Bộ môn Di truyền - Giống là một trong bảy bộ môn trực thuộc khoa Nông học, Đại học Nông Lâm TP. HCM.

Giới thiệu

Chức năng và nhiệm vụ:

  • Xây dựng đội ngũ giảng viên phục vụ cho công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học.
  • giảng dạy các môn học: Di truyền thực vật; Chọn giống cây trồng (cơ bản và chuyên khoa); Công nghệ nhân giống; Công nghệ hạt giống.
  • Biên soạn giáo trình và tài liệu liên quan đến các môn học bộ môn phụ trách.
  • Nghiên cứu cơ sở lý luận phương pháp chọn tạo giống và nhân giống cây trồng. 
  • Hướng dẫn sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh.
  • Hợp tác với các Viện, Trường trong công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học.

Nhân sự: