Ban Chủ Nhiệm Khoa

1. TS. Võ Thái Dân - Trưởng Khoa

Email: vothaidan@hcmuaf.edu.vn hay vthaidan@yahoo.com

2. ThS. Trần Văn Lợt - Phó Khoa

Email: tranvan_lot@yahoo.com 

3. ThS. Phạm Hữu Nguyên - Phó Khoa

Email: phnguyen@hcmuaf.edu.vn       

 

 

Số lần xem trang: 10776
Điều chỉnh lần cuối: 24-10-2019

Trang liên kết

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : bốn không không năm ba

Xem trả lời của bạn !