Mã CT Nội dung   Phân loại
PHẦN I: GIỚI THIỆU     
1.1 Đại học Nông Lâm TP. HCM Tư liệu
  1.1.1 Tầm nhìn Quyết định
  1.1.2 Sứ mạng Quyết định
  1.1.3 Mục tiêu chiến lược Quyết định
  1.1.4 Chức năng và nhiệm vụ Quyết định
  1.1.5 Cơ cấu tổ chức và quản lí Tư liệu
1.2 Giới thiệu về khoa Nông học Tư liệu
  1.2.1 Tầm nhìn Quyết định
  1.2.2 Sứ mạng Quyết định
  1.2.3 Mục tiêu chiến lược Quyết định
  1.2.4 Cơ cấu tổ chức Tư liệu
  1.2.5 Báo cáo tự đánh giá AUN Tư liệu
PHẦN II: TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ AUN  
2.1 Kết quả học tập mong đợi Tư liệu
2.2 Mô tả chương trình đào tạo Tư liệu
2.3 Cấu trúc và nội dung chương trình đào tạo Tư liệu
2.4 Phương thức dạy học Tư liệu
2.5 Kiểm tra, đánh giá sinh viên Quyết định
2.6 Chất lượng giảng viên Quyết định
2.7 Chất lượng đội ngũ cán bộ hỗ trợ Quyết định
2.8 Chất lượng sinh viên và công tác hỗ trợ sinh viên Quyết định
2.9 Cơ sở hạ tầng và trang thiết bị Tư liệu
2.1 Nâng cao chất lượng Tư liệu
2.11 Đầu ra Quyết định

 

Số lần xem trang : :1069
Nhập ngày : 13-07-2018
Điều chỉnh lần cuối :14-07-2018

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : ba bảy ba một sáu

Xem trả lời của bạn !