch ngâm mẫu (cồn 98, glyxerin, acid acetic, keo dán côn trùng…)
Tổ chức và thực hiện
-       Giảng giải theo nhóm
Hoạt động TH   bài 2
3 tiết
Giảng viên hướng dẫn sinh viên quan sát đầu và chi phụ đầu
Giảng viên:
PGS.TS.Nguyễn Thị Chắt
Nội dung
-         Quan sát đầu miệng dưới (cào cào)
-         Quan sát đầu miệng sau (bọ xít)
-         Quan sát đầu miệng trước (mối)
Trước khi TH
-         Sinh viên đọc tài liệu đã cho
-         Sưu tập mẫu và sắp xếp lại mẫu
-         Chuẩn bị bài tập
Sau khi TH
-         Đọc thêm tài liệu có liên quan, viết và nộp bài tập phúc trình
Phương pháp và phương tiện
-       Giảng giải và minh họa bằng mẫu vật, bằng hình ảnh
-       Hình ảnh, máy chiếu, máy tính xách tay, mẫu côn trùng, dụng cụ thực tập (dĩa perti, kim ghim mẫu, hộp dựng mẫu, kẹp côn trùng, kính lúp cầm tay…) dung dịch ngâm mẫu (cồn 98, glyxerin, acid acetic, keo dán côn trùng…)
Tổ chức và thực hiện
Giảng giải theo nhóm
Tên bài học 2: Cấu tạo ngực và chi phụ cuả ngực
                        Cấu tạo bụng và chi phụ cuả bụng
Hoạt động
4
tiết
Giảng viên giảng và giải thích cấu tạo các đốt ngực và chi phụ ngực, cấu tạo bụng, chi phụ cuả bụng, kiểu bụng. 
Giảng viên:
PGS.TS.Nguyễn Thị Chắt
Nội dung
-       Cấu tạo ngực và chi phụ ngực côn trùng
-       Cấu tạo bụng và chi phụ bụng côn trùng
Trước khi học
-       Sinh viên đọc tài liệu:
1. A textbook of Entomology, 1985. Herbert H. Ross; Charles A. Ross, June R. P. Ross. (tr.82-97).
2. Giáo trình côn trùng nông nghiệp, tập 1, 1980. Hồ Khắc Tín (tr.32-49)
3. Côn trùng cơ bản, 1998-2000. Nguyễn Thị Chắt (bài giảng) chương 1
Sau khi học
- Sinh viên làm bài tập, viết phúc trình, đọc tài liệu có liên quan
Phương pháp và phương tiện
-       Giảng giải và minh họa bằng hình ảnh qua chiếu powerpoint
-       Hình ảnh, máy projector, máy tính xách tay, micro
Tổ chức và thực hiện
Giảng dạy tập trung cả lớp
Hoạt động TH bài 3
3 tiết
Giảng viên hướng dẫn sinh viên quan sát ngực và chi phụ ngực. Quan sát bụng và chi phụ bụng côn trùng
Giảng viên:
PGS.TS.Nguyễn Thị Chắt
Nội dung
-         Quan sát ngực và chi phụ ngực cào cào lớn Pantaga succincta, bọ kiến vương Oryctes rhinoceros và bọ xít nhãn Tessaratoma papillosa, ong mật
-         Quan sát bụng và chi phụ bụng cào cào lớn Pantaga succincta, bọ kiến vương Oryctes rhinoceros và bọ xít nhãn Tessaratoma papillosa, ong mật, kiến
Trước khi TH
-         Đọc thêm tài liệu đã hướng dẫn
-         Sưu tập mẫu và chuẩn bị mẫu
Sau khi TH
Đọc thêm tài liệu có liên quan viết và nộp bài tập phúc trình,
Phương pháp và phương tiện
-       Giảng giải và minh họa bằng mẫu vật, bằng hình ảnh
-       Hình ảnh, máy chiếu, máy tính xách tay, mẫu côn trùng, dụng cụ thực tập (dĩa perti, kim ghim mẫu, hộp dựng mẫu, kẹp côn trùng, kính lúp cầm tay…) dung dịch ngâm mẫu (cồn 98, glyxerin, acid acetic, keo dán côn trùng…)
Tổ chức và thực hiện
-       Giảng giải theo nhóm
Chương 2: SINH LÝ GIẢI PHẪU CƠ QUAN BÊN TRONG CƠ THỂ CÔN TRÙNG
Chương 2: GIẢI PHẪU SINH LÝ CƠ QUAN BÊN TRONG CƠ THỂ CÔN TRÙNG
Tên bài học 3: Xoang cơ thể côn trùng. Cấu tạo da côn trùng, cơ côn trùng
                          Cấu tạo và hoạt động bộ máy tiêu hoá côn trùng
Hoạt động
4 tiết
Giảng viên giảng giải
Giảng viên:
PGS.TS.Nguyễn Thị Chắt
Nội dung
-       Xoang cơ thể côn trùng
-       Cấu tạo da côn trùng và vai trò cuả da trong hoạt động cuả côn trùng
-       Cấu tạo cơ vá vai trò cuả cơ
Trước khi học
-       Đọc tài liệu:
1.A textbook of Entomology, 1985. Herbert H. Ross; Charles A. Ross, June R. P. Ross. (tr.98-100, 115-122).
2.Giáo trình côn trùng nông nghiệp, tập 1, 1980. Hồ Khắc Tín (49-72)
3.Côn trùng cơ bản, 1998-2000. Nguyễn Thị Chắt (bài giảng) chương 2 
Sau khi học
-       Sinh viên thảo luận theo nhóm, đọc thêm tài liệu liên quan
Phương pháp và phương tiện
-       Giảng giải và minh họa bằng hình ảnh qua chiếu powerpoint
-       Hình ảnh, máy projector, máy tính xách tay, micro
Tổ chức và thực hiện
Giảng dạy tập trung cả lớp
Tên bài học 4: Cấu tạo và họat động bộ máy tuần hòan  
                        Cấu tạo và họat động bộ máy hô hấp
                        Cấu tạo và họat động bộ máy bài tiết
Hoạt động
3 tiết
Giảng viên giảng giải về cấu tạo và hoạt động bộ máy tuần hoàn, hô hấp và bài tiết
Giảng viên:
PGS.TS.Nguyễn Thị Chắt
Nội dung
Cấu tạo và hoạt động cuả bộ máy tuần hoàn, bộ máy hô hấp và bộ máy bài tiết
Trước khi học
-       Sinh viên đọc tài liệu:
1. A textbook of Entomology, 1985. Herbert H. Ross; Charles A. Ross, June R. P. Ross. (tr.101-105, 134-151).
2.Giáo trình côn trùng nông nghiệp, tập 1, 1980. Hồ Khắc Tín (Tr. 72-85)
3. Côn trùng cơ bản, 1998-2000. Nguyễn Thị Chắt (bài giảng) chương 2
Sau khi học
-       Sinh viên thảo luận trên lớp và đọc thêm tài liệu liên quan
Phương pháp và phương tiện
-       Giảng giải và minh họa bằng hình ảnh qua chiếu powerpoint
-       Hình ảnh, máy projector, máy tính xách tay, micro
Tổ chức và thực hiện
-       Giảng dạy tập trung cả lớp
Tên bài học 5: Cấu tạo và hoạt động bộ máy thần kinh
                        Cấu tạo và hoạt động bộ máy sinh dục   
Hoạt động
3 tiết
Giảng viên giảng giải về cấu tạo và hoạt động bộ máy thần kinh và bộ máy sinh dục 
Giảng viên:
PGS.TS.Nguyễn Thị Chắt
Trước khi học
- Sinh viên đọc tài liệu:
1. A textbook of Entomology, 1985. Herbert H. Ross; Charles A. Ross, June R. P. Ross. (tr.107-109, 158-174).
2.Giáo trình côn trùng nông nghiệp, tập 1, 1980. Hồ Khắc Tín (tr.86-100)
3.Côn trùng cơ bản, 1998-2000. Nguyễn Thị Chắt (bài giảng) chương 2
Sau khi học
-       Sinh viên thảo luận trên lớp và đọc thêm tài liệu liên quan
Phương pháp và phương tiện
-       Giảng giải và minh họa bằng hình ảnh qua chiếu powerpoint
-       Hình ảnh, máy projector, máy tính xách tay, micro
Tổ chức và thực hiện
-       Giảng dạy tập trung cả lớp
Chương 3: SINH VẬT HỌC CÔN TRÙNG
Chương 3: SINH VẬT HỌC CÔN TRÙNG
Tên bài học 6: Quá trình phát triển phôi ở côn trùng
                         Các kiểu biến thái cuả côn trùng
Hoạt động
3 tiết
Giảng viên giảng giaỉ về sự phát triển phôi ở côn trùng, các kiểu biến thái cuả côn trùng
Giảng viên:
PGS.TS.Nguyễn Thị Chắt
Nội dung
-         Cấu tạo trứng côn trùng, dạng trứng và vị trí đẻ trứng
-         Phát triển phôi ở côn trùng
-         Các kiểu biến thái chính cuả côn trùng
Trước khi học
-         Sinh viên đọc tài liệu:
1. A textbook of Entomology, 1985. Herbert H. Ross; Charles A. Ross, June R. P. Ross. (tr.199-216).
2.Giáo trình côn trùng nông nghiệp, tập 1, 1980. Hồ Khắc Tín (102-110, 113-115)
3.Côn trùng cơ bản, 1998-2000. Nguyễn Thị Chắt (bài giảng) chương 3
Sau khi học
-       Sinh viên thảo luận trên lớp và đọc thêm tài liệu liên quan
Phương pháp và phương tiện
-       Giảng giải và minh họa bằng hình ảnh qua chiếu powerpoint
-       Hình ảnh, máy projector, máy tính xách tay, micro
Tổ chức và thực hiện
Giảng dạy tập trung cả lớp
Tên bài học 7: Sự phát triển côn trùng ở giai đoạn hậu phôi cuả côn trùng
Hoạt động
3 tiết
Giảng viên giảng giải và minh hoạ đặc điểm phát triển các pha côn trùng ở giai đoạn hậu phôi qua các mẫu vật sưu tập
Giảng viên:
PGS.TS.Nguyễn Thị Chắt
Nội dung 
-Đặc điểm sự phát triển sâu non
-Đặc điểm phát triển giai đọan nhộng
-Đặc điểm phát triển của thành trùng (dinh dưỡng thêm, đẻ trứng, hình thức sinh sản…) 
- Một số đặc điểm khác của côn trùng (ngưng phát dục, đa hình ..)
Trước khi học
- Sinh viên đọc tài liệu : 1. A textbook of Entomology, 1985. Herbert H. Ross; Charles A. Ross, June R. P. Ross. (tr.216-232).
2.Giáo trình côn trùng nông nghiệp, tập 1, 1980. Hồ Khắc Tín (tr.111-113, 116-136).
3.Côn trùng cơ bản, 1998-2000. Nguyễn Thị Chắt (bài giảng) chương 3
Sau khi học
- Sinh viên thảo luận trên lớp và đọc thêm tài liệu có liên quan
Phương pháp và phương tiện
-Giảng giải và minh họa bằng hình ảnh qua chiếu powerpoint
-Hình ảnh, máy projector, máy tính xách tay, micro
Tổ chức và thực hiện
-Giảng dạy tập trung cả lớp
Hoạt động TH bài 4
3 tiết
Giảng viên hướng dẫn và minh họa các kiểu biến thái chính cuả côn trùng, dạng ấu trùng và dạng nhộng
Giảng viên: PGS.TS.Nguyễn Thị Chắt
Nội dung
-Quan sát 2 kiểu biến thái chính cuả côn trùng: biến thái không hoàn toàn (Bọ xít nhãn Tessaratoma papillosa) và biến thái hoàn toàn (bọ ruà Menochilus sexmaculatus)
- Quan sát dạng ấu trùng biến thái hoàn toàn
- Quan sát dạng nhộng
Trước TH
- Sinh viên đọc tài liệu, chuẩn bị mẫu vật
Sau TH
- Sinh viên đọc thêm tài liệu viết vànộp bài tập phúc trình
Phương pháp và phương tiện
-Giảng giải và minh họa bằng mẫu vật, bằng hình ảnh
-Hình ảnh, mẫu côn trùng, dụng cụ thực tập (dĩa perti, kim ghim mẫu, hộp dựng mẫu, kẹp côn trùng, kính lúp cầm tay…) dung dịch ngâm mẫu (cồn 98, glyxerin, acid acetic, keo dán côn trùng…)
Tổ chức và thực hiện
-Giảng giải theo nhóm
Chương 4 : SINH THÁI HỌC CÔN TRÙNG
Chương 4 : SINH THÁI HỌC CÔN TRÙNG
Tên bài học 8: Khaí niệm về sinh thái học và phạm trù yếu tố sinh thái
Hoạt động
3 tiết
Giảng viên giảng giải
Giảng viên:
PGS.TS.Nguyễn Thị Chắt
Nội dung
-         Đối tượng và nội dung nghiên cứu sinh thái học côn trùng
-         Pham trù yếu tố sinh thái và ảnh hưởng cuả chúng lên côn trùng
-         Khái niện quần thể, quần xã sinh vật
-         Khái niệm về chuỗi thức ăn, diễn thế sinh thái và cân bằng sinh học
Trước khi học
Sinh viên đọc tài liệu : 1.Giáo trình côn trùng nông nghiệp, tập 1, 1980. Hồ Khắc Tín (tr.136-168).
2.Côn trùng cơ bản, 1998-2000. Nguyễn Thị Chắt (bài giảng) chương 4
3. Larry P. Pedigo, 1991. Entomology and pest management.pp.167-203
Sau khi học
-Sinh viên thảo luận và trao đổi theo nhóm và với với giảng viên
Phương pháp và phương tiện
-Giảng giải và minh họa bằng hình ảnh qua chiếu powerpoint
-Hình ảnh, máy projector, máy tính xách tay, micro
Tổ chức và thực hiện
-Giảng dạy tập trung cả lớp
Chương 5: PHÂN LOẠI CÔN TRÙNG
Chương 5: PHÂN LOẠI CÔN TRÙNG
Tên bài học 9: Khái niệm và nguyên tắc phân lọai, hệ thống phân lọai, khóa phân lọai
Hoạt động
3 tiết
Giảng viên giảng giải về nguyên tắc phân loại, khoá phân loại và đặc điểm phân loại đến bộ, họ
Giảng viên:
PGS.TS.Nguyễn Thị Chắt
Nội dung
-         Khái niệm và nguyên tắc phân loại
-         Hệ thống phân loại, khóa phân loại
-         Đặc điểm phân loại đến bộ cuả 8 bộ côn trùng gây hại nhiều trên cây trồng nông nghiệp
Trước khi học
-       Sinh viên đọc tài liệu:
1. A textbook of Entomology, 1985. Herbert H. Ross; Charles A. Ross, June R. P. Ross. (tr.236-429).
2.Giáo trình côn trùng nông nghiệp, tập 1, 1980. Hồ Khắc Tín (tr.171-252).
3.Côn trùng cơ bản, 1998-2000. Nguyễn Thị Chắt (bài giảng) chương 5
-       Sinh viên thảo luận, sưu tập mẫu và chuẩn bị mẫu vật quan sát
Sau khi học
-       Sinh viên trao đổi theo nhóm, tự phân loại đến bộ và đọc thêm khóa phân loại
Phương pháp và phương tiện
-       Giảng giải và minh họa bằng hình ảnh qua chiếu powerpoint
-       Hình ảnh, máy projector, máy tính xách tay,micro
Tổ chức và thực hiện
Giảng dạy tập trung cả lớp
Hoạt động TH bài 5
3 tiết
Giảng viên hướng dẫn sinh viên về cách sử dụng khoá phân loại, và phân loại 8 bộ côn trùng gây hại cây trồng nông nghiệp
Giảng viên:
PGS.TS.Nguyễn Thị Chắt
Nội dung
-         Hướng dẫn khoá phân loại côn trùng
-         Phân loại 8 bộ côn trùng
-         Hướng dẫn đặc điểm 8 bộ côn trùng
Trước TH
-         Sinh viên đọc tài liệu
-         Chỉnh sửa và phân loại sơ bộ mẫu đã sưu tập
Sau TH
Đọc thêm tài liệu, bài giảng, hoàn thiện bộ mẫu đã sưu tập và nộp mẫu theo qui định
Phương pháp và phương tiện
-       Giảng giải và minh họa bằng mẫu vật, bằng hình ảnh
-       Hình ảnh, mẫu côn trùng, dụng cụ thực tập (dĩa perti, kim ghim mẫu, hộp dựng mẫu, kẹp côn trùng, kính lúp cầm tay, nhãn, kéo, băng keo…) dung dịch ngâm mẫu (cồn 98, glyxerin, acid acetic, keo dán côn trùng…)
Tổ chức và thực hiện
-       Giảng giải theo nhóm

-       Dự lớp đầy đủ
-       Tham gia thảo luận hoặc có bản thuyết trình
-       Có đầy đủ bài phúc trình thực tập
-       Có mẫu sưu tập và trình bày đúng qui định
-       Lý thuyết: 7
-       Thực tập: 3
-       Tham dự lớp đầy đủ
-       Tham gia thảo luận trên lớp hoặc theo nhóm
-       Viết phúc trình, bài tập nhỏ đầy đủ
-       Công việc khác: Tham gia sưu tập mẫu côn trùng theo yêu cầu
-       Kinh nghiệm: Đã qua tập sự và giảng thử đạt yêu cầu chuyên môn
-       Chuyên môn: Tốt nghiệp đại học đúng chuyên ngành
Bei -Bienko G. IA.,1980. Côn trùng cơ bản. NXB - Moscow, In lần thứ 3.
Borror D.J., Delong D. M., Triplehorn C. A., 1981.An introduction to the study of insect - fifth edition 1981.
Borror D.J., Richard E. W.,1970.A field guide to the insect - Printed in USA 1970
Bondarenko H.B., Glusenko A. F., 1972. Thực tập côn trùng cơ bản - Leningrate 1972
Cedric Gillott , 1979. Entomology - Printed In New York and London 1979
Chu Nghiêu, 1960. Côn trùng cơ bản - NXB Thượng Hải 1960
Hồ Khắc Tín. Giáo trình côn trùng nông nghiệp, tập 1, 2, NXB Nông Nghiệp, 1980  
Larry P. Pedigo - Entomology and Pest Managemant - New York 1991
Migulin A.A., Osmolovski G.E., 1976. Côn trùng nông nghiệp -NXB “KOLOC” Moscow 1976
Nguyễn Thị Chắt, 1998. Giáo án côn trùng cơ bản -Đại Học Nông Lâm Tp. Hồ Chí Minh.
Richard O.W., Davies R. G.1977. Imm’s general textbook of entomology-tenth edition. Printed in New York 1977
Richard M. Fox, Jean W. Fox . Introdiction to Comparative Entomology -second edition-Printed in New York 1966
Robert Matheson, 1951. Entomology for Introductory courses -second edition, Publlishing Company Comstock -Ithaca New York 1951
Snodgrass R. E., 1935. Principles of insect morphology -Printed in New York and London 1935
Svanvich B. N. Côn trùng cơ bản, NXB “ Khoa Học Xô Viết” 1949
Segoleve V. N. Côn trùng học, NXB “KOLOC “ Moscow 1964
Trần Công Loanh, Nguyễn thế Nhã -Côn trùng rừng, NXB Nông Nghiệp, 1997
18 Herbert H. Ross; Charles A. Ross, June R. P. Ross,1985. A textbook of Entomology. Fourth edition “John Wiley & Sons”.
Trang thiết bị : Phòng lạnh bảo quản mẫu, Projector, Kính soi nổi 2 mắt (10 cái), kính lúp cầm tay (20 cái), kẹp, kim ghim mẫu, bàn căng mẫu, hộp đựng mẫu, chai thuỷ tinh các cỡ (10-250mm) có nút xoắn đựng mẫu, vợt côn trùng v.v.
            - Ngày biên soạn : 12.12.2007
 
                                                                                                      Người biên soạn
 
 
 
                                                                                                PGS.TS. Nguyễn Thị Chắt
 
-       Bộ môn:
 
 
 

Hội đồng Khoa học Khoa

Số lần xem trang: 2338
Điều chỉnh lần cuối: 15-09-2018

Trang liên kết

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : hai bảy không tám sáu

Xem trả lời của bạn !