THÔNG BÁO 

   (v/v thực hiện Khóa luận tốt nghiệp 09/2013 – 04/2014) 

 1. Căn cứ theo nguyện vọng và cam kết của sinh viên; đăng ký của giáo viên hướng dẫn và tiêu chuẩn được thực hiện luận văn cuối khóa; Khoa Nông học công bố danh sách phân công chính thức 50 sinh viên các lớp TC06NHNX (01 sinh viên); DH07NHGL (01); TC07NH (01); TC08NHNX (46) và TC08NH (01) thực hiện khóa luận tốt nghiệp từ tháng 09/2013 đến tháng 04/2014 theo tên đề tài và nội dung đã đăng ký và thông qua, dưới sự hướng dẫn của các giảng viên (Danh sách kèm theo).

2. Thời gian thực hiện luận văn cuối khóa của sinh viên các lớp cụ thể như sau:

- Thời gian bảo vệ đề cương (môn học độc lập): trước 15/09/2013

- Thời gian thực hiện thí nghiệm, thu thập số liệu: 4 tháng, từ 16/09/2013 – 16/01/2014

- Hạn chót nộp khóa luận về văn phòng khoa (hai cuốn): 20/03/2014

- Dự kiến thời gian bảo vệ: tuần thứ ba của tháng 04/2014

 

3. Sinh viên chỉ được chính thức thực hiện khóa luận tốt nghiệp sau khi đề cương đã được bộ môn thông qua. Trường hợp đề cương không được thông qua, sinh viên sẽ thảo luận với giáo viên hướng dẫn để hoàn chỉnh đề cương và được chính thức phân công trong đợt tiếp theo. Sinh viên không được làm đề tài trước khi được chính thức phân công. Các trường hợp đặc biệt, cần thực hiện đề tài sớm, sinh viên phải tường trình và được sự đồng ý bằng văn bản của khoa. 

4. Mọi sự thay đổi liên quan đến đề tài phải được thông báo cho Khoa trước ngày 16/11/2013. Sau ngày này, mọi sự thay đổi liên quan đến đề tài đều không được chấp nhận. Các trường hợp cá biệt (do tác động của thiên tai, địch họa) sẽ được xem xét cụ thể trên cơ sở tường trình của sinh viên và đề xuất của GVHD.

5. Khi thực hiện đề tài, các SV phải lưu ý ghi chép nhật ký thí nghiệm đầy đủ (theo mẫu), có xác nhận của GVHD. SV phải thường xuyên tiếp xúc và trao đổi với GVHD về đề tài.

6. Do chưa xét điểm học kỳ cuối cùng, nên sinh viên phải làm cam kết không nợ môn học trước khi bảo vệ và chỉ được phép bảo vệ luận văn cuối khóa khi không còn nợ môn học

7. Các SV chủ động liên hệ với các Phòng ban chức năng để đăng ký và hoàn thành nghĩa vụ học phí trước khi thực hiện đề tài.

                                                                                                                        TRƯỞNG KHOA

Nơi gởi:- Phòng Đào tạo (để báo cáo)

            - Các Bm (để thực hiện)

            - Dán TB 

            - Lưu VP 

Thông báo thực hiện KLTN lớp TC08NHDN

Quyết định phân công KLTN lớp TC08NHDN

Phân công KLTN lớp TC08NHDN 

Số lần xem trang: 274
Điều chỉnh lần cuối: 25-12-2013

Trang liên kết

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : chín bốn một bảy

Xem trả lời của bạn !