Tác giả
: Phan Gia Tân
Tên tài liệu
: Cây đậu phụng
Số trang
: 11
Ngày in
: 17-Aug-09
Dung lượng
: 128000
Tài liệu được lưu lần cuối
: 17-Aug-09
Hiệu chỉnh bởi
: PT

 

§           Tên môn học: CÂY ĐẬU PHỤNG
§           Mã môn học: 204514
§           Bộ môn quản lý: Bm. Cây công nghiệp/ khoa Nông học
§           Nhóm môn học: chuyên ngành
§           Tính chất môn học: Tự chọn
§           Bố trí giảng dạy: năm thứ 3, học kỳ 6
§           Tổng số tiết giảng dạy: 30 tiết. Lý thuyết: 30 tiết. Thực hành: 0 tiết
§           Tổng số chương/môn học: 6
§           Số bài trong tuần: 1
§           Mô tả tóm tắt nội dung môn học:
Môn học bao gồm các phần về nguồn gốc và lịch sử phát triển của cây đậu phụng, tình hình sản xuất với các tiến bộ kỹ thuật tăng năng suất và chất lượng trên thế giới và trong nước, giá trị sử dụng, các đặc điểm thực vật, các giai đoạn sinh trưởng của cây đậu phụng từ khi gieo hạt đến thu hoạch với các đặc điểm về sinh lý và các yêu cầu về sinh thái, giống đậu phụng và các biện pháp sản xuất hạt giống, kỹ thuật trồng và chăm sóc, thu hoạch và bảo quản đậu phụng.
Cung cấp kiến thức đầy đủ về cây đậu phụng, hiểu biết về nguồn gốc lịch sử phát triển và đời sống của cây đậu phụng với các yêu cầu về sinh lý, sinh thái cùng với các biện pháp kỹ thuật trồng, chăm sóc thu hoạch bảo quản để làm tăng năng suất và phẩm chất hạt đậu phụng..
Trên cơ sở nắm vững được các quy luật về sinh trưởng, phát triển của cây đậu phụng cùng với các yếu tố ảnh hưởng đến năng suất và chất lượng hạt, các biện pháp kỹ thuật canh tác có thể vận dụng trong chỉ đạo thâm canh.
- Kiến thức: có kiến thức đầy đủ về cây đậu phụng, nắm được các yếu tố ảnh hưởng cùng với tác động của các biện pháp canh tác đến năng suất và chất lượng đậu phụng thu hoạch để có thể vận dụng chỉ đạo sản xuất.
- Hiểu biết: hiểu biết về đời sống cây đậu phụng cùng với các biện pháp kỹ thuật canh tác làm tăng năng suất và phẩm chất hạt đậu phụng trên cơ sở hạ giá thành đầu tư sản xuất.
- Ứng dụng: nắm vững các yếu tố ảnh hưởng và các biện pháp kỹ thuật trồng và chăm sóc đậu phụng để chỉ đạo tăng năng suất và chất lượng hạt đậu phụng xuất khẩu
- Tổng hợp: đánh giá hiệu lực của các biện pháp kỹ thuật đến năng suất và chất lượng đậu phụng.
Thực vật học, Nông học đại cương, Sinh lý thực vật, Hóa sinh nông nghiệp, Khí tượng nông nghiệp, Nông hóa thổ nhưỡng, Di truyền và chọn giống thực vật, Côn trùng và bệnh cây, Khoa học đất và phân bón.

 

 4        Tiến trình giảng dạy
Chương mục
Số tiết
(LT)
Số bài
Các mục tiêu cụ thể
Phương pháp
giảng dạy
Tương quan của chương mục đối
với môn học
1
2
3
4
5
6
Đại cương
5
1
Hiểu biết về cây đậu phụng trong sản xuất nông nghiệp giá trị sử dụng và giá trị kinh tế
Chiếu overhead hoặc Powerpoint
Internet
Giới thiệu chung về cây đậu phụng. Tình hình sản xuất, giá trị sử dụng
Đặc điểm thực vật học
5
1
Hiểu được các bộ phận thực vật chủ yếu của cây đậu phụng
Chiếu Overhead hoặc Powerpoint
Thảo luận nhóm
Chương căn bản về thực vật học với các bộ phận thực vật chính có liên quan đến ứng dụng nông học
Đời sống của cây đậu phụng
5
1
Hiểu được các giai đoạn sinh trưởng trong đời sống cây đậu phụng với các đặc điểm về sinh lý , các yêu cầu về sinh thái
Chiếu overhead hoặc Powerpoint
Thảo luận nhóm
Chương có quan hệ đến các yêu cầu về sinh lý, sinh thái, kỹ thuật để vận dụng thâm canh
Giống đậu phụng
4
1
Hiểu được các vấn đề về chọn tạo giống đậu phụng tốt, bộ giống, các phương pháp sản xuất hạt giống phục vụ cho sản xuất
Chiếu overhead hoặc Powerpoint
Internet
Biện pháp hàng đầu để tăng năng suất và chất lượng đậu phụng
Kỹ thuật trồng và chăm sóc đậu phụng
8
2
Hiểu được các biện pháp canh tác để trồng đậu phụng đạt năng suất chất lượng và hiệu quả cao
Chiếu overhead hoặc Powerpoint
Internet
Trình bày các khâu kỹ thuật trồng và chăm sóc đậu phụng từ làm đất đến thu hoạch
Kỹ thuật thu hoạch bảo quả và tồn trữ
3
1
Hiểu được các biện pháp kỹ thuật về thu hoạch bảo quản và tồn trữ đậu phụng
Chiếu overhead hoặc Powerpoint
Internet
Trình bày các khâu kỹ thuật từ thu hoạch đến bảo quản và tồn trữ đậu phụng phục vụ tiêu thụ và xuất khẩu


4.2       Cấu trúc chi tiết nội dung môn học

Chương 1: ĐẠI CƯƠNG

Tên bài học: Đại cương về cây đậu phụng
Hoạt động
5 tiết
 
Giới thiệu chung về cây đậu phụng
Tình hình sản xuất, các tiến bộ kỹ thuật trên thế giới và Việt Nam
Giá trị của cây đậu phụng trong sản xuất nông nghiệp 
Giảng viên:
Phan Gia Tân
Nội dung
1.1 Nguồn gốc và lịch sử phát triển
1.2 Tình hình sản xuất tiêu thụ
1.3 Các tiến bộ kỹ thuật thâm canh sản xuất đậu phụng
1.4 Giá trị sử dụng và giá trị kinh tế
Trước khi học
Đọc tài liệu: Phan Gia Tân, 2006. Bài giảng cây đậu phụng. ĐH Nông Lâm, trang 1 – 7
Sau khi học
Đọc tài liệu từ Internet về tình hình sản xuất đậu phụng và các tiến bộ thâm canh trên thế giới  
Phương pháp và phương tiện
Chiếu overhead hoặc Powerpoint, hình ảnh, Micro
 
Tổ chức thực hiện
Giảng dạy cho toàn lớp

Chương 2: ĐẶC ĐIỂM THỰC VẬT HỌC, PHÂN LOẠI ĐẬU PHỤNG

Tên bài học: Các đặc điểm thực vật phân loại đậu phụng