Tác giả
: ThS. Phạm Thị Ngọc
Tên tài liệu
: Vi sinh vật nông nghiệp
Số trang
: 11
Ngày in
: 17-Aug-09
Dung lượng
: 336896
Tài liệu được lưu lần cuối
: 17-Aug-09
Hiệu chỉnh bởi
: PT

 
 

1. DỮ LIỆU MÔN HỌC

Tên môn học: VI SINH VẬT HỌC TRỒNG TRỌT
Mã môn học:  
Bộ môn/Khoa quản lý: Sinh lý – Sinh hoá / Khoa Nông học
Nhóm môn học: Chuyên ngành nông học, đào tạo lĩnh vực vi sinh
Tính chất môn học: bắt buộc
Bố trí giảng dạy: năm thứ: 2 học kỳ: 3
Số tiết giảng dạy: Tổng số 30  Lý thuyết: 20  Thực hành: 20
Tổng số chương/môn học: 8
Số bài trong tuần: 1
Mô tả tóm tắt nội dung môn học:
Lịch sử ra đời và phát triển của ngành vi sinh vật. Vai trò của vi sinh vật trong sản xuất và đời sống, sự phân bố vi sinh vật trong tự nhiên. Cấu tạo và phân loại vi sinh vật. Sinh lý vi sinh vật và ảnh hưởng các điều kiện ngoại cảnh đến hoạt động của vi sinh vật. Quan hệ giữa vi sinh vật với thực vật và biện pháp canh tác có hiệu quả.