Tác giả
: Trần Văn Mỹ
Tên tài liệu
: Phương Pháp Thí Nghiệm
Số trang
: 12
Ngày in
: 17-Aug-09
Dung lượng
: 200192
Tài liệu được lưu lần cuối
: 17-Aug-09
Người lưu
: PT

§        Tên môn học: Phương pháp thí nghiệm 1 và 2 (experimental methodology)
§        Mã môn học: 204612
§        Bộ môn/Khoa quản lý: Bộ môn
§        Nhóm môn học: Chuyên ngành (đại cương, chuyên ngành)
§        Tính chất môn học: bắt buộc (bắt buộc, tự chọn,…)
§        Bố trí giảng dạy: năm thứ: 3 học kỳ: 5
§        Số tiết giảng dạy: Tổng số: 60 tiết Lý thuyết: 40 Thực hành: 40 (20 LT), trong đó:
-         PPTN 1: 10 LT + 10 TH
-         PPTN 2: 30 LT + 30 TH
§        Tổng số bài/chương:
§        Tổng số bài trong năm: học kỳ:
§        Số bài trong tuần: 1
§        Mô tả tóm tắt nội dung môn học:
-         Nắm vững kiến thức về thống kê và ứng dụng thông kê trong nghiên cứu.
-         Tiến hành thực hiện và xử lý số liệu điều tra (survey).
-         Tiến hành thực hiện và xử lý số liệu bố trí thí nghiệm (experimental design)
-         Đánh giá kết quả và đưa ra khuyến cáo.
-         Tiến hành việc thu thập số liệu qua công tác điều tra hoặc bố trí theo dõi thí nghiệm đúng theo yêu cầu nghiên cứu.
-         Xử lý số liệu thu thập (bằng các phần mềm xử lý thống kê).
-         Đánh giá kết quả và đưa ra khuyến cáo.
            - Chọn lựa và thực hiện được công tác điều tra hoặc bố trí thí nghiệm để thu thập số liệu cho công tác nghiên cứu.
            - Xử lý số liệu thống kê (dùng các phần mềm thống kê) và giải thích kết quả.
            - Đánh giá kết quả và đưa ra khuyến cáo
§           Kiến thức:
-       Có kiến thức về thống kê phục vụ cho công tác nghiên cứu
-       Có kiến thức đầy đủ về thực hiện công tác điều tra hoặc bố trí thí nghiệm
§           Hiểu biết:
-       Hiểu rõ và giải thích số liệu đã qua xử lý thống kê
-       Hiểu biết về vai trò của thống kê trong nghiên cứu, ứng dụng.     
§           Ứng dụng:
-       Tiến hành công tác điều tra (chọn mẫu điều tra, phương pháp điều tra, số liệu điều tra và xử lý số liệu điều tra)
-       Thực hiện bố trí thí nghiệm trên đồng ruộng, thu thập và xử lý số liệu.
-       Trình bày kết quả thống kê.
§           Tổng hợp:
-       Đánh giá kết quả và đưa ra khuyến cáo (cho nông dân).
Nông học đại cương; Xác suất thống kê; Tin học căn bản (IT); Kỹ năng giao tiếp.                                                 

 

Chương mục
Số tiết
(LT+TH)
Số bài
Các mục tiêu cụ thể
 
Phương pháp
giảng dạy
Tương quan của chương mục đối với môn học
1
2
3
4
5
6
Giới thiệu môn học
2
1
-         Hiểu biết tổng quát và các định nghĩa về thống kê ứng dụng
-         Lên lớp
Nêu lên hình ảnh tổng thể về thống kê ứng dụng trong nông nghiệp.
Phương pháp điều tra quan sát (PPTN1)
6 + 6
1
-         Hiểu biết và ứng dụng phương pháp điều tra quan sát trong nghiên cứu nông nghiệp
-         Lên lớp
-         Thực hành theo nhóm
Thu thập số liệu điều tra quan sát trong nghiên cứu nông nghiệp
Xử lý, phân tích và đánh giá kết quả số liệu điều tra điều tra quan sát
2 + 4(a)
1
-         Phân tích và xử lý số liệu điều tra quan sát.
-         Đánh giá kết quả điều tra quan sát (kiểm tra giả thuyết thống kê)
-         Lên lớp
-         Thực hành theo nhóm
-         Seminar
Xử lý số liệu điều tra .
Phân tích, đánh giá kết quả và đưa ra khuyến cáo (kiểm tra giả thuyết thống kê)
Phương pháp thí nghiệm
(PPTN 2)
15
2
-         Hiểu biết và áp dụng các phương pháp bố trí thí nghiệm trong nghiên cứu nông nghiệp.
-         Lên lớp
-         Thực hành nhóm
Vai trò của bố trí thí nghiệm trong nghiên cứu nông nghiệp
Xử lý, phân tích, đánh giá kết quả và đưa ra khuyến cáo (đề nghị)
15(b)+30
3
-         Xử lý số liệu thí nghiệm (ứng dụng công nghệ thông tin)
-         Phân tích và đánh giá kết quả
-         Đưa ra khuyến cáo (cho nông dân và các nhà nghiên cứu khác)
-         Lên lớp
-         Thực hành theo từng cá nhân/nhóm
-         Seminar
Xử lý, phân tích, đánh giá kết quả nghiên cứu và đưa ra khuyến cáo.
Ghi chú: (a): có thể thực hành chung với PPTN 2; (b): kết hợp với hướng dẫn sử dụng phần mềm thống kê MSTATC.

 

4.2       Cấu trúc chi tiết nội dung môn học

Chương 1: Giới thiệu môn học

4.2.1.1     Tên chương 1:Giới thiệu môn học
          Tên bài học 1: Giới thiệu môn học
Hoạt động
2 tiết
 Giảng bài
Giảng viên: Trang/Mỹ