Mã CT

Nội dung

 

Phân loại

PHẦN I: GIỚI THIỆU 

 

 

1.0

Quyết định

Tư liệu

 

1.0.1

Quyết định của Thủ tướng chính phủ

Quyết định

 

1.0.2

Quyết định của Hiệu trưởng Đại học Nông Lâm

Quyết định

1.1

Đại học Nông Lâm TP. HCM

Tư liệu

 

1.1.1

Tầm nhìn

Quyết định

 

1.1.2

Sứ mạng

Quyết định

 

1.1.3

Mục tiêu chiến lược

Quyết định

 

1.1.4

Chức năng và nhiệm vụ

Quyết định

 

1.1.5

Cơ cấu tổ chức và quản lí

Tư liệu

1.2

Giới thiệu về khoa Nông học

Tư liệu

 

1.2.1

Tầm nhìn

Quyết định

 

1.2.2

Sứ mạng

Quyết định

 

1.2.3

Mục tiêu chiến lược

Quyết định

 

1.2.4

Cơ cấu tổ chức

Tư liệu

 

1.2.5

Báo cáo tự đánh giá AUN

Tư liệu

PHẦN II: TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ AUN

 

2.1

Kết quả học tập mong đợi

Tư liệu

2.2

Mô tả chương trình đào tạo

Tư liệu

2.3

Cấu trúc và nội dung chương trình đào tạo

Tư liệu

2.4

Phương thức dạy học

Tư liệu

2.5

Kiểm tra, đánh giá sinh viên

Quyết định

2.6

Chất lượng giảng viên

Quyết định

2.7

Chất lượng đội ngũ cán bộ hỗ trợ

Quyết định

2.8

Chất lượng sinh viên và công tác hỗ trợ sinh viên

Quyết định

2.9

Cơ sở hạ tầng và trang thiết bị

Tư liệu

2.1

Nâng cao chất lượng

Tư liệu

2.11

Đầu ra

Quyết định

Số lần xem trang: 2610
Điều chỉnh lần cuối: 12-11-2019

Trang liên kết

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : năm chín tám tám bốn

Xem trả lời của bạn !