TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM                                                                               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                                                                                                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

KHOA NÔNG HỌC

Số: ………………..                                                                                      Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 06 tháng 2014

 

THÔNG BÁO

(v/v điều kiện và thủ tục đăng ký thực hiện sớm Khóa luận tốt nghiệp)

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên rút ngắn thời gian đào tạo theo nhu cầu và năng lực của sinh viên; nhằm đảm bảo chất lượng đào tạo của khoa và thống nhất các thủ tục hành chính của Khoa, Khoa Nông học thông báo điều kiện và thủ tục để sinh viên đăng ký thực hiện sớm Khóa luận tốt nghiệp như sau.

1. Điều kiện đăng ký thực hiện sớm Khóa luận tốt nghiệp

- Đã học xong các môn học theo khung chương trình ngành tương ứng (có thể chưa có điểm thi đối với các môn học của học kỳ cuối);

Trường hợp đặc biệt (do tính thời vụ, đề tài là một phần của chương trình dự án, phải được thực hiện theo tiến độ chung…), sinh viên (chưa học xong chương trình) cần có thêm tờ trình (trong đó cần xác định rõ số tín chỉ đã tích lũy được, số tín chỉ sẽ tích lũy trong các học kỳ tiếp theo; lý do khách quan thực hiện sớm Khóa luận tốt nghiệp; cam kết tự quản lý thời gian học tập tại trường và thực hiện đề tài; có xác nhận của GVHD và chủ nhiệm đề tài) để khoa xem xét theo từng trường hợp cụ thể.

- Thời gian đăng ký thực hiện trùng với đợt phân công đề tài của khoa hay có ít nhất mười (10) sinh viên đăng ký.

2. Thủ tục đăng ký thực hiện sớm Khóa luận tốt nghiệp (nộp về VPKhoa):

- Đơn đăng ký thực hiện sớm khóa luận tốt nghiệp (sinh viên tự viết), có chữ ký xác nhận của GVHD và Trưởng Bộ môn;

- Đề cương thực hiện Khóa luận tốt nghiệp (đã được bộ môn thông qua), có chữ ký xác nhận của GVHD và Trưởng Bộ môn;

- Cam kết đã học xong chương trình theo khung chương trình của ngành học (Nông học hoặc Bảo vệ thực vật), có chữ ký xác nhận của Trợ lý Giáo vụ Khoa (có thể chưa có điểm thi đối với các môn học của học kỳ cuối).

Lưu ý: Sinh viên chỉ được phép làm đề tài sớm khi có quyết định phân công chính thức của Khoa. Khoa không công nhận kết quả và không chịu trách nhiệm đối với các trường hợp sinh viên tự ý thực hiện sớm đề tài.

Đối với các đề tài nghiên cứu Khoa học sinh viên, nếu sinh viên có nguyện vọng sử dụng kết quả đề tài để báo cáo khóa luận tốt nghiệp, sinh viên phải đăng ký trước (kèm theo đề cương) và được sự chấp thuận của Hội đồng Khoa học và Đào tạo của Khoa.

Thông báo có hiệu lực từ ngày ký.

                                                                                                                               TRƯỞNG KHOA (đã ký)

 

                                                                                                                                TS. Võ Thái Dân

         Nơi nhận: Phòng Đào tạo; T. Lợt, T. Nguyên (để thông báo)

                        Trưởng Bm (để thực hiện)

                        Website Khoa; Dán TB (để thực hiện)

                        Lưu VP

Số lần xem trang: 2133
Điều chỉnh lần cuối:

THÔNG BÁO

Thông báo - V/v hoàn trả các dụng cụ thí nghiệm của Trại thực nghiệm 2019 - 2020 (05-03-2020)

Trang liên kết

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : bảy không chín một

Xem trả lời của bạn !