Tác giả
: Lê Quang Hưng
Tên tài liệu
: Nông học đại cương
Số trang
: 12
Ngày in
: 2009.08.17 09:50
Dung lượng
: 207872
Tài liệu được lưu lần cuối
: 2009.08.17 09:52
Hiệu chỉnh bởi
: PT

Mục lục
 
 

 

§           Tên môn học: Nông học đại cương (General Agronomy)
§           Mã môn học: 204306
§           Bộ môn/Khoa quản lý: Khoa Nông học
§           Nhóm môn học: chuyên ngành
§           Tính chất môn học: bắt buộc
§           Bố trí giảng dạy: năm thứ: 1 học kỳ: 1
§           Số tiết giảng dạy: Tổng số: 45;  lý thuyết: 45
§           Tổng số chương: 9
§           Tổng số bài trong năm:10 lý thuyết, học kỳ: 1
§           Số bài trong tuần: 1-2
§           Mô tả tóm tắt nội dung môn học: Môn học cung cấp kiến thức về sản xuất cây trồng, các yếu tố ảnh hưởng đến sản xuất cây trồng bao gồm sinh lý cây trồng, khí hậu, đất đai, dinh dưỡng, chọn tạo giống, công nghệ hạt giống, phòng trừ sâu bệnh, thu hoạch, tồn trữ sản phẩm và thị trường tiêu thụ.  
-       hiểu được sự phát triển của nông nghiệp Việt Nam trong nền kinh tế trong nước và ngoài nước.
-       nắm bắt được vai trò của cây trồng, kỹ thuật sản xuất đáp ứng cho tiêu thụ và thị trường mậu dịch.   
Vận dụng được các kỹ thuật gieo trồng, chăm sóc, bón phân, thu hoạch, sơ chế, tồn trữ sản phẩm thu hoạch.
-       Kiến thức: nhận biết được nguyên lý nông nghiệp bền vững, phân vùng sinh thái cây trồng trọng điểm, sinh lý cây trồng, kỹ thuật canh tác, quản lý, cải tiến giống.                                  
-       Hiểu biết: xác định được các kỹ thuật cho sản xuất cây trồng trong môi trường nông nghiệp.
-       Ứng dụng: phân tích các kỹ thuật sản xuất, biện pháp nâng cao chất lượng nông sản.
-       Tổng hợp: đánh giá các yếu tố quan hệ đến sản xuất cây trồng, thiết kế được qui trình sản xuất cây trồng.
Sinh học, Thực vật học


Chương mục
Số tiết
(LT )
Số bài
Các mục tiêu cụ thể
 
Phương pháp giảng dạy
Tương quan của chương mục đối với môn học
1
2
3
4
5
6
Lịch sử và vai trò của nông nghiệp
5
1
Biết được vai trò của sản xuất cây trồng đến phát triển kinh tế.
Phân biệt các loại cây trồng trong sản xuất
Chiếu projector, thảo luận nhóm
Trình bày các nguyên lý chung và định hướng sản xuất cây trồng.
Sinh lý cây trồng
5
1
Nắm bắt được mối liên quan các quá trình sinh lý cơ bản về quang hợp, nước, ánh sáng đến năng suất, chu kỳ sinh trưởng.
Chiếu projector, thảo luận nhóm
Nêu lên đặc điểm cơ bản sinh lý cây trồng làm cơ sở canh tác có hiệu quả.
Điều kiện khí hậu và cây trồng
4
1
Xác định ảnh hưởng của khí hậu như nhiệt độ, lượng mưa, ánh sáng, gió đến sinh trưởng, phát triển cây trồng
Chiếu projector, thảo luận nhóm
Trình bày quan hệ thời tiết đến mùa vụ 
Quản lý đất đai
5
1
Hiểu biết được phẩu diện của đất, lý hóa tính đất
Chiếu projector, thảo luận nhóm
Xác định được loại đất thích nghi cây trồng
Dinh dưỡng cây trồng
6
 
2
Biết được dinh dưỡng NPK, vi lượng, các dạng phân bón, bón phân và chất lượng sản phẩm.
Chiếu projector, thảo luận nhóm
Áp dụng được chế độ dinh dưỡng cho cây đạt năng suất và chất lượng tốt.
Chọn giống, nhân giống, công nghệ hạt giống
6
 
1
Nắm bắt được các biện pháp chọn, nhân giống, cường lực, phương trình sức sống của hạt.
Chiếu projector, thảo luận nhóm
Ứng dụng được kỹ thuật chọn tạo giống phù hợp, tồn trữ giống có chất lượng cao.
Biện pháp canh tác
8
 
1
Hiễu rõ kỹ thuật, phương pháp gieo trồng. chăm sóc.  
Chiếu projector, thảo luận nhóm
Áp dụng các kỹ thuật sửa soạn đất và hệ thống canh tác.
Quản lý sâu bệnh và cỏ dại
5
1
Nắm được quan niệm ngưỡng kinh tế, quản lý cỏ dại, sâu, bệnh.
Chiếu projector, thảo luận nhóm
Ứng dụng biện pháp quản lý sâu, bệnh, cỏ hợp lý.
Thu hoạch và tồn trữ
5
1
Hiểu biết thời kỳ thu hoạch, bảo quản sản phẩm tiêu thụ
Chiếu projector, thảo luận nhóm
Xác định thu hoạch và tồn trữ sản phẩm đáp ứng thị trường.


Chương 1:Lịch sử và vai trò của nông nghiệp

Hoạt động
5 tiết
Giảng và phân tích sản xuất nông nghiệp
Giảng viên:
Lê Quang Hưng
Nội dung
Lịch sử và phát triển nông nghiệp trên thế giới và Việt Nam.  
Vai trò của cây trồng, phân loại cây trồng nông nghiệp.
Trước khi học
Đọc tài liệu: Chương 1. Lịch sử và vai trò của nông nghiệp, tr. 13-25, sách: Lê Quang Hưng. 2003. Nông học đại cương, nguyên lý và ứng dụng. 182 tr. NXB ĐH Quốc gia TPHCM.      
Sau khi học
Thảo luận: phân biệt các cây trồng ở một số vùng sản xuất trọng điểm.
Phương pháp và phương tiện  
Chiếu powerpoint, hình ảnh, micro.
Tổ chức và thực hiện
Giảng dạy cho toàn lớp

Chương 2: Sinh lý cây trồng

    Tên bài học 1: Sinh lý cây trồng
Hoạt động
5 tiết
Giảng và phân tích các tiến trình sinh lý cơ bản ảnh hưởng đến năng suất cây trồng, chu kỳ cây trồng
Giảng viên:
Lê Quang Hưng
Nội dung
Các tiến trình sinh lý cơ bản, năng suất lý thuyết. Sự tích lũy thành phần hóa học của các bộ phận thu hoạch. Chu kỳ sinh trưởng của cây trồng. Sự nảy mầm, tăng trưởng dinh dưỡng, sinh sản, phát triển hạt, lão hóa.  
Trước khi học
Đọc tài liệu: Chương 2. Sinh lý cây trồng, tr. 30-46, sách: Lê Quang Hưng. 2003. Nông học đại cương, nguyên lý và ứng dụng. 182 tr. NXB ĐH Quốc gia TPHCM.      
Sau khi học
Sinh viên đọc thêm tài liệu: Chapter 8. Crop Physiology. Sách: Richard J. Soffe. 1995, The Agricultural Notebook, Blackwell Science Publisher, Ltd, p 118-123.
Thảo luận: Năng suất lý thuyết và thực tế của cây trồng.
Phương pháp và phương tiện  
Chiếu powerpoint, hình ảnh, micro
Tổ chức và thực hiện
Giảng dạy cho toàn lớp

Chương 3: Điều kiện khí hậu và cây trồng

Tên bài học 1: Các yếu tố khí hậu ảnh hưởng đến cây trồng
Hoạt động
4 tiết
Giảng và phân tích các yếu tố khí hậu tác động cây trồng
Giảng vieân:
Lê Quang Hưng
Nội dung
 Nhiệt độ, ảnh hưởng tăng trưởng và sự phát triển. Sự thụ hàn, ánh sáng và cây trồng, quang kỳ. Lượng mưa, ẩm độ, gió.
Trước khi học
Đọc tài liệu: Chương 3. Điều kiện khí hậu và cây trồng, tr. 47-60, sách: Lê Quang Hưng. 2003. Nông học đại cương, nguyên lý và ứng dụng. 182 tr. NXB ĐH Quốc gia TPHCM.
Sau khi học
Thảo luận lớp, nhóm.
Sinh viên đọc thêm tài liệu Chapter 8. Crop Physiology. Sách: Richard J. Soffe. 1995, The Agricultural Notebook, Blackwell Science Publisher, Ltd, p 123-129.
Phương pháp và phương tiện  
Chiếu powerpoint, hình ảnh, micro
Tổ chức và thực hiện
Giảng dạy cho toàn lớp

Chương 4: Quản lý đất đai

        Tên bài học 1: Quản lý đất đai
Hoạt động
6 tiết
 Giảng và giải thích sử dụng các loại đất. 
Giảng viên:
Lê Quang Hưng
Nội dung
Phẩu diện của đất: đặc tính lý học của đất, sa cấu, cơ cấu đất. Đặc tính hóa học của đất, yêu cầu dinh dưỡng của cây trồng, pH đất, cải thiện pH. Đặc tính sinh học của đất.
Trước khi học
Đọc tài liệu: Chương 4. Quản lý đất đai, tr. 61-76, sách: Lê Quang Hưng. 2003. Nông học đại cương, nguyên lý và ứng dụng. 182 tr. NXB ĐH Quốc gia TPHCM.     
Sau khi học
Sinh viên đọc tài liệu: Chapter 7. Soil management. Sách: Richard J. Soffe. 1995, The Agricultural Notebook, Blackwell Science Publisher, Ltd, p 87-100.
Phương pháp và phương tiện  
Chiếu powerpoint, hình ảnh, micro
Tổ chức và thực hiện
Giảng dạy cho toàn lớp

 
Chương 5: Dinh dưỡng cây trồng

    Tên bài học 1: Dinh dưỡng cây trồng, các loại phân bón
Hoạt động
6 tiết
Giảng và giải thích phân bón đơn chất
Giảng viên:
Lê Quang Hưng
Nội dung
Dinh dưỡng đạm (N):nguồn N trong đất, sự thu nhận và mất mát N trong điều kiện canh tác, các dạng phân bón có chứa N.
Dinh dưỡng lân (P): lượng P và hấp thu P, các dạng phân P.
Dinh dưỡng Kali (K): hàm lượng và biến động K, các dạng phân K.
Trước khi học
Đọc tài liệu: Chương 5. Dinh dưỡng cây trồng, tr. 77-87, sách: Lê Quang Hưng. 2003. Nông học đại cương, nguyên lý và ứng dụng. 182 tr. NXB ĐH Quốc gia TPHCM.
Sau khi học
Thảo luận: so sánh các dạng của phân hóa học N,P,K..
Đọc thêm tài liệu dinh dưỡng N, P, K trên internet.
Phương pháp và phương tiện  
Chiếu powerpoint, hình ảnh, micro
Tổ chức và thực hiện
Giảng dạy cho toàn lớp
Tên bài học 2: Dinh dưỡng cây trồng, các loại phân bón (tt)
Hoạt động
2 tiết
 Giảng và giải thích phân bón hỗn hợp, cách bón phân.
Giảng viên: 
Lê Quang Hưng
Nội dung
Các dạng phân bón: các hình thức phân đơn, các dạng phân hỗn hợp, các dạng phân trung lượng.
Phân chuồng: nguồn phân chuồng, sự ô nhiễm khi dùng phân chuồng
Phân xanh và phân ủ. Các phương pháp bón phân. Phân bón và chất lượng sản phẩm
Trước khi học
Đọc tài liệu: Chương 5. Dinh dưỡng cây trồng, tr. 87-93, sách: Lê Quang Hưng. 2003. Nông học đại cương, nguyên lý và ứng dụng. 182 tr. NXB ĐH Quốc gia TPHCM.      
Sau khi học
Sinh viên đọc tài liệu: Chapter 10. Soil management and Fertilizer Strategies. Sách: Victor Squire & Philip Tow. 1992, Dryland Farming, a System Approach. Sydney University Press, 134-145.
 Thảo luận: Tính toán lượng phân sử dụng cho cây trồng.
Phương pháp và phương tiện  
Chiếu powerpoint, hình ảnh, micro
Tổ chức và thực hiện
Lý thuyết : Giảng dạy cho toàn lớp
Thực hành: chia nhóm

Chương 6: Chọn giống, nhân giống, công nghệ hạt giống

          Tên bài học: Chọn giống, nhân giống
Hoạt động
6 tiết
 Trình bày nguyên lý chọn tạo, trữ giống
Giảng viên:
 Lê Quang Hưng
Nội dung
Chọn giống: các biện pháp nhân giống: hữu tính, vô tính. Phương trình tuổi sống của hạt, sự phát triển và sự chín của hạt, miên trạng và sự nảy mầm của hạt. Cường lực của hạt, sự nảy mầm, điều khiển quá trình lão hóa. Ngân hàng giống.
Trước khi học
Đọc tài liệu: Chương 6. Chọn giống, nhân giống, công nghệ hạt giống , tr. 94-115, sách: Lê Quang Hưng. 2003. Nông học đại cương, nguyên lý và ứng dụng. 182 tr. NXB ĐH Quốc gia TPHCM. 
Sau khi học
- Thảo luận nhóm: nhân vô tính trong sản xuất giống
Phương pháp và phương tiện  
Lý thuyết : chiếu powerpoint, hình ảnh, micro
Thực hành: thử nảy mầm hạt giống trong phòng, sử dụng công thức tính
Tổ chức và thực hiện
Lý thuyết : Giảng dạy cho toàn lớp
Thực hành: chia nhóm

 
Chương 7: Biện pháp canh tác

          Tên bài học: Biện pháp canh tác 
Hoạt động
8 tiết
Giảng và giải thích kỹ thuật canh tác
Giảng viên:
Lê Quang Hưng
Nội dung
Yếu tố địa điểm và sự thích nghi của cây trồng. Sửa soạn đất. Biện pháp canh tác. Quản lý nguồn nước. Kỹ thuật gieo trồng và chăm sóc.
Trước khi học
Đọc tài liệu: Chương 7. Biện pháp canh tác, tr. 116-137, sách: Lê Quang Hưng. 2003. Nông học đại cương, nguyên lý và ứng dụng. 182 tr. NXB ĐH Quốc gia TPHCM. 
Sau khi học
Thảo luận lớp, nhóm: thiết kế lô trồng, mật độ, khoảng cách.        
Phương pháp và phương tiện  
Lý thuyết: Chiếu powerpoint, hình ảnh, micro
 
Tổ chức và thực hiện
Giảng dạy cho toàn lớp

 Chương 8: Quản lý sâu bệnh và cỏ dại

          Tên bài học: Quản lý sâu bệnh và cỏ dại
Hoạt động
5 tiết
 Giảng và giải thích nguyên lý phòng trừ dịch hại
Giảng viên:
Lê Quang Hưng
Nội dung
Quan điểm ngưỡng kinh tế. Quản lý cỏ dại. Quản lý côn trùng. Quản lý bệnh hại. Quản lý động vật gây hại. Sử dụng thuốc và sức khỏe, môi trường
Trước khi học
Đọc tài liệu: Chương 8. Quản lý sâu bệnh và cỏ dại, tr. 138-147, sách: Lê Quang Hưng. 2003. Nông học đại cương, nguyên lý và ứng dụng. 182 tr. NXB ĐH Quốc gia TPHCM.
Sau khi học
Sinh viên đọc thêm tài liệu: Phần 2: Các thuốc bảo vệ thực vật, sách: Nguyễn Trần Oánh, Nguyễn Văn Viên, Bùi Trọng Thủy. 2006, Giáo trình Sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, tr 91-159. 
Phương pháp và phương tiện  
Chiếu powerpoint, hình ảnh, micro
Tổ chức và thực hiện
Giảng dạy cho toàn lớp

 
Chương 9: Thu hoạch và tồn trữ

          Tên bài học: Thu hoạch và tồn trữ
Hoạt động
5 tiết
 Giảng và giải thích qui trình thu hoạch, chế biến, tồn trữ
Giảng viên:
Lê Quang Hưng
Nội dung
Thời kỳ thu hoạch. Công nghệ chế biến và xử lý hạt giống. Trắc nghiệm chất lượng hạt giống. Tồn trữ hạt giống. Sấy hạt. 
Trước khi học
Đọc tài liệu: Chương 9. Thu hoạch và tồn trữ, tr. 148-166, sách: Lê Quang Hưng. 2003. Nông học đại cương, nguyên lý và ứng dụng. 182 tr. NXB ĐH Quốc gia TPHCM 
Sau khi học
Tham khảo internet.
Thảo luận: trữ hạt giống và hạt thương phẩm.
Tham quan trại thực nghiệm Khoa Nông học.
Phương pháp và phương tiện  
Chiếu powerpoint, hình ảnh, micro
Tổ chức và thực hiện
Giảng dạy cho toàn lớp

               Đánh giá môn học qua cả quá trình học tập của sinh viên:
             Seminar 30%, thi trắc nghiệm học kỳ 70%.
-       Kinh nghiệm: giảng viên ngành Nông học
-       Chuyên môn: đã được đào tạo về môn học Nông học đại cương trong hoặc ngoài nước (General Agronomy).     
Lê Quang Hưng. 2003. Nông học đại cương, nguyên lý và ứng dụng. 182 tr. NXB ĐH Quốc gia TPHCM.
Geus, J.G. 1984. Hướng dẫn bón phân cho cây trồng nhiệt đới và á nhiệt đới, tập 2. NXB Nông nghiệp, 419 tr (bản dịch).
Hopkins, W.G. 1995. Introduction to Plant Physiology. Wiley & Sons. Inc. 65-453.
Hong, T.D., Linington, S.& Ellis R.H. 1996. Seed Storage Behaviour: a Compedium Handbook for Genebanks, No. 4, 656 pp.
Soffe, R. J. 1995. The Agricultural Notebook. Blackwell Science, 646 pp.
Squires, V. &Tow, P. 1991. Dryland Farming, A Systems Approach. Sydney University Press, 306 pp.
-       Ngày biên soạn: 12 tháng 12 năm 2007
-       Nhóm/người biên soạn

Họ và Tên
Nghề nghiệp
Tên Cơ quan
Địa chỉ
Lê Quang Hưng
Giảng viên
ĐH Nông Lâm TP HCM
Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, TP HCM
 
 
 
 

                        Người biên soạn
 
 
Lê Quang Hưng
-       Bộ môn:
 
 

Hội đồng Khoa học Khoa

Số lần xem trang: 2400
Điều chỉnh lần cuối: 14-09-2018

Trang liên kết

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : chín một bốn hai không

Xem trả lời của bạn !