Tác giả
: Hà Thị Thảo Trâm
Tên tài liệu
: Xác suất thống kê
Số trang
: 11
Ngày in
: 17-Aug-09
Dung lượng
: 141824
Tài liệu được lưu lần cuối
: 17-Aug-09
Hiệu chỉnh bởi
: PT

 Mục lục
 
Thông tin tài liệu:                                                                                                                            ii
Mục lục                                                                                                                                         iii
1      Dữ liệu môn học                                                                                                                    4
2      Mục tiêu môn học                                                                                                                  4
2.1       Mục tiêu tổng quát                                                                                                         4
2.2       Năng lực đạt được                                                                                                        4
2.3       Mục tiêu cụ thể                                                                                                              4
3      Môn học tiên quyết                                                                                                                4
4      Tiến trình giảng dạy                                                                                                                5
4.1       Cấu trúc tổng quát nội dung học tập                                                                               5
4.2       Cấu trúc chi tiết nội dung môn học                                                                                  5
5      Đánh giá hoàn tất môn học                                                                                                   10
6      Tiêu chuẩn giảng viên                                                                                                           10
7      Ngày soạn thảo, nhóm/người biên soạn                                                                                11
8      Tài liệu tham khảo                                                                                                                11
9      Phê duyệt chương trình môn học                                                                                          11

1        Dữ liệu môn học

§           Tên môn học: Xác Suất Thống Kê B
§           Mã môn học:202121
§           Bộ môn/Khoa quản lý: Bộ môn Toán – khoa Khoa học
§           Nhóm môn học: Đại cương      
§           Tính chất môn học: Bắt buộc
§           Bố trí giảng dạy: năm thứ 1                   học kỳ: II
§           Số tiết giảng dạy: Tổng số: 45 Lý thuyết: 45 Thực hành: 0
§           Tổng số bài/chương: 9 bài/ 2 chương
§           Tổng số bài trong năm: 9 bài                học kỳ: 9 bài
§           Số bài trong 1 tuần: 1
§           Mô tả tóm tắt nội dung môn học: Trình bày một số kiến thức mở đầu về lý thuyết xác suất và thống kê toán, cụ thể:
-       Phần xác suất: trình bày các khái niệm về biến cố ngẫu nhiên, các định nghĩa xác suất, công thức tính xác suất, các phần phối xác suất thông dụng.
-       Phần thống kê: trình bày các khái niệm về mẫu, tổng thể, các phương pháp ước lượng tham số, kiểm định giả thiết thống kê, phân tích tương quan hồi quy.
Trang bị cho sinh viên những kiến thức mở đầu về xác suất và thống kê toán nhằm hoàn thiện việc bổ sung kiến thức toán cho sinh viên ở giai đoạn đại cương.
Trang bị tư duy logic, khoa học cho sinh viên.
Hiểu biết những kiến thức cơ bản về xác suất và thống kê toán. Thu thập và sử lý những thông tin về kinh tế, xã hội, nông nghiệp… sẽ được nghiên cứu ở các môn học khác trong chuyên nghành.
-       Kiến thức: Nắm vững kiến thức cơ bản về xác suất và thống kê toán.
-       Hiểu biết: Hiểu biết những kiến thức cơ bản của toán học ứng dụng.
-       Ứng dụng: Ứng dụng trong thu thập và xử lý thông tin, số liệu.
-       Tổng hợp: Vận dụng kiến thức toán đã học để tính toán, thống kê các số liệu cụ thể trong thực tế.
Toán cao cấp B1 và B2

Chương mục
Số tiết
Số bài
Các mục tiêu cụ thể
Phương pháp giảng dạy
Tương quan của chương mục đối với môn học
1
2
3
4
5
6
      I
23
5
Giới thiệu phần mở đầu của lý thuyết xác suất giúp sinh viên hiểu rõ, nắm vững cơ sở lý thuyết cho những chứng minh, những kết quả thu được ở phần thống kê.
Thuyết trình, giải thích.
Cơ sở lý thuyết, phương pháp luận.
     II
22
4
Rèn luyện kĩ năng thu thập, xử lý thông tin, số liệu thống kê và dự báo.
Thuyết trình, giải thích, hướng dẫn thực hành.
Ứng dụng, thực hành.

Chương 1: LÝ THUYẾT XÁC SUẤT

Tên chương 1:­­­­­­­­­­­­­­­­­ Lý thuyết xác suất
        Tên bài học 1: Lý thuyết tổ hợp
Hoạt động
2 tiết: Giảng viên giảng lý thuyết.
1 tiết: Giảng viên giảng và giải thích bài tập.
1tiết: Sinh viên tự nghiên cứu và làm bài tập.                                                                   
Nội dung
- Nguyên lý đếm
- Giải tích tổ hợp
Trước khi học
- Sinh viên xem lại phần tổ hợp đã được học ở phổ thông.
- Sinh viên đọc kĩ bài “Lý thuyết tổ hợp” trong quyển “Bài giảng xác suất thống kê B” Ngô Thiện và Hà Thị Thảo Trâm, 2007, trang 3-10.
Sau khi học
- Sinh viên làm tất cả các bài tập của bài “Lý thuyết tổ hợp”.
- Sinh viên tham khảo phần bài tập về “Lý thuyết tổ hợp” trong “Bài tập lý thuyết xác suất và thống kê toán học” của Trần Lộc Hùng ,1999, trang 18-36.
Phương pháp và phương tiện
- Thuyết trình, giảng giải.
- Powerpoint, máy chiếu, phấn, bảng.
Tổ chức và thực hiện
Giảng viên tổ chức và tự quản lớp.
   Tên bài học 2: Định nghĩa xác suất
Hoạt động
2 tiết: Giảng viên giảng lý thuyết.
1 tiết: Giảng viên giảng và giải thích bài tập.
1 tiết: Sinh viên tự nghiên cứu và làm bài tập.                                                                    
Nội dung
- Các khái niệm về phép thử và biến cố, quan hệ giữa các biến cố.
- Các định nghĩa về xác suất: Định nghĩa cổ điển, thống kê, hình học.
Trước khi học
- Sinh viên nhớ và biết cách vận dụng các công thức giải tích tổ hợp.
- Đọc kĩ bài “Định nghĩa xác suất” trong quyển “Bài giảng xác suất thống kê B” của Ngô Thiện và Hà Thị Thảo Trâm, 2007, trang 13-21.
Sau khi học
- Sinh viên làm tất cả các bài tập của bài “Định nghĩa xác suất”
- Sinh viên tham khảo phần “Định nghĩa xác suất” trong “Giáo trình xác suất thống kê” của Đặng Thành Danh, 2007, trang 18-28  và “Xác suất và thống kê toán” của Đặng Hấn, 2007, trang 24-43.
Phương pháp và phương tiện
- Thuyết trình, giảng giải.
- Powerpoint, máy chiếu, phấn, bảng.
Tổ chức và thực hiện
Giảng viên tổ chức và tự quản lớp.
      Tên bài học 3: Các định lý xác suất
Hoạt động
3 tiết : Giảng viên giảng lý thuyết.
2 tiết : Giảng viên giảng và giải thích bài tập.
Nội dung
- Định lý cộng xác suất
- Định lý nhân xác suất
- Định lý xác suất toàn phần
- Định lý Bayes
Trước khi học
- Sinh viên nhớ và biết cách vận dụng các công thức giải tích tổ hợp, định nghĩa xác suất.
- Sinh viên đọc kĩ bài“Các định lý xác suất ” trong quyển “Bài giảng xác suất thống kê B” của Ngô Thiện và Hà Thị Thảo Trâm, 2007, trang 24-30.
Sau khi học
- Giảng viên hướng dẫn sinh viên tổ chức thảo luận “Cách thức vận dụng các định lý xác suất vào các trường hợp cụ thể”.
- Sinh viên làm tất cả các bài tập của bài “Các định lý xác suất”.
- Sinh viên tham khảo phần bài tập về các định lý xác suất trong “Giáo trình xác suất thống kê” của Đặng Thành Danh, 2007, trang 31-42 và “Xác suất và thống kê toán” của Đặng Hấn, 2007, trang 44-74.
Phương pháp và phương tiện
- Thuyết trình,giảng giải.
- Hướng dẫn làm việc theo nhóm.
- Powerpoint, máy chiếu, phấn, bảng.
Tổ chức và thực hiện
Tổ chức lớp theo nhóm,cử nhóm trưởng quản lí nhóm và báo cáo kết quả thảo luận.
    Tên bài học 4: Biến ngẫu nhiên
Hoạt động
3 tiết: Giảng viên giảng lý thuyết.
1 tiết: Giảng viên giảng và giải thích bài tập.
1 tiết: Sinh viên tự nghiên cứu và làm bài tập.
Nội dung
Đại lượng ngẫu nhiên rời rạc, liên tục. Bảng phân phối xác suất. Hàm mật độ, hàm phân phối.Các đặc trưng của biến ngẫu nhiên.
Trước khi học
- Sinh viên xem lại các bài học trước.
- Sinh viên xem lại phần tích phân suy rộng đã được học trong giáo trình toán cao cấp B1.
- Sinh viên đọc kĩ bài “Biến ngẫu nhiên” trong quyển “Bài giảng xác suất thống kê B”của Ngô Thiện và Hà Thị Thảo Trâm, 2007, trang 33-50.
Sau khi học
- Sinh viên tham khảo phần “Biến ngẫu nhiên” trong “Xác suất và thống kê toán” của Đặng Hấn, 2007, trang 75-86.
- Sinh viên làm tất cả các bài tập của bài “Biến ngẫu nhiên”.
- Sinh viên tham khảo phần bài tập về các định lý xác suất trong “Giáo trình xác suất thống kê” của Đặng Thành Danh, 2007, trang 64-67 và “Xác suất và thống kê toán,” của Đặng Hấn, 2007, trang 87-98.
Phương pháp và phương tiện
- Thuyết trình,giảng giải, phát vấn.
- Powerpoint, máy chiếu, phấn, bảng.
Tổ chức và thực hiện
Giảng viên tổ chức và tự quản lớp.
         Tên bài học 5: Các luật phân phối xác suất thông dụng
Hoạt động
3 tiết: Giảng viên giảng lý thuyết.
2 tiết: Giảng viên giảng và giải thích bài tập.
Nội dung
Giới thiệu các luật phân phối xác suất: Siêu bội, nhị thức, Poisson, đều, chuẩn, Student, Khi bình phương, Fisher-Snedecor.
Trước khi học
- Sinh viên xem lại các bài học trước.
- Sinh viên đọc kĩ bài “Các luật phân phối xác suất thông dụng” trong quyển “Bài giảng xác suất thống kê B”của Ngô Thiện và Hà Thị Thảo Trâm, 2007, trang 53-66.
Sau khi học
- Giảng viên hướng dẫn sinh viên tổ chức thảo luận vấn đề “Ứng dụng các
luật phân phối xác suất vào việc giải các bài toán, dạng toán cụ thể”
- Sinh viên làm tất cả các bài tập của bài “Các luật phân phối xác suất thông dụng”.
- Sinh viên tham khảo phần lý thuyết và bài tập về các luật phân phối xác suaát thông dụng “Giáo trình xác suất thống kê” của Đặng Thành Danh, 2007, trang 86-108 và “Xác suất và thống kê toán” của Đặng Hấn, 2007, trang 99-135.
- Sinh viên tổ chức ôn tập phần xác suất
Phương pháp và phương tiện
- Thuyết trình , phát vấn.
- Hướng dẫn làm việc theo nhóm.
- Powerpoint, máy chiếu, phấn, bảng.
Tổ chức và thực hiện
Tổ chức lớp theo nhóm,cử nhóm trưởng quản lí nhóm và báo cáo kết quả thảo luận.

Chương 2: THỐNG KÊ TOÁN

Tên chương 2:­­­­­­­­­­­­­­­­­ Thống kê toán
       Tên bài học 1: Lý thuyết mẫu
Hoạt động
3 tiết: Giảng viên giảng lý thuyết.
2 tiết: Sinh viên tự nghiên cứu và làm bài tập.
Nội dung
- Giới thiệu các phương pháp chọn mẫu, cách thức thu thập và báo cáo các số liệu thu thập được.
- Các đặc trưng mẫu
Trước khi học
- Sinh viên xem lại phần thống kê đã được học ở phổ thông.
- Sinh viên đọc kĩ bài “Lý thuyết mẫu” trong quyển “Bài giảng xác suất thống kê B” của Ngô Thiện và Hà Thị Thảo Trâm, 2007, trang 69-77.
Sau khi học
- Giảng viên hướng dẫn sinh viên tổ chức thu thập và sử lý số liệu cho một vài ví dụ cụ thể.
- Sinh viên làm tất cả các bài tập của bài “Lý thuyết mẫu”.
- Sinh viên tham khảo cách chọn mẫu trong “Thống kê toán học” của Trần Chí Đức,1981, trang 82-83.
Phương pháp và phương tiện
- Thuyết trình,giảng giải.
- Hướng dẫn làm việc theo nhóm.
- Powerpoint, máy chiếu, phấn, bảng, máy tính bỏ túi.
Tổ chức và thực hiện
Tổ chức lớp theo nhóm,cử nhóm trưởng quản lí nhóm và báo cáo kết quả xử lý số liệu.
          Tên bài học 2: Ước lượng tham số
Hoạt động
3 tiết: Giảng viên giảng lý thuyết.
2 tiết: Giảng viên giảng và giải thích bài tập.
Nội dung
- Ước lượng điểm cho kỳ vọng, phương sai, tỷ lệ.
- Ước lượng khoảng cho kỳ vọng, phương sai, tỷ lệ.
Trước khi học
- Sinh viên biết cách trình bày bảng báo cáo số liệu thống kê ở dạng đơn giản.
- Sinh viên đọc kĩ bài “Ước lượng tham số” trong quyển “Bài giảng xác suất thống kê B” của Ngô Thiện và Hà Thị Thảo Trâm, 2007, trang 80-91.
Sau khi học
- Giảng viên tiếp tục hướng dẫn sinh viên tổ chức thu thập và xử lý số liệu.
- Sinh viên làm tất cả các bài tập của bài “Ước lượng tham số”.
- Sinh viên tham khảo phần “Ước lượng tham số” trong “Xác suất và thống kê toán,” của Đặng Hấn, 2007, trang 154-178.
Phương pháp và phương tiện
- Thuyết trình,giảng giải, phát vấn.
- Hướng dẫn làm việc theo nhóm.
- Powerpoint, máy chiếu, phấn, bảng, máy tính bỏ túi.
Tổ chức và thực hiện
Tổ chức lớp theo nhóm,cử nhóm trưởng quản lí nhóm và báo cáo kết quả xử lý số liệu.
         Tên bài học 3: Kiểm định giả thiết thống kê
Hoạt động
3 tiết: Giảng viên giảng lý thuyết.
2 tiết:Giảng viên giảng và giải thích bài tập.
Nội dung
- Kiểm định các giả thiết về trung bình, tỷ lệ.
- Kiểm định tính độc lập, sự phù hợp.
Trước khi học
- Sinh viên biết cách thu thập và xử lý số liệu ở dạng cơ bản.
- Sinh viên đọc kĩ bài “Kiểm định giả thiết thống kê” trong quyển “Bài giảng xác suất thống kê B” của Ngô Thiện và Hà Thị Thảo Trâm, 2007, trang 93-110.
Sau khi học
- Giảng viên viên hướng dẫn sinh viên tổ chức thu thập và xử lý số liệu, kiểm định giả thiết cho một vài trường hợp cụ thể.
- Sinh viên tham khảo phần “Kiểm Định Giả Thiết Thống Kê” “Xác suất và thống kê toán,” của Đặng Hấn, 2007, trang 179-194.
Phương pháp và phương tiện
- Thuyết trình,giảng giải.
- Hướng dẫn làm việc theo nhóm.
- Powerpoint, máy chiếu, phấn, bảng, mý tính bỏ túi.
Tổ chức và thực hiện
Tổ chức lớp theo nhóm,cử nhóm trưởng quản lí nhóm và báo cáo kết quả xử lý số liệu.
         Tên bài học 4: Tương quan hồi quy
Hoạt động
3 tiết: Giảng viên giảng lý thuyết.
1 tiết:Giảng viên giảng và giải thích bài tập.
3 tiết: Sinh viên tự nghiên cứu và làm bài tập, ôn tập.
Nội dung
- Đại lượng ngẫu nhiên hai chiều.
- Hệ số tương quan, hệ số tương quan mẫu.
- Phương trình hồi quy.
Trước khi học
- Sinh viên biết cách thu thập và xử lý số liệu.
- Sinh viên đọc kĩ bài “Tương quan hồi quy” trong quyển “Bài giảng xác suất thống kê B” của Ngô Thiện và Hà Thị Thảo Trâm, 2007, trang 112-122.
Sau khi học
- Giảng viên tiếp tục hướng dẫn sinh viên tổ chức thu thập và xử lý số liệu, kiểm định giả thiết trong thực tế.
- Sinh viên tham khảo phần “Tương quan hồi quy” trong “Thống kê toán học” của Trần Chí Đức ,1981, trang 155-176.
- Sinh viên tham khảo bài tập phần “Tương quan hồi quy” trong giáo trình Xác suất thống kê của Đặng Thành Danh, 2007, trang 183-184.
- Sinh viên tổ chức ôn tập phần thống kê, ôn tập xác suất thống kê.
Phương pháp và phương tiện
- Thuyết trình,giảng giải,phát vấn.
- Hướng dẫn làm việc theo nhóm.
- Powerpoint, máy chiếu, phấn, bảng, máy tính bỏ túi.
Tổ chức và thực hiện
Tổ chức lớp theo nhóm, cử nhóm trưởng quản lí nhóm và báo cáo kết quả xử lý số liệu.

-       30% điểm thảo luận nhóm, bài tập
-       70% điểm thi cuối kì (thi viết).
-       Kinh nghiệm: Đã giảng dạy từ 2 năm trở lên
-       Chuyên môn: toán
-       Ngày biên soạn: 15-08-2007
-       Nhóm biên soạn:

Họ và tên
Nghề nghiệp
Tên cơ quan
Địa chỉ
Ngô Thiện
Giảng viên
Đại học Nông Lâm Tp.HCM
    Thủ Đức
Hà Thị Thảo Trâm
Giảng viên
Đại học Nông Lâm Tp.HCM
Thủ Đức

                                                                                                                                                                                                   
                                                                                        Người biên soạn
 
 
                                                                                    Hà Thị Thảo Trâm
Đặng Thành Danh, 2007. Giáo trình xác suất thống kê. Đại học Nông Lâm - Tp. Hồ Chí Minh, 224 trang.
Trần Chí Đức, 1981. Thống kê toán học. Nhà xuất bản Nông nghiệp, 183 trang.
Đặng Hấn, 2007. Xác suất và thống kê toán 2007. Đại học kinh tế Hồ chí Minh, 239 trang.
Trần Lộc Hùng, 1999. Bài tập lý thuyết xác suất và thống kê toán học. Nhà xuất bản Giáo dục, 447 trang.
Hoàng Ngọc Nhậm, 2007. Bài tập xác suất thống kê. Đại học kinh tế - Tp. Hồ Chí Minh, 260 trang.
Lê Khánh Trai và hoàng vũ như, 1981. Ứng dụng xác suất thống kê trong y sinh học. NXB khoa học kỹ thuật Hà Nội. 197 trang.
-       Trưởng bộ môn Toán:
 
 
 

Hội đồng khoa học khoa

Số lần xem trang: 1246
Điều chỉnh lần cuối: 15-09-2018

Trang liên kết

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : sáu bảy không năm bốn

Xem trả lời của bạn !