KHOA HỌC CÂY TRỒNG 

 1. Advances in Agronomy, Volume 89
 2. Advances in Agronomy, Volume 90
 3. Advances in Genetics, Volume 52
 4. Amateur Breeder's Hanbook
 5. Biodiversity-in-Agricultural-Production-Systems
 6. Fruit and Vegetable Biotechnology 2002
 7. Handbook of Plant Nutrition
 8. Handbook of Seed Physiology 2004
 9. Handbook-for-Vegetable-Growers
 10. Handbook of Plant & Crop Physiology
 11. Managing Weather and Climate Risks in Agriculture 2007
 12. Phytochemicals-Mechanisms-of-Action
 13. Plant-Anatomy
 14. Plant-Biology
 15. Plant Based-Biofuels
 16. Principles of Horticulture
 17. Rice – Nutrient Disorders and Nutrient Management
 18. Sugarcane
 19. Sustainable Agriculture 2009
 20. Trace Elements in Soils and Plants 3rd ed - (CRC, 2001)

KHOA HỌC ĐẤT 

 1. Handbook of Soil Analysis
 2. Methods-in-Applied-Soil-Microbiology-and-Biochemistry
 3. Microorganisms-in-Soils
 4. Soil-fertility-management-for-sustainable-agriculture

BẢO VỆ THỰC VẬT 

 1. Applications-of-PCR-in-Mycology
 2. Bacteria in Agrobiology - Stress Management 2012
 3. Biotechnology and Plant Disease Management 2008
 4. Chemical Pesticides - Mode of Action and Toxicology
 5. Diagnostic Bacteriology Protocols
 6. Fungal Biotechnology in Agricultural, Food and Environmental Applications 2004
 7. Fungal Genetics
 8. Fungal-Pathogenesis
 9. Insect Ecology - An Ecosystem Approach 2006
 10. Insect Pest Management
 11. Insect Physiology
 12. Insect Viruses - Biotechnological Applications (AVR 68) 2006
 13. Natural Resistance Mechanisms of Plants to Viruses
 14. Nochemical weed management
 15. Organic Farming Pest Control & Remediation of Soil Pollutants 2009
 16. Pesticide-toxicology-and-international-regulation
 17. Pesticides-Health-Safety-and-the-Environment
 18. Physiological systems in insects
 19. Recent-developments-in-management-of-plant-diseases
 20. The Role of Plant Pathology in Food Safety, Security 2010
 21. Virus taxonomy
 22. Weed-Handbook

CÔNG NGHỆ SINH HỌC

 1. Biochemistry-vol1
 2. Biochemistry-Vol-2
 3. Biotechnologies
 4. Biological treatment processes
 5. Bioinfomatics-for-Geneticists
 6. Biotechnology lab manual
 7. Genes and DNA
 8. Genetics and Molecular Biology
 9. Guide to biotechnology
 10. Handbook-of-Enzymes
 11. Handbook of Fungal Biotechnology 2nd ed 2004
 12. Introduction-to-Biotechnology
 13. Orchid Biotechnology
 14. Physiology and Biotechnology Integration
 15. Plant Biochemistry 3rd ed (Elsevier, 2005)
 16. Plant Biotechnology and Molecular Markers 2004
 17. Plant Biotechnology
 18. Plant Genotyping - The DNA Fingerprinting of Plants (CABI)
 19. Plant-Cell-Culture
 20. Plant-Tissue-Culture-Engineering
 21. Regulation of Gene Expression

PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

 1. Experimental-Design-and-Data-Analysis
 2. Scientific Writing
 3. Statistical-Design
 4. Statistics and Probability

NẤM ĂN 

 1. A-Practical-Guide-to-Growing-Mushrooms

BÁCH KHOA TOÀN THƯ 

 1. Dictionary-of-Agriculture
 2. Encyclopedia of Biological Chemistry - Vol 1 (A-D)
 3. Encyclopedia of Biological Chemistry - Vol 2 (E-M)
 4. Encyclopedia of Genetics
 5. Encyclopedia-of-Chemical-Biology
 6. Encyclopedia-of-Plants-Algae-and-Fungi

BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU 

 1. Climate Change and Global Crop Productivity 2000
 2. Climate Change and Global Food Security 2005

HOÁ HỮU CƠ 

 1. Organic Chemistry 6th ed 2012

Số lần xem trang: 11931
Điều chỉnh lần cuối: 11-11-2019

Sản phẩm tinh dầu bạc hà từ nghiên cứu của sinh viên (07-07-2021)

Phân công khoá luận tốt nghiệp tháng 05/2021 (03-06-2021)

Thông báo tuyển dụng từ tập đoàn Lộc Trời (25.11.2020) (25-11-2020)

Thông báo tuyển dụng từ Cty Hoàng Phúc (17.11.2020) (17-11-2020)

Thông tin tuyển dụng - Cty CP Nông Trang Eden (10/05/2020) (10-05-2020)

Sản phẩm từ đề tài nghiên cứu - Mộc lam (16-11-2019)

GÓC HỌC TẬP VÀ NGHIÊN CỨU CỦA SINH VIÊN KHOA NÔNG HỌC (16-11-2019)

Chuẩn đầu ra theo tiêu chuẩn AUN (28-03-2019)

Thông báo (24-01-2019)

Biểu mẫu và quy định (27-08-2018)

Xem thêm ...

Trang liên kết

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : hai tám hai sáu sáu

Xem trả lời của bạn !