In Vietnamese only

 The competition will orgarnize for Vietnamese students, then the detail in Vietnamese only! Click here for details

BAT Compamy (click here for details)

Bình Dương Agriculture and Forestry (click here for details)

Phú Nông Company Ldt. (click here for details)

Hoàng Gia Company Ldt. (click here for details)

Web links

Mời bạn đặt câu hỏi !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên   Email /Fb/Điện thoại:
Nội dung:

Số xác nhận : eight eight seven six three

Xem trả lời của bạn !